Навчально-методичні матеріали кафедри ЕП

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 100
 • Item
  Визначення планової собівартості автоперевезень та техніко-економічних показникі. Самостійна робота роботи автогосподарства
  (ЦНТУ, 2023) Нісфоян, С. С.
  Мета методичних вказівок – допомогти студентам у виконанні техніко-економічних розрахунків виробничої діяльності автомобільних господарств з дисципліни “Економіка та організація автомобільного господарства “. Вихідні дані для виконання комплексної самостійної роботи видаються студентам згідно з варіантом (додаток 1 ) завдання. Комплексна самостійна робота вміщує такі розділи: вступ; вихідні данні; розрахунок планової річної виробничої програми автогосподарства; провізних можливостей та кількості автомобілів; визначення річної трудомісткості технічних обслуговувань та поточних ремонтів автомобілів; розрахунок планової потреби і вартості палива, мастила, шин та запасних частин рухомого складу автогосподарства; визначення кількості працівників автогосподарства; фонду заробітної плати працівників автогосподарства; знаходження собівартості 1-го ткм перевезень.
 • Item
  Контролінг в підприємницький діяльності
  (ЦНТУ, 2022) Нісфоян, С. С.
  Методичні вказівки до практичних та семінарських занять з дисципліни «Контролінг в підприємницькій діяльності» містять зміст тем курсу, комплекс навчально-методичного забезпечення до кожної теми курсу (мета проведення заняття, питання для обговорення, список систематизованої літератури, умови задач для вирішення, тести); теми рефератів; питання до заліку, а також список основної літератури, додаткової для поглибленого вивчення курсу та інформаційних ресурсів.
 • Item
  Методичні вказівка щодо підготовки, виконання та захисту кваліфікаційної роботи за другим (магістерським) рівнем для присудження ступеня вищої освіти «магістр»
  (ЦНТУ, 2023) Журило, І. В.; Семикіна, М. В.; Зайченко, В. В.; Бугаєва, М. В.
  Методичні вказівки присвячено питанням підготовки та виконання кваліфікаційної роботи за другим (магістерським) рівнем вищої освіти для присудження ступеня вищої освіти «магістр» за освітньо-професійною програмою «Економіка та організація бізнесу». Розглянуто питання цілей, завдань та основних етапів кваліфікаційної роботи; організації та порядку проходження здобувачем переддипломної (наукової) практики; вимог до структури і змісту кваліфікаційної роботи, правил її оформлення; порядку перевірки роботи на унікальність та виявлення академічного плагіату; підготовки та захисту кваліфікаційної роботи. Детально описано вимоги щодо оформлення кваліфікаційної роботи. Наведено приклади та зразки окремих елементів роботи та супровідних документів.
 • Item
  Економічні розрахунки при проєктуванні механічного цеху
  (ЦНТУ, 2023) Журило, І. В.
  Методичні вказівки містять послідовність, методику та порядок виконання розрахунків, додаткову інформацію та посилання до спеціальної літератури, які дозволяють студенту кваліфіковано, на достатньо високому професійному рівні виконати розрахункові роботи з навчальної дисципліни «Економіка підприємства».
 • Item
  Соціальна відповідальність
  (ЦНТУ, 2022) Семикіна, М. В.; Заярнюк, О. В.; Бугаєва, М. В.
  Методичні рекомендації з вивчення дисципліни для здобувачів вищої освіти спеціальності 051 «Економіка» ОПП «Управління персоналом та економіка праці» створені для допомоги здобувачеві оволодіти теоретичними знаннями та набути практичних навичок з управління корпоративною соціальною відповідальністю; значення соціальної відповідальності задля забезпечення стійкої соціальної динаміки; щодо працевлаштування та адаптації нових працівників на засадах соціальної відповідальності; додержання базових принципів соціальної відповідальності у процесі формування компенсаційної політики; відповідальності працівника в системі кадрової безпеки; формування екологічної відповідальності громадян.
 • Item
  Управління бізнес-процесами
  (ЦНТУ, 2022) Сисоліна, Н. П.; Савеленко, Г. В.; Нісфоян, С. С.
  В сучасних умовах розробляється та реалізується широкий спектр різноманітних підприємницьких проектів і програм спрямованих на розвиток бізнесу в Україні. Для підвищення результативності цих проектів важливим є відповідальне управління бізнес-процесами. Ці методичні вказівки мають за мету допомогти спеціалістам у закріпленні теоретичних засад з управління бізнес-процесами і виробити навички самостійно аналізувати складні організаційні та виробничі ситуації і приймати рішення по їх врегулюванню. Методичні вказівки містять пропозиції щодо послідовності, методів і порядку виконання розрахунків та посилання до літератури і допомагають здобувачу вищої освіти кваліфіковано вивчити курс «Управління бізнес процесами»
 • Item
  Виробнича практика. Економіка (бакалавр)
  (ЦНТУ, 2022) Зайченко, В. В.; Запірченко, Л. Д.; Савеленко, Г. В.; Чумаченко, О. С.
 • Item
  Економічна ефективність розробленої програми
  (ЦНТУ, 2022) Савеленко, Г. В.; Савеленко, О. К.
 • Item
  Кваліфікаційна робота. Економіка підприємства. Магістри
  (ЦНТУ, 2021) Журило, І. В.; Семикіна, М. В.; Зайченко, В. В.; Бугаєва, М. В.
  Методичні вказівки присвячено питанням підготовки та виконання кваліфікаційної роботи за другим (магістерським) рівнем вищої освіти для присудження ступеня вищої освіти «магістр» за освітньо-професійною програмою «Економіка підприємства». Розглянуто питання цілей, завдань та основних етапів кваліфікаційної роботи; організації та порядку проходження здобувачем переддипломної (наукової) практики; вимог до структури і змісту кваліфікаційної роботи, правил її оформлення; порядку перевірки роботи на унікальність та виявлення академічного плагіату; підготовки та захисту кваліфікаційної роботи. Детально описано вимоги щодо оформлення кваліфікаційної роботи. Наведено приклади та зразки окремих елементів роботи та супровідних документів.
 • Item
  Розрахунки економічної ефективності та складання кошторисної документації в кваліфікаційних роботах
  (ЦНТУ, 2021) Харченко, І. В.; Настоящий, В. А.
  Наведено загальні методичні рекомендації до розрахунків економічної ефективності та складання кошторисної документації для здобувачів першого бакалаврського рівня вищої освіти за освітньо - професійною програмою «Будівництво та цивільна інженерія» спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія», які виконують кваліфікаційні роботи на кафедрі будівельних, дорожніх машин і будівництва Центральноукраїнського національного технічного університету.
 • Item
  Корпоративне управління
  (ЦНТУ, 2020) Сисоліна, Н. П.; Савеленко, Г. В.; Нісфоян, С. С.
 • Item
  Управління бізнесом
  (ЦНТУ, 2021) Сисоліна, Н. П.; Савеленко, Г. В.
 • Item
  Менеджмент в підприємницькій діяльності
  (ЦНТУ, 2019) Сисоліна, Н. П.; Савеленко, Г. В.
 • Item
  Стратегічний менеджмент
  (ЦНТУ, 2020) Харченко, І. В.
  Представлені методичні вказівки призначені для допомоги вивчення курсу ”Стратегія підприємства” і виконання курсової та дипломної роботи на тему “Стратегічний аналіз діяльності підприємства”. Метою виконання курсової роботи є оволодіння методикою стратегічного аналізу діяльності підприємства. Вихідними даними для виконання курсової роботи є дані по досліджуваному підприємству, зібрані під час практики і уточнені під час виконання курсової роботи. Додатково необхідно зібрати відомості, що характеризують зовнішнє середовище і становище в галузі. Ці дані збирають в періодичних економічних виданнях та інших джерелах.
 • Item
  Економіка будівництва
  (ЦНТУ, 2020) Харченко, І. В.
  У методичних рекомендаціях визначено тематику та зміст практичних занять, надано рекомендації щодо підготовки до практичних занять, наведено питання для обговорення, перелік рекомендованої літератури.
 • Item
  Прогресивні методи організації виробництва
  (ЦНТУ, 2020) Харченко, І. В.; Нісфоян, С. С.
 • Item
  Сучасна теорія соціально-трудових відносин
  (Лисенко В. Ф., 2020) Семикіна, М. В.; Смутчак, З. В.; Пасєка, С. Р.
  Навчальний посібник містить курс лекцій, що відображає сучасний погляд на розвиток теорії соціально-трудових відносин та методів їх регулювання. Визначено чинники та механізми розвитку соціально-трудових відносин, передумови їх гармонізації. Висвітлено результати оцінки стану соціально-трудових відносин на різних економічних рівнях. Особливу увагу приділено дослідженню взаємодії профспілок і роботодавців за участю держави, проблемам активізації соціального діалогу в Україні. Запропоновано напрями регулювання соціально-трудових відносин в Україні. Для студентів та аспірантів економічних спеціальностей закладів вищої освіти, менеджерів, профспілкових лідерів, яких цікавлять проблеми соціально-трудових відносин.
 • Item
  Виробнича практика. Економіка. 3 курс
  (ЦНТУ, 2020) Резніченко, О. О.
 • Item
  Економіка та організація сільськогосподарського виробництва
  (ЦНТУ, 2020) Резніченко, О. О.
  Методичні вказівки до практичних та семінарських занять з дисципліни «Економіка та організація сільськогосподарського виробництва» містять зміст тем курсу, комплекс навчально-методичного забезпечення до кожної теми курсу (мета проведення заняття, питання для обговорення, основні категорії, умови задач для вирішення, теми рефератів, тести, список систематизованої літератури); питання до екзамену, а також список основної літератури, додаткової для поглибленого вивчення курсу та інформаційних ресурсів.