Оптимальне керування режимами реактивного навантаження за умов несиметрії напруг розподільчих електричних мереж

Loading...
Thumbnail Image

Date

2015

Authors

Тарануха, М. С.
Телюта, Р. В.
Зінзура, В. В.
Зинзура, В. В.
Taranukha, M.
Teliuta, R.
Zinzura, V..

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Вісник НТУ "ХПІ"

Abstract

Запропоновано підхід до керування режимами реактивних навантажень розподільчих електричних мереж номінальною напругою 6-10 кВ шляхом використання симетро-компенсувальних установок. Розроблено структурну схему системи автоматичного керування режимами реактивної потужності розподільчих електричних мереж, яка базується на розв’язку задачі багатокритеріальної оптимізації знайденому методом наближення до утопічної точки в просторі критеріїв. Проведене комп’ютерне моделювання показало перевагу запропонованої системи автоматичного керування над існуючими. Предложен подход к управлению режимами реактивных нагрузок распределительных электрических сетей на номинальное напряжение 6-10 кВ путем использования симметрий-компенсирующих установок. Разработана структурная схема системы автоматического управления режимами реактивной мощности распределительных электрических сетей, которая базируется на решении задачи многокритериальной оптимизации найденном методом приближения к утопической точки в пространстве критериев. Проведенное компьютерное моделирование показало преимущество предложенной системы автоматического управления над существующими. The approach to management regimes of reactive load in distribution grid of nominal voltage of 6-10 kV using symmetry-compensating systems. The block diagram of the automatic control mode for reactive power distribution grid, based on multi-objective optimization, the problem solution found by approaching of the utopian point in space criteria. Computer simulation showed the advantage of the proposed system of automated control over existing ones.

Description

Попереднє розміщення статті - http://www.kpi.kharkov.ua/archive/Наукова_періодика/vestnik/Проблемы совершенствования электрических машин и аппаратов/2015/42/55966-114064-1-PB.pdf

Keywords

система автоматичного керування, розподільчі електричні мережі, реактивні навантаження, несиметрія напруг, система автоматического управления, распределительные электрические сети, реактивные нагрузки, нессиметрия напряжения, automated control system, electrical distribution networks, reactive load, voltage asymmetry

Citation

Тарануха, М. С. Оптимальне керування режимами реактивного навантаження за умов несиметрії напруг розподільчих електричних мереж / М. С. Тарануха, Р. В. Телюта, В. В.Зінзура // Вісник Нац. техн. ун-ту ХПІ: зб. наук. пр. Темат. вип.: Проблеми удосконалення електричних машин і апаратів. Теорія і практика. – Харків: НТУ ХПІ. – 2015. – № 42 (1151). – С. 62-66.