Наукові записки. Випуск 12. Частина 1. - 2012

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 61
 • Item
  Стратегічне планування фінансових результатів діяльності підприємства
  (КНТУ, 2012) Мельничук, А. О.; Міокова, Г. І.
  У статті розглядається сутність стратегічного планування, приділено увагу різновидам цілей підприємства при визначені стратегії. Розглянуто зовнішні та внутрішні фактори, які слід врахувати при стратегічному плануванні фінансових результатів.
 • Item
  Стан використання трудового потенціалу : пропозиції щодо поліпшення
  (КНТУ, 2012) Спічка, М. С.; Фільштейн, Л. М.
  В статті розглянуто сучасний стан використання трудового потенціалу. Висвітлено процеси та головні чинники, які впливають на трудовий потенціал. Розроблено теоретичні і практичні рекомендацій щодо шляхів підвищення ефективності використання трудового потенціалу на підприємстві. This article describes the current state of the labor potential. The basic processes and factors that affect efektivnost labor potential for social and employment crisis and the problems that arise in today's labor market. The ways that contribute to efektivnomu use of labor capacity in the enterprise.
 • Item
  Дослідження ударних навантажень та процесів, що виникають
  (КНТУ, 2012) Лушніков, В. М.; Чайковський, О. Б.; Кравченко, О. Ю.
  В статті описана конструкція та принцип дії установки для дослідження ударного навантаження та процесів, які при цьому виникають. Така установка може стати незамінною в навчальному процесі, так як дозволяє наочне та повторне відеовідтворення коливань.
 • Item
  Дослідження характеристик гвинтових пружин
  (КНТУ, 2012) Лушніков, В. М.; Чайковський, О. Б.; Кравченко, О. Ю.
  Характеристики гвинтових пружин визначаються на громіздких стаціонарних лабораторних випробувальних машинах, які мають ряд суттєвих недоліків та обмежень. Запропонована переносна достатньо універсальна установка, яка дозволяє інтенсифікувати навчальний процес.
 • Item
  Дослідження характеристик гвинтових пружин при статичному та динамічному навантаженні
  (КНТУ, 2012) Лушніков, В. М.; Чайковський, О. Б.; Кравченко, О. Ю.
  Авторами запропонована установка для дослідження гвинтових пружин при статичному та динамічному навантаженні. Крім того, вона дозволяє викликати власні та вимушені коливання системи пружина-вантаж. Установка дозволяє точно визначати параметри та характеристики коливального процесу з можливістю відеовідтворення та відповідної програмної реалізації методик досліджень.
 • Item
  Основні проблеми розвитку іпотечного ринку в Україні та шляхи їх вирішення
  (КНТУ, 2012) Горюнов, С. В.; Комарова, О. А.; Goriunov, S.; Komarova, O.
  В статті розглянуто шляхи побудови національного ринку іпотечного кредитування в Україні. Визначено проблеми становлення іпотечного кредитування та шляхи їх вирішення, а також роль відповідних учасників іпотечних кредитних відносин. In the article the ways of construction of national market of the mortgage crediting are considered in Ukraine. Problems and prospects of becoming of the mortgage crediting, and also role of the proper participants of mortgage credit relations, are certain.
 • Item
  Політична поведінка в організованих та стихійних формах
  (КНТУ, 2012) Боднаров, О. Г.
  Політична поведінка особи як активна політична дія, яка може проявлятися в інституціональних та позаінституціональних формах. Суб’єктами політичних дій індивіди виступають не лише як представники певних соціальних спільнот, а й як учасники прямих дій.
 • Item
  Ідеологічний дискурс
  (КНТУ, 2012) Боднаров, О. Г.
  Багатопартійність у демократичних державах передбачає ідеологічне багатоманіття, конкуренцію різних ідеологій, реальне співіснування і постійну взаємодію різноманітних ідеологічних течій. Але жодна ідеологія в демократичному суспільстві не повинна бути державною, примусовою, офіційною, тобто включати ідеологічний монополізм.
 • Item
  Проблемні питання фінансування галузі охорони здоров’я
  (КНТУ, 2012) Чорнокнижна, Ю. І.; Котенко, Т. М.; Chernoknignaya, U.; Kotenko, T.
  В статті розкривається актуальність та необхідність проведення реформ системи охорони здоров’я. Реформа системи охорони здоров'я передбачає, перш за все, зміну механізмів фінансування медицини. Відповідно до Конституції України та Основ законодавства України про охорону здоров’я визначено принципи фінансування системи охорони здоров’я України, правові, організаційні і фінансові засади та механізми обов’язкового соціального медичного страхування в Україні. The article reveals the relevance and necessity of reform of health care systems. The reform of the health system, provides, first of all, the change of the mechanisms of financing of medicine. In accordance with the Constitution and the principles of legislation of Ukraine on health protection are: the principles of financing of the system of health protection of Ukraine, the legal, organizational and financial framework and the mechanisms of compulsory social health insurance in Ukraine.
 • Item
  Діловий світ і здоров’я людини
  (КНТУ, 2012) Пестунов, В. М.; Стеценко, О. С.; Дьомін, К. П.
  В статті автори намагаються пояснити причини і наслідки матеріальних і духовних втрат здоров’я і бізнесу ділових людей, якщо вони не виконують космічних законів і вимог.
 • Item
  Взаэмозв’язок духовності, здоров’я і тривалості життя людини
  (КНТУ, 2012) Пестунов, В. М.; Стеценко, О. С.; Дьомін, К. П.
  В статті автори намагаються дати пояснення яким чином підвищення духовності, здорового способу життя і виконання космічних законів впливають на якість життя, здоров’я і довголіття людини.
 • Item
  Роль державного казначейства у державному фінансовому контролі
  (КНТУ, 2012) Панасенко, Т. В.; Шалімов, В. В.; Panasenko, T.; Shalimov, V.
  В статті розглянуто сучасний стан та перспективи вдосконалення державного контролю, контролю органів Державного казначейства при обслуговуванні бюджетів та розпорядників коштів, як складової державного фінансового контролю.The current status and prospects of improvement of state control, control of the State Treasury at service budgets and funds, as a component of state financial control.
 • Item
  Аналіз банківського маркетингу та його впливу на діяльність банків
  (КНТУ, 2012) Кравченко, В. П.; Шкляр, І. О.
  На підставі аналізу статистичної інформації досліджено особливості функціонування банківської системи України на сучасному етапі. Виявлені існуючі недоліки, їх причини та можливі наслідки. Запропоновані шляхи вирішення наявних проблем.
 • Item
  Большой взрыв Вселенной, которого не было
  (КНТУ, 2012) Головин, Ю. А.; Головін, Ю.
  В статье рассматриваются аргументы, ставящие под сомнение сам факт Большого взрыва Вселенной.
 • Item
  Випробовувальна система діагностики кульково-гвинтового гідропідсилювача
  (КНТУ, 2012) Підгаєцький, М. М.; Лобода, С. В.; Podgaetsky, M.; Loboda, S.
  Розроблена система діагностування кульково-гвинтового гідропідсилювача. Система вміщує аналіз оціночних показників КГГП, програму і методику діагностування. Розглянута принципова схема випробувального стенда для проведення діагностування. The system for diagnosing ball screw power steering is developed. The system contains the analysis of evaluation indexes of BSPS, program and diagnosing technique. The fundamental chart of test bench is considered for realization of diagnosticating.
 • Item
  Управління фінансовою стійкістю підприємства та його роль в антикризовому менеджменті
  (КНТУ, 2012) Цюпа, А. В.; Загреба, І. Л.; Cyupa, A.; Zagreba, I.
  В статті визначені особливості управління фінансовою стійкістю підприємства в сучасних умовах господарювання та запропонований комплексний показник фінансової стійкості. In the article certain features of management of enterprise financial firmness in the modern terms of menage and the complex index of financial firmness is offered.
 • Item
  Мито як фіскальний ресурс державного бюджету України
  (КНТУ, 2012) Флорінська, А. О.; Загреба, І. Л.; Florinskaya, A.; Zagreba, I.
  В статті досліджено теоретичні засади та вітчизняну практику митно-тарифного оподаткування в аспекті підвищення ефективності реалізації фіскально-регулювального потенціалу мита. Визначено принципи ефективної митно-тарифної політики України. Проведено аналіз справляння мита в Україні та його частки в загальних доходах бюджету. Запропоновано комплекс практичних заходів щодо вдосконалення митної системи України. In the article theoretical principles and domestic practice are investigational custom-tariff taxation in the aspect of increase of efficiency of realization fiscal-regulation potential of duty. Certainly principles of effective custom-tariff policy of Ukraine. The analysis of production of duty is conducted in Ukraine and its part in total revenues of budget. The complex of practical measures is offered on perfection of the custom system of Ukraine.
 • Item
  Проблеми формування та відтворення основних засобів на сільськогосподарських підприємствах
  (КНТУ, 2012) Зеленько, О. В.; Кравченко, В. П.; Zelenko, O.; Kravchenko, V.
  У статті досліджено проблему відтворення основних засобів на сільськогосподарських підприємствах з урахуванням сучасних умов господарювання. Розглянуто джерела фінансування оновлення основних засобів і визначено найбільш ефективну форму фінансування оновлення цих необоротних активів. Надано пропозиції щодо процесу розробки оптимальної інвестиційної політики оновлення основних засобів. The article is devoted to actual problem of basic ways of circulation in agricultural enterprises paying attention to modern conditions of the economic development. Problems of a source of financing of basic ways are considered and the most effective form of financing updating of basic ways is determined. Also the proposals of how to initiate the process of development of optimum investment policy of basic ways renewal are given in the article.
 • Item
  Економічна сутність оборотного капіталу, його роль у фінансово-господарській діяльності підприємства
  (КНТУ, 2012) Дробошевська, Т. В.; Фільштейн, Л. М.; Droboshevska, T.; Filshtein, L.
  В статті розглянуто сутність поняття «Оборотний капітал», визначено його функції та роль у фінансово-господарській діяльності підприємства. The paper considers the essence of the concept of "working capital", its function and role in the financial and economic activities of enterprises.
 • Item
  Технологія будівництва збірно-монолітного диску перекриття будівель в системі "АРКОС"
  (КНТУ, 2012) Джирма, С. О.
  В статті розглянуто універсальну архітектурно-будівельну систему зведення багатоповерхових будівель і споруд "АРКОС". Представлено конструкцію збірно-монолітного каркасу та технологію зведення будівель в системі "АРКОС". Основну увагу приділено виконанню збірно-монолітному диску перекриття.