Організація обліку і аудиту розрахунків за податками та платежами в умовах використання сучасного інформаційного забезпечення

Loading...
Thumbnail Image

Date

2020

Authors

Кононенко, Л. В.
Назарова, Г. Б.
Оришака, О. В.
Kononenko, L.
Nazarova, H.
Oryshaka, O.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЧТЕІ КНТЕУ

Abstract

Механізм нарахування і сплати податків постійно трансформується. Першочергове значення для забезпечення роботи механізму податкової системи, а саме надходженню податків і платежів до бюджету належить системі бухгалтерського обліку і аудиту. Раціонально організоване ведення обліку та аудиту розрахунків за податками та платежами дозволяє оптимізувати податкове навантаження суб’єкта господарювання та уникнути штрафних санкцій. В умовах інформаційного (постіндустріального) суспільства оптимізація організації обліку і аудиту насамперед пов’язана із розвитком інформаційного забезпечення обліко-контрольних процедур. Доведено, що використання відповідного програмного та технічного забезпечення дає можливість суттєво підвищити якість обробки облікової інформації, змінює зміст і організацію праці облікового персоналу. Облікова праця стає більш творчою, її функціональна спрямованість переміщується на організацію та удосконалення процедур бухгалтерського обліку. Це особливо актуально при організації обліку розрахунків за податками і платежами, тому що сьогодні ця ділянка облікової роботи є найбільшою за обсягом і складністю. Визначено, що в умовах постіндустріального (інформаційного) суспільства зростає значення інформаційного забезпечення при організації обліку та аудиту. Обґрунтовано, що одним з найбільш перспективних напрямів оптимізації організації обліку і аудиту розрахунків за податками і платежами є використання технології «блокчейна», яка дозволяє наблизити процедури обліку і аудиту та суттєво змінює їх. The article reveals a study of the organization of accounting and auditing of payments for taxes and payments under conditions of the use of modern information support. The mechanism of extra charge and tax payment is constantly transformed. The rationally organized conduct of account and audit of calculations after taxes and payments the tax loading of subject of menage allows to optimize and to avoid penalty approvals. In the conditions of informative society optimization of organization of account and audit is first of all related to development of dataware of accounting - control procedures. It was noted that the use of appropriate software and technology made it possible to significantly improve the quality of record-keeping information processing and changed the content and organization of the work of record-keeping staff. Recordkeeping is becoming more creative, with its functional focus shifting to organization and improvement of accounting procedures. This is particularly relevant in the accounting of taxes and payments, because today this area of accounting is the largest in volume and complexity. The article discusses the main software products used by economic entities in calculating taxes and payments and in compiling and presenting tax reports. It has been determined that, in a post-industrial (information) society, the importance of information in accounting is increasing. It is proved that one of the most promising directions of the optimization of accounting and auditing of payments on taxes and payments is the use of the technology «blockchain», which allows to approximate accounting and auditing procedures and substantially changes them.

Description

Keywords

організація обліку, організація аудиту, розрахунки за податками і платежами, інформаційне забезпечення, «блокчейн», accounting organization, audit organization, tax and payment calculations, information support, blockchain

Citation

Кононенко, Л. В. Організація обліку і аудиту розрахунків за податками та платежами в умовах використання сучасного інформаційного забезпечення / Л. В. Кононенко, Г. Б. Назарова, О. В. Оришака // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки. – 2020. – Вип. Ⅰ–Ⅱ (77–78). – С. 202–210.