Recent Submissions

Item
Управління в державному та регіональному контексті. Навчальний посібник
(ЦНТУ, 2024) Немненко, А. А.
Методичні матеріали розроблені для студентів і фахівців, які вивчають дисципліну «Державне та регіональне управління» з метою забезпечення системного розуміння та практичного застосування принципів, методів та інструментів управління на рівні держави та регіонів. Містять як теоретичний матеріал, так і практичні приклади та завдання, що допоможуть у застосуванні концепцій управління. Будуть корисні як для самостійного вивчення, так і для виконання під час занять у групі або під керівництвом викладача.
Item
Роль методів Visual Mind Mappings у покращенні іншомовної компетентності у студентів немовних ЗВО
(РВВ ЦДПУ, 2024-06) Головко, І. О.; Holovko I.
У статті досліджується концепція використання методології візуально ментального картографування (Visual Mind Mappings) як спосіб покращення іншомовної компетентності у процесі навчання іноземної мови здобувачів освіти немовних ЗВО. Визначено прийоми аплікації концепції Visual Mind Mappings у процесі навчально-викладацької діяльності та розглянуто такі підметоди як Creative Effective Assignments (Створення ефективних завдань), Collaborative Learning in Group Projects (Спільне навчально-групове опанування); Lecture Slides Mapping (Відображення слайдів лекції) крізь призму їхнього використання у процесі покращення іншомовної компетентності студентів немовних ЗВО. Виокремлено особливості використання методу ментального картографування у науково-педагогічному процесі в режимі онлайн та офлайн відповідно. Концептуалізовано наукові погляди на реалізацію за допомогою Visual Mind Mappings принципів особистісного розвитку та стимулювання загального мовного потенціалу здобувача освіти немовного ЗВО. Визначено переваги та недоліки використання методології Visual Mind Mappings у мовних класах (Mind Mapping Techniques in the Language Classroom Concept) для здобувачів іншомовних компетентностей різного віку. Інноваційність упровадження ментального картографування у процесі викладання іноземної мови здобувачам освіти немовних ЗВО оптимізує зусилля студентів у роботі з інформаційними масивами для вивчення іноземної мови. Імплементація виділених у статті підметодів Visual Mind Mappings крізь призму їхнього використання у процесі викладання / навчання сприяє покращенню іншомовної компетентності та підвищенню виробничої ефективності студентів, спрямована на укріплення самооцінки студента відносно власних комунікативно-мовних можливостей та компетентностей представників однієї академічної групи, є ефективним засобом інтерактивного відображення навчально-академічного матеріалу за допомогою технологічних інструментів, як-от PowerPoint та ін. Також концепція викладання іноземних мов за принципом Visual Mind Mappings дозволяє провадити модель неперервної мовної освіти, що засновується на концепції інклюзивного опанування іноземних мов. Підхід включає як комунікативно-теоретичні, так і інтерактивні (зображувальні) методи взаємодії із аудиторією з метою стимулювання академічної діяльності останніх в умовах мовно-розвиткової активності, спрямованої на набуття навичок лексичного, синтаксичного та граматичного мовного профілів.
Item
Товарознавство
(ЦНТУ, 2024) Запірченко, Л. Д.; Немненко, А. А.
Item
Стратегічна модель розвитку підприємств агропромислового комплексу
(ЦНТУ, 2023) Труніна, І. М.; Латишев, К. О.; Дідур, С. В.; Trunina, I.; Latyshev, K.; Didur, S.
Загарбницька війна російського агресора проти України значно збільшила ризики продовольчої безпеки, спричинила збої в сільськогосподарському виробництві, ланцюгах поставок і торгівлі, які призвели до безпрецедентного рівня світових цін на продукти харчування та добрива. Ситуація на світових аграрних ринках, що склалася на кінець 2022 року, показала важливість українського аграрного сектору для глобального ринку сільськогосподарської продукції, в цілому, та для економіки Європейського Союзу. With the start of hostilities, Ukraine and the world found themselves in a new reality in which all previous models, laws and developments do not work. During the severe trials, domestic farmers faced a number of problems: power outages, damage and destruction of agricultural infrastructure and machinery, fixed exchange rate, blockade of ports and restrictions on land routes. The article identifies the main challenges and problems of the agricultural sector caused by military actions in Ukraine.
Item
Вдосконалення інструментів стимулювання праці в органах публічної влади
(ЦНТУ, 2024-01) Благодатна, Вікторія Вікторівна; Blahodatna, Viktoria
Метою кваліфікаційної роботи є окреслити змістовні характеристики стимулювання праці державних службовців та продемонструвати перспективний підхід до формування системи мотивації праці сучасних органів державної влади України. Для досягнення мети наукової роботи поставлені наступні завдання: з'ясувати сутність і взаємозв'язок мотивації та стимулювання праці; проаналізувати теорії та фактори мотивації; аналіз мотивації та розвитку системи стимулювання праці органів державної влади в Україні; аналіз зарубіжного досвіду стимулювання діяльності органів державної влади; створення сприятливого мотиваційного мікроклімату в колегіальному органі державної влади як чинника мотивації державних службовців; обґрунтування підходу до створення системи стимулювання праці в органах державної влади. The purpose of the qualification work is to outline meaningful characteristics of the work stimulation of civil servants and to demonstrate a perspective approach to the formation of the work motivation system of modern state authorities of Ukraine. To achieve the goal of the scientific work, the following tasks are set: to find out the essence and relationship of motivation and stimulation of work; analyze theories and factors of motivation; analysis of the motivation and development of the labor incentive system of state authorities in Ukraine; analysis of foreign experience in stimulating the activities of state authorities; creation of a favorable motivational microclimate in the collegial body of state power as a factor in the motivation of civil servants; substantiation of the approach to the creation of a labor incentive system in state authorities.
Item
Система підвищення кваліфікації публічних службовців в контексті змін у суспільстві та технологіях
(ЦНТУ, 2024-01) Івашин, Анатолій Володимирович; Ivashyn, Anatolii
Мета роботи полягає у проведенні глибокого аналізу та наукового обґрунтування способів підвищення кваліфікації публічних службовців в умовах змін у суспільстві та технологіях. Для реалізації цієї мети в роботі було поставлено такі завдання: дослідити та розглянути сучасну термінології та концепції, які пов'язані із підвищенням професійної компетентності працівників у сфері державного управління; проаналізувати систему підготовки державних службовців в Україні; визначити місце та ролі системи підвищення кваліфікації у загальній структурі професійної підготовки в Україні, з урахуванням сучасних викликів та технологічних інновацій; проаналізувати діяльність та функції Центру, що займається підвищенням кваліфікації публічних службовців, з врахуванням його ролі в сучасному суспільстві; здійснити оцінку фінансової стійкості та ефективності функціонування Центру з метою виявлення можливостей для фінансового покращення; вивчити процеси перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників в цьому Центрі, з акцентом на їхню відповідність сучасним вимогам та технологічним змінам; вивчити найкращі практики та досвід інших країн щодо навчання та розвитку службовців; розробити рекомендації щодо використання сучасних технологій у процесі підвищення кваліфікації публічних службовців у конкретному державному навчальному закладі. The purpose of this work is to conduct a deep analysis and provide a scientific justification for methods of improving the qualifications of public servants in the conditions of societal changes and technologies. To achieve this goal, the following tasks were set in the work: investigate and consider modern terminology and concepts related to the enhancement of professional competence of employees in the field of public administration; analyze the system of training of civil servants in Ukraine; determine the place and role of the qualification improvement system in the overall structure of professional training in Ukraine, taking into account modern challenges and technological innovations; analyze the activities and functions of the Center responsible for the qualification improvement of public servants, considering its role in contemporary society; conduct an assessment of the financial stability and effectiveness of the Center's functioning to identify opportunities for financial improvement; study the processes of retraining and qualification improvement of employees in this Center, with a focus on their compliance with modern requirements and technological changes; study the best practices and experiences of other countries regarding the training and development of civil servants; develop recommendations for the use of modern technologies in the process of improving the qualifications of public servants in a specific state educational institution.
Item
Соціально-психологічний клімат у колективі та шляхи його поліпшення
(ЦНТУ, 2024-01) Капріор, Карина Олегівна; Kaprior, Karyna
Мета кваліфікаційної роботи полягає у проведенні діагностики стану соціально-психологічного клімату у трудовому колективі підприємства та обґрунтуванні напрямів його поліпшення й оптимізації із використанням сучасного організаційно-управлінського та методичного інструментарію. Автором вирішено наступні завдання: розглянути сутність і типи соціально-психологічного клімату у колективі підприємства; визначити особливості формування соціально-психологічного клімату у колективі; розглянути методичні підходи до оцінювання соціально-психологічного клімату у колективі підприємства; дослідити динаміку і структуру показників господарської діяльності ТОВ «Праймтех»; здійснити аналіз фінансово-економічного стану підприємства; провести оцінювання соціально-психологічного клімату у колективі ТОВ «Праймтех»; визначити концептуальні засади оптимізації соціально-психологічного клімату на підприємстві; навести напрями розвитку трудового колективу як складової поліпшення соціально-психологічного клімату. The purpose of the qualification work is to diagnose the state of the socio-psychological climate in the company's workforce and justify the directions for its improvement and optimization using modern organizational-management and methodical tools. The author solved the following tasks: to consider the essence and types of the social and psychological climate in the company's team; to determine the peculiarities of the formation of the social and psychological climate in the team; to consider methodical approaches to assessing the social and psychological climate in the enterprise team; to investigate the dynamics and structure of indicators of economic activity of "Primetech" LLC; to carry out an analysis of the financial and economic state of the enterprise; to conduct an assessment of the social and psychological climate in the staff of Primetech LLC; to determine the conceptual principles of optimizing the socio-psychological climate at the enterprise; to indicate directions for the development of the labor team as a component of improving the social and psychological climate.
Item
Розвиток МСП як чинник підвищення зайнятості населення в Кіровоградській області
(ЦНТУ, 2024-01) Олійник, Микита Романович; Oliinyk, Mykyta
Мета кваліфікаційної роботи полягає в узагальненні теоретичних аспектів малого та середнього підприємництва як чинника підвищення зайнятості на національному та регіональному рівні. У роботі здобувачем вирішено наступні завдання: дослідити теоретичні основи економічної сутності МСП як чинника підвищення зайнятості населення; розглянути законодавчу базу яка стосується МСП та зайнятих громадян; провести аналіз основних показників діяльності МСП в регіоні; дослідити зайнятість населення в МСП; розробити дієві пропозиції щодо покращення розвитку МСП та показників зайнятості регіону. The purpose of the qualification work is to summarize the theoretical aspects of small and medium-sized enterprises as a factor in increasing employment at the national and regional levels. In the work, the applicant solved the following tasks: to study the theoretical foundations of the economic essence of SMEs as a factor in increasing employment; to consider the legislative framework relating to SMEs and employed citizens; to analyze the main indicators of SMEs in the region; to study employment in SMEs; to develop effective proposals for improving the development of SMEs and employment indicators in the region.
Item
Напрями вдосконалення регулювання ринку праці України у сучасних умовах
(ЦНТУ, 2024-01) Ушенко, Олександр Павлович; Ushenko, Oleksandr
Мета кваліфікаційної роботи полягає в обґрунтуванні напрямів регулювання ринку праці в умовах воєнного стану та для відбудови України. У роботі здобувачем вирішено наступні завдання: узагальнено теоретичні основи функціонування ринку праці, сфери зайнятості населення та механізму його регулювання; здійснено моніторинг ринку праці України з метою визначення тенденцій та змін у його функціонуванні; охарактеризовано умови та рівень зайнятості уразливих груп населення на ринку праці України; проведено кластерний аналіз ринку праці України у регіональному розрізі; обґрунтовано напрямки регулювання ринку праці стабілізаційного та адаптивного характеру в контексті потреб післявоєнного відновлення України; розроблено практичні рекомендації щодо сприяння зайнятості ветеранів війни на вітчизняному ринку праці на засадах принципів гідної праці. Об'єктом дослідження є напрями регулювання ринку праці України як невід'ємної складової національної економіки. The purpose of the qualification work is to justify the direction of regulation of the labor market in the conditions of martial law and for the reconstruction of Ukraine. In the work, the acquirer solved the following tasks: were summarized the theoretical foundations of the functioning of the labor market, the sphere of employment of the population and the mechanism of its regulation; monitoring of the labor market of Ukraine was carried out in order to determine trends and changes in its functioning; the conditions and level of employment of vulnerable population groups in the labor market of Ukraine were characterized; the cluster analysis of the labor market of Ukraine was carried out regionally; the directions of stabilization and adaptive labor market regulation in the context of the needs of post-war recovery of Ukraine were substantiated; the practical recommendations to promote the employment of war veterans in the domestic labor market based on the principles of decent work have been developed. The object of the study is the directions of regulation of the labor market of Ukraine as an integral component of the national economy.