Підвищення надійності машин і обладнання

Loading...
Thumbnail Image

Date

2020

Authors

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

В збірнику представлені матеріали доповідей науково-педагогічних працівників, наукових співробітників, докторантів, аспірантів та студентів ЦНТУ України, провідних вітчизняних і закордонних вищих навчальних закладів та наукових установ, в яких розглядаються завершені етапи розробок. The collection contains materials of the reports of scientific and pedagogical workers, research staff, doctoral students, postgraduates and students of the National Technical University of Ukraine, leading domestic and foreign higher educational establishments and scientific institutions, where the completed stages of development are considered.

Description

ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМКИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ: 1. Фізичні та математичні основи надійності машин і обладнання. 2. Закономірності процесів тертя та зношування вузлів деталей та робочих органів машин і обладнання. 3. Підвищення зносостійкості деталей та вузлів сільськогосподарської та транспортної техніки. 4. Технологічні методи підвищення надійності деталей машин і обладнання. 5. Конструкторські рішення підвищення надійності вузлів, деталей та робочих органів. 6. Експлуатаційна надійність сільськогосподарської та транспортної техніки. 7. Підвищення надійності транспортних систем та транспортних засобів і забезпечення належного рівня якості пасажирських та вантажних перевезень. 8. Логістика підприємств у сфері виробництва та обігу. 9. Економіка та управління підприємствами. THEMATIC DIRECTIONS OF THE CONFERENCE: 1. Physical and mathematical bases of reliability of machines and equipment. 2. Regularities of the processes of friction and wear of parts and working parts of machines and equipment. 3. Improving the wear resistance of parts and components of agricultural and transport equipment. 4. Technological methods to increase the reliability of machine parts and equipment. 5. Design solutions to increase the reliability of components, parts and working bodies. 6. Operational reliability of agricultural and transport equipment. 7. Improving the reliability of transport systems and vehicles and ensuring the appropriate level of quality of passenger and freight transport. 8. Logistics of enterprises in the field of production and circulation. 9. Economics and enterprise management.

Keywords

надійність машин, закономірності процесів тертя, зносостійкість деталей, технологічні методи, конструктивні методи, експлуатаційна надійність, транспортні системи, транспортні засоби, логістика підприємств, reliability of machines, patterns of friction processes, wear resistance of parts, technological methods, constructive methods, serviceability, transportation systems, vehicles, logistics of enterprises

Citation

Підвищення надійності машин і обладнання : міжнар. наук.-практ. конф., 15-17 квіт. 2020 р., м. Кропивницький : матеріали конф. / М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т, каф. експлуатації та ремонту машин ; [оргком. : О. М. Левченко, В. В. Аулін, С. В. Лисенко та ін.]. - Кропивницький : ЦНТУ, 2020. – 273 с.