Methane hydrates –australian perspective

Loading...
Thumbnail Image

Date

2016

Authors

Клименко, В. В.
Колтун, П.
Klymenko, V.
Koltun, P.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

National Mining University Underground Mining Department

Abstract

Мета. Аналіз австралійських ресурсів гідрату метану, поточного стану розвідки гідратних покладів і потенціальних перспектив їх розробки у майбутньому. Методика.Аналітичне вивчення даних, опублікованих у різних джерелах даних геологічних пошуків та урядових звітів, пов’язаних із австралійськими запасами природного газу, видобутком і споживанням газу в Австралії. Аналіз теоретичних та експериментальних досліджень властивостей гідратів метану, попередження відкладення газогідратів у трубах при видобуванні й транспортуванні природного газу. Результати. Аналіз валових показників сучасного стану видобутку природного газу показав, що його добувається достатньо для забезпечення поточних потреб споживання в Австралії. Зростання споживання природного газу в майбутньому визначає перспективу використання газу з нетрадиційних покладів, зокрема метану із покладів газових гідратів. При прогнозуванні основних напрямків ефективного дослідження й використання ресурсів гідратів метану необхідно враховувати їх можливий вплив на навколишнє середовище. Наукова новизна. На підставі проведеного аналізу описано поточний стан дослідження гідратів метану в Австралії, показана важливість для газової промисловості уточнення у найближчому майбутньому їх запасів та видобутку метану із газогідрат них покладів. Практична значимість. Представлені результати можуть бути використані для оцінки інвестиційної привабливості майбутньої розвідки ресурсів гідратів метану в Австралії. Цель. Анализ австралийских ресурсов гидрата метана, текущего состояния разведки гидратных залежей и потенциальных перспектив их разработки в будущем. Методика. Аналитическое изучение данных, опубликованных в различных источниках данных геологических изысканий и правительственных отчетов, связанных с австралийскими запасами природного газа, добычей и потреблением газа в Австралии. Анализ теоретических и экспериментальных исследований свойств гидратов метана, предупреждения отложений газогидратов в трубах при добыче и транспортировке природного газа. Результаты. Анализ валовых показателей современного состояния добычи природного газа показал, что его добывается достаточно для обеспечения текущих потребностей в Австралии. Рост потребления природного газа в будущем определяет перспективу использования газа из нетрадиционных залежей, в частности метана из залежей газовых гидратов. При прогнозировании основных направлений эффективного исследования и использования ресурсов гидратов метана необходимо учитывать их возможное влияние на окружающую среду. Научная новизна. На основании проведенного анализа описано текущее состояние исследования гидратов метана в Австралии, показана важность для газовой промышленности уточнения в ближайшем будущем их запасов и добычи метана из газогидратных залежей. Практическая значимость. Представленные результаты могут быть использованы для оценки инвестиционной привлекательности будущей разведки ресурсов гидратов метана в Австралии. Goal Analysis of Australian methane hydrate resources, current state of exploration of hydrated deposits and potential prospects for their development in the future. Method. An analytical study of data published in various sources of geological surveys and government reports related to Australian natural gas reserves, gas production and gas consumption in Australia. Analysis of theoretical and experimental studies of the properties of methane hydrates, prevention of deposits of gas hydrates in pipes during the extraction and transportation of natural gas. Results An analysis of the gross indicators of the current state of natural gas production has shown that it is being mined enough to meet current needs in Australia. The growth of consumption of natural gas in the future determines the prospect of using gas from non-conventional deposits, in particular methane from gas hydrate deposits. In forecasting the main directions of effective research and use of methane hydrate resources, it is necessary to consider their possible impact on the environment. Scientific novelty. Based on this analysis, the current status of the study of methane hydrate studies in Australia is described, and the importance for the gas industry of clarifying in the near future their reserves and the extraction of methane from gas hydrate deposits is shown. Practical significance. The presented results can be used to assess the investment attractiveness of future exploration of methane hydrate resources in Australia.

Description

Попереднє джерело https://doi.org/10.15407/mining10.04.011

Keywords

природний газ, гідрати метану, австралійські поклади газових гідратів, природні ресурси, інгібітори гідратоформування, природный газ, гидраты метана, австралийские отложения газовых гидратов, природные ресурсы, ингибиторы гидратоформирования, natural gas, methane hydrates, Australia, gas hydrates deposits, energy resource, environment, hydrate formation inhibitors

Citation

Koltun, Р. Methane hydrates –australian perspective / P. Koltun, V. Klymenko // Mining of Mineral Deposits, 2016. - V. 10(4). - P. 11-18.