Кваліфікаційна бакалаврська робота

Abstract

В методичних рекомендаціях до виконання й захисту випускної кваліфікаційної роботи за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти для студентів спеціальності 125 “Кібербезпека” розглядаються загальні питання підготовки, написання, оформлення та захисту випускної кваліфікаційної роботи за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти. In the methodological recommendations for the implementation and protection of the final qualification work at the first (bachelor's) level of higher education for students of the specialty 125 "Cyber Security" are considered general issues of preparation, writing, design and protection of final qualification work at the first (bachelor's) level of higher education.

Description

Keywords

кваліфікаційна бакалаврська робота, нормоконтроль, кібербезпека, оформлення графічних матеріалів, програми і програмні документи, Qualifying bachelor thesis, normocontrol, cyber security, graphic design, programming and programming documents

Citation

Методичні рекомендації до виконання й захисту випускної кваліфікаційної роботи за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти : для студентів спец. 125 “Кібербезпека” / [уклад. : О. А. Смірнов, В. С. Гермак, Є. В. Мелешко [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т, каф. кібербезпеки та прог. забезпеч. - Кропивницький : ЦНТУ, 2021. - 60 с.