Реакція сортів пшениці озимої на строки сівби в Центральній Україні

Loading...
Thumbnail Image

Date

2021-12-03

Authors

Кузьменко, Максим Віталійович
Kuzmenko, Maksym

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

Кваліфікаційна робота присвячена розробці рекомендацій сільськогосподарському виробництву по підвищенню урожайності сортів озимої пшениці Гарантія одеська, Гармонія одеська, Спасівка на основі сівби в оптимальні строки після попередника соняшник. На основі досліджень визначено залежності росту і розвитку та перезимівлі рослин, формування продуктивного стеблостою та продуктивності сортів озимої пшениці і якості зерна залежно від строків сівби після соняшнику. Рекомендовано сільськогосподарським підприємствам висівати сорти озимої пшениці Гарантія одеська, Гармонія одеська та Спасівка при розміщені їх у сівозміні після соняшнику відразу після збирання врожаю соняшника. Допускається сівба сортів Гармонія одеська та Спасівка впродовж наступних 7 днів після першого строку сівби. Qualification work is devoted to the development of recommendations for agricultural production to increase the yield of winter wheat varieties Harantiia odeska, Harmoniia odeska and Spasivk on the basis of sowing in the optimal time after the predecessor sunflower. Based on research, the dependences of growth and development and overwintering of plants, the formation of productive stems and productivity of winter wheat varieties and grain quality depending on the timing of sowing after sunflower. It is recommended that agricultural enterprises sow winter wheat varieties. Sowing of Harmoniia odeska and Spasivk varieties is allowed for the next 7 days after the first sowing date.

Description

Keywords

пшениця, строки сівби, wheat, terms of planting

Citation

Кузьменко, М. В. Реакція сортів пшениці озимої на строки сівби в Центральній Україні : кваліфікаційна магістерська робота : спец. 201 «Агрономія» / наук. кер. М. І. Мостіпан ; Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. - Кропивницький : ЦНТУ, 2021. - 74 с.