Випробування машин та обладнання

Loading...
Thumbnail Image

Date

2017

Authors

Карпушин, С. О.
Karpushyn, S.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

Методичні вказівки розроблені у відповідності до освітньо-професійної програми підготовки магістрів напрямку «Машинобудування» та робочої програми курсу «Випробування машин та обладнання» для спеціалізації – «Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні машини і обладнання» для усіх форм навчання. Студенти денної форми навчання (курс лекцій читається на другому курсі магістратури у ІІІ семестрі) у відповідності до даних методичних вказівок пророблюють матеріал, передбачений навчальним планом для самостійного опрацювання. Для студентів заочної форми навчання, дане видання, є методичними вказівками щодо вивчення курсу, підготовки до семестрового контролю та до виконання контрольних робіт з курсу. Зміст лекційного матеріалу, методичне забезпечення, засоби тестового контролю, у відповідності до структури викладання курсу «Випробування машин та обладнання», наведено на сайті дистанційного навчання ЦНТУ moodle.kntu.kr.ua/?land=ru. The methodological guidelines are developed in accordance with the educational-professional program of preparation of masters of the direction of "Mechanical engineering" and the working program of the course "Testing of machines and equipment" for specialization - "Lifting-transport, construction, road, land reclamation machines and equipment" for all forms of training. Students of full-time education (lectures are taught at the second year of the master's degree in the III semester) according to the methodical instructions, they work out the material provided for by the curriculum for independent study. For students of distance learning, this publication is a methodological guide on studying the course, preparing for semester control and conducting supervisory work on the course. The content of the lecture material, methodological support, means of test control, in accordance with the structure of teaching the course "Testing machines and equipment", is presented on the site of distance learning TsNTU moodle.kntu.kr.ua/?land=ru.

Description

Keywords

дослід, модель, осцилограма, критерій подібності, тензодатчик, еxperiment, model, oscillogram, criterion of similarity, strain gauge

Citation

Випробування машин та обладнання : метод. вказ. до самост. роб. / уклад. С. О. Карпушин ; М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. - Кропивницький : ЦНТУ, 2017. - 22 с.