Безпека інформаційних технологій. Лабораторні роботи

Abstract

Метою освітньої компоненти «Безпека інформаційних технологій» є формування у здобувачів вищої освіти ґрунтовних теоретичних знань, практичних умінь та навичок, необхідних для застосування в професійній діяльності у сфері захисту інформації в комп’ютерних системах.The goal of the educational component "Security of information technologies" is to provide students with a higher education with thorough theoretical knowledge, practical skills and abilities necessary for professional use in the field of information protection in computer systems.

Description

Keywords

шифрування, дешифрування, алгоритм, ймовірності, циклічні коди, еncryption, decryption, algorithm, probabilities, сyclic codes

Citation

Безпека інформаційних технологій : метод. рекомендації до викон. лабораторних робіт для студент. денної форми навч. галузі 12 "Інформаційні технології" / [уклад. : О. А. Смірнов, К. О. Буравченко, Т. В. Смірнова та ін.] ; М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т, каф. кібербезпеки та програм. забезпечення. - Кропивницький : ЦНТУ, 2023. - 48 с.