Другий (магістерський) рівень

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 92
 • Item
  Дослідження та програмна реалізація процесів міграції баз даних в корпоративних інформаційних системах
  (ЦНТУ, 2022-12-26) Чередніченко, Антон Миколайович; Cherednichenko, Anton
  В даній магістерській роботі розроблено програмне забезпечення, яке призначено для реалізації міграцій в базах даних . Метою розробки є дослідження міграції баз даних та створення методу міграції даних. Об’єктом дослідження є процес міграції баз даних у корпоративних системах. Предметом дослідження є методи та алгоритми міграції, а саме між СУБД MS Server та PostgreSQL. Методи дослідження базуються на методах теорії кодування, методах математичної статистики, методах розробки програмного забезпечення. Результат роботи – програмна реалізація проекту міграції між СУБД MS Server та PostgreSQL. В процесі роботи над програмною моделлю виконано аналіз існуючих апаратних та програмних засобів. В повній мірі описані всі компоненти розробленого програмного забезпечення. Розроблено зручний інтерфейс користувача. Наведені інструкції по роботі з програмними засобами. Програма може використовуватися для міграції між СУБД MS Server та PostgreSQL. Програму розроблено в середовищі Java. In this master's thesis, software was developed, which is intended for the implementation of migrations in databases. The purpose of the development is the research of database migration and the creation of a data migration method. The object of research is the process of database migration in corporate systems. The subject of the study is the methods and algorithms of migration, namely between the DBMS MS Server and PostgreSQL. Research methods are based on coding theory methods, mathematical statistics methods, and software development methods. The result of the work is the software implementation of the migration project between the DBMS MS Server and PostgreSQL. In the process of working on the software model, an analysis of existing hardware and software was performed. All components of the developed software are fully described. A convenient user interface has been developed. Instructions for working with software tools are provided. The program can be used for migration between DBMS MS Server and PostgreSQL. The program is developed in the Java environment.
 • Item
  Дослідження та програмна реалізація хмарної системи моніторингу бази даних спортивних результатів з аналізом та консолідацією статистичної інформації
  (ЦНТУ, 2022-12-26) Тертичний, Антон Геннадійович; Tertychnyi, Anton
  В даній випускній кваліфікаційній роботі за другим (магістерським) рівнем вищої освіти розроблено програмне забезпечення, яке призначено для хмарної системи моніторингу бази даних спортивних результатів з аналізом та консолідацією статистичної інформації. Метою розробки є створення хмарної бази даних спортивних результатів, автоматизація аналізу статистичної інформації. Об’єктом дослідження є процес моніторингу хмарної бази даних з аналізом статистичної інформації. Предметом дослідження є алгоритми та методи реалізації інтерактивного хмарного комплексу моніторингу та аналізу. Методи дослідження базуються на методах непараметричної оцінки точності прогнозу і довірчої границі для нього. Метод ковзних середніх, метод експоненціального згладжування. Результат роботи – програмна реалізація хмарної системи моніторингу бази даних спортивних результатів з аналізом та консолідацією статистичної інформації. В процесі роботи над програмною моделлю виконано аналіз існуючих апаратних та програмних засобів. В повній мірі описані всі компоненти розробленого програмного забезпечення. Розроблено зручний інтерфейс користувача. Програмне забезпечення може використовуватися на ПЕОМ архітектури IBM PC з ОС Windows ХР/Vista/7/8/10 і Linux 3.16 – 5.2-rc1. Програмне забезпечення розроблено в середовищі OpenServer та XAMPP. In this final qualification work for the second (master's) level of higher education, software was developed, which is intended for a cloud system for monitoring the database of sports results with the analysis and consolidation of statistical information. The purpose of the development is to create a cloud database of sports results, to automate the analysis of statistical information. The object of the research is the process of monitoring the cloud database with the analysis of statistical information. The subject of research is the algorithms and methods of implementing an interactive cloud monitoring and analysis complex. Research methods are based on methods of non-parametric assessment of forecast accuracy and confidence limits for it. Method of moving averages, method of exponential smoothing. The result of the work is the software implementation of a cloud system for monitoring the database of sports results with the analysis and consolidation of statistical information. In the process of working on the software model, an analysis of existing hardware and software was performed. All components of the developed software are fully described. A convenient user interface has been developed. The software can be used on personal computers of IBM PC architecture with Windows XP/Vista/7/8/10 and Linux 3.16 - 5.2-rc1. The software is developed in the OpenServer and XAMPP environment.
 • Item
  Дослідження та програмна реалізація системи визначення рівня стійкості сервісів забезпечення конфіденційності на основі методів АІ
  (ЦНТУ, 2022-12-26) Тарковський, Данило Іванович; Tarkovskyi, Danilo
  В даній випускній кваліфікаційній роботі за другим (магістерським) рівнем вищої освіти розроблено програмне забезпечення, яке призначено для системи визначення рівня стійкості сервісів забезпечення конфіденційності на основі методів АІ. Метою розробки є дослідження та програмна реалізація системи визначення рівня стійкості сервісів забезпечення конфіденційності на основі методів АІ. Об’єктом дослідження є процес визначення рівня стійкості сервісів забезпечення конфіденційності на основі методів АІ. Предметом дослідження є методи визначення рівня стійкості сервісів забезпечення конфіденційності на основі методів АІ. Методи дослідження базуються на методах захисту інформації та штучного інтелекту (АІ), методах математичної статистики, методах розробки програмного забезпечення. Результат роботи – програмна реалізація системи визначення рівня стійкості сервісів забезпечення конфіденційності на основі методів АІ. В процесі роботи над програмною моделлю виконано аналіз існуючих апаратних та програмних засобів. В повній мірі описані всі компоненти розробленого програмного забезпечення. Розроблено зручний інтерфейс користувача. Наведені інструкції по роботі з програмними засобами. Програма може використовуватися на ПЕОМ архітектури IBM PC з ОС Windows 10/11. Програму розроблено в середовищі Delphi 10.4.1. In this graduation thesis for the second (master's) level of higher education, software was developed, which is intended for the system of determining the level of stability of privacy services based on AI methods. The purpose of the development is research and software implementation of a system for determining the level of stability of privacy services based on AI methods. The object of the study is the process of determining the level of stability of privacy services based on AI methods. The subject of the study is methods of determining the level of stability of privacy services based on AI methods. Research methods are based on methods of information protection and artificial intelligence (AI), methods of mathematical statistics, methods of software development. The result of the work is the software implementation of the system for determining the level of stability of privacy services based on AI methods. In the process of working on the software model, an analysis of existing hardware and software was performed. All components of the developed software are fully described. A convenient user interface has been developed. Instructions for working with software tools are provided. The program can be used on PCs of IBM PC architecture with Windows 10/11 OS. The program was developed in the Delphi 10.4.1 environment.
 • Item
  Дослідження та програмна реалізація системи бюджетування хмарної інформаційної системи для визначення ефективності її впровадження
  (ЦНТУ, 2022-12-26) Поляруш, Богдан Сергійович; Poliarush, Bohdan
  В даній випускній кваліфікаційній роботі за другим (магістерським) рівнем вищої освіти розроблено програмне забезпечення, яке призначено для системи бюджетування хмарної інформаційної системи для визначення ефективності її впровадження. Метою розробки є дослідження та програмна реалізація системи бюджетування хмарної інформаційної системи для визначення ефективності її впровадження. Об’єктом дослідження є процес бюджетування хмарної інформаційної системи для визначення ефективності її впровадження. Предметом дослідження є методи бюджетування хмарної інформаційної системи для визначення ефективності її впровадження. Методи дослідження базуються на методах реалізації хмарних технологій, методах математичної статистики, методах розробки програмного забезпечення. Результат роботи – програмна реалізація системи бюджетування хмарної інформаційної системи для визначення ефективності її впровадження. В процесі роботи над програмною моделлю виконано аналіз існуючих апаратних та програмних засобів. В повній мірі описані всі компоненти розробленого програмного забезпечення. Розроблено зручний інтерфейс користувача. Наведені інструкції по роботі з програмними засобами. Програма може використовуватися на ПЕОМ архітектури IBM PC з ОС Windows 10/11. Програму розроблено в середовищі Delphi 10.4. In this graduation thesis for the second (master's) level of higher education, software was developed, which is intended for the budgeting system of the cloud information system to determine the effectiveness of its implementation. The purpose of the development is the research and software implementation of the budgeting system of the cloud information system to determine the effectiveness of its implementation. The object of the research is the budgeting process of the cloud information system to determine the effectiveness of its implementation. The subject of the study is the budgeting methods of the cloud information system to determine the efficiency of its implementation. Research methods are based on methods of implementing cloud technologies, methods of mathematical statistics, and methods of software development. The result of the work is the software implementation of the budgeting system of the cloud information system to determine the effectiveness of its implementation. In the process of working on the software model, an analysis of existing hardware and software was performed. All components of the developed software are fully described. A convenient user interface has been developed. Instructions for working with software tools are provided. The program can be used on PCs of IBM PC architecture with Windows 10/11 OS. The program was developed in the Delphi 10.4 environment.
 • Item
  Дослідження та програмна реалізація хмарної рекомендаційної системи обрання контенту з застосуванням технологій штучного інтелекту
  (ЦНТУ, 2022-12-26) Подкопаєв, Дмитро Миколайович; Podkopaev, Dmytro
  В даній випускній кваліфікаційній роботі за другим (магістерським) рівнем вищої освіти розроблено програмне забезпечення, яке призначене для створення рекомендацій на базі хмарної рекомендаційної системи. Метою розробки є дослідження та програмна реалізація рекомендаційної системи, яка базується на вмісті контенту та працює на неявних для користувача даних медіа-файлів. Об’єктом дослідження є процес створення рекомендацій на базі контентної фільтрації. Предметом дослідження є методи побудови рекомендацій на базі контентної фільтрації. Методи дослідження базуються на методах Big Data, методах математичної статистики, методах розробки програмного забезпечення. Результат роботи – програмна реалізація хмарної рекомендаційної системи обрання контенту з застосуванням технологій штучного інтелекту. В процесі роботи над програмною моделлю виконано аналіз існуючих апаратних та програмних засобів. В повній мірі описані всі компоненти розробленого програмного забезпечення. Розроблено зручний інтерфейс користувача. Наведені інструкції по роботі з програмними засобами. Програма може використовуватися на PC з ОС 7/8/10/11. Linux. Mac OS. та мобільних системах Android, IOS та HarmonyOS . Програму розроблено в середовищі Visyal Studio Code 1.73.1.In this final qualification work for the second (master's) level of higher education, software has been developed that is designed to create recommendations based on a cloud recommendation system. The purpose of the development is the research and software implementation of a recommendation system that is based on content and works on implicit data of media files for the user. The object of research is the process of creating recommendations based on content filtering. The subject of research is the methods of building recommendations based on content filtering Research methods are based on Big Data methods, methods of mathematical statistics, software development methods. The result of the work is the software implementation of a cloud-based content recommendation system using artificial intelligence technologies. In the process of working on the software model, an analysis of existing hardware and software was performed. All components of the developed software are fully described. A convenient user interface has been developed. Instructions on how to work with the software are given The program can be used on PC with OS 7/8/10/11. Linux. Mac OS. and mobile systems Android, IOS and HarmonyOS.. The program is developed in the environment Visual Studio Code 1.73.1.
 • Item
  Дослідження та програмна реалізація системи віддаленого доступу з використанням WAN-мереж
  (ЦНТУ, 2022-12-26) Підлубний, Олексій Васильович; Pidlubnyi, Alexei
  В даній випускній кваліфікаційній роботі за другим (магістерським) рівнем вищої освіти розроблено програмне забезпечення, яке призначено для системи віддаленого доступу з використанням WAN-мереж. Метою розробки є дослідження та програмна реалізація системи віддаленого доступу з використанням WAN-мереж. Об’єктом дослідження є процес віддаленого доступу з використанням WAN-мереж. Предметом дослідження є методи віддаленого доступу з використанням WAN-мереж. Методи дослідження базуються на методах теорії комп’ютерних мереж, методах математичної статистики, методах розробки програмного забезпечення. Результат роботи – програмна реалізація системи віддаленого доступу з використанням WAN-мереж. В процесі роботи над програмною моделлю виконано аналіз існуючих апаратних та програмних засобів. В повній мірі описані всі компоненти розробленого програмного забезпечення. Розроблено зручний інтерфейс користувача. Наведені інструкції по роботі з програмними засобами. Програма може використовуватися на ПЕОМ архітектури IBM PC з ОС Windows 10/11. Програму розроблено в середовищі RAD Studio Delphi.In this graduation thesis for the second (master's) level of higher education, software is developed, which is intended for a remote access system using WAN networks. The purpose of the development is research and software implementation of a remote access system using WAN networks. The object of research is the process of remote access using WAN networks. The subject of research is methods of remote access using WAN networks. Research methods are based on computer network theory methods, mathematical statistics methods, and software development methods. The result of the work is a software implementation of a remote access system using WAN networks. In the process of working on the software model, an analysis of existing hardware and software was performed. All components of the developed software are fully described. A convenient user interface has been developed. Instructions for working with software tools are provided. The program can be used on PCs of IBM PC architecture with Windows 10/11 OS. The program was developed in the RAD Studio Delphi environment.
 • Item
  Дослідження та програмна реалізація системи big data наукових досліджень
  (ЦНТУ, 2022-12-26) Пилипенко, Андрій Андрійович; Pylypenko, Andrew
  В даній випускній кваліфікаційній роботі за другим (магістерським) рівнем вищої освіти розроблено програмне забезпечення, яке призначено для системи big data наукових досліджень. Метою розробки є дослідження та програмна реалізація системи big data наукових досліджень. Об’єктом дослідження є процес big data наукових досліджень. Предметом дослідження є методи big data наукових досліджень. Методи дослідження базуються на методах big data, методах математичної статистики, методах розробки програмного забезпечення. Результат роботи – програмна реалізація системи big data наукових досліджень. В процесі роботи над програмною моделлю виконано аналіз існуючих апаратних та програмних засобів. В повній мірі описані всі компоненти розробленого програмного забезпечення. Розроблено зручний інтерфейс користувача. Наведені інструкції по роботі з програмними засобами. Програма може використовуватися на ПЕОМ архітектури IBM PC з ОС Windows 10/11. Програму розроблено в середовищі Delphi 10.4 Sydney.In this graduation thesis for the second (master's) level of higher education, software is developed, which is intended for the big data system of scientific research. The purpose of the development is research and software implementation of the big data system of scientific research. The object of research is the big data process of scientific research. The subject of research is big data methods of scientific research. Research methods are based on big data methods, mathematical statistics methods, and software development methods. The result of the work is the software implementation of the big data system of scientific research. In the process of working on the software model, an analysis of existing hardware and software was performed. All components of the developed software are fully described. A convenient user interface has been developed. Instructions for working with software tools are provided. The program can be used on PCs of IBM PC architecture with Windows 10/11 OS. The program was developed in the Delphi 10.4 Sydney environment.
 • Item
  Дослідження та програмна реалізація системи забезпечення цілісності даних у хмарних сервісах
  (ЦНТУ, 2022-12-26) Мицак, Ілля Миколайович; Mytsak, Ilya
  В даній випускній кваліфікаційній роботі за другим (магістерським) рівнем вищої освіти розроблено програмне забезпечення, яке призначено для системи забезпечення цілісності даних у хмарних сервісах. Метою розробки є дослідження та програмна реалізація системи забезпечення цілісності даних у хмарних сервісах. Об’єктом дослідження є процес забезпечення цілісності даних у хмарних сервісах. Предметом дослідження є методи забезпечення цілісності даних у хмарних сервісах. Методи дослідження базуються на методах забезпечення цілісності даних, методах математичної статистики, методах розробки програмного забезпечення. Результат роботи – програмна реалізація системи забезпечення цілісності даних у хмарних сервісах. В процесі роботи над програмною моделлю виконано аналіз існуючих апаратних та програмних засобів. В повній мірі описані всі компоненти розробленого програмного забезпечення. Розроблено зручний інтерфейс користувача. Наведені інструкції по роботі з програмними засобами. Програма може використовуватися на ПЕОМ архітектури IBM PC з ОС Windows 10/11. Програму розроблено в середовищі Visual C#.In this graduation thesis for the second (master's) level of higher education, software is developed, which is intended for the system of ensuring the integrity of data in cloud services. The purpose of the development is the research and software implementation of a system for ensuring the integrity of data in cloud services. The object of research is the process of ensuring data integrity in cloud services. The subject of research is the methods of ensuring data integrity in cloud services. Research methods are based on data integrity methods, mathematical statistics methods, and software development methods. The result of the work is the software implementation of the system for ensuring the integrity of data in cloud services. In the process of working on the software model, an analysis of existing hardware and software was performed. All components of the developed software are fully described. A convenient user interface has been developed. Instructions for working with software tools are provided. The program can be used on PCs of IBM PC architecture with Windows 10/11 OS. The program was developed in the Visual C# environment.
 • Item
  Дослідження та програмна реалізація хмарного сервісу для парсингу сайтів на основі технології Octoparse
  (ЦНТУ, 2022-12-26) Калюжний, Ростислав Ігорович; Kaliuzhnyi, Rostislav
  В даній випускній кваліфікаційній роботі за другим (магістерським) рівнем вищої освіти розроблено хмарний сервіс, який призначений для парсингу сайтів на основі технології Octoparse. Метою розробки є дослідження та програмна реалізація хмарного сервісу для парсингу сайтів на основі технології Octoparse. Об’єктом дослідження є процес парсингу сайтів на основі технології Octoparse. Предметом дослідження є методи парсингу сайтів на основі технології Octoparse. Методи дослідження базуються на методах аналізу та збіру інформації, методах розробки програмного забезпечення. Результат роботи – програмна реалізація хмарного сервісу для парсингу сайтів на основі технології Octoparse. В процесі роботи над програмною моделлю виконано аналіз існуючих апаратних та програмних засобів. В повній мірі описані всі компоненти розробленого програмного забезпечення. Розроблено зручний інтерфейс користувача. Наведені інструкції по роботі з програмними засобами. Програма може використовуватися на ПЕОМ архітектури IBM PC, з будь-якою ОС, за умов встановлення платформи Node.js. Програму розроблено в середовищі Node.js.In this graduation thesis for the second (master's) level of higher education, a cloud service designed for site parsing based on Octoparse technology was developed. The purpose of the development is research and software implementation of a cloud service for site parsing based on Octoparse technology. The object of research is the process of site parsing based on Octoparse technology. The subject of the research is methods of parsing sites based on Octoparse technology. Research methods are based on methods of analysis and information collection, software development methods. The result of the work is a software implementation of a cloud service for site parsing based on Octoparse technology. In the process of working on the software model, an analysis of existing hardware and software was performed. All components of the developed software are fully described. A convenient user interface has been developed. Instructions for working with software tools are provided. The program can be used on an IBM PC, with any OS, provided the Node.js platform is installed. The program was developed in the Node.js environment.
 • Item
  Дослідження та програмна реалізація системи моніторингу LAN мереж інформаційних та комп’ютерних систем
  (ЦНТУ, 2022-12-26) Глобенко, Віталій Вікторович; Hlobenko, Vitaly
  В даній випускній кваліфікаційній роботі за другим (магістерським) рівнем вищої освіти розроблено програмне забезпечення, яке призначено для системи моніторингу LAN мереж інформаційних та комп’ютерних систем. Метою розробки є дослідження та програмна реалізація системи моніторингу LAN мереж інформаційних та комп’ютерних систем. Об’єктом дослідження є процес моніторингу LAN мереж інформаційних та комп’ютерних систем. Предметом дослідження є методи моніторингу LAN мереж інформаційних та комп’ютерних систем. Методи дослідження базуються на методах побудови мереж інформаційних та комп’ютерних систем, методах математичної статистики, методах розробки програмного забезпечення. Результат роботи – програмна реалізація системи моніторингу LAN мереж інформаційних та комп’ютерних систем. В процесі роботи над програмною моделлю виконано аналіз існуючих апаратних та програмних засобів. В повній мірі описані всі компоненти розробленого програмного забезпечення. Розроблено зручний інтерфейс користувача. Наведені інструкції по роботі з програмними засобами. Програма може використовуватися на ПЕОМ архітектури IBM PC з ОС Windows 10/11. Програму розроблено в середовищі Embarcadero RAD Studio Delphi 10.3.2.In this graduation thesis for the second (master's) level of higher education, software is developed, which is intended for the monitoring system of LAN networks of information and computer systems. The purpose of the development is the research and software implementation of the LAN monitoring system of information and computer networks. The object of research is the process of monitoring LAN networks of information and computer systems. The subject of research is methods of monitoring LAN networks of information and computer systems. Research methods are based on methods of building networks of information and computer systems, methods of mathematical statistics, methods of software development. The result of the work is the software implementation of the LAN monitoring system of information and computer networks. In the process of working on the software model, an analysis of existing hardware and software was performed. All components of the developed software are fully described. A convenient user interface has been developed. Instructions for working with software tools are provided. The program can be used on PCs of IBM PC architecture with Windows 10/11 OS. The program was developed in the Embarcadero RAD Studio Delphi 10.3.2 environment.
 • Item
  Дослідження та програмна реалізація комп’ютерної моделі репутаційної системи соціальної мережі
  (ЦНТУ, 2022-12-26) Мосольд, Максим Іванович; Mosold, Maxim
  Метою розробки є дослідження та комп’ютерна реалізація моделі репутаційної системи соціальної мережі. Об’єктом дослідження є процес симуляції репутаційної системи соціальної мережі в комп’ютерних моделях. Предметом дослідження є методи та алгоритми симуляції комп’ютерної моделі репутаційної системи соціальної мережі. Методи дослідження базуються на теорії об’єктно-орієнтованого програмування, теорії алгоритмів, методах комп’ютерного моделювання, а також теорії розповсюдження інформації. В даній магістерській роботі досліджено та розроблено програмне забезпечення, яке призначено для реалізації комп’ютерної моделі репутаційної системи соціальної мережі. В процесі роботи над програмною реалізацією виконано дослідження та аналіз існуючих програмних та апаратних засобів. В повній мірі описані всі компоненти розробленого програмного забезпечення. Розроблено зручний графічний інтерфейс користувача. Наведені інструкції по роботі з програмними засобами. Розроблене програмне забезпечення розповсюджується по ліцензії "open-source software". Програма може використовуватися на ПЕОМ архітектури IBM PC з ОС Windows 7/8/10/11 та Linux. Програму розроблено в середовищі IntelliJ IDEA Community Edition 2022 на мові програмування Java.The purpose of the development is research and computer implementation of computer model of the social network reputation system. The object of the study is the process of modeling the social network reputation system in computer models. The subject of the research is methods and algorithms for modeling the computer model of the social network reputation system. Research methods are based on the theory of object-oriented programming, the theory of algorithms, computer-modeling methods, and the theory of information dissemination. In this magister thesis researched and developed software designed to implement a computer model of the reputation system of a social network. The result of the work is the software implementation of a computer model of the reputation system of a social network. In the process of working on a software implementation of a computer model of a reputational social network an analysis of existing hardware and software was performed. All components of the software developed are fully described. User-friendly graphical interface is developed. Developed instructions for working with software. The software is distributed under the "Open-Source Software" license. The program can be used on an IBM PC running Windows 7/8/10/11 and Linux PC. The program was developed in the IntelliJ IDEA Community Edition 2022 environment in the Java programming language.
 • Item
  Дослідження та програмна реалізація системи адаптивної оптимізації маршрутизації мережі інформаційних та комп’ютерних систем
  (ЦНТУ, 2022-12-26) Водзинський, Євген Юрійович; Vodzynskyi, Eugene
  В даній випускній кваліфікаційній роботі за другим (магістерським) рівнем вищої освіти розроблено програмне забезпечення, яке призначено для системи адаптивної оптимізації маршрутизації мережі інформаційних та комп’ютерних систем. Метою розробки є дослідження та програмна реалізація системи адаптивної оптимізації маршрутизації мережі інформаційних та комп’ютерних систем. Об’єктом дослідження є процес адаптивної оптимізації маршрутизації мережі інформаційних та комп’ютерних систем. Предметом дослідження є методи адаптивної оптимізації маршрутизації мережі інформаційних та комп’ютерних систем. Методи дослідження базуються на методах побудови комп’ютерних мереж, методах математичної статистики, методах розробки програмного забезпечення. Результат роботи – програмна реалізація системи адаптивної оптимізації маршрутизації мережі інформаційних та комп’ютерних систем. В процесі роботи над програмною моделлю виконано аналіз існуючих апаратних та програмних засобів. В повній мірі описані всі компоненти розробленого програмного забезпечення. Розроблено зручний інтерфейс користувача. Наведені інструкції по роботі з програмними засобами. Програма може використовуватися на ПЕОМ архітектури IBM PC з ОС Windows 10/11. Програму розроблено в середовищі Embarcadero Delphi.In this graduation thesis for the second (master's) level of higher education, software is developed, which is intended for the system of adaptive optimization of the routing of information and computer systems networks. The purpose of the development is the research and software implementation of the system of adaptive optimization of the routing of the network of information and computer systems. The object of the study is the process of adaptive optimization of the routing of the network of information and computer systems. The subject of the research is the methods of adaptive optimization of the routing of the network of information and computer systems. Research methods are based on methods of building computer networks, methods of mathematical statistics, and methods of software development. The result of the work is the software implementation of the system of adaptive optimization of the routing of information and computer systems networks. In the process of working on the software model, an analysis of existing hardware and software was performed. All components of the developed software are fully described. A convenient user interface has been developed. Instructions for working with software tools are provided. The program can be used on PCs of IBM PC architecture with Windows 10/11 OS. The program was developed in the Embarcadero Delphi environment.
 • Item
  Дослідження та програмна реалізація системи реагування на виникнення надзвичайних ситуацій з застосуванням хмарних технологій
  (ЦНТУ, 2022-12-26) Кульчицький, Олександр Сергійович; Kulchytskyi, Oleksandr
  В даній випускній кваліфікаційній роботі за другим (магістерським) рівнем вищої освіти розроблено програмне забезпечення, яке призначено для системи реагування на виникнення надзвичайних ситуацій з застосуванням хмарних технологій. Метою розробки є дослідження та програмна реалізація системи реагування на виникнення надзвичайних ситуацій з застосуванням хмарних технологій. Об’єктом дослідження є процес реагування на виникнення надзвичайних ситуацій з застосуванням хмарних технологій. Предметом дослідження є методи реагування на виникнення надзвичайних ситуацій з застосуванням хмарних технологій. Методи дослідження базуються на методах хмарних обчислень, методах математичної статистики, методах розробки програмного забезпечення. Результат роботи – програмна реалізація системи реагування на виникнення надзвичайних ситуацій з застосуванням хмарних технологій. В процесі роботи над програмною моделлю виконано аналіз існуючих апаратних та програмних засобів. В повній мірі описані всі компоненти розробленого програмного забезпечення. Розроблено зручний інтерфейс користувача. Наведені інструкції по роботі з програмними засобами. Програма може використовуватися на ПЕОМ архітектури IBM PC з ОС Windows 10/11. Програму розроблено в середовищі PHP.In this graduation thesis for the second (master's) level of higher education, software is developed, which is intended for the emergency response system using cloud technologies. The purpose of the development is the research and software implementation of the emergency response system using cloud technologies. The object of the study is the process of responding to emergency situations using cloud technologies. The subject of the study is methods of responding to emergency situations using cloud technologies. Research methods are based on cloud computing methods, mathematical statistics methods, and software development methods. The result of the work is the software implementation of the emergency response system using cloud technologies. In the process of working on the software model, an analysis of existing hardware and software was performed. All components of the developed software are fully described. A convenient user interface has been developed. Instructions for working with software tools are provided. The program can be used on PCs of IBM PC architecture with Windows 10/11 OS. The program is developed in the PHP environment.
 • Item
  Дослідження та програмна реалізація системи перегляду хмарних сервісів
  (ЦНТУ, 2022-12-26) Кузьменко, Єгор Олексійович; Kuzmenko, Egor
  В даній випускній кваліфікаційній роботі за другим (магістерським) рівнем вищої освіти розроблено програмне забезпечення, яке призначено для системи перегляду хмарних сервісів. Метою розробки є дослідження та програмна реалізація системи перегляду хмарних сервісів. Об’єктом дослідження є процес перегляду хмарних сервісів. Предметом дослідження є методи перегляду хмарних сервісів. Методи дослідження базуються на методах хмарних технологій, методах математичної статистики, методах розробки програмного забезпечення. Результат роботи – програмна реалізація системи перегляду хмарних сервісів. В процесі роботи над програмною моделлю виконано аналіз існуючих апаратних та програмних засобів. В повній мірі описані всі компоненти розробленого програмного забезпечення. Розроблено зручний інтерфейс користувача. Наведені інструкції по роботі з програмними засобами. Програма може використовуватися на ПЕОМ архітектури IBM PC з ОС Windows 10/11. Програму розроблено в середовищі RAD Studio Delphi 10.4.In this graduation thesis for the second (master's) level of higher education, software is developed, which is intended for the cloud services viewing system. The goal of the development is the research and software implementation of the cloud services viewing system. The object of the study is the process of viewing cloud services. The subject of the study is methods of viewing cloud services. Research methods are based on methods of cloud technologies, methods of mathematical statistics, methods of software development. The result of the work is the software implementation of the system for viewing cloud services. In the process of working on the software model, an analysis of existing hardware and software was performed. All components of the developed software are fully described. A convenient user interface has been developed. Instructions for working with software tools are provided. The program can be used on PCs of IBM PC architecture with Windows 10/11 OS. The program was developed in the RAD Studio Delphi 10.4 environment.
 • Item
  Дослідження та програмна реалізація системи хмарного сервісу електронної бібліотеки у навчальному закладі
  (ЦНТУ, 2022-12-26) Ковтуненко, Роман Олександрович; Kovtunenko, Roman
  В даній випускній кваліфікаційній роботі за другим (магістерським) рівнем вищої освіти розроблено програмне забезпечення, яке призначено для системи хмарного сервісу електронної бібліотеки у навчальному закладі. Метою розробки є дослідження та програмна реалізація системи хмарного сервісу електронної бібліотеки у навчальному закладі. Об’єктом дослідження є процес хмарного сервісу електронної бібліотеки у навчальному закладі. Предметом дослідження є методи хмарного сервісу електронної бібліотеки у навчальному закладі. Методи дослідження базуються на методах хмарних технологій, методах математичної статистики, методах розробки програмного забезпечення. Результат роботи – програмна реалізація системи хмарного сервісу електронної бібліотеки у навчальному закладі. В процесі роботи над програмною моделлю виконано аналіз існуючих апаратних та програмних засобів. В повній мірі описані всі компоненти розробленого програмного забезпечення. Розроблено зручний інтерфейс користувача. Наведені інструкції по роботі з програмними засобами. Програма може використовуватися на ПЕОМ архітектури IBM PC з ОС Windows 10/11. Програму розроблено в середовищі PHP.In this graduation thesis for the second (master's) level of higher education, software is developed, which is intended for the cloud service system of the electronic library in the educational institution. The purpose of the development is the research and software implementation of the cloud service system of the electronic library in the educational institution. The object of the research is the process of the cloud service of the electronic library in the educational institution. The subject of the study is the methods of the cloud service of the electronic library in the educational institution. Research methods are based on methods of cloud technologies, methods of mathematical statistics, methods of software development. The result of the work is the software implementation of the cloud service system of the electronic library in the educational institution. In the process of working on the software model, an analysis of existing hardware and software was performed. All components of the developed software are fully described. A convenient user interface has been developed. Instructions for working with software tools are provided. The program can be used on PCs of IBM PC architecture with Windows 10/11 OS. The program is developed in the PHP environment.
 • Item
  Дослідження та програмна реалізація системи хмарних сервісів з використанням ЦСК
  (ЦНТУ, 2022-12-26) Ковальчук, Володимир Миколайович; Kovalchuk, Volodymyr
  В даній випускній кваліфікаційній роботі за другим (магістерським) рівнем вищої освіти розроблено програмне забезпечення, яке призначено для системи хмарних сервісів з використанням ЦСК. Метою розробки є дослідження та програмна реалізація системи хмарних сервісів з використанням ЦСК. Об’єктом дослідження є процес хмарних сервісів з використанням ЦСК. Предметом дослідження є методи хмарних сервісів з використанням ЦСК. Методи дослідження базуються на методах хмарних технологій та хмарних технологій та захисту інформації, методах математичної статистики, методах розробки програмного забезпечення. Результат роботи – програмна реалізація системи хмарних сервісів з використанням ЦСК. В процесі роботи над програмною моделлю виконано аналіз існуючих апаратних та програмних засобів. В повній мірі описані всі компоненти розробленого програмного забезпечення. Розроблено зручний інтерфейс користувача. Наведені інструкції по роботі з програмними засобами. Програма може використовуватися на ПЕОМ архітектури IBM PC з ОС Windows 10/11. Програму розроблено в середовищі Visual C#.In this graduation thesis for the second (master's) level of higher education, software is developed, which is intended for the system of cloud services using KCC. The purpose of the development is the research and software implementation of the system of cloud services using KCC. The object of the study is the process of cloud services using KCC. The subject of research is methods of cloud services using KCC. Research methods are based on methods of cloud technologies and cloud technologies and information protection, methods of mathematical statistics, methods of software development. The result of the work is the software implementation of the cloud services system using KCC. In the process of working on the software model, an analysis of existing hardware and software was performed. All components of the developed software are fully described. A convenient user interface has been developed. Instructions for working with software tools are provided. The program can be used on PCs of IBM PC architecture with Windows 10/11 OS. The program was developed in the Visual C# environment.
 • Item
  Дослідження та програмна реалізація системи інформаційно-комунікаційної платформи на базі рішень Cisco
  (ЦНТУ, 2022-12-26) Гут, Владислав Вадимович; Hut, Vladyslav
  В даній випускній кваліфікаційній роботі за другим (магістерським) рівнем вищої освіти розроблено програмне забезпечення, яке призначено для системи інформаційно-комунікаційної платформи на базі рішень Cisco. Метою розробки є дослідження та програмна реалізація системи інформаційно-комунікаційної платформи на базі рішень Cisco. Об’єктом дослідження є процес інформаційно-комунікаційної платформи на базі рішень Cisco. Предметом дослідження є методи інформаційно-комунікаційної платформи на базі рішень Cisco. Методи дослідження базуються на методах теорії обробки телекомунікаційного трафіку, методах математичної статистики, методах розробки програмного забезпечення. Результат роботи – програмна реалізація системи інформаційно-комунікаційної платформи на базі рішень Cisco. В процесі роботи над програмною моделлю виконано аналіз існуючих апаратних та програмних засобів. В повній мірі описані всі компоненти розробленого програмного забезпечення. Розроблено зручний інтерфейс користувача. Наведені інструкції по роботі з програмними засобами. Програма може використовуватися на ПЕОМ архітектури IBM PC з ОС Windows 10/11. Програму розроблено в середовищі RAD Studio Delphi 10.4.In this graduation thesis for the second (master's) level of higher education, software is developed, which is intended for the information and communication platform system based on Cisco solutions. The purpose of the development is the research and software implementation of the information and communication platform system based on Cisco solutions. The object of research is the process of an information and communication platform based on Cisco solutions. The subject of the study is the methods of the information and communication platform based on Cisco solutions. Research methods are based on methods of the theory of telecommunication traffic processing, methods of mathematical statistics, software development methods. The result of the work is the software implementation of the information and communication platform system based on Cisco solutions. In the process of working on the software model, an analysis of existing hardware and software was performed. All components of the developed software are fully described. A convenient user interface has been developed. Instructions for working with software tools are provided. The program can be used on PCs of IBM PC architecture with Windows 10/11 OS. The program was developed in the RAD Studio Delphi 10.4 environment.
 • Item
  Дослідження та програмна реалізація інформаційної технології процесу стабілізації оптимального різнорозмірного кульового завантаження барабанного млина
  (ЦНТУ, 2022-12-26) Абашина, Анастасія Андріївна; Abashyna, Anastasia
  В даній магістерській роботі розроблено програмне забезпечення стабілізації оптимального різнорозмірного кульового завантаження барабанного млина. Метою магістерської роботи є підвищення ефективності функціонування технології рудопідготовки в першій стадії шляхом покращення параметрів кульового завантаження барабанного млина на основі впровадження нових інформаційних технологій і застосуванням сучасних засобів програмування. Об’єктом дослідження є процеси керування технологічним переділом подрібнення залізної руди в барабанних млинах на базі програмних реалізацій інформаційних технологій даних процесів. Предмет дослідження – це автоматизована система на базі програмної реалізації інформаційної технології процесу стабілізації оптимального різнорозмірного кульового завантаження барабанного млина. При виконанні магістерської роботи використані наступні методи дослідження: – Загальні положення наукового узагальнення і систематизації для оцінювання сучасного стану досліджуваної проблеми; – Метод математичного моделювання для встановлення математичних моделей технологічних процесів; – Методи теорії автоматичного керування для розробки інформаційно-керуючого блока кульовим завантаженням; – Методи інваріантних систем для автоматичної стабілізації оптимального різнорозмірного кульового завантаження в процесі роботи; – Методи теорії алгоритмізації та програмування, мов програмування при програмній реалізації інформаційних технологій процесу стабілізації оптимального різнорозмірного кульового завантаження. Результатом роботи стала програмна реалізація інформаційної технології процесу стабілізації оптимального різнорозмірного кульового завантаження барабанного млина. У ході розробки зроблений аналіз існуючих систем стабілізації оптимального кульового завантаження барабанних млинів, виявлені недоліки, поставлена задача розробки нової системи стабілізації оптимального різнорозмірного кульового завантаження. Розкрито призначення та область застосування нової системи. Обґрунтовано вибір засобів для побудови системи та мову програмування. Розроблено: структурну схему, функціональні схеми, алгоритми та блок-схеми, програмне забезпечення для мікроконтролеру на базі MSP430 і ЕОМ типу IBM. Крім того, описані основні компоненти запропонованого програмного забезпечення. Наукова новизна отриманих результатів зводиться до наступного: Вперше здійснена програмна реалізація інформаційної технології процесу стабілізації оптимального різнорозмірного кульового завантаження барабанного млина МШЦ 4,5×6,0. Вперше запропоновано спосіб автоматичного визначення оптимального різнорозмірного кульового завантаження барабанних млинів. Вперше створено математичну модель знаходження кількості різнорозмірних куль у циклі завантаження після подрібнення встановленої маси руди. Вперше розроблено алгоритм визначення кількості різнорозмірних куль у циклі довантаження і алгоритмічну схему виконання операцій завантаження молольного середовища у технологічний агрегат на заміну спрацьованого металу. Вперше виконані структурні схеми, функціональні схеми та діаграми процесів оцінювання кількості різнорозмірних куль у циклі довантаження та виконання операцій завантаження різнорозмірних куль у барабанний млин. In the final qualification master's thesis, software for stabilizing the optimum differently sized ball loading of a ball mill is developed. The aim of the master's work is to improve the efficiency of ore dressing technology in the first stage by improving the parameters of ball loading of a drum mill on the basis of the introduction of new information technology using modern programming tools. The object of the study is the process control of iron ore grinding in ball mills based on the software implementation of the information technology of these processes. The subject of the study is an automated system based on software implementation of information technology for the process of stabilisation of optimum multi-size ball mill feed. The following research methods were used in carrying out the master's work: – General provisions of scientific synthesis and systematisation for assessing the current state of the problem under study; – Mathematical modelling method for establishing mathematical models of technological processes; – Automatic control theory methods for developing a ball loading information and control unit; – Methods of invariant systems for automatic stabilisation of optimum differently sized ball loading during operation; – Algorithmisation and programming theory methods, programming languages for the software implementation of information technology for the process of stabilisation of the optimum differently sized ball loading. The work resulted in the software implementation of an information technology for the process of stabilising the optimum differently sized ball feed of a ball mill. In the course of development the analysis of existing systems for stabilisation of optimum ball loading of ball mills is made, the disadvantages are revealed, the task of development of a new system for stabilisation of optimum differently sized ball loading is set. The purpose and scope of the new system is revealed. The choice of means for construction of the system and programming language is justified. The structural diagram, functional diagrams, algorithms and block diagrams, software for microcontroller based on MSP430 and IBM were developed. In addition, the main components of the proposed software are described. The scientific novelty of the findings can be summarised as follows: For the first time the software realization of information technology of process of stabilization of optimum various-sized ball loading of ball mill МШЦ 4,5×6,0 is carried out. For the first time, a method has been proposed for automatically determining the optimum different sized ball loading of ball mills. For the first time, a mathematical model for finding the number of differently sized balls in the loading cycle after grinding a set mass of ore has been created. For the first time an algorithm for determining the number of different-sized balls in a reloading cycle and an algorithmic scheme of grinding media loading operations in a technological unit for the replacement of worn-out metal have been developed. For the first time, structural schemes, function diagrams and process diagrams for estimating the number of balls of different sizes in the extraction cycle and for loading the balls of different sizes into the ball mill have been produced.
 • Item
  Дослідження та програмна реалізація системи розподілу ключів в мережі Cisco SD-WAN, що базується на хмарній архітектурі
  (ЦНТУ, 2022-12-26) Соловйов, Роман Андрійович; Soloviov, Roman
  В даній випускній кваліфікаційній роботі за другим (магістерським) рівнем вищої освіти розроблено програмне забезпечення, яке призначено для системи розподілу ключів в мережі Cisco SD-WAN, що базується на хмарній архітектурі. Метою розробки є дослідження та програмна реалізація системи розподілу ключів в мережі Cisco SD-WAN, що базується на хмарній архітектурі. Об’єктом дослідження є процес розподілу ключів в мережі Cisco SD-WAN, що базується на хмарній архітектурі. Предметом дослідження є методи розподілу ключів в мережі Cisco SD-WAN, що базується на хмарній архітектурі. Методи дослідження базуються на методах захисту інформації та хмарних обчислень, методах математичної статистики, методах розробки програмного забезпечення. Результат роботи – програмна реалізація системи розподілу ключів в мережі Cisco SD-WAN, що базується на хмарній архітектурі. В процесі роботи над програмною моделлю виконано аналіз існуючих апаратних та програмних засобів. В повній мірі описані всі компоненти розробленого програмного забезпечення. Розроблено зручний інтерфейс користувача. Наведені інструкції по роботі з програмними засобами. Програма може використовуватися на ПЕОМ архітектури IBM PC з ОС Windows 10/11. Програму розроблено в середовищі Builder C++.In this graduation thesis for the second (master's) level of higher education, software is developed, which is intended for the key distribution system in the Cisco SD-WAN network, based on cloud architecture. The goal of the development is research and software implementation of a key distribution system in the Cisco SD-WAN network based on cloud architecture. The object of the study is the key distribution process in the Cisco SD-WAN network based on cloud architecture. The subject of the research is methods of key distribution in the Cisco SD-WAN network based on cloud architecture. Research methods are based on methods of information protection and cloud computing, methods of mathematical statistics, methods of software development. The result of the work is the software implementation of the key distribution system in the Cisco SD-WAN network, based on cloud architecture. In the process of working on the software model, an analysis of existing hardware and software was performed. All components of the developed software are fully described. A convenient user interface has been developed. Instructions for working with software tools are provided. The program can be used on PCs of IBM PC architecture with Windows 10/11 OS. The program was developed in the Builder C++ environment.
 • Item
  Дослідження та програмна реалізація системи протоколів стеку TCP/IP у хмарних сервісах
  (ЦНТУ, 2022-12-26) Шевченко, Володимир Віталійович; Shevchenko, Volodymyr
  В даній випускній кваліфікаційній роботі за другим (магістерським) рівнем вищої освіти розроблено програмне забезпечення, яке призначено для системи протоколів стеку TCP/IP у хмарних сервісах. Метою розробки є дослідження та програмна реалізація системи протоколів стеку TCP/IP у хмарних сервісах. Об’єктом дослідження є процес протоколів стеку TCP/IP у хмарних сервісах. Предметом дослідження є методи протоколів стеку TCP/IP у хмарних сервісах. Методи дослідження базуються на методах хмарних технологій, методах математичної статистики, методах розробки програмного забезпечення. Результат роботи – програмна реалізація системи протоколів стеку TCP/IP у хмарних сервісах. В процесі роботи над програмною моделлю виконано аналіз існуючих апаратних та програмних засобів. В повній мірі описані всі компоненти розробленого програмного забезпечення. Розроблено зручний інтерфейс користувача. Наведені інструкції по роботі з програмними засобами. Програма може використовуватися на ПЕОМ архітектури IBM PC з ОС Windows 10/11. Програму розроблено в середовищі Visual C++. In this graduation thesis for the second (master's) level of higher education, software is developed, which is intended for the TCP/IP stack protocol system in cloud services. The goal of the development is the research and software implementation of the TCP/IP stack protocol system in cloud services. The object of research is the process of TCP/IP stack protocols in cloud services. The subject of research is the methods of TCP/IP stack protocols in cloud services. Research methods are based on methods of cloud technologies, methods of mathematical statistics, methods of software development. The result of the work is the software implementation of the TCP/IP protocol stack system in cloud services. In the process of working on the software model, an analysis of existing hardware and software was performed. All components of the developed software are fully described. A convenient user interface has been developed. Instructions for working with software tools are provided. The program can be used on PCs of IBM PC architecture with Windows 10/11 OS. The program was developed in the Visual C++ environment.