Система підвищення кваліфікації публічних службовців в контексті змін у суспільстві та технологіях

Loading...
Thumbnail Image

Date

2024-01

Authors

Івашин, Анатолій Володимирович
Ivashyn, Anatolii

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

Мета роботи полягає у проведенні глибокого аналізу та наукового обґрунтування способів підвищення кваліфікації публічних службовців в умовах змін у суспільстві та технологіях. Для реалізації цієї мети в роботі було поставлено такі завдання: дослідити та розглянути сучасну термінології та концепції, які пов'язані із підвищенням професійної компетентності працівників у сфері державного управління; проаналізувати систему підготовки державних службовців в Україні; визначити місце та ролі системи підвищення кваліфікації у загальній структурі професійної підготовки в Україні, з урахуванням сучасних викликів та технологічних інновацій; проаналізувати діяльність та функції Центру, що займається підвищенням кваліфікації публічних службовців, з врахуванням його ролі в сучасному суспільстві; здійснити оцінку фінансової стійкості та ефективності функціонування Центру з метою виявлення можливостей для фінансового покращення; вивчити процеси перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників в цьому Центрі, з акцентом на їхню відповідність сучасним вимогам та технологічним змінам; вивчити найкращі практики та досвід інших країн щодо навчання та розвитку службовців; розробити рекомендації щодо використання сучасних технологій у процесі підвищення кваліфікації публічних службовців у конкретному державному навчальному закладі. The purpose of this work is to conduct a deep analysis and provide a scientific justification for methods of improving the qualifications of public servants in the conditions of societal changes and technologies. To achieve this goal, the following tasks were set in the work: investigate and consider modern terminology and concepts related to the enhancement of professional competence of employees in the field of public administration; analyze the system of training of civil servants in Ukraine; determine the place and role of the qualification improvement system in the overall structure of professional training in Ukraine, taking into account modern challenges and technological innovations; analyze the activities and functions of the Center responsible for the qualification improvement of public servants, considering its role in contemporary society; conduct an assessment of the financial stability and effectiveness of the Center's functioning to identify opportunities for financial improvement; study the processes of retraining and qualification improvement of employees in this Center, with a focus on their compliance with modern requirements and technological changes; study the best practices and experiences of other countries regarding the training and development of civil servants; develop recommendations for the use of modern technologies in the process of improving the qualifications of public servants in a specific state educational institution.

Description

Keywords

підвищення кваліфікації, державна служба, система підготовки, технології навчання, public servants, qualification improvement, public administration, training system, educational technologies

Citation

Івашин, А. В. Система підвищення кваліфікації публічних службовців в контексті змін у суспільстві та технологіях : кваліфікаційна магістерська робота : спец. 051 «Економіка» / наук. кер. Н. М. Глевацька ; Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. - Кропивницький : ЦНТУ, 2024. – 111 с.