Наукові записки. Випуск 18. - 2015

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 20
 • Item
  Особливості інвестування залізничного транспорту
  (КНТУ, 2015) Попов, В. М.; Невінчаний, Р. С.
  У статті розглянуто інвестиційні аспекти розвитку залізничного транспорту. Визначено особливості галузі, які формують рівень її інвестиційної привабливості та особливості заходів організаційного, правового та економічного характеру, що можуть стимулювати формування комплексу факторів її ефективного функціонування.
 • Item
  Управління інвестиційною привабливістю підприємства
  (КНТУ, 2015) Попов, В. М.; Невінчаний, Р. С.
  У статті розглянуто сутність інвестиційної привабливості підприємства, комплекс характеристик інвестиційної привабливості та факторів її формування. Визначено сутність процесу управління інвестиційною привабливістю як комплексу чинників різного рівня впливу, що динамічно взаємодіють.
 • Item
  Негативні наслідки трансформації ринку праці
  (КНТУ, 2015) Грінка, Т. І.
  В статті розглянуто теоретичні аспекти аналізу трансформацій ринку праці. Досліджено взаємовплив деяких чинників зовнішнього та внутрішнього порядку, які зумовлюють структурні трансформації ринку праці, та запропоновано заходи щодо запобігання їхнім негативним проявам.
 • Item
  Functional varieties of language: linguistic comparison of lsp and sublanguage
  (КНТУ, 2015) Grechykhina, N.; Гречихіна, Н. В.
  Significant changes in science and technology increase the number of dialects, terminology systems, enriching their vocabulary structures in the same language. The article presents a linguistic analysis of two concepts - language for special purposes and sublanguage.
 • Item
  Життя - як прояв кінетичної енергії
  (КНТУ, 2015) Маяр, В. А.
  В статті показані причини та наслідки взаємодії фізичного вакууму та матеріального простору. Виведена залежність системи «Земля - Космос» від діяльності людини та кінетичної енергії.
 • Item
  Теорія фізичного вакууму
  (КНТУ, 2015) Маяр, В. А.
  Стаття відображає точку зору на проблему фізичного вакууму та стан енергії у вакуумі, а, відповідно, і її дію в матеріальному світі,
 • Item
  Проблемні аспекти управління кредитним портфелем в банківській системі
  (КНТУ, 2015) Кравченко, В. П.; Усач, B. C.
  У статті розглядаються проблемні аспекти організації та управляння кредитним портфелем в банківській системі. Проведено аналіз кредитного портфеля в банківській системі. Визначено фактори які негативно вливають на якість кредитного портфеля в умовах нестабільної економіки.
 • Item
  Дослідження впливу конструктивних параметрів адаптивного захватного пристрою на сили затиску
  (КНТУ, 2015) Мажара, В. А.; Годунко, М. О.; Шматько, С. С.
  В статті розглядається вплив конструктивних параметрів адаптивного захватного пристрою на силу затиску як призматичних, так і циліндричних деталей та наведено методику розрахунку сил затиску.
 • Item
  Роль місцевих бюджетів у забезпеченні розвитку регіонів
  (КНТУ, 2015) Попов, В. М.; Малімон, Н. І.
  У статті досліджено наукові погляди стосовно сутності місцевих бюджетів, визначено їх роль у соціально-економічному розвитку регіонів та основні проблеми функціонування. Обґрунтовано пріоритети розвитку місцевих бюджетів. Зазначається, що місцеві бюджети відображають фінансове забезпечення місцевих органів влади. Назріла потреба запровадження нових засад щодо організації їх діяльності.
 • Item
  Аналіз ефективності парокомпресійного циклу теплового насоса
  (КНТУ, 2015) Босий, М. В.
  У статті розглянуто енергетичну і ексергетичну ефективність парокомпресійного циклу теплового насоса для теплопостачання,
 • Item
  Аналіз стану природно-техногенної безпеки в Кіровоградській області
  (КНТУ, 2015) Мезенцева, О. М.; Труш, М. М.
  В статті проведено аналіз стану природно-техногенної безпеки в Кіровоградській області. Охарактеризовані надзвичайні ситуації, що можуть викликатися природними й техногенними факторами та виникати на території області. Надано пропозиції стосовно необхідності проведення комплексного аналізу надзвичайних ситуацій з метою визначення заходів щодо попередження цих ситуацій. Запропоновано заходи запобігання надзвичайним ситуаціям техногенного та природного характеру на території Кіровоградської області.
 • Item
  Реакція симбіонтів лишайникових асоціацій на техногенний вплив
  (КНТУ, 2015) Мартиненко, А. П.
  Приводяться результати оцінки забруднення важкими металами атмосферного повітря в місті Кіровограді. Виділені ліхеноіндикаційні зони, які співпадають з областями розповсюдження груп видів з аналогічною чутливістю до атмосферного забруднення. Встановлений зв'язок вказаних зон з будовою рельєфу, особливостями повітряної циркуляції, наявністю зелених насаджень і ареалами високих концентрацій в повітрі деяких полютантів, пов'язаних з осередками промислово-транспортних забруднень.
 • Item
  Епіфітні лишайникові покриви деревостанів заповідного урочища Наталіївське
  (КНТУ, 2015) Загнибіда, О. В.; Мартиненко, В. Г.
  На основі вивчення змін видового різноманіття епіфітних лишайників, дослідження поширення груп видів з подібною чутливістю до забруднення атмосферного повітря, розрахунку індексу чистоти атмосфери наведена ліхеноіндикаційна оцінка стану забруднення атмосферного повітря. Узагальнені результати досліджень синузіальної будови епіфітних лишайникових покривів різних типів лісової рослинності заповідних територій Новгородківського лісництва.
 • Item
  Проблеми та перспективи пенсійного страхування в Україні
  (КНТУ, 2015) Попов, В. М.; Лагно, І. А.
  У статті розглянуто сучасний стан пенсійного страхування в Україні, визначено основні проблеми функціонування пенсійної системи. Окреслюються основні напрямки її реформування, зокрема, вдосконалення солідарної системи і недержавного пенсійного забезпечення, а також запровадження накопичувальної пенсійної системи.
 • Item
  Проблеми і перспективи викладання іноземних мов в технічних ВНЗ України та за кордоном
  (КНТУ, 2015) Філіппова, Л. В.
  Проаналізовані поточні проблеми і специфічні проблеми викладання іноземної мови у технічних ВНЗ України і за кордоном.
 • Item
  Програма розрахунку характеристик відцентрового насосу з визначенням параметрів робочої зони
  (КНТУ, 2015) Ковальчук, Н. В.; Труш, М. М.
  Розроблені алгоритм і програма розрахунків характеристик відцентрового насоса дають можливість за короткий час виконати обчислення великої кількості точок. В результаті чого побудовані криві характеристик будуть точніше описувати залежності розрахованих параметрів. Крім того отримані координати робочої зони насоса дають можливість оцінити доцільність встановлення даного насосу в конкретних умовах.
 • Item
  Банківське кредитування фізичних осіб
  (КНТУ, 2015) Шаповал, Д. А.; Кравченко, В. П.
  Розглянуто особливості стану кредитування населення банками України, визначенні особливості надання кредитних коштів, виявлення проблем у функціонуванні банків у сфері кредитування. Наданні пропозиції щодо можливих шляхів їх подолання.
 • Item
  Spoken Discourse
  (КНТУ, 2015) Тимошенко, Т. В.
  The article deals with discourse markers for showing a change in the way the conversation is developing or showing the other speaker how you are reacting to what they are saying.
 • Item
  До питання про цивілізаційний вибір України
  (КНТУ, 2015) Куликовський, С. Б.
  В статті розглянуто питання цивілізаційної моделі суспільного розвитку. Проаналізовано концептуальні підходи до цього питання і шляхи розвитку людської цивілізації.
 • Item
  Наукові записки Кіровоградського національного технічного університету. Вип. 18.
  (КНТУ, 2015)
  Збірник є науковим виданням, в якому публікуються основні результати наукових робіт викладачів, студентів та магістрантів університету.