Другий (магістерський) рівень

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 52
 • Item
  Дослідження технології зведення монолітних каркасних будинків за допомогою різних типів опалубки
  (ЦНТУ, 2022-12-14) Заворуєва, Інна Петрівна; Zavoruieva, Inna
  Дослідження виконане з метою визначення оптимальних варіантів опалубок з метою зведення монолітного залізобетонного каркаса 24-х поверхового житлового будинку. Були розглянуті вісім варіантів комбінацій проведення опалубних робіт із застосуванням різних типів опалубок перекриття, стін і пілонів, а також колон. З метою дослідження варіацій застосування різноманітних типів опалубок був застосований програмний комплекс ІВК Інформаційний випуск кошторисів версія 1,917,0630. Було визначено як кошторисну трудомісткість, так і кошторисну вартість робіт щодо зведення двох поверхів монолітного залізобетонного каркаса, а також загальні кошторисну вартість зведення монолітного каркаса 24-поверхової будівлі житлового будинку. Також був виконаний економічний аналіз вибраних варіантів порівнюючи річні приведені витрати для кожного з варіантів, що розглядався. Згідно з результатами виконаних досліджень побудовані графічні залежності, які дозволяють визначити параметри для оптимального набору опалубки стін і перекриття. Виконані дослідження в магістерській роботі дозволили встановити, що оптимальний варіант для стін є щитова опалубка Дока, для перекриття -опалубка типу «балка-стійка» і дозволяють отримати суттєву економію фінансових ресурсів. The research has been carried out with the aim of determining the optimal formwork options with the purpose of erecting a monolithic reinforced concrete frame of a 24-storey residential building. Eight options for combinations of formwork work use different types of floor formwork, walls and pylons, as well as columns have been considered. In order to study the variations in the use of various types of formwork, the IVC software package Information release of estimates version 1.917.0630 has been used. It was determined both the estimated labor intensity and the estimated cost of works for the construction of two floors of a monolithic reinforced concrete frame, as well as the total estimated cost of erecting a monolithic frame of a 24-storey residential building. An economic analysis of the selected options was also performed, comparing the annual costs for each of the considered options. According to the results of the studies, graphical dependences have been built to allow determining the parameters for the optimal set of wall and floor formwork. The research carried out in the master's thesis made it possible to establish the optimal option for walls is the Doka panel formwork, for the ceiling - formwork of the "beam-post" type,, and allows obtaining a significant saving of financial resources.
 • Item
  Дослідження застосування високоенергетичних методів створення набивних паль
  (ЦНТУ, 2022-12-23) Радіч, Валентина Юріївна; Radich, Valentyna
  Південні райони Одеської області відносяться до території зі складними інженерно-гідрогеологічними умовами, характерними тільки для цього регіону. Вплив антропогенних факторів, пов'язаних з життям людини, призводить до інтенсивного розвитку негативних геодинамічних процесів. Затоплення забудованих територій призводить до зміни консистенції глинистих ґрунтів і порушення їх структури, ґрунтові води набувають агресивності по відношенню до залізобетонних конструкцій. Все це значно знижує стійкість будівель і споруд, безпеку їх експлуатації. У місті Одеса і Одеській області ряд житлових будинків різної поверховості, типів і термінів будівництва, громадських і промислових будівель і споруд деформується через розвиток нерівномірних осідань основи. У багатьох випадках основи таких будівель представлені слабкими глинистими водонасиченими грунтами м'якопластичної і текучопластичної консистенції, фундаменти стрічкові або стовпчасті.The southern regions of the Odesa region belong to the territory with complex engineering and hydrogeological conditions, characteristic only for this region. The influence of anthropogenic factors related to human life leads to intensive development of negative geodynamic processes. Flooding of built-up areas leads to changes in the consistency of clay soils and disruption of their structure, groundwater becomes aggressive towards reinforced concrete structures. All this significantly reduces the stability of buildings and structures, the safety of their operation. In the city of Odesa and the Odesa region, a number of residential buildings of different storeys, types and dates of construction, public and industrial buildings and structures are deformed due to the development of uneven foundation subsidence. In many cases, the foundations of such buildings are represented by weak clayey water-saturated soils of a soft-plastic and fluid-plastic consistency, strip or columnar foundations.
 • Item
  Дослідження несучої здатності фундаментів з урахуванням впливу реологічних властивостей ґрунтів
  (ЦНТУ, 2022-12-14) Прозоров, Богдан Олександрович; Prozorov, Bohdan
  При проектуванні будь-якої інженерної споруди, що зводиться на ґрунтах з реологічними властивостями, неодмінно виникає питання: чи слід в даному конкретному випадку рахуватися з реологічними властивостями ґрунту й тривалою деформацією основ і ґрунтових споруд в часі, що виникають від сил гравітації та інших зовнішніх навантажень. Якщо реологічні властивості ґрунту виражені слабо і навантаження від споруди порівняно невеликі, то прогнозувати тривалу стійкість споруд необов'язково. В іншому випадку довготривалий прогноз просто необхідний. Здійснення реологічного прогнозу пов'язане з застосуванням тих чи інших розрахункових методів. Так як проблема визначення тривалої стійкості основ споруд та ґрунтових масивів складного рельєфу виникла порівняно недавно, то з'явилося завдання розробки розрахункових методів, що дозволяють визначати деформації повзучості. When designing any engineering structure erected on soils with rheological properties, the question inevitably arises: in this particular case, should one take into account the rheological properties of the soil and the long-term deformation of the foundations and soil structures over time, arising from the forces of gravity and other external loads. If the rheological properties of the soil are weakly expressed and the load from the structure is relatively small, then it is not necessary to predict the long-term stability of the structure. Otherwise, a long-term forecast is simply necessary. Realization of the rheological forecast is connected with the application of certain calculation methods. Since the problem of determining the long-term stability of the foundations of buildings and soil massifs of complex terrain arose relatively recently, the task of developing calculation methods that allow determining creep deformations has arisen.
 • Item
  Дослідження ефективності використання активованого газобетону в монолітному будівництві
  (ЦНТУ, 2022-12-21) Костюкова, Олена Віталіївна; Kostiukova, Olena
  Основним напрямом у підвищенні ефективності будівництва малоповерхових будівель, на думку провідних фахівців, є зведення огороджувальних конструкцій у монолітне виконання. У цьому випадку ніздрюватий бетон, як матеріал для огороджуючих конструкцій, є найбільш перспективним, оскільки дозволяє знизити матеріаломісткість за рахунок зменшення їх товщини, а також широко застосовувати місцеві матеріали та відходи промисловості. Вітчизняний та зарубіжний досвід зі зведення монолітних стін малоповерхової забудови створює певні передумови та необхідність розробки конструктивно-архітектурних рішень незнімної опалубки. Така опалубка значно скорочує витрати та трудомісткість опалубних робіт, а також спеціальних заходів щодо захисту поверхонь зовнішніх стін від атмосферних впливів та, одночасно. розширює можливості їх декоративного оздоблення з застосуванням різноманітних матеріалів. Наявний досвід показує також, що ефективним прийомом при зведенні монолітних стін малоповерхових будівель є використання мобільних установок, що забезпечують виготовлення та укладання суміші безпосередньо в опалубку будівлі, що будується. According to leading experts, the main direction in increasing the efficiency of low-rise building construction is monolithic construction of enclosing structures. In this case, aerated concrete, as a material for enclosing structures, is the most promising, as it allows to reduce material consumption by reducing their thickness, as well as to widely use local materials and industrial waste. Domestic and foreign experience in the construction of monolithic walls of low-rise buildings creates certain prerequisites and the need to develop structural and architectural solutions of fixed formwork. Such formwork significantly reduces the costs and labor intensity of formwork work, as well as special measures to protect the surfaces of external walls from atmospheric influences and, at the same time. expands the possibilities of their decorative decoration with the use of various materials. The available experience also shows that an effective technique for erecting monolithic walls of low-rise buildings is the use of mobile units that ensure the production and laying of the mixture directly in the formwork of the building under construction.
 • Item
  Дослідження закономірностей взаємодії основи з комбінованим підсиленим стрічковим фундаментом
  (ЦНТУ, 2022-12-16) Львов, Максим Володимирович; Lvov, Maksym
  Фундаменти будівель і споруд багато в чому визначають безпеку експлуатації будівельних об'єктів на агломераційних територіях. В даний час актуальними є питання модернізації, реконструкції будівель, капітального ремонту, реновації існуючого житлового фонду. Реконструкція часто включає в себе збільшення поверховості, зміна функціоналу об'єктів і пов'язане з цим зміна навантажень на грунтові основи. Причинами для проведення ремонтних робіт є не тільки моральний знос, але і фізичне старіння, пов'язане з деструкцією матеріалу фундаментів, зміною властивостей підстав, помилками на етапах досліджень, проектування, будівництва, експлуатації. Важливим геотехнічних аспектом залишається пристрій при реконструкції підвальних приміщень, що особливо актуально в обмежених міських умовах. В цьому випадку може змінюватися розрахункова схема системи «основа-фундамент», що вимагає проведення додаткових заходів. The foundations of buildings and structures largely determine the safety of operation of construction sites in agglomerations. Currently, the issues of modernization, reconstruction of buildings, overhaul, renovation of the existing housing stock are relevant. Reconstruction often includes increasing the number of storeys, changing the functionality of objects and the associated change in loads on the ground. The reasons for the repair work are not only wear and tear, but also physical aging associated with the destruction of the foundation material, changes in the properties of the foundations, errors in the stages of research, design, construction, operation. An important geotechnical aspect remains the device in the reconstruction of basements, which is especially true in limited urban conditions. In this case, the calculation scheme of the "foundation-foundation" system may change, which requires additional measures.
 • Item
  Дослідження ефективності підсилення фундаментів та покращення властивостей ґрунтової основи ін'єкційними засобами
  (ЦНТУ, 2022-12-28) Губа, Дмитро Віталійович; Huba, Dmytro
  За роки бурхливого розвитку міст зведено величезну кількість будівель на стрічкових фундаментах. Маючи негативну ситуацію з інженерними мережами у старих будівлях, частим явищем стає техногенне замочування основи та розструктурування ґрунтів. Зміна консистенції глинистих ґрунтів призводить до додаткових осідань фундаментів чи окремих їх фрагментів в наслідок чого призводить до аварійного стану будівель. Тому актуальним питанням є підсилення фундаментів, пов'язане з реконструкцією, надбудовою та підсиленням існуючих будівель. Одним із перспективних та найбільш надійних способів підсилення фундаментів є влаштування паль, застосування яких дозволяє забезпечити своєчасний вступ у роботу нових ділянок фундаменту та позитивно позначається на зміну фізико-механічних властивостей ґрунтів. Водночас у будівництві намітилася тенденція зменшення поверхів будівель, що тягне за собою зниження навантажень на фундаменти. При тому що частка вартості фундаменту малоповерхової будівлі зростає до 30% від загальної кошторисної вартості будівництва. У зв'язку з цим не менш актуальним завданням - є розробка ефективних конструкцій фундаментів під малоповерхові будівлі. During the years of rapid development of cities, a huge number of buildings were erected on strip foundations. Having a negative situation with engineering networks in old buildings, man-made wetting of the base and structuring of the soil becomes a frequent phenomenon. A change in the consistency of clay soils leads to additional subsidence of the foundations or their individual fragments, which in turn leads to the emergency condition of buildings. Therefore, the strengthening of the foundations associated with the reconstruction, superstructure and strengthening of existing buildings is an urgent issue. One of the promising and most reliable ways of strengthening the foundations is the installation of piles, the use of which allows you to ensure the timely entry into operation of new sections of the foundation and has a positive effect on the change in the physical and mechanical properties of the soil. At the same time, in the construction industry, a tendency to reduce the floors of buildings has emerged, which entails a reduction in the loads on the foundations. Despite the fact that the share of the cost of the foundation of a low-rise building increases to 30% of the total estimated cost of construction. In this regard, an equally urgent task is the development of effective foundation structures for low-rise buildings.
 • Item
  Дослідження і нормування снігового навантаження в гірських місцевостях
  (ЦНТУ, 2022-12-23) Манько, Єгор Валерійович; Manko, Yehor
  Робота присвячена уточненню коефіцієнтів географічної висоти для снігового навантаження за результатами аналізу даних метеостанцій, розміщених в гірській місцевості Українських Карпат. Показано, що в частині визначення снігових навантажень в гірській місцевості чинні норми навантажень України істотно відрізняються від норм країн Євросоюзу. Для досліджень створена база метеорологічних даних, до якої увійшли результати снігомірних зйомок на 130 метеорологічних станціях, розміщених в Карпатах. Розрахункові значення снігового навантаження обчислені з використанням двох імовірнісних моделей, а саме розподілу Гумбеля для послідовності річних максимумів та розподілу Вейбулла для поточних значень ваги снігового покриву. Для визначення коефіцієнтів географічної висоти використані середнім результати, отримані за обома моделями. The work is devoted to specifying the coefficients of geographic height for snow load based on the results of the analysis of data from weather stations located in the mountainous area of the Ukrainian Carpathians. It is shown that in terms of determining snow loads in mountainous areas, the current load standards of Ukraine differ significantly from the standards of the European Union countries. A meteorological data base was created for research, which included the results of snow measurement surveys at 130 meteorological stations located in the Carpathians. Snow load estimates are calculated using two probabilistic models, namely the Gumbel distribution for the sequence of annual maxima and the Weibull distribution for current values of snowpack weight. To determine the coefficients of geographic height, the average of the results obtained by both models was used.
 • Item
  Аналіз клейових анкерних систем під дією екстремальних температур
  (ЦНТУ, 2022-12-28) Носик, Владислав Миколайович; Nosyk, Vladyslav
  В магістерській роботі розроблена методика моделювання клейової анкерної системи методом скінченних елементів у середовищі програмного комплексу ANSYS 18.2 з метою визначення несучої здатності при висмикуванні анкера. Верифікація розробленої методики здійснена шляхом порівняння результатів моделювання з опублікованими результатами експериментальних випробувань аналогічних вузлів, які були проведені Національною академією наук, техніки та медицини США. Розроблена методика моделювання роботи клейової анкерної системи за методом скінченних елементів у середовищі програмного комплексу ANSYS 18.2 включає рекомендації щодо вибору форми, характеристик, розмірів та кількості скінченних елементів, характеристик міцності та пружності бетону, сталі та клейових компонентів. In the master's thesis, a method of modeling the adhesive anchor system using the finite element method was developed in the ANSYS 18.2 software environment in order to determine the load-bearing capacity when the anchor is pulled out. Verification of the developed methodology was carried out by comparing the simulation results with the published results of experimental tests of similar nodes, which were conducted by the US National Academy of Sciences, Technology and Medicine. The developed methodology for modeling the work of the adhesive anchor system using the finite element method in the ANSYS 18.2 software environment includes recommendations for choosing the shape, characteristics, sizes and number of finite elements, strength and elasticity characteristics of concrete, steel and adhesive components.
 • Item
  Проєктування двоповерхової житлової будівлі з використанням сучасних систем пожежогасіння та блискавкозахисту
  (ЦНТУ, 2022-12-28) Новіков, Віталій Ігорович; Novikov, Vitalii
  В даній роботі теоретично й розрахунковим способом визначено доцільність встановлених в двоповерховому житловому будинку систем пожежогасіння та блискавкозахисту з усіма можливими видами цих систем. Проведені дослідження усіх можливих варіантів систем пожежогасіння та блискавкозахисту, ознайомлення з їх структурою та класифікацією за різними ознаками. Встановлено, що роботи по проектуванню систем пожежогасіння і блискавкозахисту є найважливішими роботами, бо від правильності їх виконання залежить подальша зручність експлуатація і термін експлуатації вказаних систем. Проаналізовано всі ефективність застосування, а також всі переваги і недоліки вищезазначених систем. In this work, the expediency of fire extinguishing and lightning protection systems installed in a two-story residential building with all possible types of these systems is determined theoretically and by calculation method. Studies of all possible variants of fire extinguishing and lightning protection systems, familiarization with their structure and classification according to various characteristics have been carried out. It has been established that the works on the design of fire extinguishing and lightning protection systems are the most important works, because the further convenience of operation and the period of operation of the specified systems depend on the correctness of their execution. All the effectiveness of the application, as well as all the advantages and disadvantages of the above-mentioned systems, were analyzed.
 • Item
  Дослідження впливу географічної висоти на величину вітрового навантаження на будівельні об'єкти
  (ЦНТУ, 2022-12-23) Баран, Алтан Бекір; Baran, Altan Bekir
  У роботі виконана статистична обробка даних, отримані числові характеристики, які дають змогу визначити розрахункові значення швидкості та тиску вітру за прийнятою імовірнісною моделлю послідовності річних та місячних максимумів швидкості вітру. У більшості випадків розрахункові значення, обчислені за місячними максимумами більші, ніж обчислені за річними максимуми. З метою підвищення точності в якості розрахункових значень приймалися осереднені значення. Також у роботі розроблена методика визначення коефіцієнту географічної висоти за даними локальної сукупності метеостанцій, створена база метеорологічних даних у табличному процесорі Microsoft Excel по вітровому навантаженню, до якої були відібрані дані 37 метеостанцій, з яких 26 станцій розташовані в районі Карпатських гір, решта – в районі Кримських гір. Для кожної метеостанції із метеорологічного довідника вибрані гістограми розподілу річних та місячних максимумів швидкості вітру з 1961 по 1993 роки. Таким чином, по кожній метеостанції враховано понад 90 тисяч результатів строкових спостережень за вітром. In the work, statistical processing of data was performed, numerical characteristics were obtained, which make it possible to determine the estimated values of wind speed and pressure according to the accepted probabilistic model of the sequence of annual and monthly wind speed maxima. In most cases, the estimated values calculated from monthly maxima are greater than those calculated from annual maxima. In order to increase the accuracy, the averaged values were taken as the calculated values. The work also developed a method for determining the geographic height coefficient based on the data of a local set of weather stations, created a database of meteorological data in the Microsoft Excel spreadsheet for wind load, to which data from 37 weather stations were selected, of which 26 stations are located in the Carpathian Mountains, the rest - in the area Crimean mountains. For each weather station, histograms of the distribution of annual and monthly wind speed maxima from 1961 to 1993 were selected from the meteorological directory. Thus, more than 90,000 results of timely wind observations were taken into account for each weather station.
 • Item
  Дослідження ефективності використання геотехнічного екрану з ґрунтовим масивом
  (ЦНТУ, 2022-12-20) Таран, Андрій Миколайович; Taran, Andriy
  Одним з основних завдань, що стоїть перед проектувальниками й будівельниками, є зниження негативного впливу від будівництва, зокрема влаштуванням котлованів і їх огороджень біля поруч розташованих будівель. При проектуванні оцінка цього впливу здійснюється, як правило, за допомогою чисельного моделювання в просторовій або плоскій постановці, але при цьому, влаштування огородження котловану не виділяється в окрему стадію розрахунків. У той же час, як показує практика, влаштування найбільш масового в сучасному будівництві огородження у вигляді монолітної залізобетонної «стіни в ґрунті» траншейного типу може привести до осідання будинків навколишньої забудови, що становить до 80% від їхнього осідання, викликаного всім будівництвом, що необхідно враховувати при проектуванні, ухвалюючи в кожному конкретному випадку найбільш ефективні заходи для її зниження до нормативного рівня. Одним з таких заходів є влаштування захисних геотехнічних екранів різного типу, розташовуваних між огородженням котловану й існуючим будинком. One of the main tasks faced by designers and builders is to reduce the negative impact of construction, in particular, the arrangement of pits and their enclosures near nearby buildings. When designing, the assessment of this effect is carried out, as a rule, with the help of numerical modeling in a spatial or planar setting, but at the same time, the arrangement of the pit fence is not allocated to a separate stage of calculations. At the same time, as practice shows, the installation of the most massive fence in modern construction in the form of a monolithic reinforced concrete "wall in the soil" of the trench type can lead to the subsidence of the buildings of the surrounding buildings, which is up to 80% of their subsidence caused by the entire construction, which is necessary take into account during design, adopting in each specific case the most effective measures to reduce it to the normative level. One of these measures is the installation of protective geotechnical screens of various types, located between the pit enclosure and the existing building.
 • Item
  Прискорення процесу підвищення міцності та інтенсифікації твердіння монолітного бетону
  (ЦНТУ, 2022-12-14) Пороло, Микола Миколайович; Porolo, Mikola
  Аналіз даних науково-технічної літератури показав, що в останні роки в країнах Європи у сфері будівництва значно збільшився інтерес до спеціальних видів цементів і бетонів. Особливий інтерес представляють доменні шлаки. Вони характеризуються порівняно постійним хімічним складом і екологічно безпечні. Матеріали на основі металургійних шлаків можуть особливо успішно використовуватися в домобудівництві, у комунально-технічнім будівництві, у якості основ дорожніх покриттів, як жаростійкий матеріал, як спекаюча добавка й основний компонент у виробництві керамічних виробів. Разом з тим як з економічної, так і з екологічної точки зору, випуск і застосування шлакопортландцементу з високим змістом шлаків вигідно, тому що таке в'язке суттєво нижче за вартістю й одночасно дозволяє поліпшити екологію за рахунок утилізації побічних продуктів промисловості й зниження викидів вуглекислого газу в атмосферу, що виділяються при випалі портландцементної сировинної суміші. Таким чином, розробка технологічних заходів, що забезпечують прискорення набору міцності бетонів природнього твердіння на основі шлакопортландцементу з високим змістом шлаків, і у зв'язку із цим створення умов для збільшення оборотності опалубок є актуальним завданням. The analysis of data from the scientific and technical literature showed that in recent years in European countries in the field of construction, interest in special types of cements and concretes has increased significantly. Blast furnace slags are of particular interest. They are characterized by a relatively constant chemical composition and are environmentally safe. Materials based on metallurgical slags can be particularly successfully used in house construction, in utility engineering construction, as the basis of road surfaces, as a heat-resistant material, as a sintering additive and the main component in the production of ceramic products. At the same time, both from an economic and an environmental point of view, the production and use of slag portland cement with a high slag content is beneficial, because this viscosity is significantly lower in cost and at the same time allows to improve the environment due to the utilization of industrial by-products and the reduction of carbon dioxide emissions into the atmosphere, released during the burning of Portland cement raw materials. Thus, the development of technological measures that ensure the acceleration of the set strength of naturally hardened concrete based on slag portland cement with a high content of slags, and in this connection the creation of conditions for increasing the reversibility of formwork is urgent.
 • Item
  Обґрунтування раціональних параметрів виготовлення пінобетонних плит
  (ЦНТУ, 2022-12-21) Дементьєв, Павло Павлович; Dementiev, Pavlo
  З пінобетону виготовляють неармовані та армовані вироби, які сьогодні, в основному, представлені блоками для зовнішніх і внутрішніх стін будівель різного призначення, пінобетонними монолітними плитами покриття або перекриття над підвалами будівель, а також в основах під дорожнє покриття. На такі конструкції часто діють локальні вертикальні навантаження у виді зосередженої сили, яка прикладається через обмежену площу. Такі дії викликають місцеве зминання пінобетону та продавлювання плитних пінобетонних конструкцій, а станом на сьогодні в Україні відсутні норми проектування таких конструкцій на продавлювання. Тому, дослідження пінобетонних плит на продавлювання від локальних навантажень з врахуванням їх міцнісних та деформаційних властивостей допоможе вирішити актуальну проблему з впровадження енергозберігаючих конструкцій в будівництві України. The modern development of construction encourages the use of light energy-saving materials, products and structures, especially those made of porous concrete. Non-reinforced and reinforced products are made from foam concrete, which today are mainly represented by blocks for the external and internal walls of buildings of various purposes, monolithic foam concrete slabs for covering or overlapping above the basements of buildings, as well as in foundations for road surfaces. Such structures are often subjected to local vertical loads in the form of a concentrated force that is applied through a limited area. Such actions cause local crushing of foam concrete and compression of slab foam concrete structures, and as of today there are no norms for the design of such structures for compression in Ukraine. Therefore, the study of foam concrete slabs for compression from local loads, taking into account their strength and deformation properties, will help to solve the current problem of implementing energy-saving structures in the construction industry of Ukraine.
 • Item
  Дослідження деформативності дерев’яних балок армованих арматурою
  (ЦНТУ, 2022-12-20) Булуй, Вадим Петрович; Bului, Vadim
  В роботі виконано розробку та впровадження в практику проектування методів розрахунку міцності та малоциклової витривалості нормальних перерізів деревозалізобетонних елементів. При цьому враховується фізична нелінійність бетону та деревини, податливість з'єднання залізобетонної полиці з дерев'яною балкою при одноразовому короткочасному статичному та малоцикловому навантаженні, а також у зоні спільної дії згинальних моментів та поперечних сил. In the work, it was shown the development and implementation into practice of the design of methods for the development of materiality and low-cycle vitrivality of normal re-cutting of wood-cast-concrete elements. In this case, the physical non-linearity of concrete and wood is protected, the ductility of the cast-in-place concrete police with a wooden beam at a one-time short-hour static and low-cycle stress, as well as in the area of spilnoy dії zginalnyh momentіv and transverse forces.
 • Item
  Взаємодія паль пальово-плитного фундаменту багатоповерхової будівлі
  (ЦНТУ, 2022-12-16) Іванченко, Олександр Володимирович; Ivanchenko, Oleksandr
  Робота виконана з метою дослідження взаємодії паль у складі пальово-плитного фундаменту висотної будівлі. Встановлено основні особливості проєктування та влаштування фундаментів висотних будівель, оцінено основні фактори, котрі впливають на вибір типу фундаменту висотної будівлі. Шляхом чисельного моделювання, в якому використовується пружно-пластична модель ґрунту, методом скінчених елементів проаналізовано напружено-деформований стан систем «висотна будівля–фундамент–основа» та «ростверк–палі–основа» при різному кроці паль. Виявлені фактори, що впливають на вибір оптимального типу фундаменту висотної споруди та залежність коефіцієнту взаємовпливу паль від їх кроку. The work was carried out for the purpose of studying the interaction of piles in the pile-slab foundation of a high-rise building. The main features of the design and arrangement of the foundations of high-rise buildings are established, the main factors influencing the choice of the type of foundation of a high-rise building are evaluated. The stress-strain state of the «high-rise building-foundation-base» and «grid-piles-base» systems at different pile pitches was analyzed by means of numerical modeling, which uses an elastic-plastic soil model, using the finite element method. Factors affecting the choice of the optimal type of foundation for a high-rise building and the dependence of the mutual influence coefficient of piles on their pitch have been identified.
 • Item
  Обґрунтування способу неруйнівного контролю міцності ніздрюватого бетону методом вдавлювання анкера
  (ЦНТУ, 2022-12) Демідкін, Дмитро Євгенович; Demidkin, Dmytro
  В даній роботі теоретично й експериментально обґрунтований спосіб неруйнівного контролю міцності монолітних конструкцій з ніздрюватих бетонів пластичним деформуванням поверхні іденторами визначеної форми, який можна використовувати безпосередньо на будівельному майданчику. За результатами аналізу відомих методів неруйнівного контролю міцності бетонів прийнято рішення про використання методів, заснованих на пластичному деформуванні поверхні при дії статичного навантаження. У якості контрольної характеристики використовується діаметр відбитка, утвореного штампом кульової форми, або глибина проникнення конічного ідентора під дією фіксованих зусиль. In this work, a method of non-destructive control of the strength of monolithic structures made of aerated concrete by plastic deformation of the surface with identifiers of a certain shape, which can be used directly on the construction site, is theoretically and experimentally substantiated. Based on the results of the analysis of known methods of non-destructive testing of concrete, a decision was made to use methods based on plastic deformation of the surface under the static load. As a control characteristic, the diameter of the imprint formed by the spherical stamp or the penetration depth of the conical identifier under the action of fixed forces is used.
 • Item
  Дослідження сумісної роботи системи «будівля-фундамент-основа»
  (ЦНТУ, 2021-12-28) Кібукевич, Валентин Адамович; Kibukevych, Valentyn
  Вдосконалено метод дослідження спільної роботи системи «будова-фундамент-основа» у конкретних інженерно-геологічних умовах з наступним прогнозуванням напруженодеформованого стану системи, яка досліджується. Систематизовано та узагальнено існуючі данні з оцінки теперішнього стану питання взаємодії системи «будова-фундамент-основа». Розглянуто та конкретизовано методику, котра використовується для чисельного дослідження при розрахунку та проєктуванні напружено-деформованого стану підземних та поверхневих конструкцій. Створено алгоритм структури моделі спільної роботи промислових будов з основами та фундаментами. Виконано чисельно-експериментальні дослідження напружено-деформованого стану існуючих будов і порівняно одержані результати та експериментальні дані. The method of studying the joint operation of the "structure-foundation-base" system in specific engineering and geological conditions with the subsequent prediction of the stress-strain state of the system under study has been improved. Systematized and summarized the existing data on the assessment of the current state of the interaction of the "structure-foundation-base" system. The methodology used for numerical research in the calculation and design of the stress-strain state of underground and surface structures is considered and specified. An algorithm for the structure of the model of joint work of industrial buildings with bases and foundations has been created. Numerical and experimental studies of the stress-strain state of existing structures were performed and the obtained results and experimental data were compared.
 • Item
  Числове моделювання напружено-деформованого стану основи ростверку та палі
  (ЦНТУ, 2021) Климовський, Руслан Якович; Klymovskyi, Ruslan
  Виконано числове моделювання напружено-деформованого стану основ складових елементів пальового фундаменту, не з'єднаних між собою, при їх послідовному навантаженні шляхом розв’язання контрольних задач на основі натурних експериментів. Проведено теоретичне дослідження розповсюдження довантажувальних сил тертя на бічній поверхні палі від зміни навантаження плити з отвором, не з'єднаної з палею, шляхом числового моделювання напружено-деформованого стану їх основи в двох програмних комплексах: Plaxis 3D та Ansys. Додатково здійснено аналітичний розв’язок довантажувальних сил тертя палі при навантаженні плити, що не з'єднана з нею, асимптотичним методом у програмному середовищі Maple, результати якого свідчать про задовільну збіжність з експериментальними даними та числовим моделюванням. Numerical modeling of the stress-strain state of the foundations of the components of the pile foundation, not interconnected, with their successive loading by solving control problems based on field experiments. A theoretical study of the propagation of loading friction forces on the side surface of the pile from changes in the load of the plate with a hole not connected to the pile by numerical simulation of the stress-strain state of their base in two software packages: Plaxis 3D and Ansys. In addition, an analytical solution of the loading forces of the pile friction under the load of a plate not connected to it was carried out by the asymptotic method in the Maple software environment, the results of which show satisfactory agreement with experimental data and numerical simulations.
 • Item
  Дослідження несучої здатності низького ростверку у складі пальових фундаментів
  (ЦНТУ, 2021-12-28) Карпенко, Олександр Валерійович; Karpenko, Oleksandr
  У роботі проаналізовано експериментальні дослідження впливу низького ростверку на роботу пальового фундаменту, виявлено якісну картину та особливості сумісної роботи існуючого стрічкового фундаменту мілкого закладання та паль при його підсиленні. Методами чисельного моделювання та скінчених елементів досліджено напружено-деформований стан систем «існуючий фундамент-палі підсилення-основа» та «ростверк-палі-основа» при різному кроці паль в поздовжньому напрямку. У результаті встановлено, що найбільш ефективним є жорсткий ростверк, який рівномірно здійснює передачу навантаженості не тільки на палі, але і на його певну частину на верхні прошарки ґрунтового підмурку, що в цілому веде до зменшення до 28% осадок пальового фундаменту. The paper analyzes experimental studies of the influence of low grille on the work of the pile foundation, reveals the qualitative picture and features of the joint work of the existing strip foundation of shallow foundation and piles during its reinforcement. The stress-strain state of the systems "existing foundation-reinforcement piles-base" and "grid-piles-base" at different steps of piles in the longitudinal direction was studied by numerical modeling and finite element methods. As a result, it was found that the most effective is a rigid grille, which evenly transfers the load not only on the piles, but also on a certain part of the upper layers of the soil foundation, which generally leads to a reduction of up to 28% of pile foundation.
 • Item
  Дослідження ринку сучасних будівельних матеріалів для утеплення огороджуючи конструкцій будівлі з метою визначення їх використання у другій кліматичній зоні України
  (ЦНТУ, 2021-12-29) Джетере, Дмитро Артурович; Djetere, Dmytro
  В роботі виконано дослідження змін температурних характеристик приміщень при виконанні комплексного зовнішнього утеплення будівлі. Встановлено показники температурних характеристик приміщення внаслідок комплексного зовнішнього утеплення. Виконано аналіз основних вузлів будівлі, які потребують комплексного утеплення для досягання максимального ефекту термоізоляції будівлі. Проведено аналіз мінімально допустимих значень опору теплопередачі огороджувальних конструкцій будівель, що забезпечують значення задовільних показників мікроклімату в приміщеннях. The study of changes in temperature characteristics of the premises during the implementation of complex external insulation of the building. Indicators of temperature characteristics of the room due to complex external insulation are established The analysis of the main components of the building, which require comprehensive insulation to achieve the maximum effect of thermal insulation of the building. The analysis of the minimum allowable values of heat transfer resistance of the enclosing structures of buildings, providing the values of satisfactory indicators of the microclimate in the premises.