Наукові записки. Випуск 11. Частина 1. - 2011

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 78
 • Item
  Проблеми зайнятості в Кіровоградській області
  (КНТУ, 2011) Іванова, Т. В.; Макаренко, С. С.; Ivanova, T.; Makarenko, S.
  В статті розглянуто сучасний стан зайнятості населення в Кіровоградській області. Виявлено основні проблеми, які виникають на ринку праці при пошуку чи зміні робочого місця. Розроблено рекомендації щодо формування та забезпечення ефективної зайнятості та економічного зростання Кіровоградської області. In the article the current state of employment in Kirovograd region. The main problems in the labor market in finding or changing jobs. Recommendations for ensuring effective development and employment and economic growth in Kirovograd region.
 • Item
  До ефективності використання сучасних токарних обробних центрів
  (КНТУ, 2011) Сафронова, Н. В.; Мажара, В. А.
  В статті досліджено шляхи підвищення якості оброблюваних поверхонь на сучасних обробних центрах. Зокрема можливість використання різців, що виготовлені з використанням технології Wiper. Проведено оцінку ефективності використання сучасних обробних центрів, побудовані відповідні залежності, що доводять доцільність використання токарних обробних центрів. Встановлені подальші перспективи щодо подальшого підвищення продуктивності обробки деталей на обробних центрах, зокрема використання автоматичних пристроїв завантаження деталей чи промислових роботів, які дозволяють зменшити час простоювання обладнання.
 • Item
  Теоретичні аспекти позикового капіталу підприємства
  (КНТУ, 2011) Ватаманюк, Я. Д.; Мельник, Т. А.
 • Item
  Економічна сутність доходу підприємства
  (КНТУ, 2011) Єлбаєва, І. Р.; Мельник, Т. А.
  В статті досліджуються різні підходи до визначення терміну «дохід» підприємства. Обґрунтовується доцільність його подальшого уточнення.
 • Item
  Аналіз конструктивних параметрів цангових затискних механізмів
  (КНТУ, 2011) Тірошко, Т. А.; Мажара, В. А.; Подольський, А. Ю.
  В статті проведено дослідження основних конструктивних параметрів цангових затискних механізмів. Досліджено характеристики цангових затискних пристроїв, зокрема встановлено залежності довжини пелюстки ld від площі її поперечного перерізу F, довжини пелюстки ld від допуску заготовки δр та довжини пелюстки ld від допуску заготовки Δd.
 • Item
  Обучение иностранных студентов составлению информативного реферата
  (КНТУ, 2011) Липатова, М. В.; Ліпатова, М. В.
  Статья посвящена вопросу обучения иностранных студентов реферированию научной литературы. Автор рассказывает о формировании умений и навыков при овладении техникой реферирования, обобщает типы заданий при обучении реферированию.
 • Item
  Склад фінансової системи Великобританії
  (КНТУ, 2011) Щербина, С. В.; Щербина, Р. Г.
  Головною ланкою є державний бюджет, йому належить основна роль у забезпеченні політичних і економічних умов відтворення виробничих відношень капіталізму, через державний бюджет перерозподіляється біля 40 % національного доходу країни. Він виступає як головну зброю державно-монополістичного регулювання і стимулювання економіки країни. За рахунок ресурсів бюджету здійснюється мілітаризація господарства і капіталовкладення в ряд нових галузей, що потребують значних витрат.
 • Item
  Оцінка значень коефіцієнта Джині при деяких законах розподілу сукупного доходу
  (КНТУ, 2011) Гуцул, В. І.; Кадашова, В. О.
  В статті досліджується нерівномірність доходів населення за допомогою коефіцієнта Джині k. Аналізується залежність коефіцієнта Джині k від закону розподілу доходів населення та співвідношення мінімального і максимального розмірів доходів. Отримані результати представлені в аналітичній та графічній формах.
 • Item
  Напрямки досліджень у галузі ґрунтозберігаючих технологій та знарядь для основного обробітку ґрунту
  (КНТУ, 2011) Петренко, М. М.; Марченко, Т. К.
  Проаналізовано переваги та недоліки існуючих технологій проведення оранки з екологічної точки зору, наведено основні напрямки збереження агрегатного стану ґрунту під час обробітку. Тhe advantages and disadvantages of existing technologies of tillage from an environmental point of view, are the major areas of conservation aggregate state of the soil during cultivation.
 • Item
  Sociolinguistic causes of language change
  (КНТУ, 2011) Grechykhina, N.; Timoshenko, Т.; Гречихіна, Н. В.; Тимошенко, Т. В.
  Sociolinguistic causes of language change are considered in this article. It deals with three proposed external sociolinguistic factors – fashion, foreign influence and social need which can potentially affect the language and accelerate hidden trends already existing in the language. В статті розглядаються соціолінгвістичні причини зміни мови. Пропонується розгляд трьох зовнішніх соціолінгвістичних факторів – мода, іноземний вплив та соціальна потреба, які можуть потенціально впливати на мову та розвивати вже існуючі у мові приховані тенденції.
 • Item
  Загальні процеси словотворення
  (КНТУ, 2011) Тимошенко, Т. В.; Гречихіна, Н. В.; Timoshenko, Т.; Grechykhina, N.
  В цій статті пояснюються загальні процеси словотворення в англійській мові. Наведені приклади новоутворених слів за допомогою префіксів та суфіксів. This article explains the general process of wordformation in English. The examples of new formed words with the help of prefixes and suffixes are given here.
 • Item
  Порівняльний аналіз типових та реальних добових графіків електричних навантажень промислових споживачів
  (КНТУ, 2011) Петрова, К. Г.; Petrova, К.
  Виконано порівняльний аналіз параметрів типових та реальних добових графіків електричних навантажень; виявлено принципову схожість та відмінності між ними, надано рекомендації щодо доцільності подальшого використання типових графіків навантажень в умовах сьогодення. Performed the comparative analysis parameters of typical daily schedules and actual electrical loads found fundamental similarities and differences, provided recommendations about the advisability of further use of typical schedules in today's conditions.
 • Item
  Аналіз та синтез кінематико-силової структури захватних пристроїв
  (КНТУ, 2011) Павленко, І. І.; Годунко, М. О.; Pavlenko, І.; Godunko, М.
  У даній статті описано методику дослідження будови захватних пристроїв роботів на структурному рівні. Також приведені кінематичні схеми та структурні формули для типових варіантів виконання захватів. Запропоновано кінематико-силові схеми та формули балансу сил захватних пристроїв різних виконань. In this article the method of research of structure of grippers of robots is described at structural level. Kinematics charts and structural formulas are also resulted for the typical variants of implementation of grippers. Kinematics-forces charts and formulas of balance of forces of capture devices of different implementations are offered.
 • Item
  Відрядження у межах України та за кордон : актуальні питання обліку
  (КНТУ, 2011) Рузмайкіна, І. В.; Непомняща, С. М.
  У статті розглядається порядок відшкодування працівникам витрат, пов'язаних з перебуванням у відрядженнях. Значна увага приділяється особливостям нових норм відшкодування витрат на відрядження в межах України та за кордон, пов’язаних із набранням чинності Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року №2755-VI.
 • Item
  Вера – основополагающий фактор информационных процессов и жизнедеятельности человека
  (КНТУ, 2011) Марченко, К. Н.
  Представлен человек как информационная система. Рассмотрены информационные процессы в организме человека и его жизнедеятельности. Показано влияние фактора веры на протекание информационных процессов и их эффективность. Представлена людина як інформаційна система. Розглянуті інформаційні процеси в організмі людини і його життєдіяльності. Показаний вплив чинника віри на протікання інформаційних процесів та їх ефективність. A man as informative system is presented. Informative processes are considered in the organism of man and his vital functions. Influence of factor of faith is shown on flowing of informative processes and their efficiency.
 • Item
  Логічна структура науки
  (КНТУ, 2011) Кирильчук, В. Т.
  В статті розглядаються основи, закони, основні поняття, теорії, ідеї, які є складовими елементами логічної структури науки. Foundations, laws, basic concepts, theories and ideas, which are the elements of the logical structure of science are considered in the article.
 • Item
  Гуманістична спрямованість науки
  (КНТУ, 2011) Кирильчук, В. Т.
  В статті розглядається спрямованість науки на розвиток людини, її творчих здібностей, культури, мислення. In the article the orientation of science on a human development, his creativity, a culture of thinking is considered.
 • Item
  Системная организация терминологической лексики в современном немецком языке
  (КНТУ, 2011) Москаленко, М. М.; Шкот, И. Л.; Москаленко, М. М.; Шкот, І. Л.
  В современной науке о языке утвердилось мнение о том, что словарный состав языка представляет собой лексико-семантическую систему, обладающую своими языковыми закономерностями и своими специфическими особенностями. Системный характер словарного состава языка предполагает системный характер его подсистем, в частности, изучаемой терминосистемы ОМД (обработка металлов давлением), под которой мы понимаем совокупность терминологических единиц, связанных друг с другом на понятийном, лексико-семантическом, словообразовательном и грамматическом уровнях.
 • Item
  Конотація як засіб вираження оцінки в газетно-публіцистичних текстах
  (КНТУ, 2011) Москаленко, М. М.; Шкот, І. Л.
  В газетно-публіцистичних текстах ми відзначаємо два пласти лексики-газетна неоцінна (нейтральна) лексика і газетна оцінна лексика. Загальною рисою більшості лексичних одиниць газетного вокабуляру в їх оцінне, а точніше соціально-оцінне забарвлення. У цьому одна з причин сили і вагомості газетного слова. Принцип соціальної оцінності мови газети визначав здебільшого відбір мовних засобів, які призначені висловлювати соціальну оцінність фактів, явищ, подій.
 • Item
  Специфіка прийняття рішень працівниками ризиконебезпечних професій
  (КНТУ, 2011) Златопольська, А. С.; Півень, А. О.; Zlatopolska, А.; Piven, А.
  В даній статті автори проводять огляд процесу прийняття рішень, факторів впливу на нього та ефективного механізму прийняття рішень в екстремальних умовах. In this article the authors review the decision making process, factors of influence onhim, and an effective mechanism for decision-making under extreme conditions.