Економічні науки. Випуск 20. Частина 2. – 2011

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 48
 • Item
  Фактори підвищення рівня інвестиційної привабливості підприємства
  (КНТУ, 2011) Гаврилова, Н. В.; Cavrilova, N.
  У статті висвітлено процес підвищення інвестиційної привабливості. Наведено основні фактори та резерви підвищення інвестиційної привабливості підприємства. Розглядаються етапи підвищення інвестиційної привабливості підприємства. The process of increase of investment attractiveness is reflected in the article. Basic factors and backlogs of increase of investment attractiveness of enterprise are resulted. The stages of increase of investment attractiveness of enterprise are examined.
 • Item
  Еколого-економічні аспекти розвитку зеленого туризму на Кіровоградщині
  (КНТУ, 2011) Медведєва, О. В.; Мірзак, Т. П.; Medvedva, O.; Mirzak, T.
  В статті здійснено аналіз основних проблем розвитку сільського зеленого туризму в Кіровоградській області та запропоновано шляхи вирішення ситуацій, що склалась в сучасних умовах господарювання. In the article the analysis of basic problems of development of rural green tourism is carried out in the Kirovogradskoy area and the ways of decision of situation which was folded in the modern terms of menage are offered.
 • Item
  Регіональний аспект формування кадрового потенціалу держави
  (КНТУ, 2011) Ядранська, О. В.; Idrans, E.
  В статті розглядаються проблеми пов’язані з створенням та використанням трудового потенціалу на регіональному рівні та рівні окремих підприємств які існують зараз в Україні. Запропоновано загальний механізм та визначено головні завдання для регулюючого впливу на кожному ієрархічному рівні. In article problems connected with creation and use of labour potential at a regional level and a level of the separate enterprises which are considered exist at the moment in Ukraine. The general mechanism and definitely the main tasks for adjusting influence at each hierarchical level is offered.
 • Item
  Responsibility of the entities of auditing activity in Ukraine
  (КНТУ, 2011) Vynogradova, M. O.; Виноградова, М.
  The article is made an attempt to generalize the information as to auditors’ and audit firms’ responsibility in Ukraine relying on valid normative documents mostly using legal and juridical aspects. Entities of auditing activity in Ukraine are responsible for improper fulfillment of their duties for client (customer), legal bodies that gave the permission for performing auditing activities, audit firm; third parties. According Ukrainian legislation an auditor, as any citizen of Ukraine who performs entrepreneurial activity, bears the juridical (legal) responsibility. Specific point on auditors’ responsibility is liability for breakage. У статті була здійснена спроба узагальнити інформацію щодо відповідальності аудиторів та аудиторських фірм, спираючись на чинну нормативну базу, здебільше використовуючи правовий та юридичний аспекти. Суб’єкти аудиторської діяльності в Україні несуть відповідальність за неналежне виконання своїх обов’язків перед клієнтом, органами, що видали дозвіл на заняття аудиторською діяльністю, аудиторською фірмою, третіми особами. Згідно українського законодавства аудитор, як і будь-який громадянин України, що займається підприємницькою діяльністю, несе юридичну відповідальність. Специфічним питанням відповідальності аудитора є матеріальна відповідальність.
 • Item
  Розробка алгоритму визначення кризового стану автотранспортного підприємства
  (КНТУ, 2011) Бочарова, Н. А.; Верьовка, Р. С.; Bocharova, N.; Verevka, R.
  В статті проаналізовано існуючі коефіцієнти вияву кризи на автотранспортному підприємстві. Виведено модель, яка допомагає розпізнати, на якій стадії кризи перебуває підприємство: стійка фінансова стійкість, поява фінансової нестійкості, сильна фінансова нестійкість. Запропоновано заходи, що необхідно застосовувати на кожної стадії кризи: підтримка фінансового стану, санація АТП, реорганізація підприємства. The article analyses current factors of the crisis development in the motor transport enterprise. Displaying a model that helps to identify at what stage of the crisis the firm is: sustained financial stability, emergence of financial instability, severe financial instability. Some measures that should be applied at each stage of the crisis are posed: supporting financial condition, sanitation of the motor transport enterprise, reorganization of the enterprise.
 • Item
  Еволюція концепції інтелектуального капіталу: досягнення й виклики
  (КНТУ, 2011) Дяченко, Ю. В.; Dyachenko, J.
  У статті досліджена еволюція концепцій інтелектуального капіталу, визначені причини різного трактування і структури інтелектуального капіталу в науковій літературі. In article evolution of concepts of the intellectual capital is investigated, the reasons of different interpretation and structure of the intellectual capital in the scientific literature are defined.
 • Item
  Дослідження методів реформування природних монополій
  (КНТУ, 2011) Гобир, І. Б.; Gobyr, I.
  В статті проведено дослідження методів реформування природних монополій. Виявлено проблеми реформування підприємств, зокрема газової галузі. The paper studied the methods of reform of natural monopolies. There are problems of enterprise reforms, including gas industry.
 • Item
  Інноваційний менеджмент та перспективи його розвитку
  (КНТУ, 2011) Сисоліна, Н. П.; Кононенко, Л. В.; Сисоліна, І. П.; Sysolina, N.; Kononenko, L.; Sysolina, I.
  У статті розглянуто історичний аспект інноваційного розвитку, визначено роль, сутність та завдання інноваційного менеджменту в процесі управління створенням та просуванням (комерціалізацією) інновацій, приведені результати теоретичних досліджень стосовно факторів сприятливого інноваційного клімату. In the article is considered historical aspect of development of scientific and technical progress, certainly role, essence and task of innovative management, in the process of management creation and advancement (commercialization) of innovations, resulted results of theoretical researches in relation to the factors of favourable innovative climate.
 • Item
  Вивчення зарубіжного досвіду у формуванні прибудинкових територій цілісних житлових комплексів об’єднань співвласників багатоквартирних будинків
  (КНТУ, 2011) Глевацька, Н. М.; Glevatskay, N.
  У статті розглядаються поняття житлово-комунальне господарство області, об’єднання співвласників багатоквартирних будинків. Проведена його оцінка по регіону. Досліджений закордонний досвід реформування житлово-комунальної галузі й розроблені пропозиції щодо його впровадження на підприємствах і організаціях житлово-комунального господарства України. The article is а concept is certain housing and communal services of area, association of joint owners of apartment houses. The estimation of his level is produced on a region. International experience of reformation of housing and communal industry is investigational and suggestions are worked out concerning his introduction on enterprises and organizations of housing and communal services of Ukraine.
 • Item
  Класифікація грошових коштів та їх еквівалентів для потреб бухгалтерського обліку та економічного аналізу
  (КНТУ, 2011) Остафійчук, С. М.; Ostafiychuk, S.
  У статті досліджено суттєві класифікаційні ознаки грошових коштів та їх еквівалентів, які повинні стати основою інформаційного забезпечення управління високоліквідними активами підприємства, чітко структурувати їх. Показано важливість окремих ознак класифікації для конкретних потреб управління. На основі логічного аналізу категорії “фінансові інвестиції” визначено, які саме їх складові є еквівалентами грошових коштів. This article discribes the essential features of classification of cash and cash equivalents, which should be the basis of information support of enterprises’ highly liquid assets and clearly structure them. Shown the importance of certain features of classification for the specific needs of management. On the basis of logical analysis of the category of "financial investment" is defined, what their constituents are cash equivalents.
 • Item
  Перспективні напрями удосконалення системи забезпечення господарської діяльності підприємств і організацій споживчої кооперації України
  (КНТУ, 2011) Власенко, В. А.; Vlasenko, V.
  У статті розглянуто основні напрями подальшого удосконалення інформаційного, техніко- технологічного, документаційного, організаційно-правового та кадрового забезпечення організаційно-економічного механізму управління розвитком підприємств та організацій споживчої кооперації України. Запропоновано механізм функціональної спеціалізації проектної групи (команди менеджерів) при формуванні інформаційної системи. Обґрунтовано шляхи покращення технічного і кадрового забезпечення системи управління кооперативних об’єктів. The main directions of further improvement of the information, technical-technological, documentation, organizational, legal and staffing organizational and economic mechanism for the development of enterprises and organizations of Consumer Cooperatives in Ukraine are deals in the article. The article describes a mechanism of functional specialization of the project team (management team) in the formation of an information system. Grounded ways to improve the technical and human resources for the management system of cooperative projects.
 • Item
  Умови та порядок прийняття завдання з надання впевненості, яке не є аудитом чи оглядом фінансової звітності
  (КНТУ, 2011) Андрощук, І. І.; Androschuk, I.
  Досліджено основні процедури прийняття завдання з надання впевненості, яке не є аудитом чи оглядом фінансової звітності. Охарактеризовані підстави, які дозволяють прийняти завдання з надання іншої впевненості. Розглянута сутність та процедури планування завдання з надання іншої впевненості. Виділені документи, які повинні складатися на стадії прийняття завдання. Запропоновано для характеристики процесу виконання завдання з надання іншої впевненості використовувати термін «стадія прийняття завдання», яка розподіляється на два етапи: дослідницький та підготовчо-узгоджувальний. The basic procedures of accepting assurance engagement not an audit or review of financial statements were investigated. The grounds which allow accepting assurance engagement were characterized. The main points and procedures of planning other assurance engagement were considered. The documents which must have been worked out on the stage of accepting engagement were marked out. In order to characterized the process of fulfilling other assurance engagement It was proposed to use the term “stage of accepting the engagement” which is divided into to laps: research lap and preparatory-concerted lap.
 • Item
  Концептуальні основи стратегії модернізації трудоресурсного забезпечення потреб економіки регіону
  (КНТУ, 2011) Пустовіт, М. В.; Pustovit, M.
  Розглянуто напрямки модернізації трудоресурсного забезпечення потреб економіки регіону, досліджено концептуальні основи стратегії та механізмів їх реалізації. Directions of modernization of labour-resource support of necessities regions economy were considered with their conceptual bases of strategies and mechanisms of realization.
 • Item
  Проблеми визначення бази оподаткування для податку на нерухоме майно (XIX – початок XX ст.)
  (КНТУ, 2011) Орлик, С. В.; Orlik, S.
  У статті проаналізовано історичний досвід оцінки нерухомостей для визначення бази оподаткування податком на нерухоме майно в Російській імперії, у тому числі й в українських губерніях. Визначено проблемні питання та недоліки в організації оціночних робіт. The historical experience of the valuation of estate property for the determination of the basis of the taxation of the real estate in Russian Empire, including the Ukrainian provinces too, is analysed in the article. The problem points and shortcomings in the organisation of the evaluation works are determined.
 • Item
  Оцінка доцільності впровадження та розвитку системи управління якістю
  (КНТУ, 2011) Рибалко-Рак, Л. А.; Ribalko-Rak, L.
  Розвиток системи управління якістю доцільно забезпечувати із метою виявлення резервів підвищення якості, конкурентоспроможності послуг галузі торгівлі споживчої кооперації, підвищення результатів функціонування підприємств і організацій. Автором запропоновано методику оцінки доцільності впровадження системи управління якістю в галузі торгівлі споживчої кооперації. Development of quality management system should provide in order to identify provisions to improve the quality and competitiveness of services trade of consumer cooperation, improving the results of functioning of enterprises and organizations. The author presents the methods and feasibility assessment of implementing the quality management system in the trade of consumer cooperatives.
 • Item
  Управління організаціями та підприємствами торгівлі системи споживчої кооперації на засадах удосконалення торговельного обслуговування
  (КНТУ, 2011) Панченко, В. А.; Panchenko, V.
  Удосконалення торговельного обслуговування в системі споживчої кооперації можливо забезпечити за рахунок впровадження комплексної системи діагностики за такими напрями оцінки – матеріально-технічними, соціально-психологічними та інформаційними. Для оцінки загального стану системи торговельного обслуговування споживачів, для аналізу якості функціонування роздрібної торгівлі споживчої кооперації необхідно розрахувати інтегральний та середньозважений показники за всіма напрямами торговельного обслуговування споживачів. Improvement of commercial services in the system of consumer cooperatives may provide through the introduction of a comprehensive system diagnostics in the following areas of assessment - logistical, social and psychological and information. To assess the general state of trade service users, to analyze the quality of retailers of consumer cooperation is necessary to calculate integral and average figures for all areas of commercial services customers.
 • Item
  Використання інформаційних технологій в обліку фінансових результатів сільськогосподарських формувань
  (КНТУ, 2011) Прохар, Н. В.; Prohar, N.
  В статті розглянуто особливості автоматизованого формування фінансових результатів сільськогосподарських формувань та розроблено пропозиції для його вдосконалення. At the article was features of the automated forming of financial results are considered on agricultural enterprises and suggestions are developed for his perfection.
 • Item
  Організація системи внутрішнього контролю підприємства в умовах сільськогосподарського виробництва
  (КНТУ, 2011) Назаренко, О. В.; Волошина, О. І.; Nazarenko, О.; Voloshyna, О.
  У статті проведено дослідження сучасного стану, сформовано авторське визначення поняття ”внутрішній контроль”, визначено елементи та запропоновані вимоги щодо ефективного функціонування системи внутрішнього контролю сільськогосподарського підприємства. This article presents the current state of research, formed the author's definition of «internal control», defined elements and proposed requirements for the effective functioning of the internal control system of agricultural enterprises.
 • Item
  Теоретичні підходи до визначення категорії «соціально-трудовий потенціал регіону»
  (КНТУ, 2011) Пасєка, С. Р.; Paseka, S.
  Проведено систематизацію та критичний аналіз теоретичних підходів до визначення категорій «трудовий потенціал», «трудовий потенціал регіону», «соціально-трудовий потенціал регіону». Обгрунтовано авторський підхід до трактування соціально-трудового потенціалу регіону, його складових, закономірностей розвитку. A critical analysis of the scientific approaches to the determining the categories of "labour potential", "labour potential of the region", "social-labour potential of the region" have been done and systematized. The author's approach to the understanding of the social-labour potential, its components.
 • Item
  Теоретико-методологічні та організаційно-прикладні засади розвитку економічного аналізу в умовах інституційних змін
  (КНТУ, 2011) Лисенко, А. М.; Lysenko, A.
  В статті досліджується вплив структурних зрушень в інституційному середовищі на організацію та методику проведення економічного аналізу, окреслюється комплекс проблем його розвитку. Запропоновано базові напрями удосконалення теорії, методології та організації економічного аналізу як прикладної функціональної науки. In the article influence of structural changes is probed in an instituciynomu environment on organization and method of leadthrough of economic analysis, the complex of problems of his development is outlined. Base directions of improvement of theory, methodology and organization of economic analysis, are offered as the applied functional science.