Технічне діагностування електроустановок на базі безпілотних літальних апаратів

Loading...
Thumbnail Image

Date

2021-12-02

Authors

Токарь, Ігор Миколайович
Tokar, Ihor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

Метою кваліфікаційної роботи є зниження технологічних порушень у роботі повітряних ліній електропередавання з неізольованими проводами, що знаходяться тривалий час в експлуатації, на базі вдосконалення їх систем технічного діагностування. У роботі проведено критичний аналіз складу та технічного стану основного обладнання ОЕС України, запропоновано основні шляхи підвищення надійності повітряних ліній зі значним терміном експлуатації, розроблено класифікацію ушкоджень їх конструктивних елементів. Визначено, згідно критерію залишкової ентропії, найбільш інформативні параметри діагностування повітряних ліній. Розроблено функціональну та структурну схеми системи технічного діагностування повітряних ліній та методику вибору безпілотних літальних апаратів. Проведено аналіз найбільш небезпечних та шкідливих факторів при експлуатації повітряних ліній та розроблено організаційні та технічні заходи, що забезпечують електробезпеку робіт. Проведено оцінку економічного ефекту від впровадження системи технічного діагностування повітряних ліній. The purpose of the qualifying work is to reduce technological disturbances in the operation of overhead power lines with bare wires that have been in operation for a long time on the basis of improving their technical diagnostics system. The work carried out a critical analysis of the composition and technical condition of the main equipment of the IPS of Ukraine, proposed the main ways to increase the reliability of overhead power lines with a significant service life, and developed a classification of damage to their structural elements. The most informative parameters of diagnostics of overhead power lines were determined according to the criterion of residual entropy. The functional and structural diagrams of the system for technical diagnostics of overhead power lines and the methodology for the selection of unmanned aerial vehicles have been developed. The analysis of the most dangerous and harmful factors during the operation of overhead power lines was carried out and organizational and technical measures were developed to ensure the electrical safety of jobs. An assessment of the economic effect from the introduction of a system for technical diagnostics of overhead lines has been carried out.

Description

Keywords

електроустановка, повітряна лінія електропередавання, експлуатаційне ушкодження, система технічного діагностування, безпілотний літальний апарат, electrical installation, owerhead power line, saidi, exploitation damage, technical diagnostic system, unmanned aircraft

Citation

Токарь, І. М. Технічне діагностування електроустановок на базі безпілотних літальних апаратів : кваліфікаційна магістерська робота : спец. 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» / наук. кер. О. А. Козловський ; Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. - Кропивницький : ЦНТУ, 2021. - 119 с.