Економічні науки. Випуск 17. – 2010

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 73
 • Item
  Методичні аспекти аудиту зовнішньоекономічної діяльності підприємств
  (КНТУ, 2010) Назарова, Г. Б.; Nazarova, G.
  У статті узагальнено основні напрями аудиту зовнішньоекономічної діяльності підприємств і визначено методику аудиту експортно-імпортних операцій. Встановлено особливості правового ведення зовнішньоекономічної діяльності, які суттєво впливають на організацію аудиту. Розроблено порядок і послідовність дій аудитора для одержання необхідних аудиторських доказів при перевірці зовнішньоекономічної діяльності. orked out the audit of export-import operations. It is determined the features of legal introduction of foreign-economic activity which influence essentially the audit organization. It is worked out the procedure of auditor action to receive the necessary audit prooves during carrying out the audit of foreign-economic activity enterprises.
 • Item
  Компетентнісні особливості забезпечення оптимальної професійно-кваліфікаційної структури персоналу підприємства в сучасних умовах господарювання
  (КНТУ, 2010) Синякова, К. М.; Syniakova, К.
  В статті досліджується роль компетенцій в управлінні персоналом, визначається сутність та переваги застосування компетенцій у процесі формування, функціонування та модифікації професійно- кваліфікаційної структури персоналу підприємства. Пояснюються переваги застосування основних моделей компетенцій: карт, стандартів компетентності, сертифікатів компетентності. Обґрунтовується важливість використання компетенцій, як засобів інноваційного розвитку підприємства. The role of competencies in HR-management is researched in the article; there are pointing out the content and the advantages of competencies’ application during the formation, functioning and modification of professional and qualification structure of the enterprise’s personnel. There are explained the advantages of applying the competencies’ models: competency maps and standards, certificates of competency. The importance of the competencies’ use as a mean of innovation development of the enterprise is justified.
 • Item
  Продуктивність праці: методологія вимірювання, передумови зростання
  (КНТУ, 2010) Семикіна, М. В.; Semykina, M.
  Обґрунтовано необхідність дослідження проблеми продуктивності праці в нових умовах господарювання та впливів глобалізації. Проаналізовано дискусійні підходи до визначення та вимірювання продуктивності праці. Проаналізовано тенденції у співвідношенні темпів зростання продуктивності праці і оплати праці. Розроблено рекомендації щодо створення відповідних економічних та соціальних передумов зростання продуктивності праці в Україні. The necessity of the research of the problem of labour productivity in the new terms of the economic activity and influences of the globalization has been grounded. The debatable approaches of the determination and measuring of the labour productivity have been analyzed. The tendencies of the correlation of the temps of the growth of the labour productivity and labour payment have been analysed . Recommendations about the creation of the proper economic and social pre-conditions of the growth of the labour productivity in Ukraine have been worked out.
 • Item
  Інноваційна сфера Німеччини: тенденції розвитку та шляхи використання прогресивного досвіду для України
  (КНТУ, 2010) Білан, В. І.; Bilan, V.
  Стаття присвячена аналізові сучасного стану і тенденцій розвитку сфери інновацій у Німеччині. Визначено переваги та недоліки стану інноваційної діяльності Німеччини, а також заходи з використання сучасного зарубіжного досвіду з метою розвитку інноваційної сфери в Україні. The article analyses the state and tendencies of the development of innovation sphere in Germany. The strong and weak sides of the innovation activity in Germany are defined, as well as measures concerning the use of international experience in order to boost the development of the innovation sphere in Ukraine.
 • Item
  Прикладні проблеми ринку праці України
  (КНТУ, 2010) Яковенко, Р. В.; Пугаченко, А. С.; Yakovenko, R.; Pugachenko, A.
  У статті розкриваються проблеми ринку праці України на сучасному етапі та шляхи їх вирішення. The article discloses the problems of contemporary Ukrainian labor market and the ways of its solution.
 • Item
  Проблеми та перспективи розвитку людського капіталу
  (КНТУ, 2010) Яковенко, Р. В.; Козенко, Р. О.; Yakovenko, R.; Kozenko, R.
  Статтю присвячено аналізу сутності та структури людського капіталу, інвестицій в нього. Визначено проблеми розвитку та пріоритетні напрями подолання ускладнень у сфері розвитку людського капіталу України. The article is dedicated to analyzes of the meaning and structure of human capital, investments in it. Problems of its development and priority ways of liquidation of problems in a human capital development sector are determined.
 • Item
  Проблеми та перспективи розвитку внутрішнього аудиту в сучасних умовах господарювання
  (КНТУ, 2010) Кравченко, В. В.; Kravchenko, V.
  Розкрито сутність внутрішнього аудиту, як складової внутрішньогосподарського контролю, визначено основні напрямки вирішення проблеми якості організації служби внутрішнього аудиту. The essence of internal audit as a component of internal control, identified the main direction as the solution of the internal audit.
 • Item
  Практика застосування фіксованого сільськогосподарського податку як одного з інструментів стимулювання сільськогосподарського виробництва
  (КНТУ, 2010) Олексієнко, А. О.; Oleksienko, А.
  Охарактеризовано державну підтримку розвитку сільського господарства в сучасних умовах господарювання. Окреслено структуру державної фінансової підтримки суб’єктів господарювання в системі агропромислового комплексу. Охарактеризовано сутність непрямої державної підтримки сільськогосподарських товаровиробників. Надано характеристику фіксованого сільськогосподарського податку. Наведено історичну довідку щодо впровадження ФСП. Визначено позитивні та негативні аспекти застосування фіксованого сільськогосподарського податку. Освітлено окреслені вченими та практиками напрямки реформування підсистеми прямого оподаткування сільськогосподарських товаровиробників. Characterizes the state support of agriculture in the contemporary economy. Outlines the structure of state financial support for entities in the system of agriculture. Characterize the nature of indirect government support for agricultural producers. The characteristic of fixed agricultural tax. There are historical references to implement FAT. Positive and negative aspects of using the fixed agricultural tax. Lighted by scientists and practitioners outlined reform activities subsystem direct taxation of agricultural producers.
 • Item
  Теоретичні аспекти стратегічного управління підприємством та його персоналом
  (КНТУ, 2010) Романюк, Л. М.; Romanuk, L.
  У статті визначено сутність теоретичних аспектів стратегічного управління підприємством та його персоналом, здійснено класифікацію стратегій підприємства, удосконалено визначення поняття «стратегічне управління персоналом». Research of the theory of strategic management is very important. Strategic management is the main factor of successful functioning of the enterprise.
 • Item
  Інформаційне забезпечення системи оперативного управління потоковим виробництвом на машинобудівному підприємстві
  (КНТУ, 2010) Гребінчук, О. М.; Grebinchuk, О.
  У статті розглянуто особливості інформаційного забезпечення автоматизованої системи оперативного управління потоковим виробництвом, вимоги, що висуваються до процесу розробки та функціонування, зв'язок з базами даних про підготовку та перебіг виробництва на машинобудівному підприємстві. Features of a supply with information of the automated system of an operational management by a line production, requirements to engineering process and functioning, communication with databases about preparation and a production course at the machine-building enterprise are considered in the article.
 • Item
  Податкова реформа в Україні в контексті євроінтеграції
  (КНТУ, 2010) Мірошник, В. В.; Miroshnik, V.
  В статті проаналізовано податкову політику країн ЄС в умовах посилення інтеграційних процесів. Досліджено теоретичні та практичні питання інтеграції податкової системи України до європейського економічного простору. Розроблено пропозиції, щодо гармонізації податкової систем України в ЄС. The paper analyzes the tax policies of the EU in the context of increasing integration processes. Theoretical and practical issues of integration of the tax system of Ukraine in the European Economic Area. The proposals on the harmonization of tax systems of Ukraine in the EU.
 • Item
  Статистичний аналіз динаміки споживання зерна та забезпечення попиту
  (КНТУ, 2010) Довгенко, Я. О.; Dovgenko, Ya.
  Проаналізовано обсяги та структуру споживання за зерновими культурами. Оцінено динаміку середньодушового споживання. Установлено взаємозв’язок між обсягами виробництва та споживанням на душу населення. Analyzed the amount and structure of consumption of cereals. Estimated average per consumption dynamics. Established relationship between the volume of production and per capita consumption.
 • Item
  Методологічні проблеми та тенденції розвитку житлового фонду в Україні на державному та регіональному рівнях
  (КНТУ, 2010) Щеглова, О. Ю.; Scheglova, О.
  У статті проведений аналіз проблем і перспектив розвитку будівельної сфери економіки України; визначені методологічні і практичні основи досліджень в даній області, запропоновані заходи по вдосконаленню системи розвитку житлового фонду в регіонах України. The analysis of problems and prospects of development of a build sphere of economy of Ukraine is conducted in the article; methodological and practical bases of researches are certain in this area, measures are offered on perfection of the system of development of dwelling fund in the regions of Ukraine.
 • Item
  Обґрунтування основних напрямів вдосконалення механізму регулювання інвестиційним процесом відтворення міського житлового фонду
  (КНТУ, 2010) Левчинський, Д. Л.; Levchinskiy, D.
  У статті описані принцип і порядок планування і організації програми регулювання інвестиційним процесом відтворення міського житлового фонду. Також приведено обґрунтування використання ринкових механізмів і змішаних форм фінансування, посилення дії інвестиційних чинників на підвищення ефективності відтворення для раціонального співвідношення комерційного і соціального житла. Principle and order of planning and organization of the program of adjusting of reproduction of city housing fund an investment process is described in the article. The ground of the use of market mechanisms and mixed forms of financing, strengthening of influence of investment factors, is also resulted on the increase of efficiency of reproduction for rational correlation of commercial and social habitation.
 • Item
  Стан та напрями поліпшення підготовки фахівців з вищою освітою
  (КНТУ, 2010) Суркова, Г. П.; Surkova, Н.
  У статті розглянуто основні аспекти сучасного стану підготовки фахівців з вищою освітою. Обґрунтовано принципові напрями удосконалення процесу підготовки кадрів у сфері вищої освіти. The basic aspects of the modern graduate studying state in the field of higher education are considered. The principal ways of studying process modernization in the field of higher education are argued.
 • Item
  Тенденції розвитку діяльності з надання освітніх послуг іноземним громадянам у ВНЗ України
  (КНТУ, 2010) Плинокос, Д. Д.; Plynokos, D.
  В роботі досліджено сучасний стан та тенденції розвитку ринку освітніх послуг для іноземних громадян. Визначено основні країни-постачальники студентів в Україну, перспективи розвитку співробітництва з деякими регіонами світу та окремими країнами. Розроблено науково-практичні рекомендації стосовно активізації діяльності держави та вітчизняних вищих навчальних закладів у сфері надання освітніх послуг іноземним громадянам. In this research the current status and trends in the education market for foreign citizens are investigated. The main countries supplying students in Ukraine and prospects of co-operation with some world regions and countries are identified. The scientific and practical recommendations for activity activation of our government and domestic higher educational establishments in the field of educational services providing to the foreign citizens are suggested.
 • Item
  Вплив складності робіт з реконструкції на ефективність виробничо-господарської діяльності будівельних організацій
  (КНТУ, 2010) Шапран, Д. О.; Shapran, D.
  В статті описуються особливості урахування факторів складності виконання робіт в процесі реконструкції житлової забудови. Також в роботі описано недоліки існуючих основ обліку ускладнюючих умов у вартості робіт на різних стадіях реконструкції. На основі визначених недоліків урахування умов складності ремонту і реконструкції, розглянуто їх влив на ефективність виробничо-господарської діяльності ремонтно-будівельних організацій. In article are described the features of account of factors complication of works implementation in the process of reconstruction of housing building. Similarly it has also described in article the lacks of existent bases of account of complicative conditions in the cost of works on the different stages of reconstruction. But foundation of certain lacks of account of complicаtive conditions of repair and reconstruction, their influence is considered on efficiency of production activity of repair-build organizations.
 • Item
  Людський розвиток осіб з інвалідністю в Україні: оцінка стану забезпечення
  (КНТУ, 2010) Красномовець, В. А.; Krasnomovets, V.
  В статті проаналізовано основні аспекти забезпечення людського розвитку осіб з обмеженими фізичними можливостями та обґрунтовано основні напрями державної політики щодо забезпечення розвитку людей з інвалідністю в Україні. Аргументовано необхідність державної підтримки розвитку людей з інвалідністю. In the article the basic aspects of disabled people human development provision are analyzed, and main directions of public policy concerning of disabled people human development in Ukraine are proved. The author maintains the necessity of state support of disabled people development.
 • Item
  Механізм поліпшення демографічної ситуації інструментами освітньої політики
  (КНТУ, 2010) Думанська, В. П.; Dumanska, V.
  У статті обґрунтовано застосування освітньої політики для подолання демографічної кризи в Україні, запропоновано механізм поліпшення демографічної ситуації за допомогою інструментів освітньої політики. Розроблено систему заходів зниження негативного пливу демографічної кризи для кожного рівня системи освіти, окреслено пріоритетні напрями розвитку системи освіти в контексті збалансування демографічного розвитку. In the article author provides educational policy application in the framework of the demographic crisis reducing in Ukraine, proposes the mechanism of the demographic situation improvement using educational policy instruments. The main directions for all educational levels development are identified; demographic development balance approaches within the educational system are proposed. The author also investigates the main ways of the educational system modernization in the current demographic situation.
 • Item
  Людський потенціал. Військово-економічний аспект
  (КНТУ, 2010) Яковенко, Р. В.; Yakovenko, R.
  Стаття розкриває роль людського потенціалу в системі військово-економічних відносин, його функціональні параметри в системі військової організації економіки. Окрему увагу приділено сучасним тенденціям розвитку світового господарства. The article opens the role of human potential in a martial-economy relations system, its functional parameters in a martial-organized economy. Extra attention paid to contemporary tendencies of a world economy development.