Економічні науки. Випуск 10. Частина 2. – 2006

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 63
 • Item
  Питання оподаткування та законодавче регулювання діяльності технопарків
  (КНТУ, 2006) Артюх, І. М.; Гладущенко, Т. М.; Комаров, А. А.; Осипчук, О. М.; Осипчук, Т. В.
  У статті розглядаються загальні питання створення, діяльності та оподаткування технопарків, порядок їх реєстрації та визначені існуючі технопарки. In the article the general questions of creation, activity and taxation of tehnoparciv, order of their registration and definite existent tehnoparci, are considered.
 • Item
  Особливості документального оформлення при розрахунках з виплат фондом соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України
  (КНТУ, 2006) Артюх, І. М.; Гладущенко, Т. М.; Комаров, А. А.; Осипчук, О. М.; Осипчук, Т. В.
  У статті розглядаються особливості документального оформлення нещасного випадку та наступних операцій із компенсаційних виплат фондом соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України. In the article the features of documentary registration of accident and next operations from compensative payments by the fund of social security from the accidents on production and professional diseases of Ukraine are considered
 • Item
  Оформлення та оподаткування операцій виходу учасника з товариства з обмеженою відповідальністю та наступного розподілення частки статутного фонду
  (КНТУ, 2006) Артюх, І. М.; Гладущенко, Т. М.; Комаров, А. А.; Осипчук, О. М.; Осипчук, Т. В.
  У статті розглядаються варіанти виходу учасника з товариства, особливості документування та оподаткування таких операцій, наступне розподілення частки учасника що вийшов із товариства. In the article the variants of output of participant from society, feature of documenting and taxation of such operations are considered, a next distributing of part of participant that went out from society.
 • Item
  Особливості обліку та документального оформлення витрат на рекламні акції
  (КНТУ, 2006) Артюх, І. М.; Гладущенко, Т. М.; Комаров, А. А.; Осипчук, О. М.; Осипчук, Т. В.
  У статті розглядаються особливості ведення податкового обліку та документального оформлення операцій із проведення рекламних акцій із роздачею рекламних матеріалів . In the article the features of conduct of the fiscal accounting and documentary registration of operations from conducting of publicity actions with distribution of selling aids are considered.
 • Item
  Аналіз стану та розвиток лікеро-горільчаної та спиртової промисловості Черкаської області
  (КНТУ, 2006) Яценко, В. М.; Нагорний, Є. В.; Чубань, В. С.
  Стаття присвячена спиртово-горільчаної галузі харчової промисловості України. Автори статті подають головні статистичні данні, пропонують рекомендації для підвищення економічної ефективності виробництва і стабільного розвитку галузі. The article is devoted to the distillery branches of a food-processing industry of Ukraine. The authors of the article submits the basic statistical data, offers the recommendations on the increase of the economic efficiency of manufacture and stable development of the branch.
 • Item
  Економіко-правові аспекти обліку в акціонерному товаристві
  (КНТУ, 2006) Янчева, Л. М.; Юнакова, Н. О.
  Розглянуто переваги акціонерного товариства як особливої форми організації підприємства, динаміку чисельності та структуру підприємств акціонерної форми власності в економіці України, проаналізовано встановлений законодавством порядок створення та функціонування акціонерних товариств. In article we have paid attention to some question of creation and functioning of joint – stock company, have considered legislative aspects and features of book – keeping of the authorized capital.
 • Item
  Моделювання економічних явищ: теоретико-методичні аспекти
  (КНТУ, 2006) Шигун, М. М.
  Досліджено етапи організації і проведення процесу моделювання при пізнавальній і продуктивній діяльності людини, внаслідок чого визначено такі ознаки процесу моделювання як задачі, функції моделювання, характер моделей, етап дослідження, на якому здійснюється моделювання. Для забезпечення ефективного використання моделей в економічних дослідженнях, виявлено властивості, якими повинна володіти модель явища чи процесу. The stages of organization as well as the modeling process carrying out in cognitive and productive activities of a human have been researched. The objectives, functions and the models character as well as the research stage when the modelling should be carried out have been determined. The phenomenon or process models’ peculiarities and characteristics have been revealed in order to provide the effective models application in economic researches.
 • Item
  Внутрішні стандарти аудиторського підприємства: сутність та необхідність розробки
  (КНТУ, 2006) Шалімова, Н. С.
  В роботі обґрунтована необхідність створення системи внутрішніх стандартів аудиторського підприємства. Визначено принципи їх створення та вимоги, яким вони повинні відповідати. Запропоновано можливий перелік внутрішніх стандартів аудиторського підприємства та напрямки їх використання на різних етапах аудиту. The necessity of creating the system of internal standards of audit enterprises are substantiated in the article. The main principles of its creating and requirements which must be fulfilled are determined. The possible enumeration of audit enterprise’s internal standards, ways if its using on different stages of audit are proposed.
 • Item
  Загальні принципи створення системи кредитної безпеки банківської установи
  (КНТУ, 2006) Шалімов, В. В.; Гончаренко, К. М.
  В статті розглядаються питання побудови системи кредитної безпеки банківської установи. Сформульовані основні поняття та концептуальні підходи до створення системи безпеки. Проаналізовані загрози та ризики, які існують в банківській діяльності. Виділені фактори, які впливають на величину кредитного ризику. Охарактеризована система методів управління кредитним ризиком. The questions of establishment the system insuring the security of bank organization are discussed in the article. The basic concepts and conceptional approaches to the creation of security system have been proposed. The threats and risks which exist in bank activity were analyzed. The main factors which have influence on the credit risk rate were investigated. The methods of credit risk’s management were described.
 • Item
  Використання системи випереджаючого прогнозування розвитку регіонів України
  (КНТУ, 2006) Черевко, О. В.
  В статті проаналізовано переваги використання системи барометричних (випереджаючих) індикаторів в зарубіжних країнах та визначено можливості їх застосування в Україні. In clause the advantages of use of system barometric (outstripping) indicators in foreign countries are analyzed and the opportunities of their application in Ukraine are determined.
 • Item
  Удосконалення методики фінансового обліку витрат в підприємствах торгівлі споживчої кооперації
  (КНТУ, 2006) Фірсова, Н. В.
  В статті розглядаються актуальні питання методології та підходи до побудови фінансового обліку витрат в підприємствах торгівлі споживчої кооперації. Запропонована багатоступенева система обліку торговельних витрат, яка дає можливість визначати собівартість товарів за етапами торговельного процесу, що дасть можливість визначення ефективності реалізації товарів в розрізі товарних груп, матеріально-відповідальних осіб та підрозділів підприємства. In the article the actual questions of methodology and approaches to construction of financial consideration of charges in the enterprises of trade of consumer co-operation are considered. The offered bagatostoupeneva system of consideration of auction charges, which enables to determine the prime price of commodities after the stages of auction process, that will give possibility of determination of efficiency of realization of commodities in the cut of commodity groups, persons and subsections of enterprise.
 • Item
  Причини об’єднань підприємств: економічний аспект
  (КНТУ, 2006) Томашевська, І. Л.
  Проаналізовано основні причини об’єднань підприємств в різні історичні періоди, визначено роль бухгалтерського обліку в даних процесах. The basic reasons for the enterprises’ unification in different historical periods have been analyzed as well as the accounting role in these processes has been determined.
 • Item
  Визначення впливу технологічних особливостей і управління на формування витрат
  (КНТУ, 2006) Сенченко, О. В.
  В статті розглянуто процес формування інформаційної моделі витрат в бухгалтерському обліку під впливом технологічних особливостей діяльності підприємств і управління. Process of information model accounting was considered in the article under influence of technological peculiarities of companies and authorities activity.
 • Item
  Методи активізації навчального процесу при викладанні дисципліни «організація обліку»
  (КНТУ, 2006) Савченко, В. М.; Саловська, Л. В.; Лисиченко, О. О.
  В статті розглянуто проблеми підготовки фахівців з обліку і аудиту в сучасних умовах. В зв’язку з чим, визначено методи активізації навчального процесу, що забезпечить отримання студентами необхідних навичок і знань з організації обліку. In the article the problems of preparation of specialists are considered on an account and audit in modern terms. In connection with what, certainly methods of актівізації of educational process which will provide the receipt by the students of necessary skills and knowledges from organization of account .
 • Item
  Стан, проблеми та перспективи організації аудиторської діяльності: регіональний аспект
  (КНТУ, 2006) Русіна, Н. В.
  Дана публікація присвячена аналізу розвитку і стану організації аудиторської діяльності в Кіровоградській області, виявленню проблемних питань та визначенню шляхів їх вирішення. This publication is devoted analysis of development and state of organization of public accountant activity is in the Kirovograd region , to the exposure of problems questions and determination of ways of their decision
 • Item
  Бухгалтерський облік і оподаткування імпортних операцій: єдність і розходження
  (КНТУ, 2006) Рура, О. В.
  У статті розглядаються проблеми, що виникають внаслідок розбіжностей бухгалтерського обліку і оподаткування імпортних операцій, пропонуються шляхи щодо їх вирішення. Problems which arise up as a result of disagreements of accounting and taxation of the import operations are examined in the article, the ways of their decision are offered.
 • Item
  Організаційні засади побудови обліку надходження та використання виробничих запасів на кондитерських підприємствах
  (КНТУ, 2006) Романьок, С. В.
  У статті опрацьовано відзнаки бухгалтерського обліку надходження та використання виробничих запасів на кондитерських підприємствах. Досліджується вплив організаційно – технологічних особливостей виробничого процесу на побудову бухгалтерського обліку затрат. Аргументовано поняття ”виробничих запасів”, узагальнені питання застосовування однорядкового або багаторядкового прибуткового ордеру; запропоновано доцільність застосовування на підприємстві типових регістрів, які використовуються при надходженні виробничих запасів. The differences of receivables accounting and stocks accounting confectionary have been thoroughly worked trough the article. The impact of organizational and technological peculiarities of the production on the structure of expenditures accounting has been studied. The concept of “production stocks” has been defined and also the questions of the usage of one-order and multiple-order at the revenue orders. The author suggests the enterprise should typical registers, which are necessary with the order of production stocks.
 • Item
  Экономика и мораль: их взаимодействие
  (КНТУ, 2006) Пыхтин, В. Я.
  В статье рассматриваются вопросы взаимосвязи и взаимовлияния экономики и морали. Отмечается падение нравственного начала в экономической жизни общества, выясняются причины этого; даются рекомендации по усилению значения моральных факторов в повышении эффективности трансформационной экономики. У статті розглядаються питання взаємозв’язку і взаємовпливу економіки і моралі. Відзначається падіння нравственного починання в економічному житті суспільства, з’ясовуються причини цього; робляться рекомендації щодо посилення значення моральних чинників у підвищенні ефективності трансформаційної економіки.The article is connected with the questions of ralations and cooperation of economy and morals. It is marked in it the falling of disposition in the economic life of society, there are some reasons of this falling; the author gives some advices about the correction the moral factors of raising the economic effects.
 • Item
  Напрями вдосконалення обліку доходів підприємств
  (КНТУ, 2006) Прохар, Н. В.
  Досліджено методологічні засади бухгалтерського обліку доходів та запропоновано напрями їх удосконалення. Methodological basis of income accounting have been studied and directions of their improvement have been proposed.
 • Item
  Аналіз і прогнозування показників фінансової звітності споживчого товариства
  (КНТУ, 2006) Плеша, В. І.
  У статті розглядаються методи аналізу і прогнозування, як показників фінансової звітності загалом, так і власного капіталу зокрема. Для прикладу зроблено розрахунок прогнозних показників фінансової звітності за допомогою балансового методу пропорційних залежностей. In article methods of the analysis and forecasting, as parameters of the financial reporting in general, and own capital in particular are considered. For an example calculation the forecast of parameters of the financial reporting with help of a balance method of proportional dependences is made.