Центральноукраїнський науковий вісник. Технічні науки. Випуск 1. - 2019

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 28
 • Item
  Центральноукраїнський науковий вісник. Технічні науки
  (ЦНТУ, 2019)
  У науковому віснику представлені статті, присвячені проблемам проектування та експлуатації сільськогосподарської техніки, технології виробництва, експлуатації і ремонту засобів транспорту, транспортних технологій і логістики, будівництва, матеріалознавства, електротехнічних комплексів, енергозбереження, IT-технологій, роботизації, автоматизації в промисловості та сільському господарстві. Наведені практичні рекомендації до використання результатів досліджень у галузях народного господарства. Науковий вісник є фаховим виданням, в якому публікуються основні результати наукових досліджень професорсько-викладацького складу, аспірантів та докторантів університету, а також науковців інших навчальних закладів та промислових підприємств України. Збірник розрахований на наукових, науково-технічних працівників різних галузей науки та техніки, ЗВО, здобувачів вчених ступенів і звань.
 • Item
  Температурний режим експлуатації будівель на території Кіровоградської області
  (ЦНТУ, 2019) Семко, В. О.; Пашинський, В. А.; Джирма, С. О.; Пашинський, М. В.; Семко, В. О.; Пашинский, В. А.; Джирма, С. А.; Пашинский, М. В.; Semko, V.; Pashinskyi, V.; Dzhyrma, S.; Pashynskyi, M.
  Реалізована методика площинної апроксимації для визначення розрахункових параметрів температури повітря в заданій географічній точці. Дані довколишніх метеостанцій в радіусі 200…250 км описуються рівнянням площини, побудованим за методом найменших квадратів, з якого визначається величина розрахункового параметра. За даними ДСТУ "Будівельна кліматологія" отримані рівняння, які дозволяють обчислювати 25 розрахункових параметрів температури повітря в довільній точці Кіровоградської області. Реализована методика плоскостной аппроксимации для определения расчетных параметров температуры воздуха в заданной географической точке. Данные близлежащих метеостанций в радиусе 200...250 км описываются уравнением плоскости, построенным по методу наименьших квадратов, из которого определяется величина расчетного параметра. По данным ДСТУ "Строительная климатология" получены уравнения, позволяющие вычислять 25 расчетных параметров температуры воздуха в произвольной точке Кировоградской области. The article implements a method for determining the calculated air temperature parameters in a given geographical point of Ukraine using the planar approximation method, gives recommendations for a rational choice of a local network of weather stations, and also developed a simplified engineering method for determining the design air temperature parameters in the Kirovograd region. To determine the design parameters of climatic loads at a given design point, a simple and accurate plane interpolation method was chosen. The trends of territorial changes in air temperature parameters in the area of the design point are described by the planar equation constructed by the least squares method according to the data of nearby weather stations. In Microsoft Excel, 25 calculated parameters of air temperature (mean monthly and annual temperatures, temperatures of the coldest and warmest day and five days, mean temperatures and durations of the cold and hot period) are calculated for an arbitrary design point in Ukraine according to DSTU-N B V.1.1-27: 2010 "Construction climatology" [ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010 "Будівельна кліматологія"]. By the example of the six project points it is established that when determining the calculated parameters of the air temperature, the data of the local network of weather stations within the radius of 200 ... 250 km from the design point should be taken into account. According to a local network with 14 meteorological stations located in the territory of Kirovograd and nearby areas, equations were obtained for calculating 25 design air temperature parameters at an arbitrary point in Kirovograd region. The performed studies have confirmed the possibility of using the plane approximation method to determine the design parameters of the air temperature in a given design point of Ukraine according to DSTU-N B V.1.1-27: 2010 "Construction climatology". The rational size of the local network of weather stations was substantiated and the analytical dependences were obtained for determination of the design air temperature parameters in the territory of the Kirovograd region.
 • Item
  Вагові характеристики та області раціонального використання сталевих балок у будівлях та конструкціях вантажопідйомних машин
  (ЦНТУ, 2019) Пашинський, В. А.; Скриннік, І. О.; Харченко, І. В.; Хачатурян, С. Л.; Пашинский, В. А.; Скрынник, И. О.; Харченко, И. В.; Хачатурян, С. Л.; Pashinskyi, V.; Skrynnik, I.; Kharchenko, I.; Khachaturian, S.
  За результатами експериментального проектування сталевих балок чотирьох типів виявлені та описані залежності їх маси від прольоту й діючого навантаження. Встановлено, що при малих навантаженнях і великих прольотах власна вага балок може перевищувати 20% корисного навантаження. Розроблені укрупнені розцінки на виготовлення та монтаж сталевих балок і колон різних типів. З урахуванням несучої здатності, металоємності та вартості надані рекомендації щодо раціонального використання балок різних типів. По результатам экспериментального проектирования стальных балок четырех типов выявлены и описаны зависимости их массы от пролета и действующей нагрузки. Выявлено, что при малых нагрузках и больших пролетах собственный вес балок может превышать 20% полезной нагрузки. Разработаны укрупненные расценки на изготовление и монтаж стальных балок и колонн различных типов. С учетом несущей способности, металлоемкости и стоимости даны рекомендации относительно рационального использования балок различных типов. The purpose of this work is to obtain dependencies for the preliminary determination of specific quantity of metal and loads from their weight of steel beams of different types, as well as outline the area of rational use of beams of the investigated types, taking into account the criteria of specific quantity of metal and their cost. Experimental design of steel beams of four types is performed: rolled I-beams, perforated steel beams, from the developed assortment of welded H-beams and welded H-beams of individual design. Beam spans varied from 3 m to 36 m, and the design values of the loads were set equal to 5...150 kN/m. The indicated limits are selected taking into account the possible use of beams in load-lifting machines design, roof designs of production and civil buildings, as well as restrictions of assortments of I-beams. For beams of four types the areas of rational use according to criteria of durability and rigidity are defined. By analytical equations detected and described the dependence on the mass of projected beams to span and load. It is shown that for small loads and large spans, the own weight of beams can exceed 20% of the payload. The enlarged prices for manufacturing and installation of steel beams and columns of various types are developed. The presentation of weight characteristics and prices in the form of dependencies of the main constructive factors allows to estimate the specific quantity of metal and the cost of beams of different types before their designing. The recommendations are given for rational use of beams of different types, taking into account their load-bearing capacity, specific quantity of metal and cost. As a result of the studies performed, a distinction has been made between the areas of rational use of beams of various types, the dependencies of the weight characteristics on the span and the load on the beams are made, the enlarged prices for fabrication and installation have been described. The obtained results allows to choose a rational constructive solution of rolling or welded beams with a known span and the value of the payload.
 • Item
  Обґрунтування автоматизації комп’ютерно-інтегрованої технології ідентифікації та моніторингу нафтових забруднень
  (ЦНТУ, 2019) Голик, О. П.; Жесан, Р. В.; Ісмаіл, М.; Голик, Е. П.; Жесан, Р. В.; Исмаил, М.; Holyk, O.; Zhesan, R.; Ismail, M.
  В статті виконано аналіз останніх досліджень з технологій очистки морських вод від нафтових забруднень та обґрунтовано доцільність розробки робота зі штучним інтелектом, який зможе безпосередньо у місці забруднення здійснювати аналіз ступеня забруднення та виконувати відповідні очисні заходи. Запропоновано методику досліджень. В статье выполнен анализ последних исследований технологий очистки морских вод от нефтяных загрязнений и обосновано целесообразность разработки робота с искусственным интеллектом, который сможет непосредственно в месте загрязнения осуществлять анализ степени загрязнения и выполнять соответствующие очистительные действия. Предложена методика исследований. Large oil spills in seawater are not regular, but the damage to the marine ecosystem is significant. Petroleum companies and oil shipment vessels can not prevent oil spills in the future, but they must be prepared to respond quickly to damages. Such technologies are at an early stage of development. The purpose of the article is to study modern automated technologies for monitoring, identification and purification of marine waters from oil pollution. The analysis of recent research has been performed and the need to develop a robot with artificial intelligence has been substantiated. A research methodology and stages of work are proposed. This robot should directly at place oil spill analyze the degree of pollution and clean the sea water. To develop a robot, it is suggested to use statistical methods (for processing data and identifying interactions); mathematical apparatus of fuzzy logic and neural networks; intelligent decision support systems; methods of simulation. Using the database and knowledge base, the robot will be able, depending on the type of pollution, to choose a method of cleaning sea water from oil pollution. In order to develop a robot that should perform the functions of monitoring, identifying and purifying seawater from oil pollution in real time, it is necessary to have information on types of oil spills, their chemical composition and methods of purification. On the basis of the information obtained, create databases and knowledge that will enable the development of the intellectual system with the neural network. Since the impacts of oil pollution can grow rapidly, it is necessary that such works be located directly at the facility (near wells, oil refineries, oil pipelines, etc.), in particular, by sea transport. This can solve the problem of remote sensing of oil spills. In addition, when developing a robot, it is necessary to consider the possibility of analyzing meteorological information. Now is working is ongoing on the accumulation of oil pollution statistics.
 • Item
  Аналіз характеристики точності відтворення еталонної траєкторії платформою Гауфа-Стюарта з системою управління для різних видів завдань
  (ЦНТУ, 2019) Зозуля, В. А.; Осадчий, С. І.; Мельніченко, М. М.; Зозуля, В. А.; Осадчий, С. И.; Мельниченко, Н. Н.; Zozulia, V.; Osadchy, S.; Melnichenko, M.
  Мета статті полягає в аналізі публікацій направлених на отримання оцінки точності відтворення тестового сигналу платформою Гауфа–Стюарта з певною системою керування для різних видів задач на підставі експериментальних даних. Були виявлені особливості конструкції, системи керування, типу тестового сигналу та умов експерименту, які впливають на характеристики точності платформи Гауфа–Стюарта. Цель статьи заключается в анализе публикаций направленных на получение оценки точности воспроизведения тестового сигнала платформой Гауфа-Стюарта с определенной системой управления для различных видов задач на основании экспериментальных данных. Были выявлены особенности конструкции, системы управления, типа тестового сигнала и условий эксперимента, которые влияют на характеристики точности платформы Гауфа-Стюарта. The purpose of the paper is to analyze publications aimed at obtaining an accurate estimate of the test signal reproduction by the Gough -Stewart platform with a specific control system for various types of tasks based on experimental data. At the same, to identify the features of the design, control system, type of test signal and experimental conditions that affect the accuracy characteristics of the Gough -Stewart platform. In the paper an analysis of researches on the estimation of the accuracy of the motion of the mechanism of the carrier system of the Gough -Stewart system in the dynamics was performed in the development of the reference trajectory, in particular, the circumference and the sinusoidal signal, that is, regular signals. On the basis of the analysis, the connection between the quality of the task of tracking the reference trajectory for various types of tasks performed, from the design parameters used by the control system of the Gough-Stewart platform was evaluated. As the analysis shows, the accuracy of reproduction depends on the speed of movement, and on the direction of motion. For a better evaluation of the accuracy of the control of the Gough-Stewart platform when performing a specific task, it is necessary to use as a test signal a signal that is as close as possible to the actual operating conditions. The analysis shows that used as a control system for the Gough-Stewart platform, robust and adaptive controls perform more precisely the reproduction of the trajectory than simple PD, PID. This also confirms the need for feedback that covers the entire carrier system of the Gough-Stewart platform, and not just each rod separately. It can also be seen that not one of the proposed control systems can guarantee the optimal use of the Gough-Stewart platform in order to achieve extremely precise characteristics.
 • Item
  Розрахунок не зрівноважено утримуваних деталей захватними пристроями роботів
  (ЦНТУ, 2019) Павленко, І. І.; Годунко, М. О.; Павленко, И. И.; Годунко, М. О.; Pavlenko, I.; Hodunko, M.
  Виконано обґрунтування розрахунку сил затиску в захватному пристрої робота при утриманні деталей зі зміщеним центром мас. Виведено формули для розрахунку даних сил. Встановлено залежності між основними конструктивними характеристиками захватного пристрою та силами затиску. Выполнено обоснование расчета сил зажима в захватном устройстве робота при содержании деталей со смещенным центром тяжести. Выведены формулы для расчета данных сил. Установлены зависимости между основными конструктивными характеристиками захватного устройства и силами зажима. The substantiation of the calculation of the clamping forces in the gripping device of the robot with the maintenance of parts with an offset center of gravity. The formulas for calculating these forces are derived. Dependencies between the main design characteristics of the gripping device and the clamping forces are established. Grippers are one of the responsible executive bodies of industrial robots. Their main feature is that they represent a finite part of the spatially unlocked hand of the robot, which must perform high-speed reciprocating (rotating) movements with the required accuracy. In this case, the grip must reliably hold the transported parts with a minimum of their mass. All this is possible when performing their exact calculations. In a large number of robots of capture operations, it is necessary to keep parts that are not evenly squeezed into it. This may take place, both during initial capture and during the cycle of the operation of work with the detail when it sets it on a machine where it is processed and gets a different shape and size. All these features lead to a change in the power load on the gripper, and, accordingly, to change the working capacity of its quality. The first step in the study of these issues is to determine the required clamping forces of the retained parts. To do this, taking into account all baseline conditions, we compile a calculation scheme, where the detail is clamped with the capture with an asymmetric (not balanced) its placement. In earlier studies, it was found that in determining the forces of clamping of parts, according to such calculation schemes, there may be a condition where the number of complicated equations of equilibrium of the held part is less than the number of unknown clamping forces. Therefore, an additional condition was adopted for solving the task, when the minimum required clamping forces were determined, which then increased to the required stock factor. The same condition we accept in these calculations.
 • Item
  To substantiate the principle of building local computer networks
  (ЦНТУ, 2019) Trushakov, D.; Glushenko, T.; Nuzhny, V.; Трушаков, Д. В.; Глущенко, Т. О.; Нужний, В. В.; Трушаков, Д. В.; Глущенко, Т. О.; Нужный, В. В.
  The article considers the basic principles of the construction of local computer networks. Described is a peer-to-peer local computer network based on Fast Ethernet technology, its purpose, basic parameters and operating principles, as well as the necessary hardware and software. Метою написання статті є потреба розробити локальну комп’ютерну мережу , визначити і обґрунтувати склад апаратного і програмного забезпечення робочих місць, привести порядок їх налагодження. В статті розглянуто основні принципи побудови локальних комп’ютерних мереж. Описана однорангова локальна комп’ютерна мережа на основі технології Fast Ethernet, її призначення, основні параметри та принцип роботи, а також необхідне апаратне та програмне забезпечення. Локальна комп’ютерна мережа – це сукупність комп’ютерів, з’єднаних лініями зв’язку, яка забезпечує користувачам мережі потенційну можливість спільного використання ресурсів всіх комп’ютерів. Простіше кажучи, комп’ютерна мережа - це сукупність комп’ютерів і різних пристроїв, що забезпечують інформаційний обмін між комп’ютерами в мережі без використання яких-небудь проміжних носіїв інформації. Основне призначення комп’ютерних мереж - спільне використання ресурсів і здійснення інтерактивного зв’язку як усередині одного приміщення, так і за його межами. В матеріалах статті приведено приклад проектування локальної комп’ютерної однорангової мережі на основі технології Fast Ethernet, швидкість передачі даних якої 100 Мб/с з топологією «Зірка», в яку входить 8 робочих станцій, 1 БФП, 1 комутатор, 1 модем та 1 патч-панель. Підключення робочих станцій до комутатора, через патч-панель, виконано за допомогою мідного кабелю з витими парами категорії 5. Було розглянуто призначення та основні параметри локальних комп’ютерних мереж, проведено аналітичний огляд основних технологій, вибрано та обґрунтовано реалізацію проекту локальної комп’ютерної мережі мереж на основні стандартів мереж та обрано найбільш оптимальну та сучасну. Кожному комп’ютеру мережі було присвоєно IP-адресу. Так як всі комп’ютери знаходяться в одному приміщенні, ІР-адреси не розбивалася на декілька підмереж. В статье рассмотрены основные принципы построения локальных компьютерных сетей. Описана одноранговая локальная компьютерная сеть на основе технології Fast Ethernet, ее назначение, основные параметры и принципы работы, а также необходимое аппаратное и програмное обеспечение.
 • Item
  Побудова хмарних інформаційних технологій оптимізації технологічного процесу відновлення та зміцнення поверхонь деталей
  (ЦНТУ, 2019) Смірнова, Т. В.; Солових, Є. К.; Смірнов, О. А.; Дрєєв, О. М.; Смирнова, Т. В.; Соловых, Е. К.; Смирнов, А. А.; Дреев, А. Н.; Smirnova, T.; Solovykh, Ye.; Smirnov, O.; Drieiev, O.
  У даній роботі розглядається проблематика оптимізації технологічного процесу відновлення та зміцнення поверхонь деталей в умовах гнучкої зміни параметрів проведення технологічних операцій. Для цього треба розробити відповідну інформаційну технологію у вигляді рекомендаційної системи, яка дозволяє обрати оптимізований ланцюг технологічних процесів, які у свою чергу дозволяють за заданими критеріями реалізувати технологічний процес відновлення та зміцнення поверхонь деталей. Виходячи з широкого розповсюдження Інтернету, та застосування його у сучасному виробництві, дана технологія пропонується у вигляді хмарного сервісу. Предметом вивчення у статті є хмарна інформаційна технологія оптимізації технологічного процесу відновлення та зміцнення поверхонь деталей. Метою роботи відповідно є побудова хмарної інформаційної технології оптимізації технологічного процесу відновлення та зміцнення поверхонь деталей із заданими характеристиками на основі комбінації декількох технологічних процесів. Для цього у даній роботі була розв’язана наступна низка задач: проведений огляд відомих експертних систем оптимізації технологічного процесу та їх приведення до абстрактного вигляду, для цього був представлений рух інформації в експертній системі оптимізації технологічних процесів, яка побудована на базі аналізу процесу електродугового напилення; формалізовано підмножини абстрактних експертних систем оптимізації технологічного процесу; формалізовано рекомендаційні системи для забезпечення оптимізації ланцюга технологічного процесу, як надбудови експертної системи над експертними системами окремих технологічних процесів. Результатами роботи є інформаційна технологія оптимізації технологічного процесу відновлення та зміцнення поверхонь деталей як хмарний сервіс. Висновки: в роботі у сукупності запропонована інформаційна технологія вирішення задачі побудови оптимізованого ланцюга технологічних процесів відновлення та зміцнювання поверхонь валів, з вибором більш оптимального процесу серед альтернативних, у вигляді хмарного сервісу. В данной работе рассматривается проблематика оптимизации технологического процесса восстановления и упрочнения поверхностей деталей в условиях гибкого изменения параметров проведения технологических операций. Для этого необходимо разработать соответствующую информационную технологию в виде рекомендательной системы, которая позволяет выбрать оптимизированный цепь технологических процессов, которые в свою очередь позволяют по заданным критериям реализовать технологический процесс восстановления и упрочнения поверхностей деталей. Исходя из широкого распространения Интернета, и применение его в современном производстве, данная технология предлагается в виде облачного сервиса. Предметом изучения в статье является облачная информационная технология оптимизации технологического процесса восстановления и упрочнения поверхностей деталей. Целью работы соответственно являются построение облачной информационной технологии оптимизации технологического процесса восстановления и упрочнения поверхностей деталей с заданными характеристиками на основе комбинации нескольких технологических процессов. Для этого в данной работе был решен следующий ряд задач: проведен обзор известных экспертных систем оптимизации технологического процесса и их приведение к абстрактному виду, для этого было представлено движение информации в экспертной системе оптимизации технологических процессов, построенных на базе анализа процесса электродугового напыления; формализовано подмножество абстрактных экспертных систем оптимизации технологического процесса; формализованы рекомендательные системы для обеспечения оптимизации цепи технологического процесса, как надстройки экспертной системы над экспертными системами отдельных технологических процессов. Результатами работы является информационная технология оптимизации технологического процесса восстановления и упрочнения поверхностей деталей как облачный сервис. Выводы: в работе в совокупности предложена информационная технология решения задачи построения оптимизированной последовательности технологических процессов восстановления и упрочнения поверхностей валов, с выбором более оптимального процесса среди альтернативных, в виде облачного сервиса. In the given work the problem of optimization of the technological process of restoration and strengthening of surfaces of parts is considered in the conditions of flexible change of parameters of carrying out of technological operations. To do this, we need to develop an appropriate information technology in the form of a recommendation system that allows you to choose an optimized chain of technological processes, which in turn allows you to implement the technological process of recovery and strengthening of parts surfaces in accordance with the given criteria. Proceeding from the widespread distribution of the Internet, and its application in modern production, this technology is offered in the form of cloud service. The subject of the study in the article is the cloud information technology optimizing the technological process of recovery and strengthening of parts surfaces. The purpose of the work, respectively, is to build a cloud information technology optimizing the technological process of recovery and strengthening the surfaces of parts with specified characteristics based on a combination of several technological processes. For this purpose, the following set of tasks was solved in this work: an overview of known expert systems of optimization of the technological process and their reduction to an abstract view was carried out; for this purpose, information movement was introduced in the expert system of optimization of technological processes, which was based on the analysis of the process of electric arc spraying; formalized subsets of abstract expert systems for optimizing the technological process; formalized recommendation systems for optimization of the technological process chain, as an add-on of the expert system over the expert systems of individual technological processes. The results of work are the information technology of optimization of the technological process of restoration and strengthening of parts surfaces as a cloud service. Conclusions: in the whole, the information technology of solving the problem of constructing an optimized chain of technological processes of restoration and strengthening of surfaces of shafts, with the choice of a more optimal process among alternatives, in the form of cloud service is proposed.
 • Item
  Метод генерування фрактальноподібної числової послідовності на основі скінченного автомату для моделювання трафіку у мережі
  (ЦНТУ, 2019) Дрєєва, Г. М.; Смірнов, О. А.; Дрєєв, О. М.; Дреева, А. Н.; Смирнов, А. А.; Дреев, А. Н.; Drieieva, H.; Smirnov, O.; Drieiev, O.
  У даній роботі розглядається проблематика представлення трафіку, для моделювання його поведінки при навантаженні комп’ютерних мереж. Визначено що трафік в комп’ютерних мережах на певних масштабах є фракталоподібним і при цьому класичні закони розрахунку параметрів системи масового обслуговування дають хибні результати Предметом вивчення у статті є метод генерування фрактальноподібної числової послідовності на основі скінченного автомату для моделювання трафіку у мережі. Метою роботи є створення генератора фрактальних бінарних послідовностей на основі скінченного автомату та використання методу генерування фрактальноподібної числової послідовності на основі скінченного автомату для моделювання трафіку у мережі. Для цього у роботі були вирішені наступні задачі: побудований фрактальноподібний трафік шляхом використання запропонованого генератора випадкових чисел, визначені його недоліки; визначено місце генератора фрактального трафіку в системах імітаційного моделювання; здійснено генерування фрактальноподібної числової послідовності на основі скінченного автомату; оцінено статистичні властивості часткових сум генерованих послідовностей. Результатом роботи є реалізація методу генерування фрактальноподібної числової послідовності на основі скінченного автомату для моделювання трафіку у мережі. Висновки: показано актуальність задачі створення генераторів фрактальних бінарних послідовностей без використання нескінченних розподілів; запропоновано використати генератор фрактальної бінарної послідовності на основі скінченного автомату; показано можливість попереднього визначення фрактальної розмірності генерованого трафіку при інтенсивності λ=0.5. Визначені подальші напрямки досліджень, які полягають у розв’язанні наступних задач: провести аналітичні оцінки показника Херста генерованої бінарної послідовності при інтенсивності трафіку λ=0.5; показати варіативність фрактальної розмірності бінарної послідовності й при інших інтенсивностях λ; вивести аналітичні вирази для отримання параметрів генератора з заданою густиною вихідних бітів з керуванням їх фрактальної розмірності; покращити аналітичні оцінки та їх узагальненням на довільну інтенсивність генерованого трафіку. В данной работе рассматривается проблематика представления трафика, для моделирования его поведения при нагрузке компьютерных сетей. Определено, что трафик в компьютерных сетях при определенных масштабах является фракталоподобным и при этом классические законы расчета параметров системы массового обслуживания дают ложные результаты. Предметом исследования в статье является метод генерирования фракталоподобной числовой последовательности на основе конечного автомата для моделирования трафика в сети. Целью работы является создание генератора фрактальных бинарных последовательностей на основе конечного автомата и использования метода генерирования фракталоподобной числовой последовательности на основе конечного автомата для моделирования трафика в сети. Для этого в работе были решены следующие задачи: построен фракталоподобный трафик путем использования предложенного генератора случайных чисел, определены его недостатки; определено место генератора фрактального трафика в системах имитационного моделирования; осуществлено генерирование фракталоподобной числовой последовательности на основе конечного автомата; оценены статистические свойства частичных сумм генерируемых последовательностей. Результатом работы является реализация метода генерирования фракталоподобной числовой последовательности на основе конечного автомата для моделирования трафика в сети. Выводы: показана актуальность задачи создания генераторов фрактальных бинарных последовательностей без использования бесконечных распределений; предложено использовать генератор фрактальной бинарной последовательности на основе конечного автомата; показана возможность предварительного определения фрактальной размерности генерируемого трафика при интенсивности λ = 0.5. Определены дальнейшие направления исследований, которые заключаются в решении следующих задач: провести аналитические оценки показателя Херста генерируемой бинарной последовательности при интенсивности трафика λ = 0.5; показать вариативность фрактальной размерности бинарной последовательности и при других интенсивности λ; вывести аналитические выражения для получения параметров генератора с заданной плотностью выходных бит с управлением их фрактальной размерности; улучшить аналитические оценки и их обобщение на произвольную интенсивность генерируемого трафика. In this paper, the problem of presentation of traffic, for modeling its behavior when loading computer networks is considered. It is determined that traffic in computer networks on certain scales is fractal-like and at the same time the classical laws of calculation of parameters of a mass service system give false results. The subject of study in the article is a method of generating a fractal numerical sequence based on a finite automaton for modeling traffic in a network. The purpose of the work is to create a generator of fractal binary sequences based on a finite automaton and to use the method of generating a fractal numerical sequence based on a finite automaton for modeling traffic in a network. To do this, the following tasks were solved: Fractal traffic was built using the proposed random number generator, its defects were determined; the place of the fractal traffic generator in the simulation systems is determined; the generation of a fractal numerical sequence on the basis of a finite automaton was performed; The statistical properties of partial sums of generated sequences are estimated. The result of the work is the implementation of the method of generating a fractal numerical sequence based on a finite automaton for modeling traffic in the network. The relevance of the problem of creating generators of fractal binary sequences without the use of infinite distributions is shown; it is suggested to use a generator of a fractal binary sequence based on a finite automaton; the possibility of preliminary determination of the fractal dimension of the generated traffic with intensity λ = 0.5 is shown. Further directions of research, which consist in solving the following tasks, are determined: to carry out analytical estimations of the Hurst index of generated binary sequence with the traffic intensity λ = 0.5; show the variability of the fractal dimension of the binary sequence and with other intensities λ; output analytical expressions for generator parameters with a given output bits density with the control of their fractal dimension; improve analytical ratings and generalize them to the arbitrary intensity of generated traffic.
 • Item
  Проблеми визначення ефективності та ранжування енергоощадних заходів на об'єктах бюджетної сфери
  (ЦНТУ, 2019) Плєшков, П. Г.; Серебренніков, С. В.; Петрова, К. Г.; Савеленко, І. В.; Сіріков, О. І.; Плешков, П. Г.; Серебренников, С. В.; Петрова, Е. Г.; Савеленко, И. В.; Сириков, А. И.; Pleshkov, P.; Serebrennikov, S.; Petrova, K.; Savelenko, I.; Sirikov, O.
  Проаналізовано енергетичні особливості об’єктів бюджетної сфери за результатами енергоаудитів, розглянуто критерії оцінювання ефективності енергоощадних заходів та їх ранжування за пріоритетністю. Проанализированы энергетические особенности объектов бюджетной сферы по результатам энергоаудитов, рассмотрены критерии оценки эффективности энергосберегающих мероприятий, их ранжирование по приоритетности. The purpose of the work is to formulate and solve the problem of determining the energy efficiency of energy-saving measures when performing energy audits and ranking them by priority. We have developed investigation of energy flows of budgetary objects by conducting energy audits and finding ways to improve their energy efficiency by implementing energy-efficient measures. Energy peculiarities of the objects of the budget sphere according to the results of energy audits are analyzed, criteria of estimation of efficiency of energy saving measures and their ranking by priority are considered. Permanent tariff increases for all types of energy stimulate the search for energy savings, which will allow consumers to reduce their energy bills. In addition, to obtain financing from the state and / or local budgets, investments from international funds for the energy modernization of budgetary objects, it is necessary to justify a complex of energy-saving measures based on the results of the energy audit and the availability of energy certificates of buildings. Energy audits shows that the customer does not always clearly understand the priority of energy efficient measures and the real level of losses due to elements of fencing structures, in engineering systems of power supply, heating, ventilation etc. This leads to irrational allocation of funds for the implementation of energy efficient measures. Only a comprehensive energy audit of the building and its engineering systems will help the customer understand the tasks. The investment budget for energy efficiency measures is always limited and, as a rule, less than the amount of investment proposals, measures should be ranked in order to choose the most effective solutions. Choosing the criteria for ranking energy-saving measures is a difficult task that cannot always be based on technical and economic calculations, so it is important to search for natural and economic criteria by which energy-saving measures should be ranked in packages. The division of energy-saving measures into small and high-cost ones depends on the financial capacity of the customer and is therefore conditional. To obtain the correct results of calculating the savings from the implementation of energy-saving measures, it is necessary to focus on the baseline of energy consumption, which it is based on the design mode of operation and the regulatory microclimate in the premises. The problem of determining the baseline level of energy consumption is an urgent one and it needs further discussion and research.
 • Item
  Розмірна обробка тіл обертання електричною дугою з використанням дротового електрода-інструмента
  (ЦНТУ, 2019) Боков, В. М.; Bokov, V.
  Запропоновано та досліджено високопродуктивний спосіб розмірної обробки тіл обертання електричною дугою з використанням дротового електрода-інструмента, який дозволяє підвищити точність обробки. Предложен и исследован высокопроизводительный способ размерной обработки тел вращения электрической дугой с использованием проволочного электрода-инструмента, который позволяет повысить точность обработки. In modern engineering electro-erosion methods are used for treatment of rotation bodies made of hard-to-machine materials. They provide non-force cutting and allow treating any electrically conductive material regardless of its hardness. Thus, a high-performance arc treatment method is known. The method applies a graphite electrode-tool, but it does not provide high machining accuracy due to increased abrasive wear of the electrode-tool. In addition, there is a method of electro-spark machining of rotation bodies which compensates for wear by pulling the wire electrode tool in the treatment area, but does not provide high processing performance. The author of the work combines the advantages of these methods. The result of the combination is a new method of dimensional arc treatment of rotation bodies using a wire electrode tool. Thus, the objective of the study is to improve the accuracy of the process of dimensional treatment by an arc of rotation bodies using a wire electrode tool. The basis of the proposed method is a new technological scheme of shaping the surface of the rotation body. An electric arc is excited in the hydrodynamic fluid flow between the workpiece electrode, which rotates, and the wire electrode tool, which is pulled in the treatment area along the convex surface of the electrode holder in a plane that is perpendicular to the axis of rotation of the workpiece electrode. The process is carried out with a guaranteed gap between the non-treated surface of the workpiece electrode and the electrode-tool without tracking the supply of the electrode-tool. Broaching the wire electrode tool allows compensating its wear. The use of the proposed method, in comparison with the known, allows increasing the accuracy of shaping the surface of the rotation body from 14 to 8 points of accuracy degree. Mathematical models of technological characteristics, characterizing the performance and quality of the process of dimensional arc treatment using a wire electrode-tool, which allow them to control and forecast, are obtained. The physical mechanism of formation of surface roughness is investigated. The possibility of forming the surface successively in several passes or in one pass is shown.
 • Item
  Розмірна обробка електричною дугою як наступний етап розвитку електророзрядної обробки
  (ЦНТУ, 2019) Носуленко, В. І.; Шмельов, В. М.; Пащенко, А. А.; Носуленко, В. И.; Шмелев, В. Н.; Пащенко, А. А.; Nosulenko, V.; Shmelyov, V.; Paschenko, A.
  Описано етапи розвитку електророзрядної обробки, що дозволяє зробити висновок що розмірна обробка електричною дугою має природний зв’язок з відомими способами електророзрядної обробки заснованими на використанні нестаціонарного дугового розряду а її поява підготовлена попереднім розвитком електророзрядної обробки є природним розвитком останньої і отже розмірна обробка електричною дугою може розглядатись як спосіб електророзрядної обробки. Зрозуміло що розмірна обробка електричною дугою не може вирішити всіх проблем електророзрядної обробки в зв’язку з чим не тільки не виключає але й передбачає широке застосування відомих способів електророзрядної обробки  електроіскрового електроімпульсного та електроконтактного кожен з яких відрізняється своїми особливостями має свою область промислового застосування і безперервно вдосконалюється, доповнюючи один одного. Тому можна зазначити що з появою розмірної обробки електричною дугою технологічні можливості електророзрядної обробки в цілому значно зросли зросла її економічна ефективність та конкурентоспроможність з іншими способами металообробки і, перш за все, з обробкою металів різанням. Описаны этапы развития электроразрядной обработки, это позволяет сделать вывод о том, что размерная обработка электрической дугой имеет естественную связь с известными способами электроразрядной обработки основанными на использовании нестационарного дуговой разряда, а ее появление подготовлена предшествующим развитием электроразрядной обработки является естественным развитием последней, как следствие, размерная обработка электрической дугой может рассматриваться как способ электроразрядной обработки. Понятно, что размерная обработка электрической дугой не может решить всех проблем электроразрядной обработки, в связи с чем не только не исключает, но и предполагает широкое применение известных способов электроразрядной обработки - электроискрового, электроимпульсной и электроконтактной, каждый из которых отличается своими особенностями, имеет своей области промышленного применения и непрерывно совершенствуется, дополняя друг друга. Поэтому можно отметить, что с появлением размерной обработки электрической дугой технологические возможности электроразрядной обработки в целом значительно выросли, возросла ее экономическая эффективность и конкурентоспособность с другими способами металлообработки и, прежде всего, с обработкой металлов резанием. According to existing concepts and accepted, sometimes by accident, terminology in the description of the electrodischarge processes, depending on the type of electrical discharges, current pulse parameters, voltage and other conditions, distinguish electrospark processing, high frequency processing, electroimpulse processing, electrocontact processing, short arc processing, quasi-stationary arc machining direct current, electric arc size processing, plasma processing, etc., each of which has different output characteristics, equipment and has area its industrial applications. The basis of any knowledge is the knowledge of the essence of the object. In this, in fact, is the main task of science. The logic of the development of knowledge leads to the need to clearly distinguish what constitutes the essence of the object, from what it seems, as we see it. Essence is a nodal point of internal communication of the main moments, sides of the object, and comprehend the essence of the object, it is to understand the causes and conditions of its occurrence, its determining properties, the laws of his life, characteristic of his contradictions, trends of development. In this connection, it has been shown that dimensional electric arc machining has a natural connection and the same physical nature with known methods of electrodischarge processing, and the dissimilarity of the methods of electrodischarge processing, their removal, which are observed, are only different forms of detection of the same physical essence. The stages of the development of electrodischarge processing are described, which allows us to conclude that the dimensional machining of an electric arc has a natural connection with known methods of electrodischarge processing, based on the use of a non-stationary arc discharge, and its appearance is prepared by the previous development of electrodischarge processing, is the natural development of the latter, and, consequently, dimensional electric arc processing can be considered as a method of electrodischarge processing. It is clear that the size of the electric arc can not solve all the problems of electrodischarge processing, therefore, not only does it exclude, but also envisages the widespread use of known methods of electrodischarge processing - electroscope, electromotive pulse and electrocontact, each of which has its own characteristics, has its area of industrial application and is continuously improved, complementing each other. Therefore, it can be noted that with the advent of dimensional machining with an electric arc, the technological capabilities of electrodischarge processing in general have increased significantly, its economic efficiency and competitiveness has increased with other methods of metal working and, above all, with the processing of metals by cutting..
 • Item
  Теоретичне дослідження руху сипкого матеріалу в постачальному пристрої установок безперервної дії
  (ЦНТУ, 2019) Оришака, О. В.; Гуцул, В. І.; Артюхов, А. М.; Орышака, О. В.; Гуцул, В. И.; Артюхов, А. Н.; Oryshaka, O.; Gutsul, V.; Artiuhov, A.
  Отримані залежності швидкості руху сипкого матеріалу в постачальному пристрої установок безперервної дії від геометричних параметрів постачального пристрою, а також визначено діапазон зміни швидкості руху сипкого матеріалу в постачальному пристрої. Полученны зависимости скорости истечения сыпучего материала в подающем устройстве установок непрерывного действия от геометрических параметров питающего устройства, а также определён диапазон изменения скорости истечения сыпучего материала в подающем устройстве. Continuous-action plants have several advantages over cycle-feed units (low energy costs, high productivity, lower material consumption, etc.), so improving continuous-action installations is an urgent task. The bulk material feeder, as an integral part of the continuous-action plants, requires appropriate research to substantiate and optimize the design parameters of the installation. The purpose of this work is to investigate the influence of the geometrical parameters of the stabilizing slope of the delivery devices of the continuous-action installations for loading free-flowing materials on the speed of movement of the bulk material and, thus, the technological process of the installation for loading bulk materials. The dependences of the velocity of the free-flowing material in the delivery device of the continuous devices on the geometric parameters of the supply device are determined, as well as the range of velocity variation of the bulk material movement in the feed device is determined. Research findings. The velocity of loose material increases with increasing radius r (fig. 3) and angle (fig. 2). The range of variation in speed (variability, boundary limits) of the velocity of free-flowing material in the supplying device is determined. At , the velocity of the free-flowing material varies between 2,11 ... 2,3 m / s. The obtained results allow to determine the values of the main geometric parameters of the supply device of the continuous devices to provide the required output indicators The results obtained allow us to determine the values of the basic geometric parameters of the stabilizing slope of the delivery devices of the continuous operation installations to provide the required output indicators.
 • Item
  Разработка измерительного канала для оперативного контроля содержания железа магнитного во взрывных скважинах
  (ЦНТУ, 2019) Азарян, А. А.; Трачук, А. А.; Гриценко, А. Н.; Швец, Д. В.; Азарян, А. А.; Трачук, А. А.; Гриценко, А. Н.; Швець, Д. В.; Azaryan, А.; Trachuk, A.; Gritsenko, A.; Shvets, D.
  Статья посвящена исследованию вопроса повышения качества оперативного контроля содержания железа в магнетитовых рудах. Проведены исследования для разработки измерительного канала, в ходе которых была разработана конструкция устройства для контроля содержания магнитного железа в разведочных скважинах магнитного каротажа. Определены оптимальные размеры индуктивного датчика, определены схемы преобразователей «напряжение-ток», преобразователя напряжения питания с повышенным КПД. Разработанное устройство опробовано в лабораторных условиях. Стаття присвячена дослідженню питання підвищення якості оперативного контролю вмісту заліза в магнетитових рудах. Проведено дослідження для розробки вимірювального каналу, в ході яких була розроблена конструкція пристрою для контролю вмісту магнітного заліза в розвідувальних свердловинах магнітного каротажу. Визначено оптимальні розміри індуктивного датчика, визначені схеми перетворювачів «напруга-струм», перетворювача напруги живлення з підвищеним ККД. Розроблений пристрій випробувано в лабораторних умовах. The article is devoted to the study of improving operational quality control of magnetite ores in explosive wells of magnetic logging. Magnetic logging allows for a detailed study of the structure of the well section by placing a geophysical probe into it. This procedure allows you to determine the content of the useful component in the rock massifs. However, in the conditions of open mining, the measurement of iron content in rock massifs, taking into account disturbing factors affecting the accuracy of control, is a rather complicated task. The work describes the studies conducted for the development of the measuring channel. In the course of the research, a device was designed to control the content of magnetic iron in exploration wells of magnetic logging. The optimal dimensions of the inductive sensor were determined, the voltage-to-current converter circuits and the supply voltage converter with increased efficiency were determined. The developed device was tested in laboratory conditions. In this work, the main functional units were investigated and the schematic diagram of the measuring channel has developed. For an inductive sensor, optimal dimensions are determined while maintaining high sensitivity to the magnetite content in the ore. The voltage-current converters and the power supply voltage converter with increased efficiency were investigated and selected. It has developed the design, manufactured and tested in laboratory conditions experimental samples of measuring channels for controlling the content of magnetite in exploration wells of magnetic logging of large diameter wells.
 • Item
  Принципи побудови математичної моделі газогенераторного процесу
  (ЦНТУ, 2019) Конончук, C. В.; Скрипник, О. В.; Свяцький, В. В.; Конончук, С. В.; Скрипник, О. В.; Свяцкий, В. В.; Kononchuk, S.; Skrypnyk, O.; Sviatskyi, V.
  В статті запропоновано новий підхід до вивчення взаємозв’язку між основними параметрами газогенераторного процесу; оригінальні методики розрахунків матеріального та теплового балансів процесу газифікації твердого палива; спосіб реалізації математичної моделі газогенераторного процесу на комп’ютері. В статье предложен новый подход в исследовании взаимосвязей между основными параметрами газогенераторного процесса; оригинальные методики расчета материального и теплового балансов процесса газификации твердого топлива; способ реализации математической модели газогенераторного процесса на компьютере. The need for the development and introduction of technologies in Ukraine that are capable of providing energy resources savings, improving sanitary and hygienic and economic indicators of production, encourage the search for and use of alternative energy sources, including gasification of solid fuels of local sources in gas generators. To solve problems of forecasting and optimization of the gas generator process on the basis of the study of the relationship between its parameters, as well as the calculation of the material and thermal balance of the gas generator, the principles of detection of the laws of heat and mass exchange, as well as the invention of the mathematical description of the process, taking into account the type of the gas generator process (direct, horizontal), quantity, temperature and chemical composition of fuel and blast. In order to study the relationship between the most important parameters of the gas generator process, a laboratory plant was developed in which the reverse gas generator process was implemented. However, the conduct of experimental studies in the variation of a large number of input parameters leads to an increase in the number of field experiments, given their complexity, is limited by great difficulties. Therefore, of the three possible types of mathematical models (theoretical, mixed and statistical) for gas generators in the present conditions, it is expedient to construct models of mixed type, when the mathematical structure of the model is determined theoretically, and the identification of the model is carried out using experimental data. The gas generator is considered as a static object with lumped parameters. The original methods of calculating the material and thermal balance of the gasification process of solid fuel have been developed, taking into account the variation of the input parameters. A block diagram of the solution of the problem of determining the temperature dependence of the generator gas and its amount from the air flow, which allows obtaining a computer program for solving this problem, has been developed. The given method of mathematical modeling of the gas-generating process allows to solve problems of forecasting and optimization of this process, gives the possibility of practical use of mathematical model at designing and operation of gas generators at enterprises of different industries.
 • Item
  Комбіновані методи обробки глибоких отворів
  (ЦНТУ, 2019) Свяцький, В. В.; Скрипник, О. В.; Сіса, О. Ф.; Конончук, С. В.; Свяцкий, В. В.; Скрипник, О. В.; Сиса, О. Ф.; Конончук, С. В.; Sviatskyi, V.; Skrypnyk, О.; Sisa, O.; Kononchuk, S.
  Наведено схеми розвантаження свердла, що основані на використанні комбінованої обробки „різання — пластична деформація” і підведенням мастильно-охолодного технічного засобу з надлишковим тиском. Способи вирішують задачі зниження складових технологічного навантаження і дозволяють розширити технологічні можливості процесу свердління по глибині обробки. Приведены схемы разгрузки сверла, основанные на использовании комбинированной обработки „резани – пластическая деформация” и подводом смазывающе-охлаждающего технического средства с избыточным давлением. Способы решают задачу снижения составляющих технологической нагрузки и позволяют расширить технологические возможности процесса сверления по глубине обработки. The drilling of deep openings is a labor-intensive technological process, especially when processing viscous materials. In the system "machine-fixture-tool-workpiece" with deep drilling in the most difficult conditions the tool – a drill. Closed processing volume, various functions, the implementation of which must provide the design of the tool, forced mode of cutting forced to work the drill body, its cutting and guiding elements with high stresses. Typically, the process of drilling deep openings is carried out on special or aggregate machines using a device containing a drill installed on a tubular stalk with ducts for chip removal and a lubricant receiving system for supplying a lubricating and cooling technical device under pressure. In the process of processing, the stem of the drill is under the influence of the axial component of the cutting force, which leads to its longitudinal bending and, consequently, to reduce the accuracy of the machining and stability of the tool. Optimization of the process of deep drilling is reduced, as a rule, to the removal of certain technical limitations on the stability, strength or stiffness of the drill. However, the possibility of increasing the stiffness of the tool due to the change in the shape of the cross section of the stem of the drill is currently sufficiently studied and practically exhausted. The above theoretical and experimental studies show that the control of the load of the tool stem along the axial component of the cutting force and the resistance forces is fundamentally possible with the use of processes of combined processing of openings. Developed methods of processing deep openings solve the problem of reducing the components of technological load and allow you to expand the technological capabilities of the drilling process at the depth of processing.
 • Item
  The Influence of Design Parameters for Electric arc Equipment on the Factors of Spray Process and Properties of Coatings
  (ЦНТУ, 2019) Ageev, M.; Dovzhuk, S.; Nikolaychuk, V.; Khrypko, T.; Агєєв, М. С.; Довжук, С. А.; Ніколайчук, В. Я.; Хрипко, Т. Є.; Агеев, М. С.; Довжук, С. А.; Николайчук, В. Я.; Хрипко, Т. Е.
  The paper considers possibilities to increase the wear resistance, corrosion resistance, and service life for parts machines and mechanisms via their hardening and renovating using electric arc coatings characterized by high density, adhesion strength, and micro hardness thanks to activation of the spraying process. Also, the possibility of controlling the properties of restored surfaces owing to choice of the related equipment with required structure and characteristics in order to prolong the service life of machinery parts is shown. The right choice of equipment for spraying makes it possible to increase the speed and temperature of the spraying gas and particles, reduce the droplet diameter, increase the density and reduce the oxidation of coatings. The influence of spray factors such as the flow rate and pressure of working gases, composition of combustion mixture, spraying distance, dispersion of the spray, properties of wire material, etc. on the properties of the coatings obtained has been investigated. Мета досліджень в пропонує мій статті полягає в визначенні впливу конструктивних параметрів апаратів для електродугового напилення на процес нанесення покриття та його властивості. В роботі запропоновано підвищувати зносостійкість, міцність зчеплення, щільність, корозійну стійкість, мікротвердість і термін служби деталей машин і механізмів при їх зміцненні та реновації електродуговими покриття за рахунок активації процесу напилення. Активування процесу електродугового напилення здійснювали шляхом розробки спеціальної камери згорання в електродуговому апараті. При проведенні досліджень розглянута можливість за рахунок вибору конструктивних параметрів і характеристик обладнання для ЕДН управляти властивостями відновлених поверхонь з метою підвищення ресурсу деталей машин. Правильний вибір конструкції обладнання для напилення дозволив збільшити швидкість і температуру струменя транспортуємих газу і частинок, зменшити діаметр крапель, підвищити щільність і знизити окислюваність покриттів. В роботі виконані дослідження впливу чинників процесу напилення: витрати і тиску робочих газів, складу горючої суміші, дистанції напилювання, дисперсності розпилення, властивостей матеріалу дроту і ін. на властивості електродугових покриттів. Виконані дослідження показали, що за рахунок вибору конструктивних параметрів та характеристик обладнання для електродугового напилення можливо керувати процесом ЕДН і отримати необхідні властивості покриттів та поверхонь, що відновлюються з метою підвищення ресурсу деталей машин. В работе предложено повышать износостойкость, коррозионную стойкость и срок службы деталей машин и механизмов при их упрочнении и реновации ЭДН-покрытиями с высокой плотностью, прочностью сцепления и микротвердостью за счет активации процесса напыления. В работе рассмотрена возможность за счет выбора конструктивных параметров и характеристик оборудования для ЭДН управлять свойствами восстановленных поверхностей с целью повышения ресурса деталей машин. Правильный выбор конструкции оборудования для напыления позволит увеличить скорость и температуру струи транспортирующего газа и частиц, уменьшить диаметр капель, повысить плотность и снизить окисляемость покрытий. В работе исследование влияния факторов процесса напыления: расхода и давления рабочих газов, состава горючей смеси, дистанции напыления, дисперсности распыления, свойств материала проволоки и др. на свойства ЭДН-покрытий.
 • Item
  Напружено-деформований стан поверхневого шару деталей при реалізації триботехнологій припрацювання і відновлення
  (ЦНТУ, 2019) Аулін, В. В.; Лисенко, С. В.; Гриньків, А. В.; Яцун, В. В.; Скриннік, І. О.; Гупка, А. Б.; Аулин, В. В.; Лысенко, С. В.; Гринькив, А. В.; Яцун, В. В.; Скринник, И. А.; Гупка, А. Б.; Aulin, V.; Lysenko, S.; Grinkiv, A.; Yatsun, V.; Skrynnik, I.; Gupka, A.
  З теоретичної точки зору розглянуто вплив триботехнологій припрацювання і відновлення на формування напружено-деформованого стану поверхневих шарів спряжених деталей систем і агрегатів транспортних засобів. Визначено, що переважна більшість їх трибоспряжень працюють в умовах пластичного насиченого або ненасиченого контактів. Модифікований поверхневий шар сформований реалізацією триботехнологій припрацювання і відновлення спряжених деталей розглядали як конструктивно-ортотропні оболонки. Враховуючи систему діючих сил і моментів сил показано, що вони задовольняють рівнянням рівноваги, що характерні для тонких однорідних оболонок Компоненти напруження і деформації поверхневого шару отримані відповідно до узагальненого закону Гука, з урахуванням гіпотези Кірхгофа-Ляве. Ці вирази можна використовувати для оцінки напружено-деформованого стану спряжених поверхонь деталей при їх модифікуванні або впливі в процесі реалізації триботехнологій припрацювання та відновлення для підвищення їх ресурсу. С теоретической точки зрения рассмотрено влияние триботехнологий приработки и восстановления на формирование напряженно-деформированного состояния поверхностных слоев сопряженных деталей систем и агрегатов транспортных средств. Определено, что подавляющее большинство их трибосопряжений работают в условиях пластического насыщенного или ненасыщенного контактов. Модифицированный поверхностный слой сформированный реализацией триботехнологий приработки и восстановления сопряженных деталей рассматривали как конструктивно-ортотропные оболочки. Учитывая систему действующих сил и моментов сил показано, что они удовлетворяют уравнениям равновесия, характерным для тонких однородных оболочек Компоненты напряжения и деформации поверхностного слоя полученные в соответствии с обобщенного закона Гука, с учетом гипотезы Кирхгофа-Ляве. Эти выражения можно использовать для оценки напряженно-деформированного состояния сопряженных поверхностей деталей при их модифицировании или воздействии в процессе реализации триботехнологий приработки и восстановления для повышения их ресурса. When solving the problem of increasing the wear resistance and reliability of machine systems and assemblies, an important factor is to take into account the stress-strain state of the working surface layer of parts. This state changes if the part is purposefully strengthened during coating or when the operating modes of the tribological conjugations of the parts are changed. In this work, the tribotechnologies of running-in and recovery are taken as modifying actions and the concept of a dynamic approach to changing stress and strain fields is developed. An attempt is made to simulate a stress-strain layer of a part during operation. From a theoretical point of view, the influence of tribological technologies of running-in and recovery on the formation of the stress-strain state of the surface layers of the conjugate parts of systems and assemblies of vehicles is considered. It was determined that the vast majority of their tribological conjugations work under conditions of plastic saturated or unsaturated contacts. The modified surface layer formed by the implementation of tribological technologies of running-in and recovery of mating parts was considered as structural-orthotropic shells. Given the system of acting forces and moments of forces, it is shown that they satisfy the equilibrium equations characteristic of thin homogeneous shells. The stress and strain components of the surface layer obtained in accordance with the generalized Hooke law, taking into account the Kirchhoff-Lave hypothesis. These expressions can be used to assess the stress-strain state of the mating surfaces of parts when they are modified or exposed during the implementation of tribological technologies of running-in and recovery to increase their resource. It should be noted that in the formulas the average values of the value characterizing the stress-strain state of the material of the part are used.
 • Item
  Порівняльна промислова оцінка графітових родовищ та руд України, характеристика збагачення руд
  (ЦНТУ, 2019) Кропівний, В. М.; Молокост, Л. А.; Кузик, О. В.; Кропівна, А. В.; Кропивный, В. Н.; Молокост, Л. А.; Кузык, А. В.; Кропивная, А. В.; Kropivnyy, V.; Molokost, L.; Kuzyk, O.; Kropivnaуa, A.
  В статті розглянуто основні родовища графіту в Україні, методи збагачення графітових руд в залежності від ступеню їх фізико-хімічних змін, зроблено порівняльну промислову оцінку родовищ та визначені найбільш перспективні для освоєння об’єкти. На прикладі трьох найбільших родовищ графіту Українського щита розглянута проблема збагачення графітових руд, а також принципи їх поділу на промислові типи, дана характеристика графітовим рудам і властивостям графіту, застосування графіту в промисловості. Властивості цього мінералу дозволяють використання його, як і вуглецю в цілому, у всіх галузях народного господарства, науки та техніки. Основні галузі застосування природного графіту: - металургія (виробництво тиглів, ливарних форм, вогнетривів, протипригарних фарб); - нафтогазова галузь; - електрохімія; - машинобудування, авіаційна та космічна техніка(гальмівні колодки і накладки, самозмащувальні механічні частини – підшипники і вкладки).Визначені особливості кон'юнктури ринку графіту, що передбачає аналіз динаміки видобутку, виробництва, споживання мінеральної сировини в Україні та світі. В статье рассмотрены основные месторождения графита на Украине, методы обогащения графитовых руд в зависимости от степени их физико-химических изменений, сделана промышленная оценка, определены наиболее перспективные для освоения объекты. На примере трех наибольших месторождений графита Украинского щита рассмотрена проблема обогащения графитовых руд, а также принципы их разделения на промышленные типы, дана характеристика графитовым рудам свойствам графита, применение графита в промышленности. Основные области применения природного графита: - металлургия (производство тиглей, литейных форм, огнеупоров, противопригарные красок) - нефтегазовая отрасль; - електрохимия; - машиностроение, - авиационная и космическая техника (тормозные колодки и накладки, самосмазывающиеся механические части - подшипники и вкладки).Определены особенности коньюктуры рынка графита, что предусматривает анализ динамики добычи, производства, потребления минерального сырья в Украине та мире. In the article the basic deposits of graphite in Ukraine, methods of enrichment of graphite ores depending on degree of their physical and chemical changes are considered, the industrial estimation is made, the most perspective objects for development are defined. On the example of the three largest graphite deposits of the Ukrainian shield, the problem of enrichment of graphite ores, as well as the principles of their separation into industrial types, the characteristic of graphite ores and properties of graphite, the use of graphite in industry are given. The properties of this mineral allow you to use it as and carbon in General, in all sectors of the national economy, science and technology. The main fields of application of natural graphite: - metallurgy (production of crucibles, foundry molds, refractories, anti-stick paints); - oil and gas industry; -electrochemistry; -engineering, aviation and space technology (brake pads and pads, self-lubricating mechanical parts - bearings and pads). Peculiarities of graphite market conjuncture are determined that provides analysis of dynamics of extraction, production, consumption of mineral raw materials in Ukraine and in the world.
 • Item
  Дослідження ефективності антикорозійних покриттів конструктивних елементів на основі цинку та алюмінію в хлоридно–сульфідних середовищах
  (ЦНТУ, 2019) Чумало, Г. В.; Студент, М. М.; Дацко, Б. М.; Гвоздецький, В. М.; Маркович, С. І.; Чумало, Г. В.; Студент, М. М.; Дацко, Б. Н.; Гвоздецкий, В. Н.; Маркович, С. И.; Chumalo, H.; Datsko, B.; Student, M.; Hvozdetskii, V.; Marcovych, S.
  Для встановлення можливості захисту сталей від сірководневої корозії та корозійного розтріскування досліджено покриття цинкові, нанесені методом гарячого цинкування, металізаційні алюмінієві, нанесені методом електродугового напилення та комбіновані - металізаційні алюмінієві + епоксидне в середовищах різної агресивності. Показано, що нанесення цинкового покриття на сталь 20 підвищує корозійну тривкість в середньому в 1,5 рази у модельній морській воді (ММВ) без сірководню та майже у 2 рази у ММВ, насиченій сірководнем порівняно з такою для сталі 20 без покриття. У середовищі NACE корозійна тривкість зразків з цинковим покриттям різко знижується, що свідчить про недоцільність використання таких покриттів у кислих середовищах. Зразки з алюмінієвими покриттями показали високу корозійну тривкість у ММВ з різним вмістом сірководню та розчині NACE: швидкість корозії сталі з алюмінієвим покриттям знижується в 7,3 рази у ММВ, насиченій сірководнем, та в 1,7 рази у розчині NACE, порівняно зі швидкістю корозії сталі без покриття. Дослідження схильності до корозійного розтріскування показали, що зразки з алюмінієвим покриттям показали вищу опірність до сірководневого корозійного розтріскування ніж зразки без покриття. А зразки з комбінованим покриттям (металізаційне алюмінієве + Jotamastic 87GF) показали кращі захисні властивості, ніж зразки лише з алюмінієвим покриттям. Алюмінієві покриття, нанесені методом електродугового напилення на сталь 20 та комбіновані можна рекомендувати для захисту металевих поверхонь в сірководневих середовищах різної агресивності. Для установления возможности защиты сталей от сероводородной коррозии и коррозионного растрескивания исследованы покрытия цинковые, нанесенные методом горячего цинкования, метализационные алюминиевые, нанесенные методом электродугового напыления и комбинованные - метализационные алюминиевые + эпоксидное в средах различной агрессивности. Показано, что нанесение цинкового покрытия на сталь 20 повышает коррозионную стойкость в среднем в 1,5 раза в модельной морской воде (ММВ) без сероводорода и почти в 2 раза в ММВ, насыщенной сероводородом по сравнению с таковой для стали 20 без покрытия. В среде NACE коррозионная стойкость образцов с цинковым покрытием резко снижается, что свидетельствует о нецелесообразности использования таких покрытий в кислых средах. Образцы с алюминиевыми покрытиями показали высокую коррозионную стойкость в ММВ с различным содержанием сероводорода и растворе NACE: скорость коррозии стали с алюминиевым покрытием снижается в  7,3 раза в ММВ, насыщенной сероводородом и в  1,7 раза в растворе NACE по сравнению со скоростью коррозии стали без покрытия. Исследование склонности к коррозионному растрескивания показали, что образцы с алюминиевым покрытием показали большую сопротивляемость к сероводородному коррозионному растрескиванию чем образцы без покрытия. А образцы с комбинированным покрытием (метализацийне алюминиевое + Jotamastic 87GF) показали лучшие защитные свойства, чем образцы только с алюминиевым покрытием. Алюминиевые покрытия, нанесенные методом электродугового напыления на сталь 20 и комбинированные можно рекомендовать для защиты металлических поверхностей в сероводородных средах различной агрессивности. The aim of the study is to investigate the effectiveness of protective coatings: hot galvanizing, metallization aluminum and combined metal polymer: metallization aluminum with epoxy coating for possible protection against hydrogen sulfide corrosion. To determine the possibility of protection steels from hydrogen sulfide corrosion and corrosion cracking, zinc coatings, applied with hot dip galvanizing, metallized aluminum coatings, applied by electro-arc spraying and combined metallization aluminum + epoxy in media of different aggressiveness were investigated. It is shown that the application of zinc coating on 20 steel increases the corrosion resistance on average in 1.5 times in model sea water (MSW) without hydrogen sulfide and almost in 2 times in the MSW saturated with hydrogen sulfide compared with that for non-coated 20 steel. In the NACE solution, the corrosion resistance of samples with zinc coating is sharply reduced, which indicates the inexpediency of the use of such coatings in acidic environments. Examples of aluminum coatings showed high corrosion resistance in MSW with different content of hydrogen sulfide and in NACE solution: the corrosion rate of steel with aluminum coating is reduced in ~7.3 times in the MSW saturated with hydrogen sulfide and in ~1.7 times in NACE solution compared to the corrosion rate of steel without coating. Investigation of the susceptibility to stress corrosion cracking showed that samples with an aluminum coating showed higher resistance to hydrogen sulfide stress corrosion cracking than samples without coating. And samples with a combined coating (metallic aluminum + Jotamastic 87GF) showed better protective properties than samples with aluminum coating. Aluminum coatings applied by the method of electric arc spraying on 20 steel and combined coatings can be recommended for the protection of metal surfaces in hydrogen sulfide media of different aggressiveness.