Техніка в сільськогосподарському виробництві, галузеве машинобудування, автоматизація. Випуск 17. - 2006

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 64
 • Item
  К теории качения пневматика
  (КНТУ, 2006) Шифрин, Б. М.; Шифрін, Б. М.
  С помощью аналитической модели шины Джима-Никравеша изучаются боковая сила трения на пневматике и восстанавливающий момент сил трения. В области контакта шины с дорогой принято существование участков продольного скольжения. Рассмотрены случаи частичного и полного продольного скольжения. Полученные результаты сопоставлены с данными эксплуатации пневмоколесного транспорта. За допомогою аналітичної моделі шини Джима-Нікравеша вивчаються бічна сила тертя на пневматиці і поновлюючий момент сил тертя. Прийнято існування ділянок подовжнього ковзання в області контакту шини з дорогою. Розглянуті випадки часткового і повного подовжнього ковзання. Отримані результати зіставлені з даними експлуатації пневмоколісного транспорту. By the analytical model of tire Gim-Nikravesh is studied lateral force of friction on pneumatic and selfaligning torque. Existence of areas of the longitudinal sliding is accepted in the region of contact of tire with a road. The cases of the partial and complete longitudinal sliding are considered. Results are got the exploitations of vehicle compared with information.
 • Item
  Автоматизація контролю та оптимального регулювання двигунів внутрішнього згоряння по рівню газового забруднення
  (КНТУ, 2006) Теленкова, О. Г.
  В статті показано необхідність створення і вдосконалення автоматизованих систем в технології контролю і оптимального регулювання двигунів внутрішнього згоряння по рівню газового забруднення. Запропонована система, в якій вперше використовується новий тип первинного перетворювача – резонатор багатомодового лазера. In the article the necessity of creation and perfection of the automated systems is rotined in technology of control and optimum adjusting of combustion engines on the level of gas contamination. Offered system, in which the new type of primary transformer is first used is resonator of multimode.
 • Item
  Дослідження параметрів вхідного потоку банківської автоматизованої системи управління
  (КНТУ, 2006) Смірнов, О. А.
  Стаття присвячена дослідженню параметрів вхідного потоку банківської автоматизованої системи управління за допомогою теорії масового обслуговування. The article is devoted to research parameters an entrance stream of the bank automated control system with help the theory of mass service.
 • Item
  Збірник наукових праць Кіровоградського національного технічного університету. Техніка в сільськогосподарському виробництві, галузеве машинобудування, автоматизація. Вип. 17.
  (КНТУ, 2006)
  В збірнику представлені статті, присвячені проблемам проектування та експлуатації сільськогосподарської техніки, технології виробництва, енергозбереження, автоматизації в промисловості та сільському господарстві. Наведені практичні рекомендації по використанню результатів досліджень у галузях народного господарства. Збірник є фаховим науковим виданням, в якому публікуються основні результати наукових досліджень вчених, аспірантів університету, а також інших навчальних закладів та промислових підприємств України. Збірник розрахований на наукових, науково-технічних працівників різних галузей науки та техніки, ВНЗ, здобувачів вчених ступенів і звань.
 • Item
  Метод обеспечения защиты информации в автоматизированных системах управления противодействием временной атаке
  (КНТУ, 2006) Смирнов, А. А.; Смірнов, А. А.
  Предложен метод обеспечения защиты информации в АСУ противодействием криптографической атаке, на основе замера времени выполнения операций, при формировании цифровой подписи в группе точек эллиптических кривых. Запропоновано метод забезпечення захисту інформації в АСУ протидією атаці на основі виміру часу виконання операцій при формування цифрового підпису в групі точок еліптичних кривих. The method defense of information counteraction is offered cryptographic attack, on the basis gauging time of performance operations, at formation digital signature in group points of elliptic curves.
 • Item
  Модель динаміки маятникового акселерометру при випадковому вхідному сигналі
  (КНТУ, 2006) Осадчий, С. І.; Босько, В. В.; Дідик, О. К.
  Стаття присвячена розробці методики ідентифікації та оцінюванню передаточної функції маятникового акселерометру та спектральної щільності його власних шумів. Clause devoted to development of a technique of identification that akcelerometr of transfer function that of spectral density of own noise.
 • Item
  Модуль призначення режимів різання для САПР регламентів технологічних процесів виготовлення деталей на одношпиндельних токарно-револьверних автоматах
  (КНТУ, 2006) Криськов, О. Д.; Березовський, Д. В.
  На підставі табличних паспортних даних розроблено алгоритм і в середовищі Delphi реалізовано модуль призначення рекомендованих режимів різання для технологічних переходів, типових для одношпиндельного токарного верстата-автомата моделей 1124, 1А125, 1Б136, 1Б140, 1Е140, 1Е165. On the basis of tabular passports information an algorithm is developed and in the environment of Delphi the module of setting of the recommended modes of cutting is realized for technological transitions typical for the odnoshpyndel'nogo lathe machine-tool-automat of models 1124, 1А125, 1В136, 1В140, 1Е140, 1Е165.
 • Item
  Аналіз динаміки навантаження на платформу при зважуванні транспортних засобів в русі
  (КНТУ, 2006) Осадчий, С. І.; Дідик, О. К.
  В статті розглянуті диференційні рівняння руху автомобіля у вертикальній площині, за допомогою яких визначається передаточна функція, яка пов’язує зміну рельєфу дороги та зміну динамічної складової навантаження на ваги. Проводиться аналіз динаміки навантаження на платформу при поосному зважуванні транспортних засобів в русі. In the article differential equalizations of motion of car in a vertical plane are considered, which a transfer function linking the change of relief of road and change of dynamic constituent of loading on scales is determined by. The analysis of dynamics of loading is conducted on a platform at the weighing of transport vehicles afoot.
 • Item
  Модуль уточнення розрахункового значення по преференційному ряду в системах автоматизованого рішення конструкторських та технологічних задач
  (КНТУ, 2006) Криськов, О. Д.; Шадурський, О. С.
  Розроблено алгоритм та в середовищі Delphi реалізовано відповідний модуль уточнення розрахункового значення згідно преференційного ряду. Наведено приклад його застосування при уточненні розрахункового значення числа обертів по паспортним даним верстата та один з можливих варіантів формування мікробази преференційних рядів. Designed algorithm and in the ambience Delphi is work out respective module of revision of calculation value according to preferred row. Cite An Instance algorithm of its use for revision of calculation value of number of turns on passport is given tool and one of the possible variants of shaping a microbase preferred row.
 • Item
  Перспективи використання біомаси для України
  (КНТУ, 2006) Кравченко, В. І.; Богатирьова, С. П.
  Енергетика біомаси є однією із найперспективніших векторів відновлюваної енергії у світі. У статті проаналізовано сучасний світовий стан технологій використання рослинної біомаси. Визначено шляхи застосування біомаси в енергетиці України. Energy of biomass is one of the most perspective vectors of renewed energy in the world. The analysis of modern condition of technologies of use the vegetable biomass is organized in the article. The ways of application the biomass in energy of Ukraine is marked.
 • Item
  Основні проблеми, що виникають при створенні систем автоматизованого енергопостачання з використанням комбінованих геліо-вітрових установок автономного сільськогосподарського споживача
  (КНТУ, 2006) Жесан, Р. В.; Плєшков, С. П.; Деморецька, О. П.; Шкабура, В. О.
  У статті розкрита актуальність використання відновлюваних джерел енергії, виявлені недоліки та проблеми, які виникають при автоматизації енергопостачання на основі сонячно-вітрових установок у сільськогосподарських умовах. In the article the actuality of the use of renewable energy sources is exposed, defect and problems which arise up during automation of energy supply on the basis of sun-wind options in agricultural terms are exposed.
 • Item
  Система корекції норми висіву на базі кореляційного датчика швидкості руху посівного агрегата
  (КНТУ, 2006) Горевий, І. М.; Єніна, І. І.; Руденко, Т. Г.
  Запропоновано використання безконтактного кореляційного датчика для узгодження процесу висіву та швидкості руху сівалки з метою підвищення точності висіву за рахунок виключення впливу похибок від проковзування опорно - приводних коліс посівного агрегата. Use of the contactless correlation sensor for the coordination of seeding process and speed of movement of the seeder is offered with the purpose of increase of accuracy of a seeding due to exception of influence of errors from sliding basic driven wheels of the sowing unit.
 • Item
  Процедури та критерії адекватності перетворення інтервальних бальних оцінок в нормовані вагові коефіцієнти
  (КНТУ, 2006) Гнатієнко, Г. М.; Присяжнюк, О. В.
  Описуються процедури перетворення бальних інтервалів в гіперпаралелепіпед вагових коефіцієнтів та критерії їх адекватності. Проведено порівняльний аналіз ефективності процедур шляхом їх тестування з використанням різних критеріїв оптимальності. The author describes the transformation procedures of scale intervals in hyperparallelepiped of weight coefficients and criteria of their correspondence. The comparative analysis of the effectiveness of the procedures through their testing using different criteria of optimization is given.
 • Item
  Система автоматичного управління загрузки зернозбирального комбайну
  (КНТУ, 2006) Горьовий, І. М.; Єніна, І. І.; Гевел, А. П.
  В даній статті з метою вибору можливих принципових схем системи автоматичного пристрою регулювання швидкості поступального руху комбайна в залежності від його навантаження зроблений аналіз динамічних процесів функціонування систем регулювання та запропонований автоматичний пристрій регулювання завантаження комбайна. In this article with the purpose of choice of possible of principles charts of the system of automatic device of adjusting of rate of forward movement of combine depending on his loading, the analysis of dynamic processes of functioning of the systems is done adjusting and the automatic device of adjusting of load of combine is offered.
 • Item
  Конструктивна структура двозахватних пристроїв промислових роботів
  (КНТУ, 2006) Павленко, І. І.; Мажара, В. А.
  В даній статті розглядаються питання запропонованої конструктивної структури двозахватних промислових роботів, яка враховує кількість, умови приєднання та взаємне направлення додаткових ланок пристрою. Також, приведена структура приєднання захватів до ланок пристрою. In the given article the gueshions of the suggested constructional structure of the double – held industrial robots has been considered, which takes into account the amount, the conditions of fastening and mutual direction of the additional links of the device. Also, the structure of fastening of claws to the links of the device has been given.
 • Item
  Моделі контролю групової взаємодії операторів людино-машинних систем управління у просторі передатних функцій
  (КНТУ, 2006) Лисогор, В. М.; Сорокун, С. В.; Циганенко, О. М.
  Проаналізовані та досліджені ряд моделей контролю ефективності групової взаємодії операторів людино-машинних систем управління у просторі передатних функцій відповідних схем з’єднання окремих операторів з їх технічними засобами. Analysed and investigational row of models of control of efficiency of group co-operation of operators of the cheloveko-mashynnykh control systems in space of transmissions functions of the proper charts of connection of separate operators with their hardwares.
 • Item
  Кінематична структура двозахватних промислових роботів
  (КНТУ, 2006) Павленко, І. І.; Мажара, В. А.
  В даній статті запропонована кінематична структура двозахватних промислових роботів, яка враховує ступені рухомості робота, та їх розподіл між функціональними механізмами. Також, представлена узагальнена структура виконавчих механізмів роботів, а саме двозахватних пристроїв, та виділені їх відмінні ознаки. In the given article the kinematics structure of the double – held industrial robots which takes into account the degrees of traveling of the robot and their distribution among functional mechanisms has been suggested. Also the generalized structure of the main working mechanisms of the robots, that is the double – held devices has been introduced and their distinctive features have been distinguished.
 • Item
  Моделі контролю групової взаємодії операторів людино-машинних систем управління у просторі станів
  (КНТУ, 2006) Лисогор, В. М.; Циганенко, О. М.; Сорокун, С. В.
  Проаналізовані та дослідженні ряд моделей контролю ефективності групової взаємодії операторів людино-машинних систем управління у просторі станів для відповідних схем з’єднання, окремих операторів з їх технічними засобами. Analysed and investigational row of models of control of efficiency of group co-operation of operators of the cheloveko-mashynnykh control systems in problems space for the proper charts of connection, separate operators with their hardwares.
 • Item
  Ідентифікація співвідношення руда/вода на вході кульового млина
  (КНТУ, 2006) Кондратець, В. О.; Сербул, О. М.
  В статті приведені результати досліджень алгоритмічного методу підвищення точності ідентифікації технологічних параметрів при управлінні кульовими млинами. Показано, що можлива ідентифікація співвідношення руда/вода на вході кульового млина по технологічним параметрам його комунікацій в умовах вимірювання витрати пульпи в пісковому жолобі з пониженою точністю. In article are brought results of the studies of the algorithmic method of increasing to accuracy to identifications technological parameter when control ball mill. It Is Shown that possible identification of the correlation ore/water at the input ball mill on technological parameter its communication at condition of the measurement of the consuption of the pulp in sand chute with reduced by accuracy.
 • Item
  Нечеткая адаптивная система управления обжигом Клинкера во вращающейся печи
  (КНТУ, 2006) Козак, Ю. А.; Михайленко, В. С.
  В статье предложена структура адаптивной системы управления обжигом клинкера в печи функционирующая по нечеткому алгоритму. В статті запропонована структура адаптивної системи керування випалом клінкера в печі, яка функціонує по нечіткому алгоритму. In the article the structure of the adaptive control system by burning of clinker in stoves is offered functioning on an unclear algorithm.