До аналізу технічного стану зернових сівалок у передексплуатаційний і експлуатаційний періоди

Loading...
Thumbnail Image

Date

2013

Authors

Рубльов, В. І.
Опалко, В. Г.
Rublov, Vladislav
Оpalkо, Viktoria

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

КНТУ

Abstract

Для забезпечення і збереження споживчих властивостей сільськогосподарської техніки необхідна інформація про можливі зміни її властивостей на всіх стадіях життєвого циклу, причини і відповідні рішення щодо їх усунення. Для об’єктивної оцінки технічного стану зернових сівалок вирішувалися наступні задачі: виявлення недоліків у передексплуатаційний і експлуатаційний період, їх опис та аналіз; розробка статистичних методів контролю; розробка рекомендацій щодо усунення виявлених недоліків. Результати досліджень сівалок вітчизняного і іноземного виробництва у передексплуатаційний і експлуатаційний періоди свідчать, що недоліки виготовлення відрізняються як номенклатурою показників так і кількістю їх в агрегатах, вузлах і деталях. Розроблені довідники оцінки недоліків виготовлення сівалок з їх фотографіями і описом; карти контролю з використанням статистичних методів. To ensure and maintain consumer properties of agricultural machinery information is necessary about possible changes of parameters at all stages of the life cycle , ca//uses and appropriate solutions of its elimination. For an objective evaluation of the technical condition of grain seeders following tasks are solved: identification of defects in the pre-operational and operational period , their description and analysis , the development of statistical methods for monitoring and development of recommendations on removal of its defects . The research results of seeders of domestic and foreign production in the pre-operational and operational periods indicate that manufacturing defects differ by nomenclature of the indicators and by their quantity in units, aggregates and details . Developed handbooks of assessment of manufacturing defects of seeders with their photo and description card control using statistical methods.

Description

Keywords

сільськогосподарська техніка, технічний стан, зернові сівалки, передексплуатаційний період, експлуатаційний період, agricultural equipment, technical condition, grain seeders, pre-operation period, the operational period

Citation

Рубльов, В. І. До аналізу технічного стану зернових сівалок у передексплуатаційний і експлуатаційний періоди / В. І. Рубльов, В. Г. Опалко // Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин: загальнодерж. міжвід. наук.-техн. зб. - Кіровоград: КНТУ, 2013. - Вип. 43, ч. 1. - С. 173-178.