Організація баз даних

Loading...
Thumbnail Image

Date

2017

Authors

Сидоренко, В. В.
Константинова, Л. В.
Sidorenko, V. V.
Konstantinova, L.V.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

Методичні вказівки висвітлюють організаційні аспекти виконання курсової роботи з дисципліни «Організація баз даних» для студентів, які навчаються за за спеціальностями 6.050102/123 «Комп’ютерна інженерія», 125 «Кібербезпека», а також рекомендації щодо підбору, опрацювання та викладення теоретичного матеріалу, розробки курсової роботи і її програмної реалізації, порядку оформлення пояснювальної записки курсової роботи, її підготовки та представлення до захисту. The methodical guidelines cover organizational aspects of course work on the discipline "Organization of Databases" for students studying in the specialties 6.050102 / 123 "Computer Engineering" 125 "Cyber Security" as well as recommendations for the selection, processing and presentation of theoretical material, the development of course work and its program implementation, the order of processing the explanatory note of the course work, its preparation and presentation to the defense.

Description

Keywords

бази даних, організація даних, програмування, студент, курсова робота, databases, organization of data, programming, student, Coursework

Citation

Організація баз даних : метод. вказівки до курсового проектув. для студ. денної та заочної форми навч. за спец. 6.050102/123 «Комп’ютерна інженерія», 125 «Кібербезпека» / [уклад. В. В. Сидоренко, Л. В. Константинова]. – Кропивницький : ЦНТУ, 2017. – 67 с.