Перший (бакалаврський) рівень

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 112
 • Item
  Програмне забезпечення інформаційної каталожної системи
  (ЦНТУ, 2023-06) Литвиненко, Дмитро Олегович; Litvinenko, Dmytro
  В даній бакалаврській роботі розроблена інформаційна каталожна система. Метою роботи є дослідження та програмна реалізація інформаційної каталожної системи. Об’єктом дослідження є процес ведення електронного каталогу. Предметом дослідження є методи каталогізації та систематизації. Методи дослідження базуються на методах обробки даних, методах каталогізації та систематизації, методах розробки програмного забезпечення. Результат роботи – програмна реалізація інформаційної каталожної системи. В процесі роботи над програмною моделлю виконано аналіз існуючих апаратних та програмних засобів. В повній мірі описані всі компоненти розробленого програмного забезпечення. Розроблено зручний інтерфейс користувача. Наведені інструкції по роботі з програмними засобами. Програма призначена для виконання під управлінням операційної системи сімейства Windows. Програму розроблено в середовищі Delphi 7. An information catalog system has been developed in this bachelor's thesis. The purpose of the work is the study and software implementation of information catalog system. The object of the study is the process of maintaining an electronic catalog. The subject of the study is methods of cataloging and systematization. The research methods are based on data processing methods, methods of cataloging and systematization, and the methods of software development. The result of the work is software implementation of information catalog system. The analysis of the existing hardware and software methods was carried out in the process of working on the software model. All components of the developed software are fully described. A user-friendly interface has been developed. The instructions for working with the software are given. The software is designed to run on Windows operating system. The software was developed in Delphi 7.
 • Item
  Програмне забезпечення підсистеми системного адміністрування та управління неоднорідною мережею
  (ЦНТУ, 2023-06) Козак, Артем Ігорович; Kozak, Artem
  В даній бакалаврській дипломній роботі розроблена система маршрутизації на базі SoftLinux рішення, яка призначена для об’єднання різнорідних, віддалених мереж у єдину систему. В процесі роботи над проектом виконано аналіз існуючих апаратних та програмних засобів. В повній мірі описані всі компоненти розробленої системи. Застосовані правила маршрутизації з урахуванням одночасного використання декількох каналів Інтернет. Система забезпечує надійність та захист всіх компонентів мережі. Система розгорнута на ПЕОМ архітектури IBM PC з ОС Linux Ubuntu server 20. Було використано програмне забезпечення Iptables, dnsmasq та вбудовані модулі ядра ОС. In this bachelor's thesis, a routing system based on SoftLinux solution is developed, which is designed to combine heterogeneous, remote networks into a single system. In the process of working on the project, an analysis of existing hardware and software was performed. All components of the developed system are fully described. Routing rules are applied taking into account the simultaneous use of several Internet channels. The system provides reliability and protection of all network components. The system is deployed on a PC IBM PC with Linux Ubuntu server 20. Iptables, dnsmasq software and OS kernel modules were used.
 • Item
  Програмне забезпечення системи керування відносинами з клієнтами
  (ЦНТУ, 2023-06) Бондаревський, Сергій Олександрович; Bondarevsky, Sergey
  Метою даної бакалаврської роботи є розробка програмного забезпечення, який буде відповідати вимогам з технічного завдання. Система реалізована на базі фреймворку Laravel та за допомогою The Maps JavaScript API. Бакалаврська робота містить такі розділи: призначення і область застосування системи; огляд існуючих програмних систем та рішень; обґрунтування вибору принципу розробки і методики побудови системи; опис і обґрунтування проектних рішень з проектування веб-додатку; розрахунки і експериментальні матеріали, що підтверджують вірність проектних та програмних рішень; впровадження системи в експлуатацію. Спочатку було проаналізовано інші схожі за основною темою системи, охарактеризовано їх плюси та недоліки. В процесі роботи було описано всі кроки розробки з поясненнями до них – розробка серверної частини, проектування бази даних, розробка веб-сторінок, робота з картою з JavaScript. Зроблено висновки в результаті реалізованої системи. Робота містить структурну схему системи, функціональну схему системи, 3 діаграми процесів та блок-схему алгоритмів роботи додатку. The purpose of this bachelor thesis is to develop software that will meet the requirements of the technical task. The system is implemented on the basis of the Laravel framework and using The Maps JavaScript API. The bachelor thesis contains the following sections: the purpose and scope of the system; review of existing software systems and solutions; justification of the choice of the development principle and method of building the system; description and substantiation of project solutions for web application design; calculations and experimental materials confirming the validity of design and program solutions; putting the system into operation. First, other systems similar to the main theme were analyzed, their advantages and disadvantages were characterized. In the course of work, all development steps were described with explanations for them - development of the server part, database design, development of web pages, work with a JavaScript map. Conclusions are made as a result of the implemented system. The work contains a structural diagram of the system, a functional diagram of the system, 3 process diagrams and a block diagram of the algorithms of the application.
 • Item
  Програмне забезпечення системи візуалізації програмування послідовного порту у навчальних цілях
  (ЦНТУ, 2023-06) Хрусталенко, Станіслав Миколайович; Khrustalenko, Stanislav
  В даній випускній кваліфікаційній роботі за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти розроблено програмне забезпечення, яке призначено для системи візуалізації програмування послідовного порту у навчальних цілях. Метою розробки є програмне забезпечення системи візуалізації програмування послідовного порту у навчальних цілях. Результат роботи – програмна реалізація системи візуалізації програмування послідовного порту у навчальних цілях. В процесі роботи над програмною моделлю виконано аналіз існуючих апаратних та програмних засобів. В повній мірі описані всі компоненти розробленого програмного забезпечення. Розроблено зручний інтерфейс користувача. Наведені інструкції по роботі з програмними засобами. Програма може використовуватися на ПЕОМ архітектури IBM PC з ОС Windows 10/11. Програму розроблено в середовищі Builder С++. In this graduation thesis for the first (bachelor) level of higher education, software is developed, which is intended for the visualization system of serial port programming for educational purposes. The goal of the development is a serial port programming visualization system software for educational purposes. The result of the work is the software implementation of the serial port programming visualization system for educational purposes. In the process of working on the software model, an analysis of existing hardware and software was performed. All components of the developed software are fully described. A convenient user interface has been developed. Instructions for working with software tools are provided. The program can be used on PCs of IBM PC architecture with Windows 10/11 OS. The program was developed in the Builder C++ environment.
 • Item
  Програмне забезпечення системи тестування жорсткого диску з використанням технології SMART
  (ЦНТУ, 2023-06) Семенюк, Олександр Валентинович; Semeniuk, Oleksandr
  В даній випускній кваліфікаційній роботі за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти розроблено програмне забезпечення, яке призначено для системи тестування жорсткого диску з використанням технології SMART. Метою розробки є програмне забезпечення системи тестування жорсткого диску з використанням технології SMART. Результат роботи – програмна реалізація системи тестування жорсткого диску з використанням технології SMART. В процесі роботи над програмною моделлю виконано аналіз існуючих апаратних та програмних засобів. В повній мірі описані всі компоненти розробленого програмного забезпечення. Розроблено зручний інтерфейс користувача. Наведені інструкції по роботі з програмними засобами. Програма може використовуватися на ПЕОМ архітектури IBM PC з ОС Windows 10/11. Програму розроблено в середовищі Visual C++. In this final qualification work for the first (bachelor) level of higher education, software was developed, which is intended for the hard disk testing system using SMART technology. The purpose of the development is the hard disk testing system software using SMART technology. The result of the work is the software implementation of the hard disk testing system using SMART technology. In the process of working on the software model, an analysis of existing hardware and software was performed. All components of the developed software are fully described. A convenient user interface has been developed. Instructions for working with software tools are provided. The program can be used on PCs of IBM PC architecture with Windows 10/11 OS. The program was developed in the Visual C++ environment.
 • Item
  Програмне забезпечення системи управління електронним документообігом кафедри КбПЗ
  (ЦНТУ, 2023-06) Пануш, Валентин Дмитрович; Panush, Valentin
  В даній випускній кваліфікаційній роботі за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти розроблено програмне забезпечення, яке призначено для системи управління електронним документообігом кафедри КбПЗ. Метою розробки є програмне забезпечення системи управління електронним документообігом кафедри КбПЗ. Результат роботи – програмна реалізація системи управління електронним документообігом кафедри КбПЗ. В процесі роботи над програмною моделлю виконано аналіз існуючих апаратних та програмних засобів. В повній мірі описані всі компоненти розробленого програмного забезпечення. Розроблено зручний інтерфейс користувача. Наведені інструкції по роботі з програмними засобами. Програма може використовуватися на ПЕОМ архітектури IBM PC з ОС Windows 10/11. Програму розроблено в середовищі Visual C++. In this final qualification work for the first (bachelor) level of higher education, software was developed, which is intended for the electronic document flow management system of the CsSw department. The purpose of the development is the software of the electronic document flow management system of the department of CsSw. The result of the work is the software implementation of the electronic document flow management system of the Department of Medical Sciences. In the process of working on the software model, an analysis of existing hardware and software was performed. All components of the developed software are fully described. A convenient user interface has been developed. Instructions for working with software tools are provided. The program can be used on PCs of IBM PC architecture with Windows 10/11 OS. The program was developed in the Visual C++ environment.
 • Item
  Програмне забезпечення системи діагностування електронної системи автомобіля за стандартом ISO 14230
  (ЦНТУ, 2023-06) Марченко, Максим Сергійович; Marchenko, Maxim
  В даній випускній кваліфікаційній роботі за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти розроблено програмне забезпечення, яке призначено для системи діагностування електронної системи автомобіля за стандартом ISO 14230. Метою розробки є програмне забезпечення системи діагностування електронної системи автомобіля за стандартом ISO 14230. Результат роботи – програмна реалізація системи діагностування електронної системи автомобіля за стандартом ISO 14230. В процесі роботи над програмною моделлю виконано аналіз існуючих апаратних та програмних засобів. В повній мірі описані всі компоненти розробленого програмного забезпечення. Розроблено зручний інтерфейс користувача. Наведені інструкції по роботі з програмними засобами. Програма може використовуватися на ПЕОМ архітектури IBM PC з ОС Windows 10/11. Програму розроблено в середовищі RAD Studio Delphi 10.4. In this final qualification work for the first (bachelor) level of higher education, software was developed, which is intended for the system of diagnosing the electronic system of the car according to the ISO 14230 standard. The purpose of the development is the software of the system for diagnosing the electronic system of the car according to the ISO 14230 standard. The result of the work is the software implementation of the system for diagnosing the car's electronic system according to the ISO 14230 standard. In the process of working on the software model, an analysis of existing hardware and software was performed. All components of the developed software are fully described. A convenient user interface has been developed. Instructions for working with software tools are provided. The program can be used on PCs of IBM PC architecture with Windows 10/11 OS. The program was developed in the RAD Studio Delphi 10.4 environment.
 • Item
  Програмне забезпечення системи візуалізації процесу діагностики паралельного порту передачі даних
  (ЦНТУ, 2023-06) Ляшенко, Євген Володимирович; Liashenko, Eugene
  В даній випускній кваліфікаційній роботі за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти розроблено програмне забезпечення, яке призначено для системи візуалізації процесу діагностики паралельного порту передачі даних. Метою розробки є програмне забезпечення системи візуалізації процесу діагностики паралельного порту передачі даних. Результат роботи – програмна реалізація системи візуалізації процесу діагностики паралельного порту передачі даних. В процесі роботи над програмною моделлю виконано аналіз існуючих апаратних та програмних засобів. В повній мірі описані всі компоненти розробленого програмного забезпечення. Розроблено зручний інтерфейс користувача. Наведені інструкції по роботі з програмними засобами. Програма може використовуватися на ПЕОМ архітектури IBM PC з ОС Windows 10/11. Програму розроблено в середовищі Builder C++. In this final qualification work for the first (bachelor) level of higher education, software is developed, which is intended for the visualization system of the process of diagnostics of the parallel data transfer port. The purpose of the development is the software of the visualization system of the process of diagnostics of the parallel port of data transmission. The result of the work is the software implementation of the visualization system of the diagnostic process of the parallel data transfer port. In the process of working on the software model, an analysis of existing hardware and software was performed. All components of the developed software are fully described. A convenient user interface has been developed. Instructions for working with software tools are provided. The program can be used on PCs of IBM PC architecture with Windows 10/11 OS. The program was developed in the Builder C++ environment.
 • Item
  Програмне забезпечення системи захищених ІР-мереж на базі рішень Cisco для хмарних сервісів
  (ЦНТУ, 2023-06) Ясніцький, Дмитро Павлович; Yasnitskyi, Dmytro
  В даній випускній кваліфікаційній роботі за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти розроблено програмне забезпечення, яке призначено для системи захищених ІР-мереж на базі рішень Cisco для хмарних сервісів. Метою розробки є програмне забезпечення системи захищених ІР-мереж на базі рішень Cisco для хмарних сервісів. Результат роботи – програмна реалізація системи захищених ІР-мереж на базі рішень Cisco для хмарних сервісів. В процесі роботи над програмною моделлю виконано аналіз існуючих апаратних та програмних засобів. В повній мірі описані всі компоненти розробленого програмного забезпечення. Розроблено зручний інтерфейс користувача. Наведені інструкції по роботі з програмними засобами. Програма може використовуватися на ПЕОМ архітектури IBM PC з ОС Windows 10/11. Програму розроблено в середовищі Builder C++. In this graduation thesis for the first (bachelor) level of higher education, software is developed, which is intended for a system of protected IP networks based on Cisco solutions for cloud services. The purpose of the development is the software of the protected IP network system based on Cisco solutions for cloud services. The result of the work is a software implementation of a system of protected IP networks based on Cisco solutions for cloud services. In the process of working on the software model, an analysis of existing hardware and software was performed. All components of the developed software are fully described. A convenient user interface has been developed. Instructions for working with software tools are provided. The program can be used on PCs of IBM PC architecture with Windows 10/11 OS. The program was developed in the Builder C++ environment.
 • Item
  Програмне забезпечення системи оптимізації споживання енергії для розумного будинку
  (ЦНТУ, 2023-06) Плотніков, Владислав Андрійович; Plotnikov, Vladyslav
  В даній кваліфікаційній бакалаврській роботі розроблено програмне забезпечення, яке призначено для управління розумним будинком з підсистемою оптимізації електроспоживання. Метою розробки є програмне забезпечення системи оптимізації споживання енергії для розумного будинку. В процесі роботи над програмною моделлю виконано аналіз існуючих апаратних та програмних засобів. В повній мірі описані всі компоненти розробленого програмного забезпечення. Розроблено зручний інтерфейс користувача. Наведені інструкції по роботі з програмними засобами. Програма може використовуватися на ПЕОМ архітектури IBM PC з ОС Windows ХР/Vista/7/8/10. Програму розроблено в середовищі С++. In this qualifying bachelor's thesis, software is developed, which is intended for managing a smart house with a subsystem for optimizing electricity consumption. The purpose of the development is the software of the energy consumption optimization system for a smart home. In the process of working on the software model, an analysis of existing hardware and software was performed. All components of the developed software are fully described. A convenient user interface has been developed. Instructions for working with software tools are provided. The program can be used on personal computers of IBM PC architecture with Windows XP/Vista/7/8/10. The program was developed in the C++ environment.
 • Item
  Програмне забезпечення системи збирання та обробки електрофізіологічних сигналів
  (ЦНТУ, 2023-06) Селіванов, Тарас В’ячеславович; Selivanov, Taras
  В даній випускній кваліфікаційній роботі за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти розроблено програмне забезпечення, яке призначено для системи збирання та обробки електрофізіологічних сигналів. Метою розробки є програмне забезпечення системи збирання та обробки електрофізіологічних сигналів. Результат роботи – програмна реалізація системи збирання та обробки електрофізіологічних сигналів. В процесі роботи над програмною моделлю виконано аналіз існуючих апаратних та програмних засобів. В повній мірі описані всі компоненти розробленого програмного забезпечення. Розроблено зручний інтерфейс користувача. Наведені інструкції по роботі з програмними засобами. Програма може використовуватися на на платформах з IOS та Android. Програму розроблено в середовищі C# із використанням SQLite, та інших додаткових бібліотек. In this graduation thesis for the first (bachelor) level of higher education, software was developed, which is intended for the system of collecting and processing electrophysiological signals. The purpose of the development is the software system for collecting and processing electrophysiological signals. The result of the work is the software implementation of the system for collecting and processing electrophysiological signals. In the process of working on the software model, an analysis of existing hardware and software was performed. All components of the developed software are fully described. A convenient user interface has been developed. Instructions for working with software tools are provided. The program can be used on IOS and Android platforms. The program was developed in the C# environment using SQLite and other additional libraries.
 • Item
  Програмне забезпечення системи кібербезпеки ЕЦП для автентифікації користувачів у системах дистанційного навчання та тестування
  (ЦНТУ, 2023-06) Прудкий, Владислав Васильович; Prudkyi, Vladyslav
  В даній випускній кваліфікаційній роботі за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти розроблено програмне забезпечення, яке призначено для системи кібербезпеки ЕЦП для автентифікації користувачів у системах дистанційного навчання та тестування. Метою розробки є програмне забезпечення системи кібербезпеки ЕЦП для автентифікації користувачів у системах дистанційного навчання та тестування. Результат роботи – програмна реалізація системи кібербезпеки ЕЦП для автентифікації користувачів у системах дистанційного навчання та тестування. В процесі роботи над програмною моделлю виконано аналіз існуючих апаратних та програмних засобів. В повній мірі описані всі компоненти розробленого програмного забезпечення. Розроблено зручний інтерфейс користувача. Наведені інструкції по роботі з програмними засобами. Програма може використовуватися на ПЕОМ архітектури IBM PC з ОС Windows 10/11. Програму розроблено в середовищі Visual C#. In this final qualification work for the first (bachelor) level of higher education, software is developed, which is intended for the EDS cyber security system for user authentication in distance learning and testing systems. The goal of the development is the EDS cyber security system software for user authentication in distance learning and testing systems. The result of the work is the software implementation of the EDS cyber security system for user authentication in distance learning and testing systems. In the process of working on the software model, an analysis of existing hardware and software was performed. All components of the developed software are fully described. A convenient user interface has been developed. Instructions for working with software tools are provided. The program can be used on PCs of IBM PC architecture with Windows 10/11 OS. The program was developed in the Visual C# environment.
 • Item
  Програмне забезпечення системи кібербезпеки застосунків та даних захищеної файлової системи
  (ЦНТУ, 2023-06) Лівітчук, Олексій Віталійович; Livitchuk, Oleksiy
  В даній випускній кваліфікаційній роботі за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти розроблено програмне забезпечення, яке призначено для системи кібербезпеки застосунків та даних захищеної файлової системи. Метою розробки є програмне забезпечення системи кібербезпеки застосунків та даних захищеної файлової системи. Результат роботи – програмна реалізація системи кібербезпеки застосунків та даних захищеної файлової системи. В процесі роботи над програмною моделлю виконано аналіз існуючих апаратних та програмних засобів. В повній мірі описані всі компоненти розробленого програмного забезпечення. Розроблено зручний інтерфейс користувача. Наведені інструкції по роботі з програмними засобами. Програма може використовуватися на ПЕОМ архітектури IBM PC з ОС Windows 10/11. Програму розроблено в середовищі Embarcadero Delphi. In this final qualification work for the first (bachelor) level of higher education, software is developed, which is intended for the cyber security system of applications and data of a protected file system. The purpose of the development is the software of the cyber security system of applications and data of the protected file system. The result of the work is the software implementation of the cyber security system of applications and data of the protected file system. In the process of working on the software model, an analysis of existing hardware and software was performed. All components of the developed software are fully described. A convenient user interface has been developed. Instructions for working with software tools are provided. The program can be used on PCs of IBM PC architecture with Windows 10/11 OS. The program was developed in the Embarcadero Delphi environment.
 • Item
  Програмне забезпечення системи кібербезпеки для відеоспостереження на базі бездротових мереж
  (ЦНТУ, 2023-06) Чирва, Максим Віталійович; Chyrva, Maxim
  В даній випускній кваліфікаційній роботі за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти розроблено програмне забезпечення, яке призначено для системи кібербезпеки для відеоспостереження на базі бездротових мереж. Метою розробки є програмне забезпечення системи кібербезпеки для відеоспостереження на базі бездротових мереж. Результат роботи – програмна реалізація системи кібербезпеки для відеоспостереження на базі бездротових мереж. В процесі роботи над програмною моделлю виконано аналіз існуючих апаратних та програмних засобів. В повній мірі описані всі компоненти розробленого програмного забезпечення. Розроблено зручний інтерфейс користувача. Наведені інструкції по роботі з програмними засобами. Програма може використовуватися на ПЕОМ архітектури IBM PC з ОС Windows 10/11. Програму розроблено в середовищі Builder C++. In this graduation thesis for the first (bachelor) level of higher education, software is developed, which is intended for a cyber security system for video surveillance based on wireless networks. The purpose of the development is the software of the cyber security system for video surveillance based on wireless networks. The result of the work is a software implementation of a cyber security system for video surveillance based on wireless networks. In the process of working on the software model, an analysis of existing hardware and software was performed. All components of the developed software are fully described. A convenient user interface has been developed. Instructions for working with software tools are provided. The program can be used on PCs of IBM PC architecture with Windows 10/11 OS. The program was developed in the Builder C++ environment.
 • Item
  Програмне забезпечення системи кібербезпеки антивірусного захисту під ОС Windows
  (ЦНТУ, 2023-06) Махно, Ярослав Владиславович; Makhno, Yaroslav
  В даній випускній кваліфікаційній роботі за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти розроблено програмне забезпечення, яке призначено для системи кібербезпеки антивірусного захисту під ОС Windows. Метою розробки є програмне забезпечення системи кібербезпеки антивірусного захисту під ОС Windows. Результат роботи – програмна реалізація системи кібербезпеки антивірусного захисту під ОС Windows. В процесі роботи над програмною моделлю виконано аналіз існуючих апаратних та програмних засобів. В повній мірі описані всі компоненти розробленого програмного забезпечення. Розроблено зручний інтерфейс користувача. Наведені інструкції по роботі з програмними засобами. Програма може використовуватися на ПЕОМ архітектури IBM PC з ОС Windows 10/11. Програму розроблено в середовищі RAD Studio Delphi. In this graduation thesis for the first (bachelor) level of higher education, software is developed, which is intended for the cyber security system of antivirus protection under the Windows OS. The purpose of the development is the software of the cyber security system of antivirus protection under the Windows OS. The result of the work is the software implementation of the cyber security system of antivirus protection under the Windows OS. In the process of working on the software model, an analysis of existing hardware and software was performed. All components of the developed software are fully described. A convenient user interface has been developed. Instructions for working with software tools are provided. The program can be used on PCs of IBM PC architecture with Windows 10/11 OS. The program was developed in the RAD Studio Delphi environment.
 • Item
  Програмне забезпечення системи кібербезпеки мережевих дата-центрів з перешкодостійким зберіганням інформації для забезпечення цілісності
  (ЦНТУ, 2023-06) Ликов, Ілля Віталійович; Lykov, Illya
  В даній випускній кваліфікаційній роботі за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти розроблено програмне забезпечення, яке призначено для системи кібербезпеки мережевих дата-центрів з перешкодостійким зберіганням інформації для забезпечення цілісності. Метою розробки є програмне забезпечення системи кібербезпеки мережевих дата-центрів з перешкодостійким зберіганням інформації для забезпечення цілісності. Результат роботи – програмна реалізація системи кібербезпеки мережевих дата-центрів з перешкодостійким зберіганням інформації для забезпечення цілісності. В процесі роботи над програмною моделлю виконано аналіз існуючих апаратних та програмних засобів. В повній мірі описані всі компоненти розробленого програмного забезпечення. Розроблено зручний інтерфейс користувача. Наведені інструкції по роботі з програмними засобами. Програма може використовуватися на ПЕОМ архітектури IBM PC з ОС Windows 10/11. Програму розроблено в середовищі Visual C#. In this graduation thesis for the first (bachelor) level of higher education, software is developed, which is intended for the cyber security system of network data centers with tamper-resistant storage of information to ensure integrity. The purpose of the development is software for the cyber security system of network data centers with tamper-resistant storage of information to ensure integrity. The result of the work is the software implementation of the cyber security system of network data centers with tamper-proof storage of information to ensure integrity. In the process of working on the software model, an analysis of existing hardware and software was performed. All components of the developed software are fully described. A convenient user interface has been developed. Instructions for working with software tools are provided. The program can be used on PCs of IBM PC architecture with Windows 10/11 OS. The program was developed in the Visual C# environment.
 • Item
  Програмне забезпечення системи кібербезпеки для асиметричного шифрування електронних документів
  (ЦНТУ, 2023-06) Генкуленко, Олексій Юрійович; Henkulenko, Oleksiy
  У даній кваліфікаційній бакалаврській роботі розроблено програмне забезпечення, яке призначено для реалізації системи кібербезпеки асиметричного шифрування електронних документів. Метою роботи є створення системи кібербезпеки для асиметричного шифрування електронних документів. Результат роботи – програмна реалізація системи кібербезпеки для асиметричного шифрування електронних документів. В процесі роботи над реалізацією системи виконано дослідження існуючих методів, алгоритмів та програмних засобів. Розроблено та реалізовано власне програмне забезпечення, здійснено опис всіх його компонентів. Розроблено зручний інтерфейс користувача. Наведені інструкції по роботі з програмними засобами. Програма може використовуватися на ПЕОМ архітектури IBM PC з ОС Windows 10/11. Програму розроблено на мові програмування С#. In this bachelor's qualification work, software that is designed for system for asymmetric encryption of electronic documents was developed. The purpose of the development is the software of the system for asymmetric encryption of electronic documents. The result of the work is the software implementation of the system for asymmetric encryption of electronic documents. In the process of working on a software model an analysis of existing hardware and software was performed. All components of the software developed are fully described. A user-friendly interface is developed. The instructions for working with the software are provided. The program can be used on an IBM PC running Windows 10/11. The program was developed in the C# programming language.
 • Item
  Програмне забезпечення системи імітаційного моделювання поширення інформаційних вірусів у соціальних мережах
  (ЦНТУ, 2023-06) Середа, Олександр Олександрович; Sereda, Oleksandr
  В даній випускній кваліфікаційній роботі за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти розроблено програмне забезпечення, яке призначено для системи імітаційного моделювання поширення інформаційних вірусів у соціальних мережах. Метою розробки є програмне забезпечення системи імітаційного моделювання поширення інформаційних вірусів у соціальних мережах. Результат роботи – програмна реалізація системи імітаційного моделювання поширення інформаційних вірусів у соціальних мережах. В процесі роботи над програмною моделлю виконано аналіз існуючих програмних засобів. В повній мірі описані всі компоненти розробленого програмного забезпечення. Розроблено зручний інтерфейс користувача. Наведені інструкції по роботі з програмними засобами. Програма може використовуватися на платформах з ОС Windows 10/11, а також у браузерах, які підтримують WebGL 1.0/2.0. Програму розроблено в середовищі Unity3D 2019.4.40f1 із використанням мови програмування C#.In this graduation thesis for the first (bachelor) level of higher education, software was developed, which is intended for a system of simulation modeling of the spread of information viruses in social networks. The purpose of the development is the software of the simulation modeling system of the spread of information viruses in social networks. The result of the work is the software implementation of a system for simulating the spread of information viruses in social networks. In the process of working on the software model, an analysis of existing software tools was performed. All components of the developed software are fully described. A convenient user interface has been developed. Instructions for working with software tools are provided. The program can be used on platforms with Windows 10/11 OS, as well as in browsers that support WebGL 1.0/2.0. The program was developed in the Unity3D 2019.4.40f1 environment using the C# programming language.
 • Item
  Програмне забезпечення системи кібербезпеки для дослідження стійкості систем захисту інформації
  (ЦНТУ, 2023-06) Федотов, Владислав Романович; Fedotov, Vladyslav
  В даній випускній кваліфікаційній роботі за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти розроблено програмне забезпечення, яке призначено для системи кібербезпеки для дослідження стійкості систем захисту інформації. Метою розробки є програмне забезпечення системи кібербезпеки для дослідження стійкості систем захисту інформації. Результат роботи – програмна реалізація системи кібербезпеки для дослідження стійкості систем захисту інформації. В процесі роботи над програмною моделлю виконано аналіз існуючих апаратних та програмних засобів. В повній мірі описані всі компоненти розробленого програмного забезпечення. Розроблено зручний інтерфейс користувача. Наведені інструкції по роботі з програмними засобами. Програма може використовуватися на ПЕОМ архітектури IBM PC з ОС Windows 10/11. Програму розроблено в середовищі RAD Studio Delphi 10. In this final qualification work for the first (bachelor) level of higher education, software is developed, which is intended for the cyber security system for researching the stability of information protection systems. The goal of the development is the cyber security system software for researching the stability of information protection systems. The result of the work is the software implementation of the cyber security system for researching the stability of information protection systems. In the process of working on the software model, an analysis of existing hardware and software was performed. All components of the developed software are fully described. A convenient user interface has been developed. Instructions for working with software tools are provided. The program can be used on PCs of IBM PC architecture with Windows 10/11 OS. The program was developed in the RAD Studio Delphi 10 environment.
 • Item
  Програмне забезпечення системи кібербезпеки для утруднення декомпіляції коду програми на основі обфускації
  (ЦНТУ, 2023-06) Тищенко, Вадим Володимирович; Tyshchenko, Vadim
  В даній випускній кваліфікаційній роботі за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти розроблено програмне забезпечення, яке призначено для системи кібербезпеки для утруднення декомпіляції коду програми на основі обфускації. Метою розробки є програмне забезпечення системи кібербезпеки для утруднення декомпіляції коду програми на основі обфускації. Результат роботи – програмна реалізація системи кібербезпеки для утруднення декомпіляції коду програми на основі обфускації. В процесі роботи над програмною моделлю виконано аналіз існуючих апаратних та програмних засобів. В повній мірі описані всі компоненти розробленого програмного забезпечення. Розроблено зручний інтерфейс користувача. Наведені інструкції по роботі з програмними засобами. Програма може використовуватися на ПЕОМ архітектури IBM PC з ОС Windows 10/11. Програму розроблено в середовищі Delphi 10. In this graduation thesis for the first (bachelor) level of higher education, software is developed, which is intended for a cyber security system to make it difficult to decompile the program code based on obfuscation. The goal of the development is the cybersecurity system software to make obfuscation-based decompilation of application code more difficult. The result of the work is a software implementation of the cyber security system to make it difficult to decompile the program code based on obfuscation. In the process of working on the software model, an analysis of existing hardware and software was performed. All components of the developed software are fully described. A convenient user interface has been developed. Instructions for working with software tools are provided. The program can be used on PCs of IBM PC architecture with Windows 10/11 OS. The program was developed in the Delphi 10 environment.