Оптимальна система автоматичного керування параметрами режиму розподільних електричних мереж за умов несиметрії напруг

Loading...
Thumbnail Image

Date

2022-12-14

Authors

Олійник, Владислав Сергійович
Oliinyk, Vladyslav

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

Метою роботи є зниження рівнів споживання реактивної потужності, а також зниження рівнів несиметрії напруг та усталеного відхилення напруг в розподільних електричних мережах за рахунок автоматизації процесу керування параметрами режиму розподільної електричної мережі з допомогою симетрокомпенсувальних пристроїв. В роботі було проведено аналіз відомих технічних засобів компенсації реактивної потужності. Цей аналіз показав, що найбільш досконалим технічним засобом є батареї статичних конденсаторів з регулювальними секціями, за допомогою яких можна здійснювати автоматичне керування параметрами режиму розподільної електричної мережі. Створені на основі знайдених розв’язків задачі керування структурна схема системи автоматичного керування і алгоритм розрахунку оптимального вектора керування дали змогу розробити комп’ютерні моделі розподільних електричних мереж з симетрокомпенсувальними пристроями. Проведений аналіз ефекту від використання розв’язку задачі керування параметрами режиму розподільних електричних мереж шляхом комп’ютерного імітаційного моделювання засвідчив перевагу розробленої в роботі системи автоматичного керування над існуючими. The purpose of the work is to reduce the levels of reactive power consumption, as well as to reduce the levels of voltage asymmetry and steady deviation of voltages in distribution electric networks due to the automation of the process of controlling the parameters of the mode of the distribution electric network with the help of symmetrical compensating devices. The paper analyzed known technical means of reactive power compensation. This analysis showed that the most advanced technical means are batteries of static capacitors with regulation sections, with the help of which it is possible to automatically control the parameters of the mode of the distribution electric network. The structural diagram of the automatic control system and the algorithm for calculating the optimal control vector, created on the basis of the found solutions of the control problem, made it possible to develop computer models of distribution electric networks with symmetric compensating devices. The analysis of the effect of using the solution to the problem of controlling the parameters of the mode of distribution electric networks by means of computer simulation proved the advantage of the automatic control system developed in the work over the existing ones.

Description

Keywords

батарея статичних конденсаторів, розподільна електрична мережа, система автоматичного керування, battery of static capacitors, electrical distribution network, automatic control system

Citation

Олійник, В. С. Оптимальна система автоматичного керування параметрами режиму розподільних електричних мереж за умов несиметрії напруг : кваліфікаційна магістерська робота : спец. 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» / наук. кер. В. В. Зінзура ; Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. – Кропивницький : ЦНТУ, 2022. – 105 с.