Расчет низкочастотных колебании и виброразогрев бесконечного неоднородного вязкоупругого цилиндра МКЭ

Loading...
Thumbnail Image

Date

1992

Authors

Сенченков, И. К.
Козлов, В. И.
Якименко, С. Н.
Senchenkov, I.
Kozlov, V.
Yakimenko, S.
Сєнченков, І. К.
Козлов, В. І.
Якименко, С. М.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ИМех им. С. П. Тимошенко НАНУ

Abstract

Розглянуто коливання та вібророзігрів нескінченного двошарового в’язкопружного циліндра, збуджуванного прикладенним в обмеженій області наван­таженням.При реалізації задачі методом кінцевих елементів область розбивається на кін­цеву, в якій розв’язок будується стандартним чином, і нескінчену, для побудови роз­в’язку в якій використовуються моди, що розповсюджуються, конкретизовані відповід­ним дисперсійним співвідношенням. Для дослідження низькочастотних коливань вико­ристовується стержньова хвильова мода. Для різних випадків навантаження дослідже­но розподіл потоків потужності по зовнішньому і внутрішньому циліндрах. Показана можливість локалізації резонансних коливань і вібророзігріву поблизу області прикла­дання навантаження. Oscillations and vibroheating of an infinite bilayer elastoplactiscylinder excited by the load applied in the limited regions are considered. For realization of the problem by the finite element method the region is broken into finite one where the solution is constructed conventionally and infinite where the solution is constructed by using propagating modes concretized by corresponding dispersion correlation. A rod wave mode is used for considered low-frequency oscillations. Distribution of power flows by outer and inner cylinders is studied for different lloading cases. It is shown possible to localize onance oscillations and vibroheating near the region of the load applications.

Description

Keywords

вязкоупругость, бесконечный цилиндр, двухслойный цилиндр, виброразогрев, низкочастотные колебания, метод конечных элементов, локализация энергии, viscoelasticity, infinite cylinder, two-layer cylinder, vibrational heating, low-frequency vibrations, finite element method, localization of energy, в'язкопружність, нескінченний циліндр, двошаровий циліндр, вібророзігрів, низькочастотні коливання, метод скінченних елементів, локалізація енергії

Citation

Сенченков, И. К. Расчет низкочастотных колебании и виброразогрев бесконечного неоднородного вязкоупругого цилиндра МКЭ / И. К. Сенченков, В. И. Козлов, С. Н. Якименко // Прикладная механика. - К. : ИМех им. С. П. Тимошенко НАНУ, 1992. - Т. 28, № 9. - С. 17-24.