Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин. Випуск 46. - 2016

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 46
 • Item
  Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин. Вип. 46
  (КНТУ, 2016)
  В збірнику викладені питання конструювання, розрахунку, удосконалення, створення і дослідження нових робочих органів сільськогосподарських машин, засобів механізації, електрифікації та автоматизації сільськогосподарського виробництва. Наведені результати досліджень в галузі технологій виробництва і експлуатації машин та забезпечення їх надійності і довговічності. Викладені практичні рекомендації по використанню результатів досліджень і дослідно-конструкторських розробок в сільськогосподарській і інших галузях машинобудування. Збірник розрахований на наукових та інженерно-технічних працівників науково-дослідних установ, ВНЗ, конструкторських організацій та промислових підприємств.
 • Item
  Результати польових досліджень дискаторів в різних грунтових умовах
  (КНТУ, 2016) Теслюк, Г. В.; Волик, Б. А.; Пугач, А. М.; Брижатий, І. Ю.; Teslyuk, G.; Volyk, B.; Pugach, А.; Brygatiy, I.
  В роботі наведені результати досліджень роботи дискаторів в умовах рядової експлуатації на грунтах із різним питомим зчепленням часток, який прийнятий за інтегральний показник механіко- технологічних властивостей грунту. За основу були взяті близькі за конструктивним виконанням машини серійного виробництва. The article presents results of studying the work dictators under conditions of ordinary use on soils with different cohesion of the particles, which prineto us as the integral manifold of index the entire group of mechanical-technological properties of the soil. As a quality indicator of chopping used the coefficient of structure, defined as the ratio of the mass of agronomically valuable aggregates to the total mass of soil sampling. Additionally, the results of development of methods for the assessment of quality crushing and ploughing of crop residues. Research needs connected with the necessity of obtaining objective data on the disk of the working bodies, composed of combined units of various designs.
 • Item
  Вплив режимів різання на збереження стійкості інструмента : проблеми та шляхи їх вирішення
  (КНТУ, 2016) Анастасенко, С. М.; Будуров, В. Л.; Григурко, І. О.; Anastasenko, S.; Bydyrov, V.; Grigyrkо, І.
  У статті визначено вплив чинників на стійкість інструмента. Досліджено наступні чинники: швидкість різання, подача, глибина різання, задній кут, головний кут в плані, допоміжний кут в плані, радіус при вершині, передній кут, змінні багатогранні пластини (ЗБП). Встановлено і систематизовано причини зниження стійкості інструмента та запропоновано шляхи збереження стійкості інструмента. Research of the influence of cutting speed, feeding, cutting depth, end-clearance angle, plan approach angle, minor cutting edge angle, tip radius and the face angle on the tool durability. Materials that are used for manufacturing of cutting tools are expensive. Therefore the cost of cutting tools is rather high, as well as the production cost of goods produced by means of such tools. Thus one has to decide how to reduce manufacturing costs. There are two ways to solve the problem. The first way is to create some new materials to make the cutting tools more resistant than the existing ones, and the second way is to optimize cutting conditions to ensure maximum performance while maintaining the tool durability. The first way is quite long and the cost of the new tools will be not lower than the existing one. The second way is more realistic. The study identified and systematized the factors that affect the tool durability. The study allows to conclude that all cutting parameters in one way or another affect the tool durability and production costs. Therefore the need for compliance of the cutting parameters is crucial for ensuring the stability of the cutting tool, and as much for the competitiveness of products.
 • Item
  Вплив підвищеного тиску повітряного струменю на структуру і властивості електродугових покриттів
  (КНТУ, 2016) Студент, М. М.; Гвоздецький, В. М.; Маркович, С. І.; Student, М.; Hvozdetskyi, V.; Markovich, S.
  В статті наведено результати дослідження впливу тиску повітряного струменю на властивості покриттів. Встановлено, що збільшення тиску повітряного струменю від 0,6 до 1,2 МПа забезпечує зростання швидкості повітряного струменю від 300 до 600 м/с, а швидкість диспергованих краплин від 120 до 220 м/с. Підвищення тиску повітряного струменю від 0,6 до 1,2 МПа зумовлює зменшення товщини ламелей покриття, формування більшої кількості оксидної фази у покритті, при цьому зростає твердість, когезивна міцність та знижується рівень колових залишкових напружень першого роду у покритті. The aim is to investigate the effect of increasing the airspeed of molten drops during spraying coating. The article presents the results of research impact pressure air jet on the properties of coatings. It was established that increasing pressure air jet from 0.6 to 1.2 MPa, the growth speed air jet from 300 to 600 m / s, and shvydkistы dispersed droplets from 120 to 220 m / s. Increasing pressure air jet from 0.6 to 1.2 MPa causes thinning lamella coatings, forming more oxide phase in the coating, thus increasing strength, cohesive strength, and reduced levels of residual stresses circular first kind.
 • Item
  Синтез теоретичної концептуальної схеми продукційного хонінгувального верстата
  (КНТУ, 2016) Підгаєцький, М. М.; Щербина, К. К.; Громко, О. М.; Дяченко, Т. В.; Podgaetski, М.; Scherbina, К.; Hromko, О.; Dyachenko, Т.
  В статі розглядається синтез теоретичної концептуальної схеми продукційного хонінгувального верстата, який призначений для обробки деталей керуючої апаратури гідравлічних машин. Обґрунтовано роздільний привід для шпинделю деталі та шпинделю інструменту верстата. Висунуто вимоги до створення верстатних систем для хонінгування отворів. Розроблені функціональна та гідро-кінематична схема, а також побудований алгоритм роботи продукційного хонінгувального верстата з адаптивно- програмним керуванням. Представлені залежності між траєкторією руху зерна алмазно-абразивного інструмента та роботою, затраченою на виконання цих рухів. Development of the theoretical conceptual scheme of the production honing machine with a possibility of adaptive control of processing of details of the operating equipment of hydraulic machine. Division of the drive for a spindle of a detail and the tool of the machine is reasonable. Are developed the function and hydro-kinematic chart, and also the algorithm of operation of the production honing machine with adaptive program control is constructed. The principle of the differentiated adaptation depending on a type of deviations of the processed surface is embodied in the presented machine. Dependences between the trajectory of the movement of grain of the diamond and abrasive tool and work spent for performance of these movements are presented. Considered productive machine movements must differentiate between the two interacting elements, namely: details provided by the movement of rotation, and tool reciprocating motion, leading to simplification of construction machines.
 • Item
  Розрахунок системи стабілізації температурного режиму в процесі фрикційного формоутворення
  (КНТУ, 2016) Пархоменко, Ю. М.; Гамалій, В. Ф.; Босько, В. В.; Parkhomenko, Y.; Gamaliy, V.; Bosko, V.
  Досліджено технологічний процес фрикційного формоутворення деталей. Визначено параметр, який підлягає регулюванню та передаточну функцію об’єкту управління цим параметром. Запропоновано шляхи створення автоматизованої системи стабілізації температурного режиму в процесі фрикційного формоутворення. Розроблено функціональну схему такої мікропроцесорної системи автоматичного управління температурою, яка б забезпечувала підтримку заданих значень цих параметрів в певні моменти часу та на протязі всього технологічного процесу. Studied process of forming the friction parts. Automatic control of process parameters provides friction forming temperature monitoring and support formative element temperature within 45 ÷ 75°C, ensuring stability of the process, protecting bearings from excessive heat flow and thermal discharge heat engine supports spindles. The specified temperature conditions provided by pumping oil through the bearing formative element in achieving its temperature 75°C and off the pump motor when reaching 45 °C. Certain parameters, which is subject to regulation and the transfer function of this parameter control object. The ways of creation of an automated system of stabilization of the temperature mode in the process of formation of friction. A functional diagram of a microprocessor-based system for automatic temperature control, ensuring the maintenance of set values of these parameters at specific points in time and throughout the process.
 • Item
  Підвищення ресурсу колінчастого валу алмазно-дисульфідмолібденовою приробкою поверхонь тертя
  (КНТУ, 2016) Ошовський, В. Я.; Oshovsky, V.
  Проаналізована дія на ресурс спряження «шийка колінчастого валу – бабітові вкладиші» недостатньої геометричної і механічної якості поверхонь та збільшення зазору при обкатуванні. Запропонована приробка поверхонь тертя алмазно-дисульфідмолібденовим шаржуванням, яке зменшує до початку нормальної експлуатації шорсткість, геометричні погрішності форми і розташування поверхонь, коефіцієнт тертя та зазор в спряженні. Така обробка попереджує появу задирок і прихватів на поверхні спряження та підвищує зносостійкість без втрати здатності до релаксаційних змін відповідно до дії сил, пов’язаних з геометричними погрішностями поверхонь. Проведені випробування підтверджують, що цей метод значно підвищує ресурс спряження. Purpose of the article - to analyse basic factors, which abbreviate the resource of work of crankshaft, responsible detail of compressor or engine of internal combustion, and present the results of research of action and test of the diamond-molybdenum disulfide earning additionally of surfaces of friction, which removes these factors and thus considerably promotes the resource of crankshaft. In the article the analysed operating is on the resource of interface a "neck of crankshaft - bearing of babbit" of insufficient geometrical and mechanical quality of surfaces and increase of gap at a rolling-off and defects which appear here. The brought results over of research of action and test of earning additionally of surfaces of friction the diamond-molybdenum disulfide caricaturing. Such eventual earning additionally diminishes the roughness of surfaces of friction to beginning of normal exploitation of crankshaft, gap in an interface, coefficient of friction; warns appearance of nicks-and-burrs and welding on the surfaces of interface; promotes hardness and wearproofness of surfaces of friction without the loss of ability of slideway to the relaxation changes in accordance with forces operating during work of billow and surfaces related to the geometrical rejections of form and location. Thus the eventual diamond-molybdenum disulfide earning additionally of surfaces of friction of crankshaft and liners removes the process of rolling-off and defects of friction action, which arise up at a rolling-off, improves simultaneously geometrical and mechanical descriptions of surfaces of friction and diminishes the coefficient of friction. As a result the resource of work of crankshaft rises considerably.
 • Item
  Дослідження безконтактного руху легких домішок у вертикальному пневмосепаруючому каналі
  (КНТУ, 2016) Нестеренко, О. В.; Лещенко, С. М.; Петренко, Д. І.; Гончарова, С. Я.; Мельник, Ю. В.; Nesterenko, О.; Leshchenko, S.; Petrenko, D.; Goncharova, S.; Melnik, Y.
  В статті розглянуто безконтактний рух легких частинок в вертикальному ПСК при їх багаторівневому одношаровому введенні. При прийнятих допущеннях отримані закономірності безконтактного руху легких частинок в ПСК, які дозволяють визначити раціональні параметри живильного пристрою. В результаті теоретичного аналізу визначено час перебування легких частинок в ПСК при їх безконтактному русі та зону їх виділення під час розділення зернової суміші повітряним потоком. Rational use of air flow during the separation of the grain mix is one of the main problems in pneumatic separation. Thus, it is necessary to ensure appropriate quality cleaning performance while increasing grain cleaning machines (GCM). In greater degree it concerns pneumatic GCM, who have somewhat lower rates than specific performance sieve. Therefore, improvement and development of new pneumatic structures is an important and urgent task. Taking into account the insufficient analytical scrutiny process at pneumatic separation multilayer material in grain movement pneumatic separating channel (PSC) is necessary tasks to establish patterns of airflow interaction with light impurities during their flight in contactless PSC. As a result of analytical study examined contactless movement of light impurities when entering multigrain single layer material, ie flow, in which crops are layers PSC each other with a certain interval and have the same kinematic characteristics. Based on the theoretical analysis established pattern of interaction of light particles of grain mixture with air flow during flight of contactless multi-grain placing a single layer of material in PSC. Established that the contactless movement of light impurities in the PSC, regardless of the input area of selection is in the range 0.015 ... 0.05 m, depending on their coefficient of sails. The goal of future research should be to establish contact interaction of light impurities from the grain mixture and air flow in the multilayer material placed in the PSC.
 • Item
  Інформаційне забезпечення сільськогосподарського виробництва
  (КНТУ, 2016) Мороз, С. М.; Єніна, І. І.; Мороз, А. С.; Moroz, S.; Yenina, І.; Moroz, А.
  В статті розглянуто сучасне програмне забезпечення, призначене для використання в рослинництві та тваринництві, а також для накопичення інформації та своєчасного реагування інженерної служби. Використання сучасних технологій мобільного зв'язку – 3G та 4G, дозволить фермерам, менеджерам, агрономам, інженерам і зоотехнікам слідкувати за станом полів, рослин, техніки та приміщень в режимі реального часу. The development of precision farming has prompted manufacturers of agricultural machinery for use in machines, tractors and combines computer technology, which allows you to monitor and quickly change the technological parameters and modes of their units without stopping. Integrated "AGRAR-OFFICE" company LAND-DATA Eurosoft GmbH & Co KG designed to monitor and control the production of crops and livestock. The software is certified according to the standards of ISO, which allows you to interact with the software manufacturers of agricultural machinery on a "Plug and Play" as well as monitor the status of equipment. The development of 3G and 4G communication and "cloud" technology allows transfer operation of this software with offline mode in real time. In addition, these technologies can work with the information received multiple users simultaneously. This reduces labor costs, save material and financial resources of agricultural products.
 • Item
  Appliances for FANT of cylinder liners
  (КНТУ, 2016) Chernovol, М.; Shepelenko, І.; Budar Mohamed R. F.; Черновол, М. І.; Шепеленко, І. В.; Будар Мохамед Р. Ф.
  Despite the successes achieved in practical application of FANT of cylinder liners there is no wide application of the technology because of low productivity and processing quality which may be increased by the use of new schemes of FANT and improved tools for finishing. The article presents the analysis of the existing appliances for FANT of cylinder liners and the ways to improve their design were specified. That will increase the productivity and quality of treatment as well as the effectiveness of FANT application. Метою даної роботи є аналіз існуючих конструкцій пристроїв для ФАБО гільз циліндрів з подальшою розробкою загальних рекомендацій щодо їх удосконалення. Доведено, що ФАБО гільз циліндрів має безперечні переваги у порівнянні зі традиційними способами їх обробки. Проте, існуючи технології ФАБО та обладнання для її здійснення характеризуються низькою продуктивністю, не забезпечують підвищення зносостійкості деталі. Збільшити продуктивність та якість обробки деталі можливо за рахунок застосування нових схем ФАБО, а також модернізації інструментів для фінішної обробки. Використання розроблених авторами ряду конструкцій пристроїв для ФАБО отворів, зокрема гільз циліндрів, дозволило підвищити продуктивність і якість обробки деталей.
 • Item
  Оцінка механічних характеристик матеріалів при лазерному термозміцненні деталей сільськогосподарської техніки
  (КНТУ, 2016) Мажейка, О. Й.; Mazheyka, О.
  Проведені випробування сталей і чавунів на характеристики опору втомі після лазерної обробки деталей сільськогосподарської техніки. Встановлено зв’язок потужності лазерного випромінювання та швидкості обробки для досягнення якісних показників процесу лазерного термозміцнення деталей. Доказано, що лазерне термозміцнення дозволяє збільшувати значення меж витривалості. Разом з тим показано, що обробка лазером може призводити до зниження характеристик опору втомі. The aim of this work was to study the strength characteristics of agricultural machinery parts after laser strengthening of the recovery, which enhances their life. Past studies testing steels and cast irons on the characteristics of fatigue resistance after laser treatment in respect of parts of agricultural machinery. The connection laser power and processing speed to achieve yakystnyh laser process parameters thermal hardening details. Proved that laser thermal hardening allows to increase the value limits of endurance. However, it is shown that laser treatment can lead to a decrease in fatigue resistance characteristics. Significant influence on the performance characteristics of materials, residual stresses, hardness, micro-structure and surface modes provide treatment. Locality laser treatment allows processing of hard-surface areas, so we can talk about the significant benefits this type of consolidation of the processing stress concentrators. The study found that laser thermal hardening allows to increase the value limits of endurance. However, it is shown that laser treatment can lead to a decrease in fatigue resistance characteristics. Fatigue resistance change with laser treatment is associated with structural changes in the treated area, its hardness, residual stress generated, micro surface. These properties associated with processing technological parameters - type of laser radiation power, speed processing, strengthening geometry drawing paths.
 • Item
  Рух сільськогосподарських матеріалів нахиленою робочою поверхнею
  (КНТУ, 2016) Кухарець, С. М.; Пінкін, А. А.; Ярош, Я. Д.; Kukharets, S.; Pinkin, А.; Yarosh, Y.
  В статті знайдено рівняння руху частинки сільськогосподарського матеріалу нахиленою робочою поверхнею із врахуванням коефіцієнтів опору, що відчуває частинка при русі. Подальші дослідження необхідно спрямувати на встановлення коефіцієнту опору для різних видів сільськогосподарських матеріалів та обґрунтування динаміки зміни коефіцієнту тертя експериментальним чи теоретичним шляхом. The paper found the equation of motion of agricultural material particles on the inclined working surface, taking into account the resistance coefficient of the particle raw material in motion. Mathematical models of the movement of agricultural raw materials particles play an important role in the design and specific parameters of the working process of many agricultural machines. The equations of motion of agricultural materials worktops are needed as in the operation of the existing machines as well as in the design of new ones. Equations are tailored to gravity and drag forces acting on the particle. Further research should be directed to the installation of the drag coefficient for different types of agricultural materials and study the dynamics of change in friction coefficient experimentally or theoretically.
 • Item
  Аналіз гідродинамічних процесів, що відбуваються у відсіченій порожнині шестеренного насоса
  (КНТУ, 2016) Кулєшков, Ю. В.; Магонець, Є. В.; Кулєшкова, К. Ю.; Руденко, Т. В.; Красота, М. В.; Kuleshkov, Y.; Mahonets, E.; Kuleshkova, K.; Rudenko, T.; Krasota, M.
  В статті наведені результати аналізу впливу динамічних процесів, що відбуваються у відсіченій порожнині шестеренного насоса на його працездатність. Зазначені умови виникнення компресії і декомпресії робочої рідини у відсіченій порожнині шестеренного насоса. Встановлено взаємозв’язок між компресією і декомпресією робочої рідини, що виникають у відсіченій порожнині шестеренного насоса і негативним впливом цих явищ на працездатність насоса. Зазначено зниження працездатності шестеренного насоса внаслідок негативного впливу гідродинамічних явищ у відсіченій порожнині, що виявляється у підвищеному зношуванні деталей і з’єднань насоса, зниженні довговічності, коефіцієнту подачі, підвищенні пульсації тиску і подачі, збільшенні вібрацій і шуму НШ. The objective of the work is to analyse scientific and technical information and to determine further directions of research of processes taking place in the isolated section of a gear pump and to formulate scientific hypothesis of the research. The article presents the analysis results of the influence of dynamic processes taking place in the isolated section of a gear pump on its operational performance. The conditions of the occurrence of compression and decompression of hydraulic oil in the isolated section of a gear pump were determined. The interrelationship between the compression and decompression of the hydraulic oil which occurs in the isolated section of a gear pump and the negative influence of these effects on the operational performance of a pump was established. The decrease of operational performance of a gear pump is resulted by the negative influence of hydrodynamic effects in the isolated section. This results the excessive wear of the pump parts and interferences, decrease of service life, pump delivery rate and increase of pressure and delivery pulsation, vibration and noise of the gear pump. It was determined that scientific and technical information does not have physical and mathematic models with the description of hydrodynamic processes taking place in the isolated section of a gear pump. On the basis of the analysis of scientific and technical information we suggested a working hypothesis of the research with the result to exclude the gaps in theory and practice of a gear pump concerning hydrodynamic processes taking place in the isolated section of a gear pump.
 • Item
  Дослідження зносостійкості сталі 65Г з різними фізико-механічними властивостями при зношуванні в абразивній масі
  (КНТУ, 2016) Дворук, В. І.; Борак, К. В.; Добранський, С. С.; Dvoruk, V.; Borak, К.; Dobranskyi, S.
  Досліджено вплив природи, твердості абразивного матеріалу та тиску абразивної маси на зносостійкість сталі 65Г з різними фізико-механічними властивостями при зношуванні в абразивній масі, що імітує ґрунт. The purpose of research – to investigate the influence of nature and abrasive hardness and pressure abrasive wear resistance to steel weight 65Г with different physical and mechanical properties in wear in abrasive mass. The work for predicting the durability of the tillage work reinforced by electrical discharge machining, studies were conducted relative and absolute wearing ability of soils with different fractional composition, and to take account of the impact speed and pressure of the soil surface was made two-factor experiment. The criterion of optimization in the studies were offered: σW - durability km/h. As a result of the research might draw the following conclusions: - increased durability samples at reduced speed, due to the increase of dynamic loads on the surface friction. - surface wear resistance is significantly reduced with increasing pressure on the specific sample is explained by the fact that the increase in pressure may cause such negative processes as mikrorizannya metal surface with abrasive grains. - 65 G enhanced wear resistance of steel during quenching and tempering average of 15 ... 30%, the electrical treatment to 60..80% despite external factors (pressure and speed).
 • Item
  Розмірна та параметрична градація верстата з МПС
  (КНТУ, 2016) Вахніченко, Д. В.; Верхогляд, Ю. І.; Брайко, М. В.
  В статті виконано дослідження розмірів і параметрів верстатів з механізмом паралельної структури та їх градація. Розглянуто відповідність між технічними характеристиками верстата і величиною необхідних координатних рухів виконавчого органа та умови досягнення узгодженості між цими характеристиками та вимогами, що ставляться до виконання операцій. Наведено модульну будову конструкцій верстата з МПС та запропоновано визначення основних параметрів кожного модуля та їх градацію на основі стандарту. В роботі запропоновано поділ верстатів з механізмами паралельної структури по максимальним координатним рухам, опираючись на переважні ряди чисел, основний та додатковий. Запропоновано градація верстатів за величиною кута обертання ланок в опорах платформ та по максимальному куту, під яким можлива обробка. Також представлено регламентовані параметри для лінійних розмірів, діаметрів рухомої та нерухомої платформ, відстані між їх опорами, розміру виконавчого органа та габаритних розміри несучої системи верстата. The paper used to study the size and parameters of machines with the mechanism of parallel structure and grading. We consider the correspondence between the technical characteristics of the machine and the size of the necessary co-ordinate the movements of the executive body and achieving coherence between these characteristics and the requirements of the procedures. Powered by a modular structure of the machine design with the MPS and the suggested definition of the basic parameters of each module and their graduation on the basis of the standard. The paper suggested the division of machines with parallel structure mechanisms with the maximum coordinate movements. And it is determined that most of them are the same as the next primary R20 numbers with ratio of 1.12. For these and other conditions, it is advisable to have an extra row with finer gradations, which, in accordance with GOST R40 must meet a number with a denominator 1,06. Tak for further recommendations when selecting certain parameters, preference should be given to the main or first additional row. Achieved a justification of key design parameters of MPS machines can be used as the basis of the standard. As a result, it is proposed grading machines largest units in the rotation angle of platforms and supports the maximum angle at which can be processed. Also presented regulated parameters of the linear sizes, diameters mobile and fixed platforms, the distance between their legs, the size of the executive body and the overall dimensions of the machine carrier system.
 • Item
  Застосування безперервного інжекційного способу подачі циклової порції газового палива для двигуна мобільної малопотужної електростанції
  (КНТУ, 2016) Швець, І. А.; Shvets, І.
  В статті описано проблеми, що призводять до динамічних навантажень складових елементів електрокерованного пристрою дозування системи подачі газового палива під час роботи на номінальному режимі роботи. Запропоновано шляхи вирішення зазначеної проблеми, та представлено аналітичні вирази для визначення вихідних параметрів інжекційного витікання газового палива. The features of the work and the reasons leading to the occurrence of dynamic loads moving parts dosing device. The solution to this problem, which involves changing the principle of the gaseous fuel dosing with a continuous periodic with supercritical expiration through a small diameter nozzle, which occurs during highspeed operation of the engine at nominal operation. The analytical expressions for determining the initial parameters of the injection of continuous supply of gaseous fuel. It is proved that the cyclic exchange of periodically supplying the gaseous fuel at a regulated constant flow area of the nozzle, reduces the dynamic load elements movable dosing device while leaving the gaseous fuel metering accuracy at an acceptable level.
 • Item
  Структурно-параметричний синтез дискретної робастної системи стабілізації інформаційно-вимірювальних пристроїв на рухомій основі
  (КНТУ, 2016) Сущенко, О. А.; Sushchenko, О.
  Запропоновано алгоритм структурно-параметричного синтезу дискретної робастної системи стабілізації та керування орієнтацією вимірювальних осей пристроїв, що функціонують на рухомій основі в складних умовах реальної експлуатації. Проаналізовано особливості процедури структурно- параметричного синтезу системи досліджуваного типу. Виконано моделювання та представлено його результати. The goal of the paper is creation of the algorithm for the structural-parametric synthesis of the system ensuring stabilization of the information-measuring devices functioned at vehicles in difficult conditions of real operation, accompanied by action of the parametrical and coordinate disturbances. The paper includes description of the algorithm basic stages such as parametric optimization, synthesis of the deterministic controller and stochastic observer and integration of the controller and observer. The most important stage of the algorithm is represented in the form of a block scheme. The features of the synthesis procedure for the studied system are considered including the necessity to carry out minimal realization and scaling. The suggested approach is convenient for modernization of the operated systems. The algorithm of the structural-parametric synthesis of the discrete robust system for stabilization of information-measuring devices operated at the vehicles was suggested. The developed procedure was checked by means of Simulink-model including non-linearities inherent to the real systems. The results obtained on the example of the stabilization system for ground vehicles prove efficiency of the suggested algorithm.
 • Item
  Вплив енергії геоелектромагнітного поля на підвищення врожайності сільськогосподарських культур
  (КНТУ, 2016) Свірень, М. О.; Амосов, В. В.; Шмат, С. І.; Іванько, І. П.; Sviren, М.; Amosov, V.; Shmat, S.; Ivanko, І.
  Експериментально підтверджено вплив раціонального використання енергії електромагнітного поля Землі на врожайність сільськогосподаpських культур. Запропоновано нові агротехнічні прийоми обробітку ґрунту та сівби і вдосконалені робочі органи для їх реалізації. У результаті впровадження нової технології отримано підвищення врожайності сільськогосподаpських культур на 12–15%.Field experiments for research of the influence of energy of the electromagnetic field of Earth on the productivity of agricultural crops were conducted. Placement of steel wires on the bottom of the ditch in the direction north-south allowed getting increase in productivity of grain-crops from 3 to 8% comparing to the mouldboard and subsurface methods of soil cultivation. Four years of experience showed that for the increase of productivity of wheat, corn, soy on 12–15% it is necessary to conduct subsurface tillage of soil with simultaneous ditching at the depth of 40 cm in direction north-south. In order to decrease energy losses it is recommended to combine sowing of the cultivated cultures with ditching.
 • Item
  Діагностика як складова оцінки технічного стану машин
  (КНТУ, 2016) Рубльов, В. І.; Войтюк, В. Д.; Рубльов, В. Є.; Rublov, V.; Voytuk, V.; Rublov, V.
  Викладено загальні принципи діагностики технічного стану машин, в яких діагностика розглядається як складова оцінки технічного стану машин. Основні положення діагностики наведені з урахуванням загальноприйнятих і стандартизованих понять. Описаний статистичний підхід щодо накопичення результатів спостережень технічного стану органолептичними методами і їх обробки. Сформульована класифікація методів і засобів контролю технічного стану машин, їх випробування, видів діагностування і засобів його виконання. Пропонується використання діагностики для прогнозування технічного стану машин. Objective: to justify the methods of condition monitoring machinery and equipment; to justify the methods of diagnosis; to justify and implement selection of organoleptic methods and tools for monitoring and diagnosing their technical condition. It is described general principles of diagnostics of the technical condition of machines. Diagnosis is considered as integral assessment of the technical condition of machines. Main provisions are presented in view of the generally accepted and standardized concepts. It is described a statistical approach for collection of machines technical state observations and their methods of sensory processing. It is formulated classification methods and tools for monitoring technical condition of machines, their testing, diagnostic species and their execution. It is proposed to use diagnostics to predict technical condition of machines. Conclusions. Unlike existing works, which dealt with methods for diagnosing and controlling particular machines and units, in this work are shown general principles of diagnosis technical condition of machines by analyzing the range of standardized indicators 9 groups of farm machinery and installations, including plows, cultivators, seeders, forage machines, combine harvesters, tractors, cars, trailers and milking machines.
 • Item
  Теоретичне дослідження конусного стабілізатора потоку сипкого матеріалу установки безперервної дії для завантаження сипких матеріалів
  (КНТУ, 2016) Оришака, О. В.; Гуцул, В. І.; Артюхов, А. М.; Oryshaka, О.; Gutsul, V.; Artiuhov, А.
  Отримані залежності швидкості руху сипкого матеріалу по конусному стабілізатору залежно від величини кута конуса, відстані від конусного стабілізатора до заслінки клапана і коефіцієнта тертя сипкого матеріалу, зазору між торцем матеріалопровода і конусним стабілізатором, товщини шару сипкого матеріалу, що сходить з поверхні конуса. The resulting dependence of the speed of the free-flowing material in the feed device from the height of the free flight, the coefficient of friction, angle of inclination of the side walls of the receiving receiving hopper, as for the case of fixed position receiving hopper, and for the case of circular motion of the funnel for different values of the angular velocity. When you increase the angle of the surface of the cone to the horizontal  and V0 the speed of descent of granular material from the cone increases, and the thickness of the layer of bulk material flow that is coming off the cone decreases. A significant impact on the speed of descent of granular material from the cone and the thickness of the layer of bulk material flow that is coming off the cone f has. For large values of the coefficient of friction of the granular material on the surface of the cone, the surface of the cone to cover the materials with small values of the coefficient of friction.