Другий (магістерський) рівень

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 31
 • Item
  Зовнішня торгівля послугами України: загрози та перспективи розвитку в умовах глобальної сервісизації
  (ЦНТУ, 2024-01-24) Опружак, Віктор Вікторович; Opruzhak, Viktor
  У роботі визначено сутність та особливості міжнародної торгівлі послугами як глобального тренду економічного розвитку країн. Узагальнено теоретичні положення щодо впливу зовнішньої торгівлі послугами на економічне зростання країн в умовах глобалізації. Систематизовано методичні підходи до оцінки динаміки і структури зовнішньої торгівлі послугами та її впливу на економічне зростання. Проаналізовано кількісні та якісні показники зовнішньої торгівлі послугами України. Виявлено залежність економічного зростання України від динаміки та структури зовнішньої торгівлі послугами. Визначено загрози розвиткові зовнішній торгівлі послугами в умовах глобальних викликів. Розроблено прогнозні сценарії зовнішньої торгівлі України основними видами послуг. Обґрунтовано напрями забезпечення структурних змін у зовнішній торгівлі України послугами. The work defines the essence and features of international trade in services as a global trend in the economic development of countries. The theoretical provisions regarding the influence of foreign trade in services on the economic growth of countries in the conditions of globalization are summarized. Systematized methodical approaches to assessing the dynamics and structure of foreign trade in services and its impact on economic growth. Quantitative and qualitative indicators of foreign trade in services of Ukraine were analyzed. The dependence of Ukraine's economic growth on the dynamics and structure of foreign trade in services was revealed. Threats to the development of foreign trade in services in the face of global challenges are identified. Forecast scenarios of Ukraine's foreign trade in the main types of services have been developed. Directions for ensuring structural changes in Ukraine's foreign trade in services are substantiated.
 • Item
  Роль банків в активізації зовнішньоекономічної діяльності в Україні
  (ЦНТУ, 2024-12-24) Пижов, Денис Янович; Pyzhov, Denys
  У роботі досліджено проблеми та тенденції розвитку експорту транспортних послуг України. Виявлено стимулюючий вплив розвитку міжнародної транспортної інфраструктури на процеси активізації міжнародних перевезень українськими компаніями. Систематизовані підходи до оцінки рівня ефективності експорту транспортних послуг. Здійснено аналіз ефективності міжнародної діяльності у сфері міжнародних перевезень на рівні держави та окремої компанії («Trans Logistics» Ltd). Узагальнені тенденції йпроблеми розвитку міжнародного ринку транспортних послуг. Систематизовано досвід високорозвинених країн у сфері вантажних перевезень в умовах глобальної економіки. Проаналізовані основні фактори розвитку вітчизняної зовнішньої торгівлі транспортними послугами. На прикладі діяльності ТОВ «Укравтологістика» проведено оцінку ефективності надання послуг вантажних міжнародних перевезень. Запропоновані механізми посилення ефективності експорту транспортних послуг в умовах європейської інтеграції України. Обгрунтовані перспективи реалізації транспортної стратегії України з урахуванням зовнішніх викликів і загроз. Проаналізовані сильні й слабкі сторони розвитку міжнародної транспортної інфраструктури в Україні. The work examines the problems and trends in the development of the export of transport services of Ukraine. The stimulating effect of the development of international transport infrastructure on the processes of activation of international transportation by Ukrainian companies has been revealed. Systematized approaches to evaluating the level of efficiency of the export of transport services. An analysis of the effectiveness of international activities in the field of international transportation was carried out at the level of the state and a separate company ("Trans Logistics" Ltd). Generalized trends and problems of the development of the international market of transport services. The experience of highly developed countries in the field of freight transportation in the conditions of the global economy is systematized. The main factors of the development of domestic foreign trade in transport services are analyzed. On the example of the activities of "Trans Logistik" LLC, an assessment of the effectiveness of the provision of international cargo transportation services was carried out. Proposed mechanisms for increasing the efficiency of the export of transport services in the conditions of the European integration of Ukraine. Reasonable prospects for the implementation of Ukraine's transport strategy, taking into account external challenges and threats. The strengths and weaknesses of the development of international transport infrastructure in Ukraine are analyzed.
 • Item
  Шляхи та перспективи експорту продукції машинобудування України на європейський ринок
  (ЦНТУ, 2024-01-24) Павлов, Петро Сергійович; Pavlov, Petro
  У першому розділі розкривається сутність експортної діяльності та напрями її державного регулювання. Досліджено категорію експортного потенціалу та фактори впливу на нього. Розглянуто особливості машинобудівної галузі України як базового сегменту національної економіки. В другому розділі здійснено аналіз сучасного роз-витку машинобудування в Україні. Проаналізовано експорт товарів та послуг з Укра-їни до країн Європейського Союзу. Проведено оцінку тенденцій розвитку експорту продукції машинобудування з України до країн Європейського Союзу. В третьому розділі окреслено перспективи експорту продукції українського машинобудування. The first chapter defines the essence of export activity and directions of its state regulation. The category of export potential and the factors affecting it were studied. The peculiarities of the machine-building industry of Ukraine as a basic segment of the national economy are considered. The second chapter analyzes the modern development of mechanical engineering in Ukraine. The export of goods and services from Ukraine to the countries of the European Union was analyzed. An assessment of the development trends of the export of engineering products from Ukraine to the countries of the European Union was carried out. The third chapter outlines the prospects for the export of Ukrainian engineering products.
 • Item
  Макроекономічні інвестиційні процеси в економіці України
  (ЦНТУ, 2024-01-24) Покідько, Ігор Анатолійович; Pokidko, Ihor
  В першому розділі розкривається сутність інвестицій та їх класифікація. Визначено особливості державного регулювання інвестиційної діяльності. Проаналізовано іноземний досвід стимулювання інвестиційної діяльності. В другому розділі здійснено аналіз розвитку глобалізаційних процесів та місця України в них. Проаналізовано надходження прямих іноземних інвестицій в Україну. Проведено оцінку інвестиційного клімату України та інвестицій в економіки інших країн. В третьому розділі визначено пріоритети стимулювання інвестиційної діяльності. Окреслено перспективи залучення в українську економіку іноземних інвесторів. The first chapter defines the essence of investments and their classification. Specific features of state regulation of investment activities are determined. The foreign experience of stimulating investment activity is analyzed. The second chapter analyzes the development of globalization processes and Ukraine's place in them. The inflow of foreign direct investments to Ukraine was analyzed. An assessment of the investment climate of Ukraine and investments in the economies of other countries was carried out. In the third chapter, the priorities for stimulating investment activity are determined. The prospects for attracting foreign investors to the Ukrainian economy are outlined.
 • Item
  Значення співробітництва з Німеччиною для економічного розвитку України
  (ЦНТУ, 2024-01-23) Савченко, Владислав Володимирович; Savchenko, Vladyslav
  У магістерській роботі проаналізовані передумови розвитку двосторонніх економічних відносин в глобальній економіці. Систематизовано теоретичні положення щодо розуміння місця і ролі торговельної та інвестиційної складових двостороннього співробітництва у економічному зростанні країн. Узагальнено методичні підходи до оцінки впливу двостороннього співробітництва на економічний розвиток країни. Проаналізовано інституційні та політичні чинники розвитку українсько-німецького економічного співробітництва. Визначено основні тенденції динаміки і структури українсько-німецької торгівлі, надходження ПІІ з Німеччини до України. Виявлено взаємозв’язок показників економічного зростання України від українсько-німецької торгівлі та німецьких ПІІ. Оцінено взаємозв’язок між торговельними потоками між Україною і Німеччиною та надходженням ПІІ з Німеччини в Україну. The master's work analyzed the prerequisites for the development of bilateral economic relations in the global economy. Theoretical provisions regarding the understanding of the place and role of trade and investment components of bilateral cooperation in the economic growth of countries are systematized. Methodological approaches to assessing the impact of bilateral cooperation on the economic development of the country are summarized. The institutional and political factors of the development of Ukrainian-German economic cooperation are analyzed. The main trends in the dynamics and structure of Ukrainian-German trade, FDI inflows from Germany to Ukraine are determined. The relationship between Ukraine's economic growth indicators from Ukrainian-German trade and German FDI was revealed. The relationship between trade flows between Ukraine and Germany and the inflow of FDI from Germany to Ukraine is assessed.
 • Item
  Механізми активізації діяльності вітчизняних суб'єктів ЗЕД на міжнародному ринку транспортних послуг
  (ЦНТУ, 2024-01-24) Сараф’ян, Артем Альбертович; Sarafian, Artem
  У роботі досліджено тенденції, проблеми, характеристики, закономірності ефективного банківського обслуговування вітчизняних компаній в умовах лібералізації зовнішньоекономічного режиму. Проаналізовано сутність і структуру банківських послуг в контексті лібералізації зовнішньоекономічного режиму України. Визначено роль банківських установ у функціонуванні інфраструктури зовнішньоекономічних зв'язків. Систематизувати основні інструменти та напрямки банківських послуг ЗЕД. Проаналізовано економічний потенціал українських банків у контексті поглиблення євроінтеграційного процесу. Проведено оцінку рівня впливу діяльності банків на ЗЕД України. Проаналізовано ефективність обслуговування зовнішньоекономічної діяльності АТ «Укрексімбанк». Обґрунтовано стратегічні напрямки, сучасні механізми, технології та загальні пріоритети розвитку української банківської системи в контексті поглибленої євроінтеграції. Надано рекомендації стосовно підвищення ефективності діяльності АТ «Укрексімбанк» у сфері обслуговування зовнішньоторговельної діяльності. The work examines the trends, problems, characteristics, patterns of effective banking services of domestic companies in the conditions of liberalization of the foreign economic regime. The essence and structure of banking services in the context of the liberalization of Ukraine's foreign economic regime are analyzed. The role of banking institutions in the functioning of the infrastructure of foreign economic relations is defined. To systematize the main tools and areas of banking services of the Foreign Exchange. The economic potential of Ukrainian banks in the context of deepening the European integration process is analyzed. An assessment of the level of influence of banks' activities on the foreign currency of Ukraine was carried out. The efficiency of servicing the foreign economic activity of JSC "Ukreximbank" was analyzed. The strategic directions, modern mechanisms, technologies and general priorities of the development of the Ukrainian banking system in the context of deepened European integration are substantiated. Recommendations have been made regarding the improvement of the efficiency of JSC "Ukreximbank" in the field of servicing foreign trade activities.
 • Item
  Політика економічного зростання в умовах становлення інформаційного суспільства у Європі
  (ЦНТУ, 2024-01-23) Сергієнко, Олександр Адамович; Serhiienko, Oleksandr
  У даному дослідженні розглядаються проблеми та тенденції розвитку інформаційного суспільства з метою забезпечення економічного зростання у Європі. Визначено роль зростання в національній політиці як важливого чинника структурних змін в економіці. Проаналізовано теоретичні основи становлення інформаційного суспільства у контексті глобальної економіки. Систематизовано методологічні підходи щодо оцінки розвитку процесу інформатизації суспільства. Проаналізовано тенденції, характеристики, закономірності й проблеми європейського економічного зростання. Системно проаналізовано розвиток інформаційного суспільства в ЄС. За допомогою використання методів математичного аналізу емпірично доведено значний вплив інформатизації на процес економічного зростання України та Європи. Визначено напрямки та перспективи розвитку інформаційного суспільства на європейському континенті на тлі економічного зростання. У контексті сучасних глобальних викликів визначено пріоритетні напрями формування інформаційного суспільства в Україні. Визначено пріоритети співпраці між Україною та ЄС у сфері інформаційної політики військового часу та інформаційної безпеки. The work looks at the patterns and issues of data society advancement within the setting of guaranteeing financial development in Europe. The part of state approach development as an critical factor in basic changes within the economy is clarified. The hypothetical foundations of the arrangement of the data society within the conditions of the worldwide economy are analyzed. Systematized deliberate approaches to the evaluation of the improvement of forms of informatization of society. The patterns, highlights, regularities and issues of financial development in Europe are analyzed. A precise examination of the improvement of the data society within the EU was carried out. Utilizing the strategies of numerical investigation, a tall level of impact of informatization on the forms of financial development in Ukraine and Europe has been observationally demonstrated. Planned headings for the advancement of the data society in Europe within the setting of financial development are substantiated. The needs of the arrangement of the data society in Ukraine within the conditions of the worldwide challenges of our time have been decided. The priorities of cooperation between Ukraine and the EU in the field of information policy and information security in wartime conditions are outlined.
 • Item
  Залучення України у міжнародні виробничі мережі: загрози та можливості в умовах євроінтеграції
  (ЦНТУ, 2024-01-23) Мініч, Михайло Борисович; Minich, Mykhailo
  Робота присвячена вивченню теоретичних основ та сучасних тенденцій процесу глобальної економічної мережевізації. Досліджено сутність глобальних ланцюгів створення вартості як складових елементів міжнародних виробничих мереж. Визначено сучасні тенденції розвитку глобальних виробничих мереж. Проведено компаративний аналіз залучення України та країн ЄС в глобальні ланцюги доданої вартості. Виявлено взаємозв’язок економічного зростання України та участі національних виробників у міжнародних виробничих мережах. Визначено пріоритети поглиблення співпраці України з країнами ЄС з урахуванням участі у глобальних виробничих мережах. Окреслено перспективи участі України у глобальних ланцюгах доданої вартості в умовах повоєнного відновлення економіки. The master's thesis is devoted to the study of the theoretical foundations and modern trends of the process of global economic networking. The essence of global value chains as constituent elements of international production networks has been studied. Modern trends in the development of global production networks have been determined. A comparative analysis of the involvement of Ukraine and EU countries in global chains of added value was conducted. The relationship between the economic growth of Ukraine and the participation of national producers in international production networks has been revealed. Priorities for deepening Ukraine's cooperation with EU countries, taking into account participation in global production networks, have been determined. The prospects of Ukraine's participation in global chains of added value in the conditions of post-war economic recovery are outlined.
 • Item
  Вплив європейської інтеграції на економіки країн Східної Європи
  (ЦНТУ, 2024-01-23) Нос, Юлія Андріївна; Nos, Yuliia
  У роботі розглядаються тенденції та проблеми розвитку інтеграційних процесів у країнах Східної Європи та їх вплив на економічний розвиток. Визначено основні етапи євроінтеграційного процесу та логіку подій під час формування спільного європейського ринку. Зроблено загальні оцінки балансу інтересів і шляхів європейської інтеграції країн Східної Європи. Систематизовано методичні підходи до емпіричної оцінки впливу економічної інтеграції. Розглянуто також теоретичні аспекти дослідження ефекту «локомотива» у зовнішній торгівлі. Проаналізовано характеристики руху капіталу в інтегрованих одиницях. Проведено емпіричні оцінки впливу економічної інтеграції на економіку країн Східної Європи. Описано перспективи еволюційної інтеграції в країнах Східної Європи. Досліджено причини напруженості у відносинах між східноєвропейськими країнами (Польщею та Угорщиною) та «старою» Європою. Підтверджено перспективи євроінтеграції країн Південної Європи. Визначено основні напрями адаптації позитивного досвіду економічного розвитку та євроінтеграції країн Центрально-Східної Європи (ЦСЄ) до сучасних умов України. The work examines the trends and problems of the development of integration processes in the countries of Eastern Europe and their impact on economic development. The main stages of the European integration process and the logic of events during the formation of the common European market are defined. General assessments of the balance of interests and ways of European integration of Eastern European countries have been made. Methodical approaches to the empirical assessment of the impact of economic integration are systematized. The theoretical aspects of the study of the "locomotive" effect in foreign trade are also considered. The characteristics of capital movement in integrated units are analyzed. Empirical assessments of the impact of economic integration on the economies of Eastern European countries have been carried out. The prospects of evolutionary integration in the countries of Eastern Europe are described. The causes of tension in the relations between Eastern European countries (Poland and Hungary) and "old" Europe are studied. The prospects of the European integration of the countries of Southern Europe have been confirmed. The main directions of adaptation of the positive experience of economic development and European integration of the countries of Central and Eastern Europe (CEE) to the modern conditions of Ukraine are determined.
 • Item
  Напрями покращення структури аграрного експорту як чинника економічного зростання України
  (ЦНТУ, 2024-01-24) Корнієнко, Сергій Васильович; Korniienko, Serhii
  У роботі досліджено основні тенденції та закономірності розвитку світової торгівлі аграрною продукцією в умовах глобалізації. Систематизовано теоретичні положення щодо впливу аграрного експорту на економіку країн, що розвиваються. Узагальнено методичні підходи до дослідження аграрного експорту та його впливу на економічне зростання. Проаналізовано позиції України на світовому ринку продовольства, динаміку та структурні особливості аграрного експорту України. Визначено ризики та загрози розвитку аграрного експорту України в умовах воєнного стану. Обґрунтовано напрями удосконалення структури українського експорту аграрної продукції. Визначено заходи щодо покращення структури аграрного експорту України. In the master's thesis, the main trends and regularities of the development of world trade in agricultural products in the conditions of globalization were investigated. Theoretical provisions regarding the influence of agricultural exports on the economy of developing countries are systematized. Methodological approaches to the study of agricultural export and its impact on economic growth are summarized. The position of Ukraine on the world food market, the dynamics and structural features of Ukraine's agricultural exports are analyzed. Risks and threats to the development of agricultural exports of Ukraine in the conditions of martial law are identified. The directions for improving the structure of Ukrainian export of agricultural products are substantiated. Measures to improve the structure of agricultural exports of Ukraine have been determined.
 • Item
  Вплив глобальних ланцюгів створення вартості на розвиток переробної промисловості України
  (ЦНТУ, 2024-01-23) Лукавенко, Олександра Олександрівна; Lukavenko, Oleksandra
  У роботі розглянуто сутнісні характеристики та концептуальні засади формування глобальних ланцюгів створення вартості. Систематизовано теоретичні положення щодо визначення детермінант участі країн в глобальних ланцюгах доданої вартості. Узагальнено методичні підходи до оцінки участі країни у глобальних ланцюгах створення вартості та визначення їх впливу на розвиток переробної промисловості. Визначено особливості функціонування глобальних ланцюжків створення вартості в умовах посилення загроз. Окреслено сучасні тенденції участі країн у глобальних ланцюжках створення вартості. Визначено ступінь залучення України у глобальні ланцюги доданої вартості та основні фактори, що впливають на місце країни у цих ланцюжках. Оцінено вплив участі України у глобальних ланцюгах доданої вартості на основні показники промисловості. The work examines the essential characteristics and conceptual foundations of the formation of global value chains. Theoretical provisions on determining the determinants of countries' participation in global chains of added value are systematized. Methodological approaches to assessing the country's participation in global value chains and determining their impact on the development of the processing industry are summarized. The peculiarities of the functioning of global chains of value creation in conditions of increased threats are determined. Current trends in countries' participation in global value chains are outlined. The degree of involvement of Ukraine in global chains of added value and the main factors affecting the country's place in these chains are determined. The impact of Ukraine's participation in global value-added chains on the main indicators of industry was assessed.
 • Item
  Стратегічні пріоритети підвищення ефективності зовнішньої торгівлі регіонів України
  (ЦНТУ, 2024-01-23) Меленич, Тетяна Віталіївна; Melenych, Tetiana
  У роботі досліджено теоретичні основи вивчення сутності зовнішньої торгівлі регіону та її значення для розвитку національної економіки. Узагальнено теорії, що пояснюють роль зовнішньої торгівлі у забезпеченні економічного зростання на регіональному рівні. Обґрунтовано методичні підходи до оцінки динаміки, структури та ефективності зовнішньої торгівлі регіону. Досліджено динамічно-структурні характеристики зовнішньої торгівлі регіонів України та визначено основні тенденції зміни в умовах воєнного стану. Оцінено ефективність зовнішньої торгівлі регіонів України. Визначено залежність економічного зростання регіонів від динаміки показників зовнішньої торгівлі. Обґрунтовано напрями удосконалення інституційного середовища зовнішньоторговельної діяльності на регіональному рівні. Розроблено механізм підвищення ефективності зовнішньої торгівлі регіонів України. The theoretical basis of the study of the essence of the region's foreign trade and its importance for the development of the national economy is explored in the work. The theories explaining the role of foreign trade in ensuring economic growth at the regional level are summarized. Methodical approaches to assessing the dynamics, structure and efficiency of the region's foreign trade are substantiated. The dynamic and structural characteristics of foreign trade of the regions of Ukraine were studied and the main trends of change in the conditions of martial law were determined. The efficiency of foreign trade of the regions of Ukraine was evaluated. The dependence of economic growth of regions on the dynamics of foreign trade indicators is determined. The directions for improving the institutional environment of foreign trade activity at the regional level are substantiated. A mechanism for increasing the efficiency of foreign trade in the regions of Ukraine has been developed.
 • Item
  Напрями імплементації в Україні досвіду реалізації інноваційної політики в Польщі
  (ЦНТУ, 2024-01-23) Мельніченко, Костянтин Юрійович; Melnichenko, Kostiantyn
  У магістерській роботі узагальнено теоретичні підходи до трактування сутності інноваційної діяльності як чинника економічного розвитку. Визначено зміст державної інноваційної політики та сутнісні характеристики основних інструментів її реалізації. Систематизовано методи дослідження інноваційної діяльності та оцінки її впливу на економічне зростання країни. Проаналізовано основні принципи та засади Спільної інноваційної політики ЄС та умови формування національних стратегій, завдання, інструменти та заходи інноваційної політики Польщі. Визначено вплив інноваційної політики на економічне зростання Польщі. Виявлено основні тенденції інноваційної діяльності в Україні та їх вплив на національну економіку. Обґрунтовано напрями удосконалення інноваційної політики України на основі польського досвіду. The master's work summarizes theoretical approaches to the interpretation of the essence of innovative activity as a factor of economic development. The content of the state innovation policy and the essential characteristics of the main tools for its implementation have been determined. The methods of researching innovative activity and assessing its impact on the country's economic growth are systematized. The main principles and principles of the Common Innovation Policy of the EU and the conditions for the formation of national strategies, tasks, tools and measures of Poland's innovation policy are analyzed. The impact of innovation policy on the economic growth of Poland is determined. The main trends of innovative activity in Ukraine and their impact on the national economy are revealed. The areas of improvement of Ukraine's innovation policy based on the Polish experience are substantiated.
 • Item
  Пріоритети розвитку вітчизняного експорту в умовах Зони вільної торгівлі між Україною та ЄС (на прикладі продукції АПК)
  (ЦНТУ, 2024-01-24) Миценко, Віталій Олегович; Mytsenko, Vitalii
  У роботі досліджено тенденції та проблеми розвитку українського експорту продукції агропромислового комплексу в умовах членства України у Всеосяжній зоні вільної торгівлі ЄС. Узагальнено теоретичні аспекти аналізу конкурентоспроможності підприємств АПК у контексті міжнародної інтеграції. Досліджено вимоги Євросоюзу до функціонування ринків агропродовольчої продукції. Систематизовані інституційні аспекти розвитку аграрного експорту України в умовах євроінтеграції. Проаналізовано тенденції, особливості та проблеми розвитку вітчизняного експорту продукції АПК до країн Євросоюзу. Здійснено емпіричні оцінки факторів конкурентоспроможності українських підприємств АПК на європейському ринку. Проаналізовано інфраструктурні аспекти посилення міжнародної конкурентоспроможності українського АПК. Окреслено стратегічні вектори розвитку вітчизняного експорту продукції АПК в умовах функціонування Зони вільної торгівлі Євросоюзу. Розроблено рекомендації стосовно розвитку інституційного забезпечення вітчизняного експорту агропродовольчої продукції до ЄС. The paper examines the trends and problems of the development of Ukrainian exports of products of the agro-industrial complex in the conditions of Ukraine's membership in the EU Comprehensive Free Trade Area. The theoretical aspects of the analysis of the competitiveness of agribusiness enterprises in the context of international integration are summarized. The requirements of the European Union for the functioning of agro-food markets have been studied. Systematized institutional aspects of the development of agricultural exports of Ukraine in the conditions of European integration. The trends, peculiarities and problems of the development of the domestic export of agricultural products to the countries of the European Union are analyzed. Empirical evaluations of factors of competitiveness of Ukrainian agribusiness enterprises on the European market were carried out. The infrastructural aspects of strengthening the international competitiveness of the Ukrainian agricultural industry are analyzed. The strategic vectors of the development of the domestic export of agricultural products in the conditions of the functioning of the Free Trade Zone of the European Union are outlined. Recommendations have been developed regarding the development of institutional support for the domestic export of agro-food products to the EU.
 • Item
  Вплив зовнішньої торгівлі сільськогосподарською продукцією на продовольчу безпеку України
  (ЦНТУ, 2024-01-23) Лихенко, Олег Валерійович; Lykhenko, Oleh
  У роботі досліджено основні тенденції та закономірності розвитку світової торгівлі аграрною продукцією в умовах глобалізації. Систематизовано теоретичні положення щодо впливу аграрного експорту на економіку країн, що розвиваються. Узагальнено методичні підходи до дослідження аграрного експорту та його впливу на економічне зростання. Проаналізовано позиції України на світовому ринку продовольства, динаміку та структурні особливості аграрного експорту України. Визначено ризики та загрози розвитку аграрного експорту України в умовах воєнного стану. Обґрунтовано напрями удосконалення структури українського експорту аграрної продукції. Визначено заходи щодо покращення структури аграрного експорту України. In the master's thesis, the main trends and regularities of the development of world trade in agricultural products in the conditions of globalization were investigated. Theoretical provisions regarding the influence of agricultural exports on the economy of developing countries are systematized. Methodological approaches to the study of agricultural export and its impact on economic growth are summarized. The position of Ukraine on the world food market, the dynamics and structural features of Ukraine's agricultural exports are analyzed. Risks and threats to the development of agricultural exports of Ukraine in the conditions of martial law are identified. The directions for improving the structure of Ukrainian export of agricultural products are substantiated. Measures to improve the structure of agricultural exports of Ukraine have been determined.
 • Item
  Роль прямих іноземних інвестицій у повоєнній відбудові економіки регіонів України
  (ЦНТУ, 2024-01-24) Коваленко, Дарина Олександрівна; Kovalenko, Daryna
  У роботі узагальнено теоретичні підходи до визначення сутності прямих іноземних інвестицій та їх значення для економіки. Проаналізовано теоретичні основи дослідження інвестиційних процесів на регіональному рівні. Систематизовано методи дослідження процесу прямого іноземного інвестування і обґрунтувати методику оцінки впливу ПІІ на економіку регіону. Визначено рівень забезпеченості регіонів України інвестиційними ресурсами. Проаналізовано структурні особливості ПІІ у регіонах України. Оцінено ступінь диференціації регіонів України за рівнем інвестиційної привабливості. Визначено детермінанти прямого іноземного інвестування в економіку регіонів. Обґрунтовано пріоритетні види економічної діяльності для залучення ПІІ у період повоєнного відновлення економіки регіонів України. The master's thesis summarizes theoretical approaches to determining the essence of foreign direct investments and their significance for the economy. The theoretical foundations of the research of investment processes at the regional level are analyzed. The methods of researching the process of direct foreign investment are systematized and the method of assessing the impact of FDI on the economy of the region is substantiated. The level of provision of the regions of Ukraine with investment resources has been determined. The structural features of FDI in the regions of Ukraine are analyzed. The degree of differentiation of the regions of Ukraine by the level of investment attractiveness was assessed. Determinants of direct foreign investment in the regional economy are determined. The priority types of economic activity for attracting FDI in the period of post-war recovery of the economy of the regions of Ukraine are substantiated.
 • Item
  Удосконалення інструментів управління зовнішнім державним боргом України
  (ЦНТУ, 2024-01-24) Куртишан, Каріна Миколаївна; Kurtyshan, Karina
  У магістерській роботі визначено сутнісні характеристики зовнішнього державного боргу та його вплив на економіку. Систематизовано теоретичні засади управління зовнішнім державним боргом. Узагальнено міжнародний досвід вирішення проблем зовнішньої заборгованості держави. Проаналізовано нормативно-правове забезпечення управління зовнішнім державним боргом в Україні. Визначено основні тенденції утворення та повернення зовнішнього державного боргу України. Оцінено ефективність системи управління зовнішнім державним боргом України. Обґрунтовано заходи щодо зменшення боргового навантаження на економіку України. Визначено основні інструменти управління зовнішнім державним боргом в умовах повоєнного відновлення України. In the master's thesis, the essential characteristics of external public debt and its impact on the economy are defined. The theoretical principles of external state debt management are systematized. The international experience of solving the problems of the state's foreign debt is summarized. The normative and legal provision of external public debt management in Ukraine is analyzed. The main trends in the `The effectiveness of the external public debt management system of Ukraine was assessed. Measures to reduce the debt burden on the economy of Ukraine are substantiated. The main instruments of external public debt management in the post-war reconstruction of Ukraine are defined.
 • Item
  Стратегія зміцнення зовнішньоторговельної безпеки України в умовах повоєнного відновлення економіки
  (ЦНТУ, 2024-01-23) Антоненко, Сергій Андрійович; Antonenko, Serhii
  У роботі систематизовано теоретичні підходи до визначення сутності зовнішньоторговельної безпеки як економічної та безпекової категорії. Узагальнено міжнародний досвід реалізації зовнішньоторговельних стратегій. Проаналізовано теоретико-методичні засади стратегічного планування розвитку зовнішньої торгівлі в контексті економічної безпеки. Охарактеризовано основні тенденції розвитку зовнішньої торгівлі України в умовах війни. Оцінено відповідність показників зовнішньоторговельної безпеки України встановленим граничним значенням. Визначено вплив зовнішньоторговельної безпеки на економічне зростання України. Обґрунтовано стратегічні напрями зниження загроз зовнішньоторговельній безпеці України. Визначено прогнозні результати реалізації стратегії зовнішньоторговельної безпеки у перші три роки після завершення війни. Theoretical approaches to defining the essence of foreign trade security as an economic and security category are systematized in the master's thesis. The international experience of implementing foreign trade strategies is summarized. The theoretical and methodological principles of strategic planning for the development of foreign trade in the context of economic security are analyzed. The main trends in the development of Ukraine's foreign trade during the war are characterized. The conformity of indicators of Ukraine's foreign trade security with the established limit values was assessed. The influence of foreign trade security on the economic growth of Ukraine is determined. Strategic directions for reducing threats to Ukraine's foreign trade security are substantiated. The forecast results of the implementation of the foreign trade security strategy in the first three years after the end of the war have been determined.
 • Item
  Залучення ПІІ у реальний сектор економіки як основа повоєнного відновлення України
  (ЦНТУ, 2024-01-23) Абрамов, Владислав Віталійович; Abramov, Vladyslav
  У роботі узагальнено теоретичні засади визначення ролі прямих іноземних інвестицій у забезпеченні економічного зростання країни на основі розвитку реального сектору економіки. Визначено основні характеристики реального сектора економіки як об’єкта інвестування. Систематизовано методичні підходи до оцінки впливу інвестицій на економічне зростання країни. Визначено особливості динаміки та структури інвестицій в реальний сектор економіки України. Проаналізовано структурні зміни капітальних інвестицій та ПІІ, залучених у реальний сектор економіки України. Оцінено вплив ПІІ на розвиток реального сектора економіки України. Визначено пріоритети залучення інвестицій в реальний сектор економіки України після завершення війни. Обґрунтовано інструменти підвищення інвестиційної привабливості реального сектора економіки в умовах повоєнного відновлення. The thesis summarizes the theoretical principles of determining the role of direct foreign investment in ensuring the economic growth of the country based on the development of the real sector of the economy. The main characteristics of the real sector of the economy as an investment object are defined. Methodical approaches to assessing the impact of investments on the country's economic growth are systematized. The peculiarities of the dynamics and structure of investments in the real sector of the economy of Ukraine are determined. The structural changes of capital investments and FDI involved in the real sector of the economy of Ukraine are analyzed. The impact of FDI on the development of the real sector of Ukraine's economy was assessed. The priorities of attracting investments into the real sector of Ukraine's economy after the end of the war have been determined. The instruments for increasing the investment attractiveness of the real sector of the economy in the conditions of post-war recovery are substantiated.
 • Item
  Обґрунтування засобів збалансування переваг та загроз від зовнішньої торгівлі України
  (ЦНТУ, 2024-01-24) Бабанська, Сніжана Сергіївна; Babanska, Snizhany
  У магістерській роботі узагальнено теоретичні положення щодо визначення сутності міжнародної торгівлі та її значення для економічного розвитку країн. Систематизовано підходи до ідентифікації ризиків і загроз в сфері зовнішньої торгівлі країн. Обґрунтовано методику оцінювання збалансованості переваг і загроз у зовнішній торгівлі країни. Визначено ступінь збалансованості географічної та товарної структури зовнішньої торгівлі України. Оцінено вплив збалансованості зовнішньої торгівлі на економічне зростання України. Розроблено інструменти максимізації переваг євроінтеграційного процесу для покращення торговельного балансу України. Обґрунтовано напрями розширення географічних ринків для збалансування товарної структури українського експорту. The master's thesis summarizes the theoretical provisions regarding the definition of the essence of international trade and its importance for the economic development of countries. Approaches to the identification of risks and threats in the field of foreign trade of countries are systematized. The method of assessing the balance of advantages and threats in the country's foreign trade is substantiated. The degree of balance of the geographical and commodity structure of Ukraine's foreign trade was determined. The influence of balanced foreign trade on the economic growth of Ukraine is assessed. Tools for maximizing the benefits of the European integration process to improve Ukraine's trade balance have been developed. The directions for the expansion of geographic markets to balance the commodity structure of Ukrainian exports are substantiated.