Економічні науки. Випуск 13. – 2008

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 55
 • Item
  Питання регулювання оплати праці в умовах ринкової економіки
  (КНТУ, 2008) Дудатій, Л. М.
  В роботі розглядаються питання регулювання заробітної плати, визначення мінімальної заробітної плати, прожиткового мінімуму. Запропоновані напрями посилення дієвості регулювання оплати праці. The article is devoted the questions of adjusting the salary and living wage. Strengthening directions of effectiveness adjusting of labour’s payment are offered.
 • Item
  Проблеми організації ефективного преміювання на промисловому підприємстві
  (КНТУ, 2008) Баранов, В. В.
  Розглядається сучасна організація преміювання на промислових підприємствах. Проведене дослідження виявило багато гострих та невирішених питань щодо стимулювання персоналу та організації ефективної системи преміювання в промисловості. Пропонується система заходів, яка передбачає комплексний підхід до побудови, впровадження та супроводження системи преміювання на підприємстві. The modern architecture of awarding at the industrial plants is esteemed. The held study has detected many acute and unsolved problems concerning urging staff and entitiess of an effective system awarding in an industry. The system of measures is offered, which one envisions a comprehensive approach to constructing, intrusion and system management of awarding at the plant.
 • Item
  Тіноьова економіка і людські ресурси: проблеми та перспективи
  (КНТУ, 2008) Липчанський, В. О.
  В статті розглянуто проблеми впливу тіньового сектору на сучасний механізм управління людськими ресурсами та визначення шляхів його оптимізації. In the article the problems of influence are considered shadow a sector on the modern mechanism of management and determination of ways of his optimization human capitals.
 • Item
  Використання статистичних методів обробки масивів даних для вимірювання диференціації рівня доходів населення
  (КНТУ, 2008) Саловська, Л. В.; Олійник, А. А.
  В статті проведено аналіз існуючої практики застосування статистичних методів обробки масивів даних для вимірювання диференціації рівня доходів населення. Встановлено, що існуюча на сьогодні методика вибіркового обстеження сімей хоча і відповідає міжнародним стандартам, але не відбиває реальної диференціації доходів населення. Запропоновано для вимірювання диференціації рівня доходів використовувати неперсоніфіковані данні про сукупний річний доход громадян, що подаються до податкової адміністрації. In the article the analysis of existent practice of application of statistical methods of treatment of arrays of data is conducted for measuring of differentiation of level of profits of population. It is set that the existing for today method of selective inspection of families answers international standards though, but does not reflect the real differentiation of profits of population. It is suggested for measuring of differentiation of level of profits to utillize неперсонифицированные information about the gross annual income of citizens which are given in tax administration.
 • Item
  Застосування методів кореляційного аналізу при формуванні регіональних стратегій розвитку (на прикладі Кіровоградської області)
  (КНТУ, 2008) Сотніков, В. С.; Питльована, А. В.
  На основі порівняння коефіцієнтів кореляції між основними показниками соціально- економічного розвитку Кіровоградщини та України визначаються особливості розвитку регіону. Зроблені висновки, котрі можуть служити для обґрунтування стратегій розвитку регіону, зокрема про велику роль малого бізнесу в економіці області. On the basis of the comparison of the coefficients of correlation between the main factors of socioeconomic development of the Kirovograd region and Ukraine the peculiarities of the development of region are determined. The conclusions are made, which can be used for explaining the strategies of the development of the region, particularly concerning the great role of small business in the economy of the region.
 • Item
  Проблеми фінансування вищої школи в умовах сучасності
  (КНТУ, 2008) Котенко, Т. М.
  У статті досліджуються питання прав на безкоштовну освіту в Україні. Систематизовано найважливіші особливості фінансування галузі освіти. In the article investigation questions of right on the free education in Ukraine. Difference of financing field of education the mostly important.
 • Item
  Кластерний аналіз як метод оцінки впливу факторів на ліквідність у комерційних банках
  (КНТУ, 2008) Кравченко, В. П.
  В статті запропоновано метод оцінки впливовості факторів на ліквідність у комерційних банках. Представлені результати дослідження факторів які впливають на рівень ліквідності. Обґрунтовано необхідність впровадження методу оцінки впливовості факторів на рівень ліквідності і продовження досліджень в цьому напрямку. In the article the method of estimation of influencing of factors is offered on liquidity in commercial jars. The results of research of factors are presented which influence on the level of liquidity. The necessity of introduction of method of estimation of influencing of factors is grounded on the level of liquidity and continuation of researches in this direction.
 • Item
  Розвиток підходів щодо класифікації аудиту
  (КНТУ, 2008) Шалімова, Н. С.
  В статті критично оцінюється традиційний поділ аудиту на наступні типи: аудит фінансової звітності, аудит на відповідність вимогам та операційний (управлінський) аудит. Обґрунтовано необхідність використання в якості вихідної бази для класифікації аудиту широке тлумачення аудиту та вимоги Міжнародних стандартів аудиту, надання впевненості та етики. Визначені концептуальні засади узгодження та співіснування традиційної класифікації аудиту з класифікацією завдань з надання впевненості, яка міститься в міжнародних стандартах. The traditional classification of audit (financial statement audit, compliance audit, operation audit) has been critically analyzed in the article. The necessity of using as the fundamental basis for audits` classification the broad determination of audit and the demands of International Standards on Quality Control, Auditing, Review, Other Assurance and Related Services has been proved. The fundamental principles of agreement and coexistence of traditional classification of audit and classification of assurance engagement according to the international standards have been determined.
 • Item
  Проблеми визначення рівня суттєвості при виконанні завдань з операційного аудиту
  (КНТУ, 2008) Андрощук, І. І.
  Досліджуються теоретичні та практичні аспекти визначення та застосування рівня суттєвості при виконанні завдань з надання впевненості, які не є аудитом чи оглядом фінансової звітності і входять в сферу операційного (управлінського) аудиту. Проаналізовані вимоги Міжнародних стандартів аудиту, надання впевненості та етики. Окреслені відмінності у оцінці аудиторського ризику та рівня суттєвості при проведенні аудиту фінансової звітності та операційного аудиту. Обґрунтовано необхідність приділення підвищеної уваги до розробки критеріїв оцінювання, які є визначальними при встановленні рівня суттєвості і формуванні аудиторського висновку. The theoretical and practical aspects of determining and using the rate of materiality while fulfilling the assurance engagement (not an audit or review of financial statements) which are included to the sphere of operation (management) audit have been investigated. The demands of International Standards on Quality Control, Auditing, Review, Other Assurance and Related Services have been analyzed. The differences in estimating the rates of audit risk and materiality while fulfilling the audit of financial statements and operation audit have been distinguished. The necessity of devoting much attention to elaboration the estimating criteria which are marked out as the main factors in determining the rate of materiality and auditor’s report has been substantiated.
 • Item
  Ринок екострахування в контексті екологічного імперативу глобалізації
  (КНТУ, 2008) Бублик, М. І.
  У роботі досліджено проблеми становлення ринку екологічного страхування в умовах глобалізації економіки. Проаналізовано механізми формування ринку екострахування. Запропоновано шляхи його розвитку. Problems of becoming of ecological insurance market are investigated in the paper. The mechanisms of forming of eco-insurance market are analyzed. The ways of its development are offered.
 • Item
  Соціальні стандарти в контексті стимулювання зайнятості осіб з інвалідністю
  (КНТУ, 2008) Заярнюк, О. В.
  Стаття присвячена аналізу ролі соціальних стандартів в контексті стимулювання зайнятості інвалідів. Запропоновані напрямки посилення дієвості регулювання зайнятості інвалідів за допомогою соціальних стандартів. The article is devoted the analysis of social standards role in the context of invalids employment stimulation. Directions of strengthening effectiveness of invalids employment adjusting are offered by social standards.
 • Item
  Еколого-економічне обґрунтування фітомеліоративних заходів для захисту міських територій від підтоплення
  (КНТУ, 2008) Медведєва, О. В.; Мірзак, Т. П.
  В статті здійснено аналіз еколого-економічних наслідків підтоплення міських територій на прикладі м. Кіровограда та запропоновано новий підхід щодо ліквідації та попередження процесів підтоплення. In the article the analysis of ekologo-ekonomics consequences of submergence of city territories on an example is carried out Kirovograd and new approach is offered in relation to liquidation and warning of processes of submergence.
 • Item
  Про деякі питання взаємозв’язку основних засобів і капіталу як джерела їх формування – минулий досвід і сучасні рішення
  (КНТУ, 2008) Доценко, О. В.
  У статті досліджено теоретичні засади ведення обліку процесів формування та використання основних засобів у різні періоди реформування бухгалтерського обліку, обґрунтовано та запропоновано зміни у діючий порядок їх обліку. In article theoretical based of the conducting of accounting of the processes of formation and using of fixed assets during the different periods of reforming of accounting are investigated, changes in the operating order of their accounting are based and offered.
 • Item
  Удосконалення інформаційного забезпечення інноваційно-інвестиційної підтримки об’єктів агропромислової сфери
  (КНТУ, 2008) Фрунза, С. А.
  В статті розглянуто питання щодо удосконалення інформаційного забезпечення інноваційно- інвестиційної діяльності об’єктів аграрної сфери на основі застосування сучасних інформаційних технологій для аналізу поточної ситуації, прийняття рішень на поточну та подальшу перспективу.
 • Item
  Соціальний переустрій села: сучасний стан, шляхи розвитку
  (КНТУ, 2008) Костромін, Г. Т.
  В статті автор аналізує сучасний стан соціального розвитку села, рівень забезпечення сільського населення об’єктами соціальної інфраструктури, динаміку їх розвитку. Центральне місце в дослідженні займає розкриття необхідності переустрою життя сільського населення, покращення їх соціально-побутових і культурних умов. Вносяться обґрунтовані пропозиції щодо вирішення цих питань.
 • Item
  Обгрунтування параметрів інвестиційної компетенції місцевих бюджетів
  (КНТУ, 2008) Василенко, О. В.
  У статті досліджуються питання інвестиційної компетенції місцевих бюджетів. The questions to investment competency local budget are researched in article.
 • Item
  Особливості здійснення банківської інвестиційної діяльності в Україні
  (КНТУ, 2008) Василенко, Д. В.
  Статтю присвячено висвітленню особливостей інвестиційної діяльності банків України в контексті основних тенденцій і закономірностей розвитку національної економіки в умовах ринкових перетворень. The given article is devoted to the description of investment activity peculiarities of Ukrainian banks in the context of the main tendencies and regularities of national economics development under the conditions of market changes.
 • Item
  Проблеми удосконалення організації управління інноваційною діяльністю промислових підприємств в сучасних умовах господарювання
  (КНТУ, 2008) Немченко, А. Б.; Немченко, Т. А.
  У статті досліджуються сучасні проблеми удосконалення організації управління інноваційною діяльністю промислових підприємств.
 • Item
  Негативный аспект рыночной экономики переходного периода
  (КНТУ, 2008) Пыхтин, В. Я.
  В статье рассматриваются негативные явления и процессы, порождаемые спецификой рыночной системы переходного периода, и их влияние на нравственное состояние общества. Обращается внимание на актуальность данной проблемы с точки зрения повышения эффективности реформирования общества. Исследуются две стороны денег – экономическая и психологическая, формулируется роль и значение государства в борьбе с отрицательными явлениями и процессами. The negative phenomena and processes caused by the specific character of market system in transient period and their influence on the moral state of society are considered in the article. The urgency of this problem from the point of view of effectiveness increase in society reforming is emphasized. Both economical and psychological aspects of money are investigated; the state's importance and functions in struggle against negative phenomena and processes are formulated. У статті розглядаються негативні явища та процеси, породжені особливостями ринкової системи перехідного періоду і їх вплив на моральний стан суспільства. Звертається увага на актуальність цієї проблеми з погляду підвищення ефективності реформування суспільства. Досліджуються дві сторони грошей – економічна і психологічна, формулюється роль та значення держави у боротьбі з негативними явищами та процесами.
 • Item
  Молодь як суб'єкт економічної зайнятості
  (КНТУ, 2008) Абашина, О. В.
  У статті приведені результати дослідження молоді, як суб'єкта економічної зайнятості. Встановлено, що молодь є частиною загальних трудових ресурсів суспільства з притаманними їй рисами і має ряд особливостей і певну специфіку. In the article the resulted results of research of young people, as subekta of economic employment. It is set that young people are part of shareable labour resources of society with inherent it lines and has a row of features and certain specific.