Виробнича практика студентів. Фінанси, банківська справа та страхування

Loading...
Thumbnail Image

Date

2020

Authors

Гаврилова, Н. В.
Фрунза, С. А.
Коцюрба, О. Ю.
Петренко, Л. М.
Havrilova, N.
Frunza, S.
Kotsyurba, O.
Petrenkо, L.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

Виробнича практика є складовою частиною освітньо-професійної програми «Фінанси, банківська справа та страхування» першого рівня вищої освіти (бакалавр) за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» та проводиться відповідно до затверджених робочим навчальним планом і графіком навчального процесу з метою оволодіння студентами системою професійних вмінь і навичок, а також первинним досвідом професійної діяльності, та має сприяти саморозвитку студента. Практична підготовка покликана забезпечити набуття практичних навиків роботи в ринкових умовах господарювання, вміння самостійно вести аналітичну та дослідну роботу з обраної спеціальності. Практика студентів організовується відповідно до «Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 08.04.1993р. №93 та «Положенням про практичну підготовку студентів Центральноукраїнського національного технічного університету» затвердженого засіданням Вченої ради ЦНТУ протокол № 7 від 27.03.2018 р. При проходженні практики студенти керуються розробленою кафедрою фінансів, банківської справи та страхування програмою, яка охоплює глибоке вивчення процесу фінансово-господарської та управлінської діяльності підприємства, банківських чи страхових установ, державних чи підприємницьких структур. Виробнича практика як невід’ємна частина навчального процесу, направлена на закріплення знань та практичних навичок, набуті під час вивчення профілюючих дисциплін, ознайомити із сучасним станом вітчизняних підприємств різних форм власності, банків, страхових організацій та інших державних органів, їх економічною діяльністю та проблемами функціонування, із виробничим процесом та основними напрямами діяльності.

Description

Keywords

виробнича практика

Citation

Виробнича практика студентів : метод. рек. з проход. практики, оформ. та захисту звітів : для студ. 3 курсу ден. форми навч. за ступ. вищ. освіти «Бакалавр» спец. 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» / [авт.-уклад.: Н. В. Гаврилова, С. А. Фрунза, О. Ю. Коцюрба, Л. М. Петренко ] ; М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т, каф. фін., банк. справи та план. - Кропивницький : ЦНТУ, 2020. - 45 с.