Управління фінансовою надійністю страхової компанії

Loading...
Thumbnail Image

Date

2022-12

Authors

Бевзушенко, Володимир Михайлович
Bevzushenko, Volodymyr

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

У роботі досліджено теоретичні та методичні основи управління фінансовою надійністю страхової організації. Узагальнено різні наукові підходи до визначення економічної сутності фінансової надійності страхового товариства, що дало змогу виявити її структурні елементи та розкрити її економічну природу. Обґрунтовані інструменти економіко-фінансового механізму управління фінансовою надійністю страхової компанії. Проаналізовано основні показники страхової діяльність ПрАт «СГ «ТАС» за 2017-2021 роки. Проведено оцінку фінансової надійності ПрАт «СГ «ТАС» за вимогами українського законодавства та з використанням тестів раннього попередження. Досліджено порівняння українських показників тестів раннього попередження та показників у методиках США та Швеції. Розглянуто окремо фактори негативного та позитивного впливу на фінансову надійність страхової організації в сучасних умовах, що дозволяє ефективніше виявляти їх позитивний та негативний вплив. Розроблено рекомендації щодо необхідності розвитку вітчизняної системи рейтингових агентств (аналітичних центрів) з метою створення незалежних рейтингів фінансової надійності українських страхових компаній для підвищення їх конкуренції на страховому ринку України та відкритості інформації для страхувальників та потенційних споживачів страхових послуг. The work presents the research of the insurance organization`s theoretical and methodical foundation for managing financial reliability. Various scientific approaches to determining the economic essence of the financial reliability of an insurance company are summarized, which made it possible to identify its structural elements and reveal its economic nature. The tools of the economic and financial mechanism for managing the financial reliability of the insurance company are substantiated. The instruments of the economic and financial mechanism of managing the financial reliability of the insurance company substantiation are presented. The main indicators of the insurance activity of IG “TAS” for 2017-2021 are analyzed. An assessment of the financial reliability of IG “TAS” is carried out in accordance with the requirements of Ukrainian legislation and using early warning tests. Ukrainian indicators of early warning were compared with test scores of US and Swedish methods. The factors of negative and positive influence on the financial reliability of the insurance organization in modern conditions were considered separately, which allows for identifying their positive and negative influence more effectively. Recommendations have been developed regarding the need for domestic development system of rating agencies (analytical centers) for the purpose of the creation independent ratings of financial reliability of Ukrainian insurance companies to increase their competitiveness in the insurance market of Ukraine and to openness information for policyholders and potential consumers of insurance services.

Description

Keywords

механізм управління фінансовою надійністю страхової компанії, фінансова стійкість страховика, оцінка фінансової надійності страховика, платоспроможність страховика, рейтингова оцінка страховиків, a mechanism for managing the financial reliability of the insurance company, financial stability of the insurer, assessment of financial reliability of the insurer, solvency of the insurer, rating assessment of insurers

Citation

Бевзушенко, В. М. Управління фінансовою надійністю страхової компанії : кваліфікаційна магістерська робота : спец. 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» / наук. кер. Т. А. Мельник ; Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. - Кропивницький : ЦНТУ, 2022. – 89 с.