Другий (магістерський) рівень

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 7 of 7
 • Item
  Екологічна оцінка впливу ЕМ препаратів на формування деяких видів мікроорганізмів в аеротенках
  (ЦНТУ, 2021-12-22) Гуменюк, Олександр Володимирович; Humeniuk, Oleksandr
  Об'єктом дослідження є комунальне підприємство «Теплоенергетик». Метою дослідження є: вивчення впливу ЕМ препаратів на формування факультативних анаеробів в однокоридорних аеротенках при очищенні стічних вод с. Нове; запропонована технологія модернізації моноблочної системи біологічного етапу очищення стічних вод; розрахунок запропонованого методу очищення. The object of the study is the utility company "Teploenergetyk". The aim of the study is to study the effect of EM drugs on the formation of facultative anaerobes in single-corridor aeration tanks in wastewater treatment. New; the technology of modernization of the monoblock system of the biological stage of wastewater treatment is proposed; calculation of the proposed method of purification.
 • Item
  Екологічне обґрунтування застосування ЕМ препаратів при очистці комунальних стоків
  (ЦНТУ, 2021-12-22) Бродченко, Юрій Георгійович; Brodchenko, Yurii
  Об’єкт дослідження: є технологічний процес очистки та доочистки комунальних стоків за допомогою мікробіологічних препаратів та використання їх в якості поливних вод. Мета роботи. Розробка оптимального технологічного рішення, яке б задовольняло проблему очистки комунальних стоків і при цьому було б найбільш ефективним та економічно вигідним. Проведено огляд літературних джерел та аналіз даних щодо використання мікробіологічних препаратів для очистки стічних вод. Описано фізико-географічна характеристика району досліджень та основні умови в яких вони проходили. Наведено результати досліджень та розрахунків очистки комунальних стоків за допомогою мікробіологічних препаратів. Object of research: there is a technological process of treatment and post-treatment of municipal wastewater with the help of microbiological preparations and their use as irrigation water. The purpose of the work. Development of an optimal technological solution that would satisfy the problem of municipal wastewater treatment and at the same time would be the most efficient and cost-effective. A review of literature sources and analysis of data on the use of microbiological preparations for wastewater treatment. The physical and geographical characteristics of the research area and the main conditions in which they took place are described. The results of researches and calculations of municipal sewage treatment with the help of microbiological preparations are given.
 • Item
  Управління водними ресурсами в межах басейну річки Південний Буг на території Кіровоградської області
  (ЦНТУ, 2021-12-29) Годорожа, Артем Михайлович; Hodorozha, Artem
  Мета роботи - дослідження теоретичних основ, аналіз сутності, переваг та недоліків системи управління водними ресурсами за басейновим принципом, стан якості поверхневих вод басейну ріки Південний Буг. Висвітлено характеристику водних ресурсів України, їх екологічний стан, шляхи відновлення та оздоровлення малих річок. Досліджено річковий басейн річки Південний Буг на території Кіровоградської області. Визначено якість води масивів поверхневих вод. Запропоновано перспективні принципи впровадження басейнового принципу. He purpose of the work is to study the theoretical foundations, analyze the nature, advantages and disadvantages of the basin water management system, the state of surface water quality of the Southern Bug river basin. The characteristics of water resources of Ukraine, their ecological condition, ways of restoration and improvement of small rivers are covered. The river basin of the Southern Bug river in the Kirovohrad region has been studied. The water quality of surface water massifs is determined. Perspective principles of basin principle implementation are offered.
 • Item
  Екологічні проблеми охорони підземних вод та їх використання на території Кіровоградської області
  (ЦНТУ, 2021-12-29) Михайлов, Сергій Борисович; Mykhailov, Serhii
  Метою роботи є дослідження екологічних проблем підземних вод Кіровоградської області та розробка шляхів їх вирішення. Надано розгорнуте та повне визначення підземних вод їх забруднення, охорону та з’ясувано їх місце в структурі довкілля у Кіровоградській області. Визначено сутність, структура та значення підземних вод Кіровоградської області та види їх забруднення. Визначено основні напрямкі щодо охорони та раціонального використання підземних водних ресурсів Кіровоградської області. The aim of the work is to study the environmental problems of groundwater in the Kirovohrad region and develop ways to solve them. A detailed and complete definition of groundwater, their pollution, protection and their place in the structure of the environment in the Kirovograd region. The essence, structure and significance of groundwater of Kirovohrad region and types of their pollution are determined. The main directions of protection and rational use of groundwater resources of Kirovohrad region are determined.
 • Item
  Екологічна оцінка системи поводження з відходами ТОВ "Гідроелектроцентр"
  (ЦНТУ, 2021-12-22) Доля, Маргарита Миколаїіна; Dolia, Marharita
  Екологічна ситуація в Україні характеризується високим рівнем антропогенного впливу на навколишнє середовище і значними екологічними наслідками минулої економічної діяльності. Паливно-енергетичний комплекс відноситься до галузей з найбільшим негативним впливом на навколишнє середовище. Об’єкт дослідження: вплив на довкілля технологічних процесів підприємства теплоенергетики. Предмет дослідження: зміни стану ґрунтових та водних ресурсів в наслідок роботи ТОВ Теплоенергоцентр. Завдяки проведеним дослідженням та отриманим результатам доведено необхідність впровадження заходів по зниженню техногенної небезпеки в наслідок роботи ТОВ "Теплоенергоцентр" м. Кропивницький. За результатами дослідницьких робіт по темі даної роботи магістром підготовлено та подано до друку статтю «Вплив на довкілля та екологізація процесів підприємств теплоенергетики». The ecological situation in Ukraine is characterized by a high level of anthropogenic impact on the environment and significant environmental consequences of past economic activity. The fuel and energy complex is one of the industries with the greatest negative impact on the environment. Object of research: the impact on the environment of technological processes of the heat power company.Subject of research: changes in the state of soil and water resources as a result of the work of Teploenergotsentr LLC. Thanks to the research and the results obtained, the need to implement measures to reduce man-made hazards as a result of the work of Teploenergotsentr LLC in Kropyvnytskyi was proved. Based on the results of research work on the topic of this work, the master prepared and submitted for publication the article "Environmental impact and greening of the processes of heat power companies".
 • Item
  Екологічна оцінка впливу діяльності ТОВ «Гідроелектроцентр» на стан атмосферного повітря
  (ЦНТУ, 2021-12-23) Ришкуляк, Марина Маріновна; Ryshkuliak, Maryna
  Об’єкт дослідження: вплив на довкілля діяльності ТОВ «Теплоенергоцентр». Досліджувался рівень забруднення повітря викидами підприємства з метою визначення шляхів зниження негативного впливу ТОВ «Теплоенергоцентр» на атмосферне повітря. Проведено аналіз літературних джерел з питання стану атмосферного повітря та класифікація джерел забруднювачів повітря. Описано місце, умови та методики проведення досліджень. Показано результати проведених досліджень та обґрунтовано системи очищення викидів ТОВ «Теплоенергоцентр». Проведено розрахунок економічної ефективності застосування електрофільтру від забруднень атмосферного повітря та розроблено заходи з охорони праці в галузі.Object of research: environmental impact of Teploenergocentr LLC. The level of air pollution by emissions of the enterprise was studied in order to determine ways to reduce the negative impact of LLC "Teploenergocentr" on air. The analysis of literature sources on the state of atmospheric air and classification of sources of air pollutants is carried out. The place, conditions and methods of research are described. The results of the conducted researches are shown and the systems of cleaning of emissions of LLC Teploenergocentr are substantiated. The calculation of the economic efficiency of the electrostatic precipitator from air pollution is carried out and measures for labor protection in the industry are developed.
 • Item
  Екологічна оцінка водозабезпечення та водовідведення Агрофірми "Лісова"
  (ЦНТУ, 2021-12-23) Репейник, Олег Олександрович; Repeinyk, Oleh
  В роботи розглянуто системи водопостачання та водовідведення Агрофірми «Лісова». Проведено аналіз якості підземної води для потреб промивання елеватора. Надані пропозиції по покращенню підготовки підземної води для промивання елеватора. Розглянуто поводження зі стічними водами та запропоновано розділити стічні води від промивання елеватора та від свинарника з подальшим накопиченням їх в загальну вигрібну яму. The water supply and sewerage systems of the Forest Agricultural Company are considered in the work. The analysis of groundwater quality for the needs of elevator washing is carried out. Suggestions for improving the preparation of groundwater for washing the elevator. The treatment of wastewater is considered and it is proposed to separate the wastewater from the washing of the elevator and from the pigsty with their subsequent accumulation in the common cesspool.