Перший (бакалаврський) рівень

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 41
 • Item
  Розроблення системи електропостачання склозаводу
  (ЦНТУ, 2023-06-15) Плахотній, Богдан Сергійович; Plakhotnii, Bohdan
  Бакалаврська робота присвячена розробці системи електропостачання склозаводу. В роботі вирішувались питання розрахунку: електричних навантажень, визначення режимів реактивної потужності, розрахунку струмів коротких замикань, вибір схем зовнішнього та внутрішнього електропостачання та вибір високовольтного обладнання системи електропостачання. Спеціальний розділ роботи присвячено вирішенню задачі розробки системи релейного захисту для кабельної лінії напругою 10 кВ та силового трансформатора ТМ-1000/10. Для реалізації системи релейного захисту для силового трансформатора та кабельної лінії було вибрано мікропроцесорне реле Sepam 20 від компанії Schneider Electric. The bachelor thesis is devoted to the development of the power supply system ofthe glass factory. The work dealt with the calculation of electrical loads, determination of reactive power modes, calculation of short-circuit currents, selection of external and internal power supply schemes, and selection of high-voltage equipment of the power supply system. A special section of the work is dedicated to solving the problem of developing a relay protection system for a cable line with a voltage of 10 kV and a TM-1000/10 power transformer. To implement the relay protection system for the power transformer and the cable line, the Sepam 20 microprocessor relay from the Schneider Electric company was selected.
 • Item
  Розробка системи електропостачання та електрозбереження механічного цеху машинобудівного заводу
  (ЦНТУ, 2023-06-14) Домрачев, В’ячеслав Юрійович; Domrachev, Viacheslav
  Бакалаврська робота присвячена розробці системи електропостачання та електрозбереження механічного цеху машинобудівного заводу. Після проведення розрахунку електричних навантажень 0,4 кВ активна потужність по цеху склала 929,58 кВт, а реактивна – 823,37 кВар без компенсації реактивної потужності. Побудовані графіки електричних навантажень. Отримане значення часу використання максимального навантаження – 5141 год, а часу максимальних втрат – 3579 год. Техніко-економічне порівняння схем внутрішнього електропостачання показало, що найбільш оптимальною є схема з силовими пунктами 0,4 кВ і встановленням двох трансформаторів ТМ 630/10 та компенсуючих пристроїв з боку низької напруги з сумарною реактивної потужністю 670 кВар. На ТП встановлюємо дві конденсаторні установки типу УКМ-0,38-335-67. До використання прийнята змішана схема електропостачання – магістрально-радіальна. Для виконання розподільчої мережі застосовано кабель марки АВВГ. Спеціальним розділом в кваліфікаційній роботі є розробка системи електрозбереження для цеху. Розглянуті наступні заходи економії електричної енергії: в електродвигунах; в вентиляційних установках; в освітлювальних установках. Виконаний розрахунок економії електричної енергії при впровадженні автоматичного регулювання роботи трансформаторів на двохтрансформаторній підстанції. The bachelor's work is devoted to the development of the power supply and power saving system of the mechanical shop of the machine-building plant. After calculating the electrical loads of 0.4 kV, the active power in the workshop was 929.58 kW, and the reactive power was 823.37 kVar without reactive power compensation. Graphs of electrical loads are constructed. The obtained value of the time of use of the maximum load is 5141 hours, and the time of maximum losses is 3579 hours. Technical and economic comparison of internal power supply schemes showed that the most optimal is the scheme with 0,4 kV power points and installation of two TM 630/10 transformers and compensating devices on the low voltage side with a total reactive power of 670 kVar. We install two УКМ-0.38-335-67 type condenser units on the transformer substation. A mixed scheme of power supply is adopted for use - trunk-radial. АВВГ brand cable was used for the distribution network. A special section in the qualification work is the development of a power saving system for the workshop. The following measures to save electrical energy are considered: in electric motors; in ventilation installations; in lighting installations. The calculation of electrical energy savings during the introduction of automatic adjustment of the operation of transformers at a two-transformer substation was performed.
 • Item
  Реконструкція системи електропостачання та електрозбереження ЗАТ «Протеїн-продакшн»
  (ЦНТУ, 2023-06-14) Данильченко, Лариса Василівна; Danylchenko, Larysa
  У даній бакалаврській роботі проведено реконструкцію системи електропостачання та електрозбереження ЗАТ «Протеїн-продакшн». Робота включає розрахунки електричних силових та освітлювальних навантажень, режимів реактивної потужності, струмів коротких замикань, техніко-економічне порівняння схем зовнішнього та внутрішнього електропостачання, а також вибір високовольтного обладнання системи електропостачання та розробку спеціального розділу. Спеціальний розділ роботи присвячено питанню енергозбереження в системі електропостачання. This bachelor's thesis reconstructs the power supply and energy saving system of Protein Production CJSC. The work includes calculations of electric power and lighting loads, reactive power modes, short-circuit currents, technical and economic comparison of external and internal power supply schemes, as well as the selection of high-voltage equipment of the power supply system and the development of a special section. A special section of the work is devoted to the issue of energy saving in the power supply system.
 • Item
  Розробка системи електропостачання ПАТ «Дозавтомати»
  (ЦНТУ, 2023-06-16) Качанов, Валерій Сергійович; Kachanov, Valerii
  Кваліфікаційна робота присвячена розробці системи електропостачання ПАТ «Дозавтомати», яке задовольняє вимогам економічності та надійності роботи. В роботі було визначено електричні навантаження, досліджено режими реактивної потужності, розраховано струми коротких замикань. Проведено вибір схем зовнішнього та внутрішнього електропостачання станції, трансформаторних підстанцій, конденсаторних установок, струмопроводів, високовольтного обладнання. У спеціальному розділі бакалаврської роботи було розроблено систему енергетичного контролю ПАТ «Дозавтомати». Було запропоновано встановити інформаційно-обчислювальний комплекс "RTU-325" для моніторингу енергоресурсів, технічного та комерційного контролю. Також проведено розробку електричних схем підключення лічильників та обґрунтовано вибір обладнання. The qualification work is devoted to the development of the power supply system of Dozavtomaty PJSC, which meets the requirements of economy and reliability of operation. In the work, electrical loads were determined, reactive power regimes were investigated, and short-circuit currents were calculated. The selection of external and internal power supply schemes of the station, transformer substations, capacitor units, current lines, high-voltage equipment was made. In a special section of the bachelor thesis, the energy control system of PJSC "Dozavtomaty" was developed. It was proposed to install an information and computing complex "RTU-325" for monitoring energy resources, technical and commercial control. The development of electrical schemes for connecting meters was also carried out and the choice of equipment was substantiated.
 • Item
  Проектування системи електропостачання автотранспортного підприємства з розробкою маркетингу управління споживання електроенергії
  (ЦНТУ, 2023-06-16) Савіцький, Ігор Іванович; Savitskyi, Ihor
  Кваліфікаційна робота присвячена проектуванню системи електропостачання автотранспортного підприємства з розробкою маркетингу управління споживання електроенергії. В роботі здійснено розрахунки силових та освітлювальних навантажень, обрано трансформаторні підстанції, струмоведучі частини, вимикачі, конденсаторні установки, інше електрообладнання. В процесі роботи розроблені можливості для оптимізації та ефективного управління електроенергією на автопідприємстві. Це включає раціоналізацію енергетичних систем, використання енергоефективного обладнання та впровадження автоматизованих систем керування електроспоживанням. The qualification work is devoted to the design of the power supply system of the motor vehicle enterprise with the development of marketing management of electricity consumption. In the work, power and lighting loads were calculated, transformer substations, current-carrying parts, circuit breakers, condenser units, and other electrical equipment were selected. In the process of work, opportunities for optimization and effective management of electricity at the automotive industry have been developed. This includes the rationalization of energy systems, the use of energy-efficient equipment and the introduction of automated power consumption management systems.
 • Item
  Розробка електротехнічної системи електропостачання та енергозбереження компресорної станції
  (ЦНТУ, 2023-06-15) Скоринчук, Артур Олегович; Skorynchuk, Artur
  В рамках кваліфікаційної роботи було проведено розробку електротехнічної системи, що забезпечує електропостачання та енергозбереження компресорної станції. Результати роботи відповідають вимогам економічності та надійності проекту для даного об'єкту. Для досягнення цих цілей були проведені основні техніко-економічні розрахунки, включаючи електричні навантаження, режими реактивної потужності та струми короткого замикання. Також були вибрані оптимальні схеми зовнішнього та внутрішнього електропостачання станції, трансформаторні підстанції, конденсаторні установки, струмопроводи та високовольтне обладнання. У відповідному розділі кваліфікаційної роботи було проведено дослідження щодо енергозбереження в компресорній станції. В роботі були запропоновані конкретні заходи з метою зменшення споживання енергії, зокрема - розвантаження двигуна під час періоду розгону та зміна частоти обертання вала компресора. As part of the qualification work, the development of an electrical system that provides power supply and energy saving of the compressor station was carried out. The results of the work meet the requirements of economy and reliability of the project for this object. To achieve these goals, basic technical and economic calculations were carried out, including electrical loads, reactive power modes and short-circuit currents. Optimal schemes for the external and internal power supply of the station, transformer substations, capacitor units, power lines and high-voltage equipment were also selected. In the corresponding section of the qualification work, a study was conducted on energy saving in the compressor station. In the work, specific measures were proposed to reduce energy consumption, in particular – unloading the engine during the acceleration period and changing the frequency of rotation of the compressor shaft.
 • Item
  Розробка системи електроспоживання та енергозбереження корпусу № 90 АТ «Ельворті»
  (ЦНТУ, 2023-06-14) Бруєв, Вадим Вікторович; Bruiev, Vadym
  Кваліфікаційна робота присвячена розробці системи електроспоживання та енергозбереження корпусу №90 АТ «Ельворті». Проведено проектування, яке відповідає вимогам економічності та надійності функціонування енергосистеми. В роботі проведено вибір схем зовнішнього та внутрішнього електропостачання станції, трансформаторних підстанцій та конденсаторних установок. В спеціальному розділі проведена розробка системи електрозбереження корпусу 90 АТ «Ельворті» та запропоновано організаційно-методичні та технічні заходи по економії електроенергії на підприємстві. Особливу увагу приділено заходам енергозбереження в промисловому електроприводі. The qualification work is devoted to the development of the power consumption and energy saving system of building No. 90 of Elworthy JSC. Designing has been carried out that meets the requirements of economy and reliability of power system operation. In the work, a selection of external and internal power supply schemes of the station, transformer substations and condenser units was made. In a special section, the development of the power saving system of building 90 of JSC "Elworthy" was carried out, and organizational, methodical and technical measures to save electricity at the enterprise were proposed. Special attention is paid to energy saving measures in the industrial electric drive.
 • Item
  Розробка системи електропостачання заводу електротермічного обладнання
  (ЦНТУ, 2023-06-15) Доскалюк, Олена Вікторівна; Doskaliuk, Olena
  Бакалаврська робота присвячена розробці системи електропостачання заводу електротермічного обладнання. В роботі вирішувались питання розрахунку: електричних навантажень, визначення режимів реактивної потужності, розрахунку струмів коротких замикань, вибір схем зовнішнього та внутрішнього електропостачання та вибір високовольтного обладнання системи електропостачання. Спеціальний розділ роботи присвячено питанню комп’ютерного імітаційного моделювання несинусоїдальних режимів роботи системи електропостачання з активними фільтрами. Результати моделювання показали, що активні фільтри є досить ефективними засобами зниження рівнів вищих гармонік струму та напруги в системах електропостачання. The bachelor's thesis is devoted to the development of the power supply system of the electrothermal equipment plant. The work dealt with the calculation of electrical loads, determination of reactive power modes, calculation of short-circuit currents, selection of external and internal power supply schemes, and selection of high-voltage equipment of the power supply system. A special section of the work is devoted to the issue of computer simulation modeling of non-sinusoidal modes of operation of the power supply system with active filters. The simulation results showed that active filters are quite effective means of reducing the levels of higher current and voltage harmonics in power supply systems.
 • Item
  Проектування системи енергопостачання механоскладального корпусу машинобудівного заводу з розробкою енергоаудиту компресорних установок
  (ЦНТУ, 2023-06-16) Яловенко, Юрій Сергійович; Yalovenko, Yurii
  Бакалаврська робота присвячена проектуванню системи енергопостачання механоскладального корпусу машинобудівного заводу з розробкою енергоаудиту компресорних установок. В першому розділі роботи здійснено розрахунок силових та освітлювальних електричних навантажень. У другому розділі визначені теплові навантаження корпусу. В третьому розділі виконано гідравлічний розрахунок теплових мереж та проведено розрахунок теплових втрат в них. В четвертому розділі обране джерело тепла. У п'ятому розділі побудовані графіки електричних навантажень, розраховані значення Тм та τм . У шостому розділі побудована картограма навантажень, обрано місце розташування ЦРП. У сьомому розділі розглянуто питання техніко-економічного порівняння варіантів зовнішнього електропостачання. У восьмому розділі розрахована компенсація реактивної потужності. В дев'ятому розділі розраховано струми короткого замикання в схемі електропостачання, а також проведено вибір сучасного силового електрообладнання. В спеціальному розділі кваліфікаційної роботи (десятий розділ) розроблена система енергоаудиту компресорних установок, а також запропоновані заходи з енергозбереження та підвищення ресурсу роботи компресорів. The bachelor's work is devoted to the design of the power supply system of the mechanical assembly building of the machine-building plant with the development of an energy audit of compressor units. In the first section of the work, the calculation of power and lighting electrical loads was carried out. In the second section, thermal loads of the housing are defined. In the third section, the hydraulic calculation of heat networks was carried out and the calculation of heat losses in them was carried out. In the fourth section, the heat source is selected. In the fifth section, graphs of electrical loads are drawn, Tm and τm values are calculated. In the sixth section, a cartogram of loads is constructed, the location of the CRP is chosen. The issue of technical and economic comparison of external power supply options is considered in the seventh chapter. In the eighth section, reactive power compensation is calculated. In the ninth chapter, the short-circuit currents in the power supply scheme are calculated, and the selection of modern power electrical equipment is also carried out. In a special section of the qualification work (tenth section), a system of energy audit of compressor units was developed, as well as proposed measures to save energy and increase the resource of compressors.
 • Item
  Розроблення системи енергопостачання підприємства з виробництва молочної продукції
  (ЦНТУ, 2023-06-16) Третяк, Владислав Вадимович; Tretiak, Vladyslav
  Метою роботи є проектування сучасної системи енергопостачання підприємства з виробництва молочної продукції з мінімальними втратами в елементах мережі з дослідженням можливостей впровадження на підприємстві відновлювальних джерел енергії. У роботі розглядають питання вибору альтернативних варіантів електропостачання підприємства, проводяться розрахунки навантажень на електричні силові та освітлювальні мережі, теплові навантаження, вибір компенсуючих пристроїв, перевірка устаткування на струми короткого замикання, вибір комутаційного обладнання, засобів обліку тощо. У спеціальному розділі виконані дослідження можливостей впровадження відновлювальних джерел енергії - геліоколекторних систем для отримання гарячої води. Результати досліджень, виконаних в даній роботі, можуть бути впроваджені під час проєктування систем енергопостачання промислових підприємств, які займаються виробництвом молочних продуктів. Запропонована методика розрахунку геліоколекторних систем може бути використана для будь-якого промислового об’єкту. The aim of this work is to create a modern energy supply system for a dairy production enterprise with minimal losses in network elements, while exploring the possibilities of introducing renewable energy sources. The work examines alternative options for the enterprise's power supply, calculations of electric power and lighting network loads, thermal loads, selection of compensating devices, equipment testing for short circuit currents, selection of switching equipment, and accounting tools, among others. A special section is dedicated to research on the potential implementation of renewable energy sources, specifically, solar collector systems for hot water production. The results of the research in this work can be utilized during the design of energy supply systems for industrial enterprises engaged in dairy product manufacturing. The proposed methodology for analyzing the possibilities of using renewable energy sources and implementing solar collector systems can be applied to any industrial facility.
 • Item
  Розробка системи енергетичного контролю механоскладального корпусу АТ «Ельворті»
  (ЦНТУ, 2023-06-16) Піцик, Віталій Сергійович; Pitsyk, Vitalii
  Кваліфікаційна робота присвячена розробці системи енергетичного контролю механоскладального корпусу АТ «Ельворті». Проведено проектування, яке задовольняє вимогам економічності та надійності роботи. В роботі здійснено розрахунки силових, освітлювальних та теплових навантажень. Розрахунки теплового навантаження включали в себе визначення теплових навантажень на опалення, вентиляцію та гаряче водопостачання. Розробка автоматизованої системи енергетичного контролю електроспоживання включає в себе дослідження та вибір структури АСКОЕ, обгрунтування вибору системи комерційного та технічного контролю і обліку енергоресурсів, вибір комплексних схем обліку та допоміжних технічних засобів контролю за електроспоживанням. В спеціальному розділі досліджено систему енергетичного контролю за якістю електроенергії з метою впровадження методів та технічних заходів по забезпеченню якості електроенергії. The qualification work is devoted to the development of the energy control system of the mechano-assembly building of Elworthy JSC. The design was carried out, which meets the requirements of economy and reliability of work. Power, lighting and thermal loads were calculated in the work. Heat load calculations included determination of heat loads for heating, ventilation and hot water supply. The development of an automated system of energy control of electricity consumption includes the study and selection of the structure of ASKOE, the justification of the choice of a system of commercial and technical control and accounting of energy resources, the selection of complex accounting schemes and auxiliary technical means of control of electricity consumption. In a special section, the system of energy control over the quality of electric power is studied in order to implement methods and technical measures to ensure the quality of electric power.
 • Item
  Проектування електротехнічної системи електроспоживання ремонтно-механічного заводу з розробкою енергоаудиту вентиляційних установок
  (ЦНТУ, 2023-06-19) Дудка, Антон Миколайович; Dudka, Anton
  Метою кваліфікаційної роботи є проєктування електротехнічної системи електроспоживання. При цьому здійснюється вибір основного електрообладнання, вирішується питання компенсації реактивної потужності, різноманітні схемні рішення тощо. У спеціальному розділі розроблено проект енергоаудиту вентиляційних установок на зазначеному підприємстві, де показано основні заходи з ефективного енерговикористання вентиляції та очикуваний економічний ефект від цих заходів. Ключові слова: система електропостачання, електричне навантаження, потужність, електрична енергія, енергетичний аудит, вентиляція. The purpose of the qualification work is the design of the electrical system of power consumption. At the same time, the main electrical equipment is selected, the issue of reactive power compensation, various circuit solutions, etc. are resolved. In a special section, a draft of the energy audit of ventilation units at the specified enterprise has been developed, where the main measures for efficient energy use of ventilation and the expected economic effect of these measures are shown.
 • Item
  Розробка системи енергопостачання деревообробного підприємства з автономною котельнею на твердому біопаливі
  (ЦНТУ, 2023-06-19) Мороз, Кузьма Олександрович; Moroz, Kuzma
  Бакалаврська робота присвячена модернізації системи енергопостачання енергопостачання деревообробного підприємства з автономною котельнею на твердому біопаливі. В роботі вирішувались питання розрахунку: теплових та електричних навантажень підприємства, визначення режимів реактивної потужності, розрахунку струмів коротких замикань, вибір схем зовнішнього та внутрішнього електропостачання та вибір високовольтного обладнання системи електропостачання. Спеціальний розділ роботи присвячено вирішенню задачі локального теплопостачання від котельні на твердому біопаливі. Для вибору оптимального варіанту енергопостачання проводилося техніко-економічне порівняння варіантів різних видів палива та котлів. The Bachelor's thesis is dedicated to the modernization of the energy supply system of a wood processing enterprise with an autonomous solid biomass boiler plant. The thesis addresses issues related to the calculation of thermal and electrical loads of the enterprise, determination of reactive power modes, calculation of short-circuit currents, selection of external and internal power supply schemes, and selection of high-voltage equipment for the power supply system. A special section of the thesis is devoted to solving the task of local heat supply from the solid biomass boiler plant. To choose the optimal energy supply option, a technical and economic comparison of various fuel types and boilers was conducted.
 • Item
  Проектування системи енергопостачання підприємства сільськогосподарського машинобудування
  (ЦНТУ, 2023-06-15) Козлик, Юлія Валеріївна; Kozlyk, Yuliia
  Бакалаврська робота присвячена розробці системи енергопостачання підприємства сільськогосподарського машинобудування. В роботі вирішувались питання розрахунку: електричних навантажень, визначення режимів реактивної потужності, розрахунку струмів коротких замикань, вибір схем зовнішнього та внутрішнього електропостачання та вибір високовольтного обладнання системи електропостачання. Спеціальний розділ роботи присвячено вирішенню задачі розробки заходів з енергозбереження на підприємстві. Особливу увагу було приділено енергозбереженню в освітлювальних установках. Проведені розрахунки засвідчили, що заміна існуючих газорозрядних ламп на більш сучасні світлодіодні освітлювальні прилади є досить дієвим заходом з енергозбереження. The bachelor's work is devoted to the development of the energy supply system of the agricultural engineering enterprise. The work dealt with the calculation of electrical loads, determination of reactive power modes, calculation of short-circuit currents, selection of external and internal power supply schemes, and selection of high-voltage equipment of the power supply system. A special section of the work is dedicated to solving the problem of developing energy-saving measures at the enterprise. Special attention was paid to energy saving in lighting installations. The calculations proved that the replacement of existing gas-discharge lamps with more modern LED lighting devices is quite an effective energy-saving measure.
 • Item
  Проектування системи енергетичного контролю хлібозаводу з розробкою енергоаудиту насосних установок
  (ЦНТУ, 2023-06-19) Іщенко, Максим Русланович; Ishchenko, Maksym
  Бакалаврська робота присвячена розробленню системи енергетичного контролю хлібозаводу, яка задовольняє канонам економічності та надійності роботи. Для цього виконано першорядні техніко-економічні розрахунки: електронавантажень, режимів реактивної потужності, струмів коротких замикань. Виконано вибір схем електропостачання, трансформаторних підстанцій, компенсуючих установок, струмопроводів, високовольтного устаткування. У спеціальному розділі бакалаврської роботи проаналізовано заходи з електрозбереження в насосних агрегатах. Виявлено наступні можливості енергозбереження: низькозатратні МЕЗ (Якісне обслуговування елементів електроприводу; недопущення роботи в холостому ході); середньозатратні (Заміна електричного двигуна на менш потужний; впровадження обмежувачів холостого ходу двигуна); багатовитратні (Встановлення частотно-керованого регулювання швидкості обертання). Енергоаудит дозволяє оцінити загальну економію коштів в насосному господарстві від запропонованих заходів: загальна економія - 27424170 грн. The bachelor's thesis is devoted to the development of the energy control system of the bakery, which satisfies the canons of economy and reliability of work. For this, first-rate technical and economic calculations were performed: electronic loads, reactive power modes, short-circuit currents. The selection of power supply schemes, transformer substations, compensating installations, power lines, high-voltage equipment has been made. In a special section of the bachelor's thesis, the measures for saving electricity in pumping units are analyzed. The following energy-saving opportunities have been identified: low-cost MES (Quality maintenance of electric drive elements; prevention of idling); medium-cost (Replacement of an electric motor with a less powerful one; introduction of engine idle limiters); multi-use (Installation of frequency-controlled regulation of rotation speed). The energy audit makes it possible to estimate the total cost savings in the pumping industry from the proposed measures: total savings - UAH 2,742,170.
 • Item
  Проєктування системи енергопостачання титано-магнієвого комбінату
  (ЦНТУ, 2023-06-19) Горбов, Михайло Вікторович; Horbov, Mykhailo
  Робота присвячена розробленню сучасної системи енергопостачання титано-магнієвого комбінату. Під час виконання роботи вирішувались питання розрахунку: електричних та теплових навантажень, визначення режимів реактивної потужності, розрахунку струмів коротких замикань, вибору схем зовнішнього та внутрішнього енергопостачання, а також високовольтного обладнання системи електропостачання. У спеціальному розділі виконані дослідження можливостей впровадження технологічних схем рекуперації відхідних газів обладнання рудно-термічного цеху. Отримані результати доцільно використати під час прєктування енергоефективних систем енергопостачання промислових об’єктів подібного профілю, а також під час розгляду можливостей впровадження технологічних схем рекуперації відхідних газів термічного обладнання. The work is devoted to the development of a modern energy supply system for a titanium-magnesium plant. During the execution of the work, the issues of calculation of: electrical and thermal loads, determination of reactive power modes, calculation of short-circuit currents, selection of external and internal power supply schemes, as well as high-voltage equipment of the power supply system were solved. In a special section, studies of the possibilities of implementation of technological schemes for the recovery of waste gases of the equipment of the ore-thermal workshop were carried out. The obtained results should be used when designing energy-efficient power supply systems for industrial facilities of a similar profile, as well as when considering the possibilities of implementing technological schemes for the recovery of waste gases of thermal equipment.
 • Item
  Модернізація системи енергопостачання студмістечка Центральноукраїнського національного технічного університету
  (ЦНТУ, 2023-06-19) Бондаренко, Василь Михайлович; Bondarenko, Vasyl
  Бакалаврська робота присвячена модернізації системи енергопостачання студмістечка. В роботі вирішувались питання розрахунку: теплових та електричних навантажень, визначення режимів реактивної потужності, розрахунку струмів коротких замикань, вибір схем зовнішнього та внутрішнього електропостачання та вибір високовольтного обладнання системи електропостачання. Спеціальний розділ роботи присвячено вирішенню задачі модернізації системи теплопостачання студмістечка. Для вибору оптимального варіанту енергопостачання проводилося техніко-економічне порівняння варіантів теплогенерації. The bachelor thesis is devoted to the modernization of the energy supply system of the campus. The work dealt with the calculation of thermal and electrical loads, determination of reactive power modes, calculation of short-circuit currents, selection of external and internal power supply schemes, and selection of high-voltage equipment of the power supply system. A special section of the work is dedicated to solving the problem of modernizing the heating system of the campus. To choose the optimal energy supply option, a technical and economic comparison of heat generation options was carried out.
 • Item
  Розробка системи електропостачання агропромислових споживачів смт Устинівка
  (ЦНТУ, 2023-06-16) Прудиус, Олег Феофанович; Prudyus, Oleh
  Бакалаврська робота присвячена розробці сучасної системи електропостачання агропромислових споживачів, яка задовольняє вимогам економічності та надійності роботи. З цією метою було проведено основні техніко-економічні розрахунки: електричних навантажень, режимів реактивної потужності, струмів коротких замикань. Здійснено вибір схем зовнішнього та внутрішнього електропостачання станції, трансформаторних підстанцій, конденсаторних установок, струмопроводів, високовольтного обладнання. У спеціальному розділі бакалаврської роботи проаналізовано було проведено загальний огляд сонячних колекторів, їх ефективності, плюси і мінуси того чи іншого сонячного колектора стосовно їхніх експлуатаційних параметрів, а також розглянуті можливості використання різних колекторів у різних сферах. Був проведений розрахунок та вибраний плоский сонячний колектор для побутових потреб та як допоміжної системи опалення вибраного об’єкту. Були вибрані комплектуючі для впровадження даної системи згідно проведених розрахунків. Вибір колектора здійснювався на основі технічних параметрів. Також був проведений розрахунок капітальних витрат на придбання, виконання монтажу та налагодження вибраного обладнання. The bachelor's thesis is devoted to the development of a modern system of electricity supply for agro-industrial consumers, which meets the requirements of economy and reliability of operation. For this purpose, basic technical and economic calculations were carried out: electrical loads, reactive power modes, short-circuit currents. The selection of external and internal power supply schemes for the station, transformer substations, capacitor units, power lines, high-voltage equipment was made. In a special section of the bachelor thesis, a general overview of solar collectors, their efficiency, pluses and minuses of this or that solar collector in relation to their operational parameters was analyzed, and the possibilities of using different collectors in different areas were considered. A calculation was made and a flat solar collector was selected for domestic needs and as an auxiliary heating system of the selected object. The components for the implementation of this system were selected according to the calculations. The collector was selected based on technical parameters. A calculation of capital costs for the purchase, installation and adjustment of the selected equipment was also carried out.
 • Item
  Проектування системи електропостачання та електрозбереження заводу будівельних виробів
  (ЦНТУ, 2023-06-14) Буравченко, Максим Сергійович; Buravchenko, Maksym
  Робота присвячена розробці сучасної системи електропостачання заводу будівельних виробів, яка задовольняє вимогам економічності та надійності роботи. З цією метою було проведено основні техніко-економічні розрахунки: електричних навантажень, режимів реактивної потужності, струмів коротких замикань. Здійснено вибір схем зовнішнього та внутрішнього електропостачання станції, трансформаторних підстанцій, конденсаторних установок, струмопроводів, високовольтного обладнання. У спеціальному розділі роботи проаналізовано заходи з електрозбереження, викладені питання аналізу і розрахунку втрат електричної енергії, наводяться окремі практичні методи розрахунку втрат в електричних мережах, розглядаються заходи щодо зниження втрат електричної енергії. The work is devoted to the development of a modern power supply system for a construction products factory that meets the requirements of economy and reliability of operation. For this purpose, basic technical and economic calculations were carried out: electrical loads, reactive power modes, short-circuit currents. The selection of external and internal power supply schemes for the station, transformer substations, capacitor units, power lines, high-voltage equipment was made. In a special section of the work, measures for energy conservation are analyzed, the issues of analysis and calculation of electrical energy losses are outlined, separate practical methods of calculating losses in electrical networks are given, and measures to reduce electrical energy losses are considered.
 • Item
  Розробка системи електропостачання заводу з виготовлення техніки сільськогосподарського призначення
  (ЦНТУ, 2023-06-16) Бесчастнов, Антон Михайлович; Beschastnov, Anton
  Бакалаврська робота присвячена розробці сучасної системи електропостачання заводу з виготовлення техніки сільськогосподарського призначення, яка задовольняє вимогам економічності та надійності роботи. З цією метою було проведено основні техніко-економічні розрахунки: електричних навантажень, режимів реактивної потужності, струмів коротких замикань. Здійснено вибір схем зовнішнього та внутрішнього електропостачання станції, трансформаторних підстанцій, конденсаторних установок, струмопроводів, високовольтного обладнання. У спеціальному розділі бакалаврської роботи були проведені розробка заходів та способів з енергозбереження для електроустановки нагрівання опором. Згідно вимог щодо використання печей опору з робочою температурою 840 °С, була вибрана піч СНО-3,5.5.3,5/12,5 И1 з нагрівальними елементами, виготовленими з залізохромоалюмінієвого сплаву ОХ23Ю5А. Була розроблена автоматична схема регулювання температури з двопозиційним регулятором, з виготовленням графіка роботи печі опору. Також були розроблені заходи та методи енергозбереження для печі опору СНО-3,5.5.3,5/12,5 И1, з рекомендаціями щодо зменшення витрат електроенергії. The bachelor's work is devoted to the development of a modern power supply system for a factory for the production of agricultural machinery, which meets the requirements of economy and reliability of work. For this purpose, basic technical and economic calculations were carried out: electrical loads, reactive power modes, short-circuit currents. The selection of external and internal power supply schemes for the station, transformer substations, capacitor units, power lines, high-voltage equipment was made. In a special section of the bachelor's work, the development of energy-saving measures and methods for electric resistance heating installations was carried out. According to the requirements for the use of resistance furnaces with an operating temperature of 840 °C, the ЧНО-3.5.5.3.5/12.5 I1 furnace with heating elements made of iron-chromium-aluminum alloy ОХ23Ю5А was selected. An automatic temperature regulation scheme with a two-position regulator was developed, with the production of a resistance furnace operation schedule. Energy-saving measures and methods were also developed for the ЧНО-3,5.5.3,5/12,5 I1 resistance furnace, with recommendations for reducing electricity consumption.