Recent Submissions

Item
Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання. Практичні роботи
(ЦНТУ, 2024) Василенко, І. Ф.; Шепеленко, І. В.; Магопець, С. О.; Красота, М. В.; Бевз, О. В.
У методичних вказівках викладені методики та приклади розрахунку посадок з натягом, вибору вимірювальних засобів, призначення допусків та посадок шпонкових з’єднань, призначення допусків та посадок шліцьових з’єднань.
Item
Засоби технічного обслуговування машин. Практичні роботи
(ЦНТУ, 2024) Василенко, І. Ф.; Шепеленко, І. В.; Красота, М. В.; Магопець, С. О.; Бевз, О. В.
У методичних вказівках розглядаються питання організації та проведення технічних обслуговувань тракторів та інших сільськогосподарських машин, а також вивчаються інструменти та обладнання, які використовуються при різних видах технічного обслуговування.
Item
Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання. Самостійні роботи
(ЦНТУ, 2024) Василенко, І. Ф.; Шепеленко, І. В.; Красота, М. В.; Магопець, С. О.; Бевз, О. В.
У методичних вказівках викладені методики та приклади розрахунку розмірних характеристик різних видів посадок, розмірних ланцюгів та призначення допусків форми та розташування.
Item
Вплив строків сівби та застосовуваних пестицидів на врожайність озимої пшениці в Степу України
(ЦНТУ, 2023) Демченко, Юрій Володимирович; Demchenko, Yurii
В даній кваліфікаційній магістерській роботі в умовах Степу України вивчено і встановлено вплив строків сівби та застосовуваних пестицидів на врожайність озимої пшениці, сформовано рекомендації спрямовані на вдосконалення агротехнічних прийомів вирощування озимої пшениці. Мета досліджень – формуванні рекомендацій щодо виробництва озимої пшениці залежно від строків сівби та застосовуваних пестицидів, які сприятимуть підвищенню їх урожайності в степовій частині України. Встановлено, при сприятливих умовах осіннього періоду вегетації 2022-2023 рр обробка насіння пестицидами сприяла не тільки підвищенню польової схожості, але і виживання рослин протягом всієї вегетації. Кращі результати були отримані при обробці насіння сумішшю вітавакс і базудин, що і забезпечило отримання найбільш високого врожаю. Максимальну ефективність застосування мав комплекс вітавакс+базудин у всіх варіантах дослідження, що підвищувало рентабельність всього виробництва до 103 %.. Високими показниками рентабельності характеризувались ранні посіви озимої пшениці, посівний матеріал яких обробляли суміщаю вітаваксу та базудину – 98 %. In this qualifying master's thesis, in the conditions of the Steppe of Ukraine, the influence of sowing dates and applied pesticides on the yield of winter wheat was studied and established, recommendations aimed at improving agrotechnical methods of growing winter wheat were formed. The purpose of the research is to formulate recommendations for the production of winter wheat depending on the sowing rows and applied pesticides, which contribute to increasing their yield in the steppe part of Ukraine. It was established that under favorable conditions of the autumn vegetation period of 2022-2023, the treatment of plants with pesticides contributed not only to an increase in field germination, but also to the survival of plants throughout the entire vegetation period. The best results were obtained when processing with a mixture of vitavax and bazudin, which ensured the highest yield. The vitavax+bazudin complex was most effective in all variants of the study, which increased the profitability of the entire production to 103%. Early winter wheat sowings were characterized by high profitability indicators, the seed material treated with a mixture of vitavax and bazudin was 98%.
Item
Вплив способів основного обробітку ґрунту на врожайність соняшнику в Степу України
(ЦНТУ, 2023) Кравченко, Віталій Володимирович; Kravchenko, Vitalii
В представленій кваліфікаційній роботі зроблена спроба вдосконалення технології вирощування соняшнику шляхом використання різних ґрунтообробних знарядь для основного обробітку ґрунту та позакореневого підживлення мікродобривами при вирощуванні насіння соняшнику різних гібридів в з метою збільшення їх продуктивності. Метою роботи є вивчити вплив способу основного обробітку ґрунту та мікродобрив на продуктивність соняшнику. Встановлено, що вибір кращого способу основного обробітку ґрунту дає змогу збільшити врожайність соняшнику за рахунок кращого отримання насінинами ґрунтової вологи, а обробка мікродобривами в процесі позакореневого підживлення, забезпечує підвищення польової схожості та продуктивності соняшнику в умовах Степу України. In the presented qualification work, an attempt is made to improve the technology of sunflower cultivation by using various tillage tools for basic tillage and foliar fertilization with microfertilizers when growing sunflower seeds of various hybrids in order to increase their productivity. The aim of the study is to investigate the influence of the method of basic tillage and microfertilizers on sunflower productivity. It has been established that the choice of the best method of basic tillage allows to increase the yield of sunflower due to better soil moisture acquisition by seeds, and microfertilizer treatment in the process of foliar feeding provides an increase in field germination and productivity of sunflower in the conditions of the Steppe of Ukraine.
Item
Вплив попередників на врожайність гібридів соняшнику в Степу України
(ЦНТУ, 2023) Тоток, Артем Анатолійович; Totok, Artem
В представленій кваліфікаційній роботі зроблена спроба вдосконалення технології вирощування соняшнику шляхом обрання кращого попередника з метою збільшення продуктивності соняшнику. Метою роботи є вивчити вплив попередників на продуктивність соняшнику. Встановлено, що вибір кращого попередника дає змогу підвищити врожайність соняшнику за рахунок чистоти посівів та запобіганню спільних хвороб і патогенів, а вибір найбільш адаптованого гібриду, забезпечить підвищення польової схожості та продуктивності соняшнику в умовах Степу України. In the presented qualification work, an attempt is made to improve the technology of sunflower cultivation by choosing the best predecessor in order to increase the productivity of sunflower. The aim of the work is to study the influence of predecessors on sunflower productivity. It has been established that the choice of the best predecessor allows to increase the yield of sunflower due to the purity of crops and prevention of common diseases and pathogens, and the choice of the most adapted hybrid will ensure an increase in field germination and productivity of sunflower in the conditions of the Ukrainian Steppe.
Item
Вплив знарядь для обробітку ґрунту на врожайність кукурудзи в Степу України
(ЦНТУ, 2023) Дуднік, Тетяна Олексіївна; Dudnik, Tetiana
В даній випускній кваліфікаційній роботі проведено дослідження з вдосконалення технології вирощування кукурудзи шляхом обрання кращого ґрунтообробного знаряддя для основного обробітку з метою збільшення продуктивності кукурудзи. Мета досліджень – підвищення ефективності вирощування насіння кукурудзи в Степу України за рахунок підбору кращого знаряддя для основного обробітку ґрунту. Встановлено, що вибір знаряддя для основного обробітку ґрунту під висів кукурудзи дає змогу покращити вологозабезпечення і таким чином підвищити врожайність в умовах Степу України. In this final qualification work, a study was conducted to improve the technology of corn cultivation by selecting the best tillage tools for the main tillage in order to increase the productivity of corn. The aim of the research is to increase the efficiency of growing corn seeds in the Steppe of Ukraine by selecting the best tool for the main tillage. It has been established that the choice of tools for the main tillage of the soil for sowing corn allows to improve the moisture supply and thus increase the yield in the conditions of the Steppe of Ukraine.
Item
Основи програмування на мові Python. Лабораторні роботи
(ЦНТУ, 2024) Мелешко, Є. В.; Козірова, Н. Л.
Дані методичні вказівки адресовані майбутнім розробникам програмного забезпечення та фахівцям з аналізу даних, їх рекомендовано використовувати у дисципліні "Структурні мови програмування (Python)" для спеціальностей 122 "Комп’ютерні науки", 123 "Комп’ютерна інженерія" та 125 "Кібербезпека", а вони також можуть використовуватися студентами інших спеціальностей. Вони включають в себе основи програмування на мові Python, містять основні теоретичні положення та практичні завдання, необхідні для засвоєння навчального матеріалу. These methodological guidelines are intended for future software developers and data analysis specialists. They are recommended for use in the discipline "Structured Programming Languages (Python)" for the specializations 122 "Computer Science," 123 "Computer Engineering," and 125 "Cybersecurity." They can also be used by students of other specializations. The guidelines cover the basics of programming in Python, including fundamental theoretical principles and practical tasks necessary for mastering the educational material.
Item
Фізична культура і спорт в системі загальнолюдських цінностей, забезпечення здоров'я та фахової дієздатності
(ЦНТУ, 2024) Бойко, Ю. Ж.; Махно, В. В.
У даних методичних рекомендаціях представлено місце та роль фізичної культури і спорту в системі загальнолюдських цінностей, а також задля забезпечення здоров’я та фахової дієздатності працівників різних галузей економіки. Фізична культура виступає як складова частина загальної та професійної культури людини, як найважливіша якісна характеристика динаміки його особистісного розвитку, як фундаментальна цінність, що визначає початок його соціокультурного буття, спосіб і міру реалізації сутнісних сил і здібностей. Феномен фізичної культури особистості студента дозволяє представити її як інтегральну якість особистості, як умову і передумову ефективної навчально-професійної діяльності, як узагальнений показник професійної культури майбутнього фахівця і як мету особистісного саморозвитку та самовдосконалення. Обґрунтовано сучасні уявлення про фізичне виховання відображають не тільки його прикладний характер, а й питання соціалізації особистості, її інтелектуальний, психологічний, духовний та творчий розвиток і довголіття. Центральним системоутворюючим фактором, що поєднує всі компоненти фізичної культури, постає фізкультурно-спортивна (фізкультурна) діяльність, спрямована на фізичне вдосконалення людини. Емоційно-цілісне ставлення до фізкультурної діяльності не формується спонтанно і не успадковується, воно набувається особистістю у процесі самої діяльності та ефективно розвивається з освоєнням знань і творчого досвіду, з проявом ініціативи та активності в істинному педагогічному процесі. Витривалість, сила, швидкість, високий рівень функціональної підготовленості організму, його працездатності можуть бути придбані тільки шляхом використання ефекту цілеспрямованого організаційного процесу адаптації організму до фізичних навантажень певного змісту, обсягу і достатньої (розумної) інтенсивності. Цінності фізичної культури в освітньому процесі необхідно розглядати як сукупність цінностей об'єктивних форм і суб'єктивних форм фізичної культури. Ціннісне ставлення особистості до фізичної культури є інтеграцією більш приватних відносин: відносин особистості до різних форм і засобів фізичної культури і включає аксіологічний, інтелектуальний, емоційний і діяльнісний компоненти.
Item
Формування активного ставлення здобувачів вищої освіти до фізичної культури за програмою дисципліни «Основи здорового способу життя»
(ЦНТУ, 2024) Липчанська, Л. М.; Мотузенко, Т. Є.
Методичні рекомендації «Формування активного ставлення здобувачів вищої освіти до фізичної культури за програмою дисципліни «Основи здорового способу життя», які містить інформацію про здоровий спосіб життя, його роль в навчанні і подальшій професійній діяльності здобувачів вищої освіти, розкриває зміст, інформацію і довідковий матеріал, якими викладачі та студенти оперують в процесі навчання та тренування. Методичні вказівки адресовані здобувачам вищої освіти і викладачам вищих навчальних закладів, які займаються фізичною культурою і спортом. Визначено сутнісні характеристики феномену «здорового способу життя» як педагогічної проблеми. Формування здорового способу життя є предметом наукового інтересу широкого кола сучасних вітчизняних і зарубіжних учених, вимагаючи конкретизації в межах нашої наукової розвідки. Важливість такого дослідження закріплена численними державними документами, законами, постановами й указами, що визначають формування навичок і здібностей учня до формування, збереження і зміцнення здоров’я одним із пріоритетних завдань сучасної вітчизняної середньої школи.