Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин. Випуск 40. Ч. 1 - 2010

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 55
 • Item
  Огляд досліджень витоку сипких матеріалів
  (КНТУ, 2010) Ловейкін, В. С.; Шимко, Л. С.; Ярошенко, В. В.; Loveykin, V.; Shymko, L.; Yaroshenko, V.
  Визначено, що необхідна методика обґрунтування параметрів і режимів роботи вивантажувальних пристроїв комбайнів з урахуванням механіко-технологічних властивостей сільськогосподарських матеріалів, законів руху сипких тіл та особливостей технологічних процесів і операцій, пов'язаних із накопиченням і перевантаженням зерно-рослинного матеріалу із самоскидного бункера. Generalized and analysed methods and results of scientific researches of workings processes of effluence of loose materials.
 • Item
  Розподіл напружень у сипкому середовищі обмеженому стінками споруди силосного типу
  (КНТУ, 2010) Ковбаса, В. П.; Ярошенко, В. В.; Kovbasa, V.; Yaroshenko, V.
  На основі теорії пластичності розв’язана задача про розподіл компонентів напружень зв’язного сипкого середовища у спорудах силосного типу. Встановлено зв’язки механічних властивостей сипкого середовища, геометричних параметрів силоса з напруженнями у споруді та умовами граничної рівноваги матеріала, крім визначення форм ліній ковзання при порушенні граничної рівноваги. On the basis of plasticity theory the the problem about distribution of components of pressure of the coherent loose environment in a construction of silage type is solved. The copulas of mechanical properties of friable environment, geometrical parameters of silosa are set with tensions in building and terms of maximum equilibrium of materiala, except for determination of forms of sliding lines at violation of maximum equilibrium.
 • Item
  Результати польових експериментальних досліджень ротаційного доочисника голівок коренеплодів
  (КНТУ, 2010) Ковбаса, В. П.; Ліннік, А. Ю.; Kovbasa, V.; Linnik, A.
  В результаті проведення польових експериментальних досліджень доочищувача голівок коренеплодів встановлені регресійні звязки впливу параметрів та режимів його роботи на показники якості виконання процесу. As a result of carrying out of field experimental researches of a cleaner of heads of root crops are established regression communications of influence of parameters and modes of its work on parameters of quality of process.
 • Item
  До розробки алгоритму призначення допоміжного часу за умов серійного виробництва
  (КНТУ, 2010) Криськов, О. Д.; Дяченко, Т. В.; Kriskov, O.; Djachenko, T.
  Представлені таблиці систематизації факторів на основі спільних рис та певної ієрархії, обумовленої змістом нормативів допоміжного часу на установку та закріплення деталі для умов серійного типу виробництва. Таблиці покладені в основу алгоритмів групи процедур, розроблених в середовищі Delphi. У відповідністю з прийнятою ієрархією проведена ідентифікація факторів. Робота в цілому направлена на створення модуля автоматичного визначення величини всіх складових допоміжного часу на технологічну операцію, яка виконується на універсальних металорізальних верстатах, верстатах-автоматах та напівавтоматах. In resulted article the submitted classification and ordering of factors which determine time for installation and fastening of a detail on the basis of the specifications developed for serial manufacture. Such hierarchical distribution enables to simplify a technique of development and construction of algorithms of automatic assignment for all components of auxiliary time on the basis of specifications on work. In names of identifiers the common features and the attributes inherent in certain types of normative cards that simplifies process of algorithmization and coding are fixed.
 • Item
  Обкатывание роликами как метод повышения качества деталей машин
  (КНТУ, 2010) Бутаков, Б. И.; Марченко, Д. Д.; Зубехина, А. В.; Бутаков, Б.; Марченко, Д.; Зубєхіна, О.; Butакоv, В.; Маrchenко, D.; Zubekhyna, A.
  Представлен анализ метода поверхностного пластического деформирования обкатыванием роликами стальных деталей с целью повышения их износостойкости, усталостной и контактной прочности. Анализ показал, что обкатывание роликами приводит к повышению износостойкости пар трения в 3 - 4 раза в условиях обильной смазки и в 1,5 - 2 раза при абразивном износе. Долговечность стальных деталей, работающих в условиях контактного смятия, за счет упрочняющего обкатывания повышается в 2 – 3 раза. В результате обкатывания гидроабразивный износ наплавленных плунжеров уменьшается на 15-18 % и заметно повышается их кавитационная стойкость. Представлений аналіз методу поверхневої пластичної деформації обкатуванням роликами сталевих деталей з метою підвищення їх зносостійкості, втомної і контактної міцності. Аналіз показав, що обкатування роликами призводить до підвищення зносостійкості пар тертя в 3 - 4 рази в умовах рясного мащення і в 1,5 - 2 рази при абразивному зносі. Довговічність сталевих деталей, що працюють в умовах контактного зминання, за рахунок зміцнюючого обкатування підвищується в 2 – 3 рази. В результаті обкатування гідроабразивний знос наплавлених плунжерів зменшується на 15 - 18 % і помітно підвищується їх кавітаційна стійкість. The analysis of method of superficial plastic deformation by rolling by the rollers of steel details with the purpose of increase of their wearproof, tireless and contact durability is represented in the article. An analysis rotined that over a rolling-off rollers brought to the increase of wearproofness of pair of friction in 3 - 4 times in the conditions of the abundant greasing and in 1,5 - 2 times at an abrasive wear. Longevity of steel details, workings in the conditions of the contact crumpling, due to a consolidating rolling-off rises in 2 – 3 times. As a result of rolling-off the gidroabrasive wear of naplavlennykh plunzherov diminishes on 15-18 % and their kavytatsyonnaya firmness rises notedly.
 • Item
  Дослідження особливостей фільтрації біодизеля через паперові фільтри тонкої очистки дизельних двигунів
  (КНТУ, 2010) Войтов, В. А.; Карнаух, М. В.; Калюжний, О. Б.; Даценко, М. С.; Voytov, V.; Dacenko, N. S.; Karnauh, N. V.; Kalyuzhniy, A. B.
  В статті наведені результати експериментальних досліджень фільтрації біодизеля та сумішевих видів палива через паперові фільтри. Отримані значення коефіцієнта фільтрації свідчать про його невідповідність ГОСТ 305-82. Обґрунтовані та запропоновані технологічні засоби попередньої підготовки сумішевих видів палива перед використанням. The article cited the results of experimental studies of filtration and blend biodiesel fuel through a filter paper. The values of filtration coefficient showed his lack of conformity with GOST 305-82. Studied and proposed technological means of preliminary preparation of composite fuels before using.
 • Item
  Проблеми технічного перекладу в сільськогосподарському машинобудуванні та система управління, реєстрації та контролю послуг перекладу в комп’ютерній мережі
  (КНТУ, 2010) Поперешняк, C. В.; Popereshnyak, S.
  В статті розглянуті проблеми технічного перекладу в галузі сільськогосподарського машинобудування, наведено критерії та математичні підходи до побудови ефективних веб-систем в умовах сучасної конкуренції. В результаті аналізу критеріїв побудови ефективних веб-систем та враховуючи проблеми технічного перекладу було розроблено систему управління, реєстрації та контролю послуг перекладу в комп’ютерній мережі. In the article the problems of technical translate in the agriculture engineering field are considered. The criterions and mathematical approaches of constructions of effective web systems under the conditions of modern comparison are listed. The system of administration, registration and control of the translation service in the computer net was obtained as a result of analyze of the criterions and the technical translate problems.
 • Item
  Определение выхода по току при ЭХМП сопряжения вал-вкладыш при наличии макрогеометрических отклонений
  (КНТУ, 2010) Замота, Т. Н.; Зорин, Р. В.; Замота, Т.; Зорін, Р.; Zamota, T.; Zorin, R.
  В статье для математического описания электрохимико-механической приработки сопряжения вал-вкладыш при наличии макрогеометрических отклонений определен выход по току материала вкладыша. В статті для математичного опису електрохіміко-механичного припрацювання сполучень вал-вкладиш за наявності макрогеометричних відхилень визначений вихід по струму матеріалу вкладиша. In article for mathematical description of electrochemical and mechanical running in of system shaftsliding bearings by with availability macrogometric rejections exit on the current of material sliding bearings is certained.
 • Item
  Матриця жорсткості просторових механізмів паралельної структури з пружними ланками
  (КНТУ, 2010) Кириченко, А. М.; Kyrychenko, A.
  Визначено матриці жорсткості окремих поступальної та крутильної пружини, що з’єднують рухоме тіло з основою, та загальну матрицю жорсткості просторового механізму з пружними ланками. Розроблені залежності підтверджено на прикладі матриці жорсткості гексапода. The stiffness matrices of individual translational and rotational springs connecting moving body to ground, and general stiffness matrix of spatial mechanism with elastic links are determined. The derived relations are validated by finding the hexapod stiffness matrix.
 • Item
  Зміцнення деталей сільськогосподарських машин сучасними технологіями
  (КНТУ, 2010) Мажейка, О. Й.; Чайковський, О. Б.; Лутай, А. Н.; Mazheyka, А.; Тсhaykovski, А.; Lutay, A.
  Проаналізовані відомі методи підвищення зносостійкості робочих органів (деталей) сільськогосподарських машин. Запропонована нова технологія зміцнення деталей сільськогосподарських машин лазерною наплавкою композиційних матеріалів з термомеханічною обробкою Наведені результати порівняльних випробувань найбільш ефективних твердих наплавлень. Намічені подальші дослідження стосовно грунтово-кліматичних умов Кіровоградської області. The known methods of increase of wearproofness of workings organs (details) of agricultural machines are analysed. New technology of consolidating of details of agricultural machinesis offered laser welding of composition materials with termo-mechanical treatment. Results of comparative tests of most effective hard weldings . The ways of research adapted to soil-climatic conditions of Kirovograd regions are outlined.
 • Item
  Математичні основи процесу індукційного нагрівання деталей машин і наплавлення композиційних покриттів
  (КНТУ, 2010) Віхрова, Л. Г.; Бісюк, В. А.; Босов, Є. П.; Vihrova, L.; Bisuk, V.; Bosov, Е.
  Наведено результати аналізу досліджень систем і принципів керування технологічним процесом індукційного наплавлення зміцнюючих композиційних покриттів, розглянуто задачу забезпечення незалежності якості процесу нанесення КП від впливу зовнішніх факторів і проблеми автоматизації технологічного процесу індукційного наплавлення, запропоновано математичну модель для процесу індукційного нагрівання теплотехнічно тонкого тіла. Results of the analysis of research systems and the principles of process control the induction of protective surfacing composite coatings, considered the problem of ensuring the independence of the quality of the coating process manual of the influence of external factors, as well as to automate the process of induction welding process, mathematical model for the process of induction heating of heat-thin body.
 • Item
  Прогнозирование роли централизованного диагностирования автотранспортных средств АПК на региональных диагностических комплексах
  (КНТУ, 2010) Дьяченко, Г. В.; Боженко, Д. В.; Д'яченко, Г.; Боженко, Д.; Dyachenko, G.; Bozhenko, D.
  В статье обоснована целесообразность применения системы централизованного диагностирования автомобилей АПК на основе организации и использования региональных диагностических комплексов. Целесообразность применения предлагаемой модели заключается в максимальном удовлетворении спроса владельцев автомобилей на выполнение диагностических воздействий в заданном регионе с минимальными затратами. В статті обґрунтована доцільність застосування системи централізованої діагностики автомобілів АПК на основі організації і використовування регіональних діагностичних комплексів. Доцільність застосування пропонованої моделі полягає в максимальному задоволенні попиту власників автомобілів на виконання діагностичних дій в заданому регіоні з мінімальними витратами. In the article the expedience of application of the system of the centralized diagnosing of cars of APK on the basis of organization and use of regional diagnostic complexes is grounded. Expedience of application of the offered model consists in maximal satisfaction of demand of proprietors of cars on implementation of diagnostic influences in the set region with minimum expenditures.
 • Item
  К анализу методов оценки надежности автомобильных шин при устойчивом движении легкового автомобиля
  (КНТУ, 2010) Кравченко, А. П.; Сакно, О. П.; Кравченко, А.; Сакно, О.; Kravchenko, A.; Sakno, O.
  В статье рассмотрена проблема оценки надежности автомобильных шин. Проанализированы основные причины, которые влияют на показатели надежности. Предложен статистический метод оценки показателей надежности. Розглянута проблема оцінки надійності автомобільних шин. Проаналізовані основні причини, які впливають на показники надійності. Запропоновано статистичний метод оцінки показників надійності. The problem of estimation of reliability of motor-car tires is considered. Principal reasons which influence on the indexes of reliability are analysed. The statistical method of estimation of indexes of reliability is utillized.
 • Item
  Технологія наплавлення отворів зі зменшеними температурними похибками
  (КНТУ, 2010) Заболотний, С. А.; Zabolotny, S.
  Обґрунтовано доцільність керування потужністю зварювальної дуги в процесі наплавлення покриттів на поверхні деталей складної конфігурації. Показано, що така технологія наплавлення дозволяє зменшити перепади температур та вирівняти поле напружень в деталі, які є причиною спотворення її геометрії. Reasoned arguments concerning the control over the power of welding arc in the procedure of surfacing coating on the surfaces of the details having complicated configurations are well-founded here. It is also shown that such a technology of surfacing permits to reduce over falls of temperature and to even the field of tensions in the detail which is the reason of distortion of its geometry.
 • Item
  Трибологічна надійність важконавантажених пар тертя сільськогосподарських машин. Метод дослідження
  (КНТУ, 2010) Гупка, Б. В.; Gupka, B.
  В роботі досліджено можливість використання синтезатора металів "Форсан" в системі важконавантажених пар тертя сільськогосподарських машин з позиції структурно-енергетичної теорії тертя та зношування для управління процесами активації і пасивації. Проведені експериментальні дослідження триботехнічних властивостей пар тертя на стенді МТ-1. Показано, що найбільша ефективність застосування "Форсан" проявляється при введені його в ЛИТОЛ. Possibility of the use of synthesizer of metals of "Forsan" is in-process investigational in the system of heavy loaded pair of friction of agricultural machines from position structurally to the power theory of friction and wear for a management the processes of activating and passivation. Experimental researches of tribotehnical properties of pair of friction are conducted on the stand of MT-1. It is rotined that most efficiency of application of "Forsan" shows up at entered it in LITOL.
 • Item
  Розмірна обробка електричною дугою багатошарових листових деталей
  (КНТУ, 2010) Носуленко, В. І.; Чумаченко, О. С.; Nosulenko, V.; Chumachenko, O.
  Запропоновані технологічні схеми формоутворення отворів і зовнішніх контурів при обробці багатошарових листових деталей способом розмірної обробки електричною дугою. Описані технологічні характеристики продуктивності і якості розмірної обробки електричною дугою багатошарових листових деталей, представлені приклади реалізації процесу, сфери його раціонального застосування і економічна ефективність. The flowsheets of shape formation of openings and external contours are offered at treatment of multilayered sheet details the method of dimension treatment a voltaic arc. Technological descriptions of the productivity and quality of dimension treatment of multi-layered sheet details a voltaic arc are described, the examples of realization of process, spheres of it, are presented, rational application and economic efficiency.
 • Item
  Дослідження впливу внутрішнього опору системи випуску відпрацьованих газів на ефективні показники роботи
  (КНТУ, 2010) Магопець, С. О.; Бевз, О. В.; Magopec, S.; Bevz, O.
  В статті теоретично та експериментально досліджується влив стану систем випуску відпрацьованих газів автомобілів на ефективні показники роботи їх двигунів, а саме: величини ефективної питомої потужності, ефективного крутного моменту, погодинної та питомої витрати палива. Проведені дослідження дозволили визначити границю допустимої величини зворотного тиску у випускній системі, яка обумовлює зниження величин ефективних показників до граничних значень та робить малоефективним подальшу експлуатацію двигуна (автомобіля). In the article theory and experimentally investigated influence of the state of the systems of issue of exhaust gases of cars on the effective indexes of work of their engines, namely: sizes of effective specific power, effective twisting moment, sentinel and specific expense of fuel.
 • Item
  Проектування інструменту для різних методів обробки пластично-поверхневим деформуванням
  (КНТУ, 2010) Мажейка, О. Й.; Mazheyka, А.
  Запропонована методика проектування інструменту для обробки ППД. Приведені методи обробки та можливі схеми їх реалізації. Визначені основні чинники, що впливають на параметри інструменту. A design technique instrument is offered for treatment of PPD. The methods of treatment and possible charts of their realization are resulted. Basic factors, influencing on the parameters of instrument are certain the choice of proper material is offered for an instrument, developed flow-chart of algorithm of planning of instrument for PPD.
 • Item
  Дослідження залежності між температурою молока та температурою навколишнього повітря для побудови системи підтримки прийняття рішень про фізіологічний стан лактуючих корів
  (КНТУ, 2010) Осадчий, С. І.; Версаль, Ю. В.; Osadchy, S.; Versal, J.
  В статті встановлено наявність впливу температури навколишнього повітря на температуру тіла та молока лактуючих корів. Проведено розрахунки коефіцієнтів кореляції між температурою навколишнього повітря та температурою молока на основі чотирьох досліджень з метою подальшого використання результатів для побудови системи підтримки прийняття рішень про фізіологічний стан лактуючих корів. Встановлено позитивну кореляцію та високу ступінь лінійної залежності цих параметрів. In article air temperature influence presence on lactating cows body and milk temperature is established. Correlation coefficients calculations between air temperature and milk temperature are lead on the base of four researches with the purpose of further results using for decision-making support system about lactating cows physiological state construction. Positive correlation and a high degree of linear dependence of these parameters are established.
 • Item
  Особливості вимірювання компресії бензинових двигунів при діагностуванні
  (КНТУ, 2010) Красота, М. В.; Магопець, С. О.; Бевз, О. В.; Шепеленко, І. В; Кrasota, М.; Magopec, S.; Bevz, O.; Shepelenko, І.
  В статті розглянуто вплив різних факторів на компресію бензинового двигуна, наведено ознаки типових несправностей циліндро-поршневої групи та способи їх виявлення. Наведена діаграма визначення несправностей ЦПГ за показниками компресії. In the article influence of different factors is considered on the compression of petrol engine, the signs of typical disrepairs are resulted cilindro-piston groups and methods of their exposure. The resulted diagram of determination of disrepairs of engine is on the indexes of compression.