Наукові записки. Випуск 10. Частина 2. - 2010

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 71
 • Item
  Структура і види ділового спілкування
  (КНТУ, 2010) Іванова, Т. В.; Чернишова, А. О.
  В статті описано процес взаємодії між людьми у вигляді спілкування, досліджено форми, функції та засоби спілкування. Проаналізовано психологічну структуру ділового спілкування, знання якої необхідно сучасному менеджеру для налагодження контактів з партнерами та успішного керування підлеглими.
 • Item
  Існування граничного гібсового розподілу для кластерної моделі неперервного гармонічного осцилятора
  (КНТУ, 2010) Резніченко, П. В.
  Застосовані рівняння Кірквуд– Зальсбурга для дослідження кореляційних функцій для малих значень активності. За допомогою Пуасонівського аналізу виконаний термодинамічний граничний перехід для кластерної моделі гармонічного осцилятора.
 • Item
  Екологічна оцінка впливу полігонів твердих побутових відходів Кіровоградської області на стан навколишнього середовища
  (КНТУ, 2010) Шевченко, М.; Медведєва, О. В.
  В статті проаналізовано вплив несанкціонованих сміттєзвалищ та полігонів твердих побутових відходів на екосистеми та надано практичні рекомендації щодо покращання екологічної ситуації. In the article influence of unauthorized smittezvalisch and grounds of hard domestic offcuts is analysed on ekosistemy and practical recommendations are given in relation to the improvement of ecological situation.
 • Item
  Нові підходи до формування кадрового потенціалу банківських установ
  (КНТУ, 2010) Лета, К. О.; Смірнов, О. О.
  В статті висвітлюється сутність поняття "стратегія" в управлінні персоналом. Визначено наукові підходи до формування кадрових стратегій в банківських установах. Викладено рекомендації щодо розробки кадрових стратегій в банках.
 • Item
  Водозабори на річках зі складними природними умовами
  (КНТУ, 2010) Тищенко, Л. В.; Терентьєв, Д. В.
  Розглянуті методи забезпечення надійної роботи водозаборів в умовах складної шугольодової ситуації, при перемерзанні і пересиханні водойм, та експлуатація водозаборів в ускладнених умовах за рахунок збільшення наносів і нестійкості русел річок.
 • Item
  Вища освіта Великої Британії
  (КНТУ, 2010) Щербина, Р. Г.; Щербина, С. В.
 • Item
  Соціальні наслідки кризи на селі та шляхи їх подолання
  (КНТУ, 2010) Сиротюк, В. І.; Костромін, Г. Т.
  В статті автори аналізують соціальні наслідки кризи на селі, рівень забезпечення сільського населення об'єктами соціальної інфраструктури, динаміку їх розвитку. Центральне місце в дослідженні займає розкриття необхідності переустрою життя сільського населення, покращення їх соціально-побутових і культурних умов. Вносяться обґрунтовані пропозиції щодо вирішення цих питань.
 • Item
  Вплив об'єктів будівництва на навколишнє середовище
  (КНТУ, 2010) Степанюк, Н.; Медведєва, О. В.
  В статті проаналізовано особливості впливу об'єктів будівництва на екосистеми та надано практичні рекомендації щодо покращання екологічної ситуації. In the article the features of influence of building objects are analysed on ekosistemy and practical recommendations are given in relation to the improvement of ecological situation.
 • Item
  Проблеми відтворення і розвитку економічного потенціалу суспільства в умовах ринкової системи
  (КНТУ, 2010) Нігай, О. О.; Смірнов, О. О.
  Економічні умови, що кардинально змінилися, потребують ґрунтовної переоцінки існуючих передумов, принципів, параметрів системи вимірювань розвитку будь-якого господарського суб'єкта на рівні підприємства, галузі, регіону або країни. Всеосяжна порівняльна оцінка рівня розвитку підприємств відносно лідируючих конкурентів полегшує виявлення погіршення конкурентоспроможності, знаходження нових способів подолання відставань та інтелектуального забезпечення економічного прориву. Нові рубежі конкурентоспроможності відкриваються лише завдяки безперервним удосконаленням, кардинальним покращенням, незвичним ідеям.
 • Item
  Природа та суспільство
  (КНТУ, 2010) Будурін, М. М.; Гришина, Е. О.
  Навколишнє середовище – це частина земної природи, з якою людина (суспільство) безпосередньо взаємодіє і в процесі своєї життєдіяльності бере все що їй треба для свого подальшого розвитку. Людина – це організм, який здатний до обміну речовин, терморегуляції. Взагалі природа – це об”ективна реальність, результат еволюції матеріального світу, яка існує незалежно від свідомості людини.
 • Item
  Становище музеїв в роки Великої Вітчизняної війни та перші післявоєнні роки
  (КНТУ, 2010) Щербина, Р. Г.; Тупчієнко, М. П.
  Першочерговим завданням музеїв після відбудови було збирання матеріалів нових експозицій. Історичні й краєзнавчі музеї почали активно збирати матеріали про Другу світову війну: документи, зброю, речі, що їх використовували партизани, побутові предмети. Відразу після звільнення Кіровограду почалася робота по відновленню краєзнавчого музею. І вже у вересні 1946 р. музей було відкрито для відвідувачів. Експозиція мала два відділи ― природи і історії краю.
 • Item
  Обладнання для переробки зношених шин
  (КНТУ, 2010) Верлан, Т. Л.; Мартиненко, А. П.
  Розглянуті технологічні схеми переробки зношених шин і технічні характеристики наявного обладнання. Описано новий агрегат – диспергатор-екструдер роторний, принцип його дії і варіанти застосування.
 • Item
  Метод покриття прямокутниками об’єктів топології мікросхем, що ґрунтується на використанні узагальненої діаграми Вороного
  (КНТУ, 2010) Савеленко, О. К.; Демиденко, А. В.; Savelenko, О.; Demudenko, А.
  Розглянуто проблему покриття багатокутників, що виникає під час підготовки вхідної інформації для приладів, які виконують виготовлення фотошаблонів. Вхідна інформація являє собою опис послідовності прямокутників. Вибір цієї послідовності більшою мірою визначає продуктивність цих приладів і якість отримуваних фотошаблонів. Прямокутники повинні знаходитися повністю в середині багатокутника, і кількість їх повинна бути мінімальною або близькою до мінімальної. Запропонований простий евристичний алгоритм, заснований на використанні діаграми Вороного, який покриває багатокутник без дірок з гострими внутрішніми кутами за допомогою прямокутників. The problem of covering polygons by rectangles that take place in input data preparation for integrated circuit layout generators is considered. Input data is the sequence of rectangles. Basically this sequence determines the productivity of these integrated circuit layout generator and quality of output photomask. The rectangles must lie entirely within the polygon and it is preferable to cover the polygon with as few rectangles as possible. The simple heuristic algorithm, based on the Voronoi’s diagrams, that cover hole-free polygon with acute interior angles by rectangles is presented.
 • Item
  Проблема пізнавального відношення між суб’єктом і об’єктом
  (КНТУ, 2010) Кирильчук, В. Т.
  В статті розглядається сутність суб’єкта і об’єкта та їх діалектичний взаємозв’язок у пізнавальному процесі. In the article the substance of subject and object, their dialectical relationship in the cognitive process are considered.
 • Item
  Дослідження відмінностей між британським та американським варіантами англійської мови
  (КНТУ, 2010) Тимошенко, Т. В.; Гречихіна, Н. В.
  Розглядається проблема англійської мови, яка має відмінності з точки зору семантики, вимови, написання та граматики у носіїв мови британської та американської культур. В статті наведені чіткі приклади даних відмінностей та надані практичні рекомендації щодо вірного перекладу, значення, вимови та вживання окремих слів. The problem of English language which has some differences in semantic, pronunciation, spelling and grammar between British and American speakers is considered here. The article shows vivid examples of such differences and gives practical recommendations toward the correct translation, meaning (semantic), pronunciation and using separate words.
 • Item
  Inherent causes of language change
  (КНТУ, 2010) Hrechykhina, N.; Tymoshenko, T.; Гречихіна, Н. В.; Тимошенко, Т. В.
  The inevitable causes of language change are considered in this article. It gives an up-to-date view of the phonetic natural tendencies which are the predictable result of a human’s anatomical, physiological and psychological make-up. В статті розглядаються неминучі причини зміни мови. Вона пропонує сучасний погляд на природні тенденції у фонетиці, які є передбачуваним результатом анатомічної, фізіологічної та психологічної будови людини.
 • Item
  Навчальні стилі у вивченні іноземних мов
  (КНТУ, 2010) Головко, І. О.; Гребенюк, В. О.
  У статті розглядаються шляхи формування стратегічної компетенції студентів з урахуванням психічних особливостей сприймання інформації та врахування зазначеної інформації викладачем у навчальному процесі у навчанні іноземних мов.
 • Item
  Визнач свій власний навчальний стиль
  (КНТУ, 2010) Головко, І. О.; Гребенюк, В. О.
  Стаття містить дві анкети, які допоможуть обрати свій власний стиль у вивченні іноземних мов. The article contains two questionnaires provided to help choosing one`s own learning style while foreign language studying.
 • Item
  Організація системи моніторингу силових трансформаторів
  (КНТУ, 2010) Плєшков, П. Г.; Мануйлов, В. Ф.; Савеленко, І. В.
  Моніторинг силових трансформаторів – одне з широко обговорюваних питань у колах експертів виробників трансформаторів та енергоспоживальних організацій, які експлуатують ці трансформатори. Моніторинг - це постійний контроль за найбільш відповідальними або характеристичними параметрами працюючого устаткування під напругою в режимі on-line.
 • Item
  Парадигматические отношения в немецкой специальной лексике
  (КНТУ, 2010) Москаленко, Н. М.; Шкот, И. Л.; Шкот, І. Л.
  В статье рассматриваются парадигматические отношения: синонимия антонимия, полисемия, омонимия, свойственные языкам для специальных целей.