Наукові записки. Випуск 14. - 2013

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 8 of 8
 • Item
  Наукові записки. Вип. 14.
  (КНТУ, 2013)
  Збірник є науковим виданням, в якому публікуються основні результати наукових робіт викладачів, студентів та магістрантів університету.
 • Item
  Основні проблеми утилізації осадів стічних вод
  (КНТУ, 2013) Свірідова, В. А.; Медведєва, О. В.
  В статті розглядається проблема утилізації осадів стічних вод та наводиться огляд існуючих і перспективних шляхів утилізації осадів як на території України, так і за кордоном.
 • Item
  Морально-філософське осмислення проблеми когнітивного дисонансу
  (КНТУ, 2013) Римар, С. П.
  У статті розглядається проблема актуальності і необхідності морально-філософського аналізу емпіричних висновків і передбачень психологічної теорії когнітивного дисонансу, яка дещо спрощено зводить ситуацію особистісного морального вибору до стану внутрішнього дискомфорту, спричиненого невідповідністю між певними когнітивними елементами свідомості. В наш час на основі експериментальних даних психологічних теорій вибудовуються і навіть нав’язливо реалізуються концепції суспільного регулювання, створюються нові ціннісно-нормативні системи. Отже, моральна філософія має наполегливо вдаватись до критичного аналізу та узагальнень наукових даних таких емпіричних теорій.
 • Item
  Фізичні аспекти інформації
  (КНТУ, 2013) Марченко, К. М.; Шматько, С. І.
  Розглянута інформація як описова характеристика вібраційного стану енергії. Наведені дані про механізми сприйняття людиною інформації.
 • Item
  Рефінансування іпотечних кредитів в Україні
  (КНТУ, 2013) Кравченко, В. П.; Лузан, К. П.
  Формування національної іпотечної системи є одним із пріоритетних напрямів державної політики, адже іпотечне кредитування сприяє вирішенню низки соціально-економічних завдань. Зростання обсягів іпотечного ринку прямо пропорційно залежить від ефективності рефінансування, за допомогою якого залучаються довгострокові кошти з фінансового ринку у сферу іпотечного кредитування.Присвячено дослідженню методів рефінансування іпотечних кредитів, які використовуються суб’єктами вітчизняного іпотечного ринку з метою фінансування та оптимізації іпотечного кредитування.
 • Item
  Застосування економічних інструментаріїв у сфері охорони навколишнього середовища
  (КНТУ, 2013) Медведєва, О. В.; Семитківська, Т. О.; Свірідова, В. А.
  Реалії вітчизняної системи управління природними ресурсами свідчать про відсутність стимулюючої дії економічних регуляторів. У статті йдеться про економічну складову обгрунтування раціонального використання природних ресурсів.
 • Item
  Комунікативно орієнтоване викладання граматики
  (КНТУ, 2013) Філіппова, Л. В.
  Стаття розглядає деякі аспекти комунікативно орієнтованого викладання граматики.
 • Item
  Формы и методы обучения иностранным языкам в неязыковых вузах
  (КНТУ, 2013) Тимошенко, Т. В.
  Рассматриваются проблемы форм и методов обучения иностранным языкам в неязыковых вузах, связанные с необходимостью применения новизны при обучении иностранных языков, которые будут способствовать мотивации студентов для успешного овладения иностранными языками. В статье описаны учебные методы и технологи, применение которых позволит рационально использовать отведенное аудиторное время на изучение иностранных языков. Розглядаються проблеми форм і методів навчання іноземним мовам в немовних вузах, які пов’язані з необхідністю застосування новітніх технологій при вивченні іноземних мов, котрі будуть мотивувати студентів успішно оволодівати іноземними мовами. В статті описані навчальні методи та технології, застосування котрих дозволить раціонально використовувати аудиторний час на вивчення іноземних мов. It deals with the problems of forms and methods of teaching foreign languages at technical universities, which are closely connected with using new technologies while studying foreign languages for motivating students successfully learn foreign languages. The article describes new teaching methods and technologies, which will allow practically use the class time for learning foreign languages.