Механізація вирощування сої з дослідженням та вдосконаленням очищення врожаю зерноочисною машиною

Loading...
Thumbnail Image

Date

2021-12-03

Authors

Горяной, Анатолій Анатолійович
Goryanoy, Anatoliy

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

Під час виконання кваліфікаційної роботи проведено детальний аналіз технологічного процесу виробництва сої в господарських умовах. Проведено розрахунок технологічного процесу та обґрунтування засобів механізації, які використовуються в процесі виробництва сої. Доведена важливість здійснення очищення сої повітряним потоком та запропоновано вдосконалення існуючої технології шляхом проведення очисних операцій прямоточною зерноочисною машиною ІПС-2. В результаті вдосконалення конструкції прямоточної зерноочисної машин було вдосконалено функціональну схему повітряної системи. Обґрунтовано раціональні параметри послідовної дворазової сепарації насіння сої замкненим повітряним потоком. Це дало змогу знизити металоємність та енергоємність машини, при цьому суттєво поліпшити якісні показники очищення збіжжя. Під час реалізації наукових досліджень аналітично доведені основні напрямки ефективного застосування та вдосконалення повітряних систем зерноочисних машин. На основі π-теореми Букінгама отримані регресійні моделі процесу повітряної сепарації зерна та насіння в замкненій пневмосистемі зерноочисної машини. During the qualification work a detailed analysis of the technological process of soybean production in economic conditions. The calculation of the technological process and substantiation of mechanization means used in the soybean production process is carried out. The importance of soybean air purification is proved and the improvement of the existing technology by carrying out cleaning operations with a direct-flow grain cleaning machine IPS-2 is proposed. As a result of improving the design of direct-flow grain cleaning machines, the functional scheme of the air system was improved. Rational parameters of successive double separation of soybean seeds by closed air flow are substantiated. This made it possible to reduce the metal and energy consumption of the machine, while significantly improving the quality of grain cleaning. During the implementation of scientific research the main directions of effective application and improvement of air systems of grain cleaning machines are analytically proved. Based on Buckingham's π-theorem, regression models of the process of air separation of grain and seeds in a closed pneumatic system of a grain cleaning machine are obtained.

Description

Keywords

технологія вирощування сої, зерноочисна машина, очищення повітряним потоком, замкнений повітряний потік, soybean growing technology, grain cleaning machine, air flow cleaning, closed air flow

Citation

Горяной, А. А. Механізація вирощування сої з дослідженням та вдосконаленням очищення врожаю зерноочисною машиною : кваліфікаційна магістерська робота : спец. 208 «Агроінженерія» / наук. кер. С. М. Лещенко ; Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. - Кропивницький : ЦНТУ, 2021. - 77 с.