Навчально-методичні матеріали кафедри СГМ

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 67
 • Item
  Програма навчальної, технологічних та переддипломної практик
  (ЦНТУ, 2023) Мачок, Ю. В.; Лещенко, С. М.; Петренко, Д. І.; Васильковський, О. М.
  Програма і методичні рекомендації містять усі види виробничих практик, передбачених навчальним планом бакалаврської підготовки. Програма кожного виду практики виділена в самостійний розділ, загальні питання і методичні рекомендації проведення практик виділені в спеціальні розділи.
 • Item
  Методичні рекомендації до оформлення кваліфікаційної роботи здобувачів першого (бакалаврського) освітнього рівня за освітньо-професійною програмою 208 «Агроінженерія»
  (ЦНТУ, 2022-09-28) Петренко, Д. І.; Лещенко, С. М.; Сало, В. М.; Васильковський, О. М.; Бевз, О. В.; Магопець, С. О.
  Кваліфікаційна робота – це навчальний конструкторський документ, що складається із графічних (креслення) і текстових (пояснювальна записка) документів. Тому оформлення кваліфікаційної роботи як конструкторського документа повинно відповідати «Єдиній системі конструкторської документації» (ЄСКД), необхідним «Державним стандартам України» (ДСТУ) та «Єдиній системі допусків та посадок країн економічної взаємодопомоги» (ЕСДП СЕВ) на конструкторські документи. В даних методичних рекомендаціях викладені основні вимоги і вказівки з усіх видів робіт над кваліфікаційною роботою, приведений ряд довідкових матеріалів і пояснень, що використовуються при виконанні роботи, а також вказаний розширений список навчальної і іншої спеціальної літератури. Все це буде сприяти підвищенню якості виконання кваліфікаційних робіт.
 • Item
  Програма дослідницької практики. Освітньо-професійна програма «Агроінженерія». Магістри
  (ЦНТУ, 2022-08-30) Мачок Ю.В.; Лещенко С.М.; Петренко Д.І.; Васильковський О.М.
  Дослідницька практика є обов’язковою освітньою компонентою професійної підготовки освітньо-професійної програми «Агроінженерія» для здобуття ступеня вищої освіти магістра за спеціальністю 208 «Агроінженерія». Метою практики є набуття професійних навичок та вмінь здійснення дослідницької діяльності. Методичні рекомендації призначені для організації та проведення дослідницької практики здобувачів вищої освіти на другому рівні вищої освіти освітньо-професійної програми «Агроінженерія» Центральноукраїнського національного технічного університету.
 • Item
  Основи агроінженерії та інформаційні технології. Практичні роботи
  (2023-08-30) Амосов В.В.; Петренко Д.І.; Мороз С.М.
  Практичні роботи з курсу «Основи агроінженерії та інформаційні технології» призначені для набуття студентами навичок пошуку інформації в мережі Internet, користування інформаційними системами для дистанційного навчання, використання середовища MathCAD для розв’язку математичних задач, початкових знань зі створення 2D креслень та роботи в 3D моделюванні з використанням програми SolidWorks.
 • Item
  Машини для обробітку ґрунту та внесення добрив. Практичні роботи
  (ЦНТУ, 2023) Сало, В. М.; Лещенко, С. М.; Лузан, П. Г.; Мачок, Ю. В.; Лузан, О. Р.; Нестеренко, О. В.
  Головними задачами, на вирішення яких спрямований матеріал даних методичних вказівок, є: - надання студентам в розрізі описового курсу навичок в користуванні найбільш поширеними в світовій практиці за конструктивними рішеннями сільськогосподарськими машинами на прикладі окремих промислових зразків вітчизняного виробництва; - вивчення умов функціонування сільськогосподарської техніки; - засвоєння особливостей роботи окремих вузлів, які за конструктивним рішенням мають значне поширення в світовій практиці.
 • Item
  Машини для сівби, садіння, догляду за посівами та збирання врожаю. Практичні роботи
  (ЦНТУ, 2023) Сало, В. М.; Лещенко, С. М.; Мачок, Ю. В.; Богатирьов, Д. В.
  Методичні рекомендації до виконання практичних робіт мають на меті вивчення будови та основних регулювань зернотукової сівалки, сівалок точного висіву, культиваторів для міжрядного обробітку ґрунту, малооб’ємного штангового обприскувача, косарок, зернозбирального комбайна, бурякозбирального агрегату.
 • Item
  Машини для сівби, садіння та догляду за посівами
  (Лисенко В.Ф., 2022-12) Сало, В.М.; Лещенко, С.М.; Лузан, П.Г.; Сало, Л.В.
  У навчальному посібнику наведена інформація про технічне забезпечення сучасних технологічних процесів сівби, садіння сільськогосподарських культур та догляду за посівами. Розглянуті особливості конструкції та основні регулювання сільськогосподарських машин вітчизняного та закордонного виробництва. Для отримання практичних навичок при використанні сільськогосподарських машин до складу посібника входять матеріали для виконання практичних робіт та тестові завдання для самоконтролю знань. Посібник орієнтовано для використання при підготовці фахівців зі спеціальностей: «Агрономія», «Агроінженерія», «Галузеве машинобудування» при вивченні дисциплін «Механізація, електрифікація та автоматизація сільськогосподарського виробництва», «Сільськогосподарські машини» та ін., виконанні курсових, випускних кваліфікаційних робіт на здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів «бакалавр», «магістр». Для студентів, аспірантів і викладачів вищих навчальних закладів, агрономічних та інженерно-технічних працівників сільського господарства.
 • Item
  Математичне моделювання процесів і машин
  (Лисенко В.Ф., 2022) Амосов, В. В.; Сало, В. М.; Свірень, М. О.
  У навчальному посібнику викладено основні поняття та положення математичного моделювання процесів і машин. Для отримання практичних навичок при моделюванні машин, процесів і технічних систем до складу посібника входять матеріали для виконання практичних робіт. Посібник орієнтовано для використання при підготовці фахівців зі спеціальностей: «Агроінженерія», «Галузеве машинобудування» при вивченні курсів: «Математичне моделювання сільськогосподарських машин», «Математичне моделювання процесів і систем», «Моделювання технічних систем» та ін., виконанні курсових проектів і робіт на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр». Для студентів, аспірантів і викладачів вищих закладів освіти та інженерно-технічних працівників.
 • Item
  Наскрізна програма дослідницької та наукової практик
  (ЦНТУ, 2021) Мачок, Ю. В.; Васильковський, О. М.; Петренко, Д. І.; Гречка, А. І.; Лещенко, С. М.; Щербина, К. К.
  Метою практик є набуття професійних навичок та вмінь здійснення самостійної наукової та дослідної діяльності. Методичні рекомендації призначені для організації та проведення дослідницької та наукової практик здобувачів вищої освіти на другому рівні вищої освіти освітньо-наукової програми «Галузеве машинобудування» Центральноукраїнського національного технічного університету.
 • Item
  Математичне моделювання процесів і систем. Частина 2. Практичні роботи
  (ЦНТУ, 2021) Амосов, В. В.; Артеменко, Д. Ю.; Мороз, С. М.
  Методичні рекомендації сприятимуть підвищенню рівня математичної підготовки здобувачів освіти. Розглянуто побудову та використання ММ обробки та графічного відображення результатів експерименту, ММ системи роздачі кормів, ймовірнісну ММ сівби.
 • Item
  Машиновикористання в рослинництві. Практичні роботи
  (ЦНТУ, 2021) Лузан, П. Г.; Осипов, І. М.; Лузан, О. Р.
  Після вивчення навчальної дисципліни студенти отримують знання основних принципів механізації технологічних процесів, раціонального комплектування, розрахунку продуктивності та експлуатаційних витрат при роботі агрегатів, форм та методів технічного сервісу в умовах ринкових відносин і вміння правильно використовувати машинно-тракторний парк, комплектувати широкозахватні і енергозберігаючі агрегати, вибирати ефективні способи руху агрегатів, аналізувати продуктивність і експлуатаційні витрати різноманітних агрегатів, розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у галузі виробництва сільськогосподарської продукції, збирати, аналізувати, використовувати, упорядковувати, забезпечувати співвідношення та інтерпретувати інформацію стосовно розроблення та реалізації стратегії розвитку нових технологій вирощування сільськогосподарських культур, розраховувати, проектувати, досліджувати технології виробництва сільськогосподарської продукції, кваліфіковано і обґрунтовано використовувати фахові знання для розв’язування галузевих задач, застосовувати творчі здібності до формування принципово нових ідей у галузі виробництва сільськогосподарської продукції.
 • Item
  САПР процесів, машин та обладнання АПВ. Частина 2 : Тривимірне моделювання в Компас-График. Лабораторні роботи
  (ЦНТУ, 2021) Осипов, І. М.; Амосов, В. В.; Лузан, О. Р.
  Методичні вказівки присвячені створенню та оформленню 3D-моделей в системі КОМПАС-3D. Розглядається виконання моделей та їх редагування, використання бібліотек. Завдяки повній орієнтації на інтерфейс Windows багато в чому спрощена робота користувачів по створенню реалістичних тривимірних моделей з двомірних.
 • Item
  Математичне моделювання процесів і систем
  (ЦНТУ, 2021) Амосов, В. В.; Осипов, І. М.
  Методичні рекомендації сприятимуть підвищенню рівня математичної підготовки здобувачів освіти. Розглянуто побудову аналітичної ММ руху точки, чисельний розв’язок диференціального рівняння, розв'язок задачі лінійного програмування графічно та у системі Mathcad, постановка та розв'язок задач оптимізації аналітичним методом та з використанням системи Mathcad, статистична обробка результатів експериментальних досліджень.
 • Item
  Моделювання технічних систем
  (ЦНТУ, 2021) Амосов, В. В.; Осипов, І. М.
  Методичні рекомендації сприятимуть підвищенню рівня математичної підготовки здобувачів освіти. Розглянуто побудову аналітичної ММ руху точки, чисельний розв’язок диференціального рівняння, розв'язок задачі лінійного програмування графічно та у системі Mathcad, постановка та розв'язок задач оптимізації аналітичним методом та з використанням системи Mathcad, 3D-моделі
 • Item
  Теорія, конструкція та розрахунок машин для тваринництва
  (ЦНТУ, 2020) Амосов, В. В.; Лузан, П. Г.; Лузан, О. Р.
  Практичні заняття є важливою складовою навчального процесу, яка дозволяє розвинути важливі компетентності, що необхідні для здобувачів ступеня вищої освіти магістр. Наведено алгоритми та програми розрахунку шнекової коренемийки, барабанного подрібнювального апарата, ланцюгово-скребкового транспортера для видалення гною, сепаратора-молокоочисника, пластинчастого пастеризатора молока, а також проведено дослідження системи роздачі кормів мобільними кормороздавачами і кінематичний аналіз різального апарата стригальної машинки
 • Item
  Математичне моделювання сільськогосподарських машин. Практичні роботи
  (ЦНТУ, 2020) Амосов, В. В.; Артеменко, Д. Ю.; Мороз, С. М.
  Методичні рекомендації сприятимуть підвищенню рівня математичної підготовки здобувачів освіти. Розглянуто використання готових ММ СГМ, ММ руху часток, задачу лінійного програмування, ММ системи роздачі кормів, ймовірнісну ММ сівби насіння та графічне відображення результатів експерименту.
 • Item
  Математичне моделювання робочих процесів машин. Практичні роботи
  (ЦНТУ, 2020) Амосов, В. В.; Сало, В. М.
  Методичні рекомендації сприятимуть підвищенню рівня підготовки здобувачів освіти, кваліфікованій постановці завдань досліджень, грамотному вибору математичного апарата для моделювання, використанню сучасних програмних засобів та наочному представленню результатів досліджень.
 • Item
  Інформаційні технології. Лабораторна робота
  (ЦНТУ, 2021) Богатирьов, Д. В.; Юрченко, О. В.; Нестеренко, О. В.; Скриннік, І. О.; Кислун, О. А.; Мажара, В. А.
  Інформаційні технології в агробізнесі - важлива складова частина в системі підготовки у закладах вищої освіти, яка висвітлює основні принципи та методи застосування сучасних інформаційних технологій, навичок роботи з телекомунікаціями та інформаційними системами, механізми підвищення швидкості обробки даних та пошуку інформації, розосередження даних, доступ до джерел інформації незалежно від місця їх розташування.
 • Item
  Теорія, конструкція та розрахунок сільськогосподарських машин. Курсовий проект
  (ЦНТУ, 2019) Васильковський, О. М.; Лещенко, С. М.; Васильковська, К. В.; Мороз, С. М.; Петренко, Д. І.
  Курсовий проект складається з пояснювальної записки та графічної частини, зміст яких залежить від специфіки проекту. Специфіку проекту визначає керівник проекту при видачі студенту завдання на виконання курсового проекту по конкретній темі .
 • Item
  Проектування машин та обладнання. Курсовий проект
  (ЦНТУ, 2020) Васильковський, О. М.; Лещенко, С. М.; Васильковська, К. В.; Мороз, С. М.; Петренко, Д. І.
  Курсовий проект є одним із поточних етапів процесу тому, що при його виконанні студент практично закріплює пройдений матеріал зі спеціальних, загально-технічних та загальноосвітніх дисциплін При цьому він набуває навичок самостійної творчої роботи, чим розвиває свої здібності до творчості у вирішенні інженерних задач.