Наукові записки. Випуск 11. Частина 3. - 2011

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 38
 • Item
  Роль місцевих податків і зборів у формуванні доходів місцевих бюджетів
  (КНТУ, 2011) Попова, С. П.; Самсонова, К. В.; Popova, S.; Samsonova, K.
  У статті проведено аналіз джерел формування доходів місцевих бюджетів і запропоновано основні напрями їх удосконалення. Обґрунтовано роль місцевих податків і зборів при формуванні місцевих бюджетів, а також внесено пропозиції щодо підвищення рівня доходів місцевих бюджетів за рахунок місцевих податків. The article analyzes the sources of the incomes of local budgets and the basic directions of their improvement. The role of the local taxes and fees in the formation of local budgets, as well as made proposals to increase income of local budgets from local taxes.
 • Item
  Біосфера і ліс
  (КНТУ, 2011) Сердюк, Ю. М.; Гришина, Е. О.
  Відомо, що в рослинному покриві Землі лісам належить провідна роль як за зайнятою площею, так і за функціональним призначенням. Лісові екосистеми містять найбільшу кількість біотопів і переважну кількість наземних видів рослин, тварин, грибів, та мікроорганізмів світу регіональних екосистем і, нарешті, завдяки провідній ролі в кругообігу речовин, енергії та інформації, функціонування біосфери та підтримку її екологічної рівноваги.
 • Item
  Екологічний ризик від продуктів харчування
  (КНТУ, 2011) Рак, А. О.; Гришина, Е. О.
  В статті описано про генетично модифіковану їжу як продукти харчування отримані з генетично модифікованих організімів, рослин, тварин і мікроорганізмів. Згідно українського законодавства, продукти отримані за допомогою генетично-модифікованих організмів також вважаються генетично модифікованими.
 • Item
  Вплив вітамінів та мінералів на організм людини
  (КНТУ, 2011) Титаренко, А. В.; Гришина, Е. О.
  У статті розглянуті існуючі вітаміни та їх значення і вплив на організм людини.
 • Item
  Білки та їх роль в організмі
  (КНТУ, 2011) Гришина, Е. О.
  У статті розглянуто поняття білки та їх вплив на розвиток організму.
 • Item
  Організми та навколишнє середовище
  (КНТУ, 2011) Кісіль, Н. О.; Гришина, Е. О.
  В статті описано стан навколишнього середовища та вплив його на здоров'я людини.
 • Item
  Екологія і енергозберігаючі технології у сільськогосподарському виробництві
  (КНТУ, 2011) Журавльова, А. В.; Коваленко, К. Г.
  Розглянуто практичне застосування енергозберігаючих технологій у сільськогосподарському виробництві при вирощуванні зернової культури кукурудзи на основі екологічного дотримання технологічних процесів.
 • Item
  Антропогенний вплив на довкілля техносфери та методи його попередження
  (КНТУ, 2011) Коваленко, К. Г.
  Розглянуто забруднення атмосферного повітря автотранспортом в результаті порушення рівноваги глобальної земної соціосистеми та можливість покращення екологічної обстановки.
 • Item
  Дослідження впливу екологічних факторів на розповсюдження інфекційних захворювань
  (КНТУ, 2011) Бевз, А. О.; Коваленко, К. Г.
  Розглянуто причини поширення заразних епідемічних захворювань в залежності від незадовільного екологічного фактора.
 • Item
  Організація занять з атлетизму
  (КНТУ, 2011) Печенюк, С. В.; Ковальов, В. О.
 • Item
  Навчання здоровому способу життя
  (КНТУ, 2011) Лось, М. П.; Ковальов, В. О.
 • Item
  Спорт, фізична культура та здоров’я
  (КНТУ, 2011) Ковальов, В. О.
 • Item
  Екологія людини та суспільство
  (КНТУ, 2011) Ковальов, В. О.
 • Item
  Проблеми фізичного здоров’я студентів вищих навчальних закладів
  (КНТУ, 2011) Зінченко, Ю.; Ковальов, В. О.
  В сучасному українському суспільстві давно відомо, що фізична культура відіграє значну роль у професійній діяльності студентів. Заняття фізичною культурою знімають втому нервової системи і всього організму, підвищують працездатність, сприяють зміцненню здоров’я.
 • Item
  Формирование надежности специалиста с помощью средств физической культуры
  (КНТУ, 2011) Ковалев, В. А.; Ковальов, В. О.
  Спорт и физическая культура - это не только здоровый образ жизни - это вообще нормальная и здоровая жизнь, которая открывает все новые и новые возможности для реализации своих сил и талантов. Это путь, на который вступает здравомыслящий человек, для того чтобы прожитая им жизнь была бы плодотворной, приносила радость ему самому и окружающим.
 • Item
  Перспективы использования нанотехнологий в системах экспресс-оценки состояния спортсменов во время тренировки
  (КНТУ, 2011) Чермашенцев, М. В.; Рыбакова, Л. В.; Рибакова, Л. В.; Chermashentsev, М.; Ribakova, L.
  В статье описаны исследования и перспективы современных нанотехнологий, как приборной и аналитической базы методов экспресс-диагностики психофизиологического состояния спортсменов, c целью прогнозирования их соревновательной готовности и функционального состояния на базе системы поддержки принятия решений. Доказана возможность создавать принципиально новые совершенные, передовые компьютерные технологии с помощью которых можно контролировать и улучшать тренировочное и соревновательное состояние спортсменов. Это тренажеры со встроенным устройством Bluetooth, которые можно отнести и к медицинским устройствам. Шагомер, пульсометр, радиочастотная идентификация (RFID). Являясь настоящей революционной технологией, нанотехнология в состоянии обеспечить спортсмену решающее преимущество в спортивной борьбе, снизить нагрузки на тело, дать ему больший комфорт и в конечном итоге высокий спортивный результат. У статті описані дослідження і перспективи сучасних нанотехнологій, як приладової та аналітичної бази методів експрес-діагностики психофізіологічного стану спортсменів, з метою прогнозування їх змагальної готовності та функціонального стану на базі системи підтримки прийняття рішень. Доведено можливість створювати принципово нові досконалі, передові комп'ютерні технології за допомогою яких можна контролювати і поліпшувати тренувальний і змагальний стан спортсменів. Це тренажери з вбудованим пристроєм Bluetooth, які можна віднести і до медичних пристроїв. Крокомір, пульсометр, радіочастотна ідентифікація (RFID). Будучи справжньою революційною технологією, нанотехнологія в змозі забезпечити спортсмену вирішальну перевагу в спортивній боротьбі, знизити навантаження на тіло, дати йому більший комфорт і в кінцевому підсумку високий спортивний результат. This article describes the research and prospects of modern nanotechnology, the instrument and the analytical base of express-diagnostics methods of psycho-physiological condition of athletes, c to predict their willingness to competitive and functional status on the basis of a decision support system. Proved the ability to create entirely new advanced, cutting-edge computer technology with which to monitor and improve the training and competitive status of athletes. This exercise equipment with built-in Bluetooth, which can be attributed to medical devices. Pedometer, heart rate, radio frequency identification (RFID). As of this revolutionary technology, nanotechnology, the athlete is able to provide a decisive advantage in wrestling, to reduce the load on the body, to give him more comfort and eventually a high athletic performance.
 • Item
  Дослідження взаємодій радіохвиль з бульбами картоплі та грудками грунту за методом хвиль, що проходять
  (КНТУ, 2011) Гайдукова, С. М.; Воробейчик, В. Я.
  В цій статті розглядається можливість застосування радіохвильового методу хвилі, що проходе. При контролі «на просвіт» можна використовувати розходження в ослабленні амплітуди хвилі, що проходе, та в зміні її фази.
 • Item
  Державне регулювання туристичного бізнесу в Україні
  (КНТУ, 2011) Чернишова, А. О.
  Метою цієї статті є розглянути державне регулювання туристичної галузі як сукупність форм і методів впливу органів державної влади на розвиток туристичної галузі і створення умов для ефективної співпраці органів державної влади, місцевого самоврядування та приватного сектора щодо розвитку туризму через різні механізми: адміністративні, організаційні, економічні, правові, екологічні тощо.