Рекламний менеджмент в Україні та механізм його розвитку в контексті діджиталізації економіки

Loading...
Thumbnail Image

Date

2022

Authors

Коваль, Л. А.
Романчук, С. А.
Бойко, С. В.
Koval, L.
Romanchuk, S.
Boyko, S.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

Розкрито теоретичну сутність реклами і рекламного менеджменту на основі вивчення та узагальнення наукової думки. Обґрунтовано об’єктивний характер розвитку рекламного менеджменту в сучасній ринковій економіці та якісних змін під впливом діджиталізації економіки, глобальних інноваційних процесів. Визначено чотири етапи у розвитку рекламного менеджменту, які тісно пов’язані як з появою наукових знань про торгівлю, рекламу, маркетинг, так і зі становленням маркетингового менеджменту. Розкрито взаємозв’язок рекламного і маркетингового менеджменту. Обґрунтовано, що виокремлення та розвиток рекламного менеджменту стало логічним та об’єктивним наслідком розвитку ринкової економіки. З’ясовано, що розвиток рекламного менеджменту в Україні ще відстає від розвинених країн, він потребує вдосконалення, більш гнучкої адаптації до умов діджиталізації економіки, урахування впливу різноманітних чинників. Визначено та систематизовано зовнішні та внутрішні чинники, які можуть позитивно (або негативно) впливати на розвиток рекламного менеджменту в Україні, діяти різновекторно, з різною силою та інтенсивністю. Акцентовано увагу на ролі маркетингових інновацій для підвищення ефективності рекламного менеджменту, збагаченні можливостей рекламного менеджменту на основі діджиталізації економіки – цифрових її перетворень шляхом комп’ютеризації та впровадження електронних технологій. Розроблено концептуальну схему механізму розвитку рекламного менеджменту в Україні в контексті діджиталізації економіки. Розкрито цілі механізму, його функції, принципи та особливості дії, інструменти та важелі впливу. Висвітлено пріоритетні напрями вдосконалення рекламного менеджменту в контексті діджиталізації економіки: забезпечення ґрунтовного аналізу та прогнозування розвитку ринку рекламних послуг, зміни попиту на рекламні продукти, аналізу поведінки конкурентів- рекламодавців; активне формування попиту на рекламні послуги та організація збуту рекламних продуктів; розробка і впровадження маркетингових інновацій в рекламній діяльності; гнучка взаємодія рекламного і маркетингового менеджменту; вдосконалення маркетингової політики комунікацій на основі діджиталізації рекламного бізнесу. The purpose of the article is to deepen the essence of advertising management, to determine the factors and mechanism of its development in the context of digitalization of the economy. The theoretical essence of advertising and advertising management is determined based on the study and generalization of scientific opinion. The objective nature of the development of advertising management in the modern market economy is justified on the basis of theoretical analysis. The stages of the formation of advertising management are determined. The connection between advertising and marketing management is revealed. Peculiarities and problematic aspects of the development of advertising management in Ukraine are analyzed. The systematization of external and internal factors that influence the development of advertising management is proposed, the essence of their action is revealed. The role of digitalization of the advertising business and the development of marketing innovations to increase the effectiveness of advertising management is substantiated. A conceptual scheme of the mechanism for the development of advertising management in Ukraine in the context of digitalization of the economy has been developed. The purposes of the mechanism, its functions, principles and peculiarities of performance, tools and leverages are disclosed. The priority directions for improving advertising management in the context of digitalization of the economy are highlighted: ensuring a thorough analysis and forecasting of the advertising services market development, changes in demand for advertising products, analysis of the behavior of competitors-advertisers; active formation of demand for advertising services and organization of sales of advertising products; development and implementation of marketing innovations in advertising activities; flexible interaction of advertising and marketing management; improvement of the marketing policy of communications based on the digitization of the advertising business. The scientific and practical significance of the development is determined. The prospects of further scientific research are assotiated with the determination of mechanisms for stimulating the development of marketing innovations in the advertising management system.

Description

Keywords

реклама, рекламний менеджмент, маркетинговий менеджмент, цілі, завдання, етапи розвитку, чинники, інновації, механізм, функції, принципи, напрями, діджиталізація економіки, advertising, advertising management, marketing management, purposes, problems, stages of development, factors, innovations, mechanism, functions, principles, directions, digitalization of the economy

Citation

Коваль, Л. А. Рекламний менеджмент в Україні та механізм його розвитку в контексті діджиталізації економіки / Л. А. Коваль, С. А. Романчук, С. В. Бойко // Центральноукраїнський науковий вісник. Економічні науки : зб. наук. пр. – Кропивницький : ЦНТУ, 2022. – Вип. 8(41). – С. 28-38.