Другий (магістерський) рівень

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 21
 • Item
  Функціонування управлінської документації в органах державної влади (на прикладі діяльності Новгородківського ВП Долинського ВП ГУНП в Кіровоградській області)
  (ЦНТУ, 2020-05) Бурдейна, Лариса Вікторівна; Burdeina, Larysa
  Організація діловодства в органах державної влади представляє собою важливу складову у процесі підготовки документознавців сфери управлінської діяльності. Вивчення управлінської документації логічно продовжує дослідження документознавства, яке служить теоретичним підґрунтям у ході з’ясування суті документа зокрема та документно-комунікаційної діяльності в цілому. The organization of record keeping in state authorities is an important component in the process of training document experts in the field of management. The study of management documentation logically continues the study of document studies, which serves as a theoretical basis in the course of clarifying the essence of the document in particular and document and communication activities in general.
 • Item
  Структурно-тематичні особливості документальних виставок онлайн (на прикладі Державного архіву Кіровоградської області)
  (ЦНТУ, 2022-12) Люлько, Марія Миколаївна; Lulko, Maria
  Процес накопичення інформації та знань, які фіксуються в документах, домінування інформаційно-комунікаційних технологій у суспільно-економічних відносинах, створення глобального інформаційного простору наклали відбиток і на діяльність архівних установ. Архіви повинні шукати нові форми і методи обслуговування користувачів, шляхи залучення їх до культурної спадщини людства. The process of accumulating information and knowledge, which is recorded in documents, the dominance of information and communication technologies in socio-economic relations, the creation of a global information space also left an imprint on the activities of archival institutions. Archives should look for new forms and methods of user service, ways of involving them in the cultural heritage of humanity.
 • Item
  Специфіка інформаційно-комунікаційної політики вітчизняних закладів вищої освіти
  (ЦНТУ, 2022-12) Луцик, Оксана Олександрівна; Lutsyk, Oksana
  Аналіз класифікації соціальних мереж дозволяє відстежити розвиток української аудиторії, особливо молоді, виявити стан активності, канали комунікації (Facebook чи Instagram), сприйняття мультимедійних платформ, порівняти та відобразити їх характеристики. Оскільки на сучасному етапі розвитку суспільства соціальні мережі відіграють все більшу роль, для посилення маркетингової діяльності ведеться моніторинг присутності закладів вищої освіти в онлайн-середовищі. Аналіз сторінок ЗВО в Інтернет-просторі за допомогою сервісу UniRank (за трафіком, довірою та авторитетом) дав змогу виявити рівень популярності цифрових профілів у соціальних мережах. Analysis of the classification of social networks allows you to track the development of the Ukrainian audience, especially young people, to identify the state of activity, communication channels (Facebook or Instagram), perception of multimedia platforms, to compare and display their characteristics. As social networks play an increasingly important role at the current stage of society's development, the presence of higher education institutions in the online environment is being monitored to strengthen marketing activities. The analysis of the pages of ZVO in the Internet space using the UniRank service (by traffic, trust and authority) made it possible to reveal the level of popularity of digital profiles in social networks.
 • Item
  Бібліотечно-бібліографічне обслуговування читачів: основні напрями діяльності
  (ЦНТУ, 2022-12) Левченко, Інна Миколаївна; Levchenko, Inna
  Стрімкий розвиток комп’ютерної техніки та впровадження новітніх інформаційних технологій призводять до змін у процесах науково-інформаційної діяльності бібліотек ВНЗ, викликають потребу в переосмисленні основних напрямів бібліографічного обслуговування в умовах електронного середовища. Бібліографічне обслуговування, складовими якого є довідково-бібліографічне обслуговування (ДБО) і бібліографічне інформування, з використанням сучасних інформаційно-комунікаційних технологій набуває кардинальних змін. The rapid development of computer technology and the introduction of the latest information technologies lead to changes in the processes of scientific and informational activity of university libraries, causing the need to rethink the main directions of bibliographic service in the conditions of an electronic environment. Bibliographic service, the components of which are reference and bibliographic service (DBO) and bibliographic information, with the use of modern information and communication technologies, is undergoing radical changes.
 • Item
  Міжнародне співробітництво в інформаційно-бібліотечній галузі
  (ЦНТУ, 2022-12) Зленко, Алла Миколаївна; Zlenko, Alla
  Найважливішою тенденцією сучасного глобального бібліотечного світу є активний розвиток бібліотечних комп'ютерних мереж, а також заснованих на їх основі компаній і асоціацій. Зарубіжні бібліотеки нині демонструють нові форми організації бібліотечного співробітництва на національному та транснаціональному рівнях. Розвиток міжнародного інформаційного співробітництва є об'єктивною закономірністю, яка відображає особливості соціально-економічного розвитку сучасного світу: інтеграцію, міжнародну спеціалізацію, кооперацію. The most important trend of the modern global library world is the active development of library computer networks, as well as companies and associations based on them. Foreign libraries are currently demonstrating new forms of organizing library cooperation at the national and transnational levels. The development of international information cooperation is an objective regularity that reflects the features of the socio-economic development of the modern world: integration, international specialization, cooperation.
 • Item
  Інформаційні ресурси Міністерства оборони України у сфері зв’язків з громадськістю
  (ЦНТУ, 2021-12-30) Скорий, Павло Сергійович; Skoryi, Pavlo
  Агресія росії, ведення проти України гібридної війни формують довгострокові виклики для нашої держави. Відповідно актуальність цієї роботи обумовлена тим, що нові виклики національній безпеці обумовлюють нагальну необхідність пошуку важелів, за допомогою яких стане можливою організація узгодженої взаємодії Міністерства оборони України й Збройних Сил України з іншими військовими формуваннями, державними структурами та Народом України. russia's aggression, waging a hybrid war against Ukraine form long-term challenges for our state. Accordingly, the relevance of this work is due to the fact that new challenges to national security determine the urgent need to find levers that will enable the organization of coordinated interaction between the Ministry of Defense of Ukraine and the Armed Forces of Ukraine with other military formations, state structures and the People of Ukraine.
 • Item
  Фонд Єлисаветградського реального училища в Державному архіві Кіровоградської області
  (ЦНТУ, 2022-10) Колпакова, Анна Олегівна; Kolpakova, Anna
  Одним із вагомих напрямків досліджень інформаційних установ України, є вивчення окремих архівних фондів установ чи особистостей які відіграли значущу роль у розвитку української держави та її регіонів. Однією із таких інституцій було Єлисаветградське земське реальне училище. Для дослідження даного начального закладу досить цінним є вивчення інформаційних можливостей його фонду. One of the important directions of research of information institutions of Ukraine is the study of individual archival funds of institutions or individuals who played a significant role in the development of the Ukrainian state and its regions. One of such institutions was Yelysavetgrad Zemstvo Real School. For the study of this elementary institution, it is quite valuable to study the information capabilities of its fund.
 • Item
  Нові напрямки діяльності бібліотек в інформаційному просторі (на прикладі Кіровоградської обласної бібліотеки для юнацтва ім. Є. Маланюка)
  (ЦНТУ, 2020-12) Ухалін, Владислав Віталійович; Ukhalin, Vladyslav
  В умовах безперервного збільшення обсягів інформації змінюються форми й способи роботи з величезними обсягами нових знань. Цей процес супроводжується змінами в усіх галузях людської діяльності, зокрема і в бібліотечній. Сьогодні бібліотеки якісно змінюють свою діяльність шляхом нарощування інформаційного потенціалу, інтеграції бібліотечних ресурсів та забезпечення швидкого доступу до інформації. Адже найважливішим завданням бібліотек залишається надання інформації різним верствам населення. І це спонукає бібліотеки йти в ногу з науково-технічним прогресом. In the conditions of continuous increase in the amount of information, the forms and methods of working with huge amounts of new knowledge are changing. This process is accompanied by changes in all spheres of human activity, in particular in the library sphere. Today, libraries are qualitatively changing their activities by increasing the information potential, integrating library resources and providing quick access to information. After all, the most important task of libraries remains the provision of information to various segments of the population. And this encourages libraries to keep up with scientific and technological progress.
 • Item
  Особливості застосування комунікативних технологій у інформаційній діяльності українських ЗМІ (за матеріалами телеканалу «Прямий»)
  (ЦНТУ, 2020-12) Терещенко, Олександр Олександрович; Tereshchenko, Oleksandr
  Аналіз сучасних теоретичних наукових досліджень з питань інноваційної діяльності у галузі телевізійного виробництва, а також практичне вивчення роботи ЗМІ, підтвердив необхідність та своєчасність дослідження комунікативних технологій у інформаційній діяльності українських ЗМІ, адже сьогодні з засоби масової інформації розширюють діапазон своїх можливостей, у виробництві застосовуються нові інформаційні та комунікативні технології, інформаційні телеканали потужно впливають та формують суспільну думку своїх глядачів. The analysis of modern theoretical scientific research on innovative activities in the field of television production, as well as a practical study of the work of mass media, confirmed the need and timeliness of the study of communication technologies in the information activities of Ukrainian mass media, because today mass media are expanding the range of their capabilities, new information technologies are being used in production and communication technologies, informational TV channels powerfully influence and shape the public opinion of their viewers.
 • Item
  Документаційне забезпечення діяльності приватних підприємств (на прикладі ФОП Дранко Станіслав Володимирович)
  (ЦНТУ, 2020-12) Пономаренко, Ян Валерійович; Ponomarenko, Yan
  Кадрові та інформаційні ресурси є важливою складовою діяльності приватних підприємств. Виникає потреба в документаційному забезпеченні цієї діяльності, оскільки завжди виникає необхідність фіксування результатів діяльності, як колективу в цілому, так і кожного його члена зокрема. Актуальність теми обумовлюється, таким чином, необхідністю застосування сучасних високотехнологічних і прогресивних підходів до організації системи документаційного забезпечення діяльності приватних підприємств в умовах інформатизації суспільства, а також пошуком ефективних методів їх впровадження та застосування. Personnel and information resources are an important component of the activities of private enterprises. There is a need for documentation of this activity, since there is always a need to record the results of the activity, both of the collective as a whole and of each of its members in particular. The topicality of the topic is conditioned, thus, by the need to apply modern high-tech and progressive approaches to the organization of the system of documentation support for the activities of private enterprises in the conditions of informatization of society, as well as the search for effective methods of their implementation and application.
 • Item
  Інформаційні технології та ресурси в нумізматиці
  (ЦНТУ, 2020-12) Лузанова, Анна Михайлівна; Luzanova, Anna
  Актуальність теми зумовлена інтенсивним розвитком інформатизації суспільства в останні десятиріччя, зростанням ролі інформаційних (інформаційно-комунікаційних) технологій у суспільному житті й перетворенням мережі Інтернет в основне джерело інформації та важливий інструмент у наукових дослідженнях. The topicality of the topic is due to the intensive development of society's informatization in recent decades, the growth of the role of information (information and communication) technologies in social life, and the transformation of the Internet into the main source of information and an important tool in scientific research.
 • Item
  Склад та структура вторинних інформаційних ресурсів бібліотечної установи (на прикладі бібліотеки ЦНТУ)
  (ЦНТУ, 2020-12) Геворкян, Седа Норайрівна; Gevorkyan, Seda
  Не потребує жодних доказів факт глобальної трансформації діяльності інформаційних установ на нинішньому етапі. Це стосується змін у роботі установ та організацій як у нашій країні, так і у країнах Заходу та Європи, хоча, звісно ж, ідеться тут про процеси, які мають у різних країнах відмінні риси, різну інтенсивність протікання, що зумовлено почасти низкою об’єктивних причин. Бібліотеки ж, одна з найдавніших інформаційних установ, у нашій країні знаходяться у авангарді цих змін. Генерація власних вторинних інформаційних ресурсів та надання доступу до придбаних чи передплачених баз вторинних документів наразі належить до пріоритетних напрямків у роботі бібліотечної установи. The fact of the global transformation of the activities of information institutions at the current stage does not require any evidence. This applies to changes in the work of institutions and organizations both in our country and in the countries of the West and Europe, although, of course, we are talking about processes that have distinctive features in different countries, different intensity of flow, which is due in part to a number of objective reasons Libraries, one of the oldest information institutions in our country, are at the forefront of these changes. The generation of own secondary information resources and providing access to purchased or prepaid databases of secondary documents is currently one of the priority directions in the work of the library institution.
 • Item
  Інформаційне забезпечення виборчого процесу регіональними друкованими та електронними засобами масової інформації
  (ЦНТУ, 2020-12) Вогнівенко, Анна Костянтинівна; Vognivenko, Anna
  На сучасному етапі суспільно-політичних відносин, засоби масової інформації виступають не лише як ретранслятори передачі інформації від політика до населення, а стають вирішальним фактором у виборчому процесі і активно впливають на його результати. Тож виникає необхідність нового трактування завдань і функцій ЗМІ у виборчому процесі, здійснення переосмислення проблеми місця та ролі ЗМІ в нових політичних реаліях. Адже політичний світ сучасної України постійно змінюється особливо у демократичному напрямку розширення політичного дискурсу, яке супроводжується застосуванням широкого спектру впливу на свідомість громадян з метою привернення уваги громадськості до суспільно-політичних мір і заходів у сфері політичного життя країни. At the current stage of socio-political relations, the mass media act not only as relays of information from the politician to the population, but become a decisive factor in the election process and actively influence its results. Therefore, there is a need for a new interpretation of the tasks and functions of the mass media in the election process, a rethinking of the problem of the place and role of the mass media in new political realities. After all, the political world of modern Ukraine is constantly changing, especially in the democratic direction of the expansion of political discourse, which is accompanied by the use of a wide range of influence on the consciousness of citizens in order to draw the public's attention to socio-political measures and measures in the sphere of the country's political life.
 • Item
  Організація діловодства та його особливості в товариствах з обмеженою відповідальністю (на прикладі ТОВ «М-Термінал»)
  (ЦНТУ, 2020-12) Бондаренко, Владислав Володимирович; Bondarenko, Vladyslav
  Використання інформаційно-комунікаційних технологій дозволяє підвищити якість та оперативність обробки та передачі інформації у вигляді документів, використовуючи мережу Інтернет та запровадження електронного документообігу на своїх підприємствах. Оптимізація документообігу шляхом впровадження електронного документообігу стає нагальною необхідністю для багатьох українських підприємств, установ і організацій. Усвідомлення таких перспектив потребує активної розробки інформаційних технологій для створення систем електронного документообігу. Система електронного документообігу по суті створює спеціальний інтеграційний шар у корпоративній інформаційній системі й виступає як платформа для автоматизації бізнес-процесів операційної діяльності. The use of information and communication technologies makes it possible to improve the quality and efficiency of processing and transmission of information in the form of documents, using the Internet and the introduction of electronic document management at one's enterprises. Optimizing document flow through the introduction of electronic document flow is becoming an urgent necessity for many Ukrainian enterprises, institutions and organizations. Awareness of such prospects requires active development of information technologies for the creation of electronic document management systems. The electronic document management system essentially creates a special integration layer in the corporate information system and acts as a platform for automating business processes of operational activity.
 • Item
  Архів П. О. Каришковського як джерело до вивчення нумізматики Ольвії IV-I ст. до н.е.
  (ЦНТУ, 2021-12-30) Колісніченко, Євгеній Олександрович; Kolesnichenko, Yevhen
  В роботі охарактеризовано раніше неопрацьований науковий архів – особовий фонд видатного вченого та світового знався нумізматики Північного Причорноморя – Петра Йосиповича Каришковського: відтворено невідомі сторінки його життєпису; складено повний список справ із новими раніше не врахованими попередніми дослідниками; введено в науковий обіг раніше невідомі спогади про вченого; охарактеризовано структуру та вміст особового архівного фонду вченого, наведено оцінку його інформативності та цінності для вивчення античної нумізматики в сучасній Україні. The work characterizes the previously unprocessed scientific archive - the personal fund of the outstanding scientist and world numismatist of the Northern Black Sea - Peter Yosypovich Karyshkovsky: unknown pages of his biography are reproduced; a complete list of cases with new previously unaccounted for previous researchers was compiled; previously unknown memoirs about the scientist were put into scientific circulation; the structure and content of the personal archival fund of the scientist are characterized, the estimation of its informativeness and value for studying of ancient numismatics in modern Ukraine is given.
 • Item
  Інформаційно-документне забезпечення закладів освіти (на матеріалах діяльності КЗ Бобринецький ліцей №1)
  (ЦНТУ, 2021-12-30) Гордієнко, Оксана Віталіївна; Gordienko, Oksana
  У роботі вивчено проблеми інформаційно-документного забезпечення діяльності закладів освіти на прикладі КЗ «Бобринецький ліцей №1», зокрема проаналізовано нормативно-правовий статус закладу освіти, визначено специфіку інформаційно-документного забезпечення діяльності закладів освіти, обґрунтувано шляхи вдосконалення документування їх роботи, що дасть змогу підвищити рівень інформаційно-документного забезпечення діяльності закладу освіти в конкретних умовах.The problems of information and documentary support of educational institutions on the example of KZ "Bobrynetsky Lyceum G1" are studied, in particular the normative and legal status of educational institutions is analyzed, the specifics of information and documentary support of educational institutions are determined, ways of improving documentation of their work are substantiated. to increase the level of information and documentary support of the educational institution in specific conditions.
 • Item
  Особливості інформаційно-документаційного забезпечення роботи приватного підприємства «Будпостач Л»
  (ЦНТУ, 2021-12-30) Чівікова, Дар’я Геннадіївна; Chivikova, Daria
  У роботі досліджено інформаційно-документний обіг на ПП. Розглянуто теоретичні положення щодо інформатизації суспільства, оптимізації роботи з системами документації, використання електронних комунікацій. Досліджено методи роботи з сучасними інформаційними технологіями на приватному підприємстві, ефективність їх впровадження та використання. The paper investigates information and document circulation on PE. Theoretical provisions on informatization of society, optimization of work with documentation systems, use of electronic communications are considered. Methods of work with modern information technologies at the private enterprise, efficiency of their introduction and use are investigated.
 • Item
  Фонд ЦНТУ в Державному архіві Кіровоградської області
  (ЦНТУ, 2021-12-30) Франько, Анастасія Юріївна; Franʹko, Anastasiya
  У роботі досліджено фонд Р-823 «Центральноукраїнський національний технічний університет» Державного архіву Кіровоградської області. Здійснено комплексний аналіз архівного фонду Центральноукраїнського національного технічного університету та його інформаційного потенціалу для наукових досліджень. The fund R-823 "Central Ukrainian National Technical University" of the State Archives of Kirovohrad region is studied in the work. A comprehensive analysis of the archival fund of the Central Ukrainian National Technical University and its information potential for research has been carried out.
 • Item
  Документно-інформаційна складова діяльності ТОВ «Будсервіс-Н»
  (ЦНТУ, 2021-12-30) Бакала, Аліса Геннадіївна; Bakala, Alisa
  У роботі виконано комплексне дослідження документно-інформаційної складової ТОВ «Будсервіс-Н». Висновки за підсумками кваліфікаційної роботи спрямовані на розробку рекомендацій та пропозицій щодо удосконалення документно-інформаційної складової товариств з обмеженою відповідальністю загалом та у ТОВ «Будсервіс-Н» зокрема. A comprehensive study of the document and information component of LLC "Budservice-N" was performed. The conclusions of the qualification work are aimed at developing recommendations and proposals for improving the documentary and information component of limited liability companies in general and in LLC "Budservice-N" in particular.
 • Item
  Документаційне забезпечення діяльності підприємства (на матеріалах ВАТ «Кіровоградгаз»)
  (ЦНТУ, 2021-12-30) Іваніщев, Денис Олегович; Ivanishchev, Denis
  У роботі досліджено інформаційно-документаційне забезпечення діяльності відкритого акціонерного товариства «Кіровоградгаз». Виконане дослідження дало змогу підвищити рівень документаційної діяльності досліджуваного підприємства. The information and documentation support of the activity of the open joint-stock company "Kirovogradgaz" is investigated in the work. The performed research allowed to increase the level of documentation activity of the researched enterprise.