Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин. Випуск 47. Ч. 2. - 2017

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 34
 • Item
  Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин. Вип. 47. Ч. 2.
  (ЦНТУ, 2017)
  В збірнику викладені питання розрахунку і конструювання, удосконалення конструкцій, створення і дослідження нових робочих органів сільськогосподарських машин, засобів механізації, електрифікації та автоматизації сільськогосподарського машинобудування. Описані результати досліджень технологій виробництва, надійності та довговічності машин. Дані практичні рекомендації по використанню результатів досліджень і дослідно-конструкторських розробок в сільсько- господарській і інших галузях машинобудування. Збірник розрахований на наукових і інженерно-технічних робітників науково-дослідних інститутів, ВНЗ, конструкторських організацій і промислових підприємств.
 • Item
  Результати експериментальних досліджень МЕЗ-330 «Автотрактор» з плугом ПНН-5-40
  (ЦНТУ, 2017) Погорілий, С. П.; Pogorily, S.
  У роботі наведені результати досліджень роботи орного агрегату в складі МЕЗ-330 «Автотрактор» та плуга ПНН-5-40. Наведено методику проведення експериментальних досліджень, вимірювальне обладнання для реєстрації даних та фізико-механічні характеристики фону, на якому проводилися випробування. За результатами випробувань орного агрегату отримано взаємозв’язок між параметрами, зокрема, швидкістю руху, витратою палива та продуктивністю агрегату. Determine the main operational parameters of the arable aggregate based on the MEZ-330 "Autotractor" and the plunger PNN-5-40. The results of researches of work of the arable aggregate in the structure MEZ-330 "Autotractor" and the plunger PNN-5-40 are given in the work. The method of carrying out of experimental researches, measuring equipment for data registration and physical-mechanical characteristics of the background on which the tests were conducted are given. According to the results of tests of the arable aggregate, interconnection was obtained between the parameters, in particular, the speed of movement, fuel consumption and the productivity of the aggregate. According to the results of experimental studies of the arable aggregate MEZ-330 + PNN-5-40, it was established that under the conditions of ensuring the width of capture - 2.1 m, the depth of cultivation - 30 cm, working speed was 7,8 km/h (transfer number 2n ) and 10,8 km/h (transfer number 2v), the wheel hitch did not exceed 8%, the unit's productivity was 1,29 ha/h and 1,78 ha/h respectively, and the fuel consumption was 18,2 l/ha and 19,5 l/ha, which is at the level of arable aggregates formed on the basis of tractors.
 • Item
  Вплив агрегатів на якість розпушування і рівномірність глибини обробітку ґрунту
  (ЦНТУ, 2017) Пустовіт, С. В.; Котков, В. І.; Poustovit, S.; Katkov, V.
  Вивчено якість роботи комбінованих агрегатів на передпосівному обробітку ґрунту. Викладено результати досліджень агрегатів для передпосівного обробітку ґрунту та посіву цукрових буряків. Приведені результати досліджень за якістю розпушування і рівномірністю глибини обробітку ґрунту. Досліджено якісні показники роботи із сівалками пневматичного типу СТВ-12, “Мультикорн”, так і сівалки типу ССТ-12В з механічним висівним апаратом.The quality of work of combined aggregates on pre-planting of soil is studied. The results of research of aggregates for pre-sowing tillage and sugar beet sowing are presented. The results of researches on quality of loosening and uniformity of depth of cultivation of a ground are resulted. Qualitative indices of work with pneumatic type seeders STV-12, "Multikorn", and seeders of type ССТ-12В with mechanical seeding machine are investigated. According to the results of agrotechnical evaluation of the experimental combined aggregate for preplanting of soil and seeding of sugar beet seeds in comparison with traditional aggregates, the following results were achieved: - Improvement of soil cultivation in the zone of earning seeds, as evidenced by an increase in field similarity of sugar beet seeds and the emergence of more friendly stairs; - reduction of the seed seed rate in connection with the increase of its field similarity; - Increasing the yield of sugar beet root crops by 10 ... 15%; - reduction of operating costs for pre-planting of soil and seeding of sugar beet.
 • Item
  Технологія виготовлення зносостійких листів
  (ЦНТУ, 2017) Похмурська, Г. В.; Войтович, А. А.; Дзюбик, А. Р.; Pokhmurska, Н.; Voytovych, А.; Dzyubyk, А.
  У галузі сільського господарство використовують устаткування, конструктивні елементи якого зношуються під дією абразивів. Це виводить їх з ладу та спричиняє наступну заміну. Відомий спосіб продовження ресурсу устаткування шляхом наплавлення відновлювальних зносостійких шарів на зношені поверхні елементів з використанням порошкових дротів (ПД) системи Fe-Cr-B-C. Робота присвячена дослідженню впливу горизонтальної вібрації на мікроструктуру наплавленого металу із ПД 80Х20Р3Т. In agriculture, there is application of equipment with the structural elements that are worn under the influence of abrasives. This causes them to fail and to be replaced. A well-known method for extending the life of the equipment by surfacing the restorative wear-resistant layers on the worn surfaces of the elements using the Fe-Cr-B-C powder wire (PW) system. The work is devoted to the investigation of the influence of horizontal vibration on the microstructure of the deposited metal from the ПД 80Х20Р3Т. Therefore, in order to increase the wear resistance of agricultural machinery components, it is advisable to apply surfacing of the Fe-Cr-B-C system. A comparative analysis of technical and economic indicators shows that a slight improvement in the technology of obtaining such surfaces provides an increase in their durability by more than 4 times compared with the applied analogue.
 • Item
  Аналіз відомих математичних моделей взаємодії з ґрунтом ріжучого периметрадовільної геометричної форми
  (ЦНТУ, 2017) Пугач, А. М.; Puhach, А.
  В статті проаналізовано ряд математичних моделей взаємодії з ґрунтовим середовищем робочого органа довільної геометричної форми. Важливість саме таких моделей полягає в тому, що вони дозволяють на проектному етапі розробки машини оцінити ефективність конструктивних рішень у порівнянні з аналогом і прототипом. Складність створення моделей полягає у великій кількості вихідних параметрів, які в своїй більшості взаємозалежать один від одного і носять імовірнісний характер. Адекватність моделі напряму залежить від прийнятих припущень і розрахункових схем, що взяті за основу. Стосовно ґрунтообробних знарядь існуючі математичні моделі дають велику похибку в розрахунках. Не в останню чергу це пов’язане з тим, що в їх основі закладені однакові підходи і припущення. В статті відстежується в історичному плані розвиток ідей, започаткованих Ю.А. Вєтровим і А.М. Панченко. The article analyzes a number of mathematical models of interaction with the soil environment of the working organ of an arbitrary geometric shape. The importance of such models is that they allow evaluating the efficiency of constructive solutions in the design stage of the machine development in comparison with the analog and prototype. The complexity of creating models is a large number of output parameters, which mostly depend on each other and are random. The adequacy of the model directly depends on the assumptions made and the design schemes that are taken as a basis. As for the soil-cultivating tools, mathematical models give a large error in the calculations. Not least, this is due to the fact that they are based on the same approaches and assumptions. The article traces in historical terms the development of ideas laid by Yu.A. Vetrov and A.N. Panchenko. An analysis of existing mathematical models showed that they have common elements: such as the distribution of operating forces, the refusal of the use of soil hardness in favor of specific particle adhesion, the final transition to the use of the concept cutting perimeter.
 • Item
  Методика проектування безударних кулачків чотиритактних швидкохідних поршневих двигунів
  (ЦНТУ, 2017) Швець, І. А.; Shvets, І.
  В статті описано проблеми, що призводять до появи динамічних навантажень на складові елементи механізму газорозподілу. Запропоновано шляхи вирішення зазначеної проблеми за допомогою нової методики профілювання, що базується на розкладенні функції в ряд. Представлено аналітичні вирази для визначення вихідних параметрів руху штовхача. This article deals with the search for the law of motion of the pusher for the cam mechanism, which will ensure a shock-free closure of the constituting links of the mehanzim to ensure reliable operation of the gas distribution mechanism. The features of the existing cam mechanisms and techniques for their design were considered. The problems of typical cam mechanisms associated with exceeding the value of the boundary acceleration leading to the rupture of the power links of the mechanism are described. A new method for designing cam mechanisms based on the expansion of the function in a series based on the "Decoder" method is proposed. Mathematical dependencies describing the basic laws of the pusher motion (displacement, velocity and acceleration) are obtained with their subsequent implementation by computational methods on a personal computer. The proposed dependencies for the law of motion of the pusher showed a decrease in the level of the boundary acceleration of the pusher motion, with the maximum value of the valve cross section due to the conservation of the rectangular form of the acceleration law.
 • Item
  Теплообмін і тертя турбулентного потоку газу в трубі при малих числах Рейнольдса
  (ЦНТУ, 2017) Святецький, М. В.; Ошовський, В. Я.; Капура, І. А.; Будуров, В. Л.; Svyatetsky, M.; Oshovsky, V.; Kapura, I.; Budurov, V.
  В статті проаналізовані відомі результати експериментальних і теоретичних досліджень розглядуваних процесів. Загальним недоліком згадуваних робіт є відсутність належної фізичної обгрунтованості прийнятих напівемпіричних теорій, що не дозволяє достатньо коректно врахувати специфіку процесів турбулентного переносу і істотно обмежує область застосування одержаних результатів. Показано, що врахування взаємодії молекулярного і молярного механізмів переносу, які кількісно порівнянні, дає можливість узгодити експериментальні результати з теоретичними. Таким чином викладений метод дозволяє з єдиних позицій розраховувати характеристики теплообміну і гідродинаміки газового потоку в трубі в широкому діапазоні чисел Рейнольдса. The purpose of the paper is to study the features of turbulent heat and momentum transfer in round tubes at small Reynolds numbers. The article analyzes the results of experimental and theoretical studies of the processes under consideration. The general disadvantage of the above-mentioned works is the lack of proper physical validity of the accepted semi-empirical theories, which does not allow us to properly take into account the specifics of the processes of turbulent transfer and substantially limits the scope of the applicability of the results obtained. It is shown that the account of the interaction of the molecular and molar transport mechanisms which are quantitatively comparable gives the possibility to reconcile the experimental results with the theoretical. The thus expounded method allows from single positions to expect descriptions of heat exchange and hydrodynamics of gas stream in a pipe in the wide range of numbers of Reynolds.
 • Item
  Технологія виготовлення зовнішньої бічної поверхні катків гранулятора
  (ЦНТУ, 2017) Сіса, О. Ф.; Пукалов, В. В.; Кислюк, О. В.; Sisa, О.; Pukalov, V.; Kislyuk, О.
  Виконано обґрунтування технологічної схеми формоутворення зовнішньої бічної поверхні катка гранулятора, способом розмірної обробки електричною дугою з урахуванням особливостей фізичних механізмів їх утворення та гідродинамічних явищ в міжелектродному проміжку. Встановлені аналітичні зв’язки технологічних характеристик процесу розмірної обробки електричною дугою сталі ШХ15СГ з режимами обробки і геометричними параметрами. The article is dedicated to the development of technology and equipment a roller of granulators processing with dimensional electric arc as high-performance alternative to traditional methods of processing. It is suggested to get the lateral surface by dimensional electric arc with a given roughness of Ra = 6,3..22mkm, which allows you to take great allowances material at the lowest cost processing time. In such a case the cycle of matrix processing decreases in 4,1-8,2 times. The objectivity of technological schema the roller of a granulator by the method of dimensional processing by electric arc with consideration of specialties of physical mechanism of creation and hydrodynamic phenomena in electrode period was performed. The analytical connections of technological processing characteristics of sized processing by electrical arc of steel SHH15SG were established, with the modes of processing and geometrical parameters.
 • Item
  Аналітичні дослідження контактного руху легких домішок у пневмосепаруючому каналі
  (ЦНТУ, 2017) Нестеренко, О. В.; Петренко, Д. І.; Павленко, І. І.; Лещенко, С. М.; Гончарова, С. Я.; Nesterenko, О.; Petrenko, D.; Pavlenko, I.; Leschenko, S.; Honcharova, S.
  Враховуючи складність та випадковість пневмосепараційного процесу, на який впливає значна кількість факторів, є необхідним вирішення наукового завдання щодо встановлення закономірностей контактної взаємодії легких домішок з зерном в зоні пневмосепарації. В статті розглянуто контактний рух легких домішок через багатошаровий зерновий потік в вертикальному пневмосепаруючому каналі (ПСК) при їх багаторівневому одношаровому введенні. Отримані теоретичні залежності, які дозволяють встановити закономірності впливу основних конструктивно-технологічних параметрів ПСК на якість процесу сепарації. The separation of grain materials in the air separation channel occurs in rather difficult conditions, since light impurities, which are located in the lower cereal layers for the separation into the sediment chamber, require, with a minimum change in trajectory, to cross all above-placed seed moving in a downward direction. As a result of this movement there is a contact between light impurities and grain, which significantly affects the quality of cleaning. Therefore, a very important task is the analytical research aimed at investigating the contact interaction of light impurities with grain in the air separation channel and its effect on the quality of separation. Taking into account the multilevel feeding of the material in the PSC it is necessary to determine its influence on the qualitative parameters of the separation process and the establishment of the basic laws of the interaction of light impurities with grain material in the working area of the PSC. As a result of the theoretical analysis, the regularity of the contact motion of light impurities is established at the multilevel feeding of grain material in the PSC, which allows to obtain the averaged trajectories of impurities after interaction with grain layers during aerodynamic separation. It is determined that the allocation of light impurities depends on their time and velocity through the grain layers, which vary depending on the angle of contact of impurities with grain, as well as from the place of installation of the upper point of the output of grain hɠ.ɜ.. With six-level introduction of the material with the placement of grain particles in the direction of movement in the PSC with an interval equal to their size (2R) the place of installation of the upper point of the output of grain hɠ.ɜ. must be at a height hɠ.ɜ.= 0,05 ... 0,055 m relative to the level I of the input. The purpose of further researches should be to determine the qualitative characteristics of pneumatic separation in the contact interaction of grain material with air flow at its multilevel introduction into the PSC.
 • Item
  До визначення швидкості ковзання та зусилль, які діють в зачепленні черв’ячної передачі
  (ЦНТУ, 2017) Невдаха, Ю. А.; Дубовик, В. О.; Невдаха, А. Ю.; Пукалов, В. В.; Nevdaha, Y.; Dubovik, V.; Nevdaha, А.; Pukalov, V.
  В статті розглянута величина швидкості ковзання і її напрям відносно лінії дотикання черв’яка і черв’ячного колеса, визначені швидкості ковзання та зусилля, які діють в зачепленні. The purpose of the article is to investigate ways to increase the durability and tractive ability of worm gears. Improve the durability of worm gears by improving the working environment, as well as by applying an oil wedge. One of the ways to increase the pressure in the oil wedge, as well as increasing the loading capacity of the transmission is to change the geometry of the clutch. The article considers the value of the slip speed and its direction relative to the line of contact of the worm and worm wheel. The sliding speeds and forces that are in contact are determined. The peculiarity of a worm gear is slipping along the teeth. The magnitude of the slip velocity and its direction relative to the line of contact between the two bodies moving relative to each other, as well as the shape of the tangential surfaces, largely determine the hydrodynamic conditions of the engagement and, consequently, affect the performance of the transmission. Investigating the speed of sliding in worm gears it was found that the speed of movement of the contact line relative to the tooth of the worm wheel was small compared with the speed of the worm worm. The values of the angles formed by contact lines with directions for different points of the worm vary in a wide range. It was established that conditions for the formation of an oil wedge deteriorate with a decrease in the angle of recovery of a worm turn.
 • Item
  Синтез конвеєрів з розширеними технологічними можливостями
  (ЦНТУ, 2017) Ляшук, О. Л.; Голотенко, О. С.; Клендій, В. М.; Довбиш, А. П.; Lyashuk, О.; Golotenko, О.; Klendiy, V.; Dovbish, А.
  Розроблено модель вибору конструктивних конвеєрів для транспортування сільськогосподарських матеріалів по криволінійних траєкторіях з урахуванням можливих обсягів витрат, що виникають внаслідок пошкодження матеріалу, сукупних витрат, які включають собівартість виготовлення, експлуатації, технічний огляд і ремонт. Проведено синтез робочих органів конвеєрів методом ієрархічних груп за допомогою морфологічного аналізу. Обґрунтовано, що вибір варіанта конструкції робочих органів в першу чергу залежить від характеру виконання процесу і навантаження на робочий орган. Тому, виходячи з необхідності забезпечення проектування робочих органів, можна обмежити кількість варіантів конструктивних рішень і згенерувати значну кількість працездатних конструкцій конвеєрів для транспортування сипучих матеріалів по криволінійних трасах. The model of choosing construction conveyers for transporting agricultural cargo along the curvilinear trajectory taking into account possible expenditures caused by the damage of cargo and total expenditures, which include manufacturing, operation. Maintenance and repair cost price has been developed. The synthesis of conveyer operating members taking advantage of the hierarchic groups method and using morphological analyses has been carried out. It was interpreted, that the choise of option of the operating members desing depends first of all on the nature of the performed process and loanding on the operating member. That is why for the purpose to proside the desing of the operation members, the number of construction solution options can be reduced and one may develop a great number of conveyer designs capable to operate officiently for the transporting of bulk cargo along the curvilinear trajectory.
 • Item
  Получение и исследование восстановительных покрытий на деталях машин с использованием механокомпозитов, содержащих TiCиTiB2
  (ЦНТУ, 2017) Лузан, С. А.; Сидашенко, А. И.; Лузан, А. С.; Лузан, С. О.; Сідашенко, О. І.; Лузан, А. С.; Luzan, S.; Sidashenko, О.; Luzan, А.
  В статье описано исследование восстановительных износостойких покрытий для деталей сельскохозяйственных машин с использованием композиционных материалов, представляющих собой смесь матричного материала и механокомпозита, полученного с применением СВС-процесса. В результате разработан композиционный материал на основе самофлюсующегося сплава системы Ni-Cr-B-Si, модифицированный механокомпозитом, содержащим карбид и диборид титана. У статті описано дослідження відновлювальних зносостійких покриттів для деталей сільськогосподарських машин з використанням композиційних матеріалів, що представляють собою суміш матричного матеріалу і механокомпозиту, отриманого з застосуванням СВС-процесу. В результаті розроблений композиційний матеріал на основі самофлюсуючого сплаву системи Ni-Cr-B-Si, модифікований механокомпозитом, що містить карбід і диборид титану. The article describes the study of restorative wear-resistant coatings for agricultural parts using composite materials, which are a mixture of matrix material and mechanocomposite obtained using the SHS process. As a result, a composite material based on a self-fluxing Ni-Cr-B-Si alloy modified with a mechanocomposite containing carbide and titanium diboride was developed. The microstructure of surfaced coatings is the matrix material, which is the granulated powder 10 grinded cladding powder 01 alloy, in which solid inclusions are uniformly distributed, presumably, these are titanium diboride (TiB2), iron carbide (Fe3C) particles.
 • Item
  Isolation of the d-domain of stability of linear dynamical systems with fractional order regulators
  (ЦНТУ, 2017) Lobok, О.; Goncharenko, В.; Vihrova, L.; Лобок, О. П.; Гончаренко, Б. М.; Віхрова, Л. Г.
  In the article the solution of the problem of the selection of the region of stability of linear dynamical systems with PI DO P - regulators a factor of fractional order is given. Using the D-split method, we obtain analytical formulas that determine the limits of the region of stable stabilization of the "object" + "fractionalregulator" system. The results obtained relate to the control system for biological purification of contaminated water by active sludge. Some results of computational experiments are given, an estimation of fractional - regulator efficiency is given. Further development of these results may be related to the search for both optimal adjustment parameters and fractional orders of the diperegenerators included in the regulator, according to some chosen optimality criterion. В статті дається розв’язок завдання виділення області стійкої стабілізації (стійкості) лінійних динамічних систем з - регулятором дробового порядку. Використовуючи метод D-розбиття, отримані аналітичні формули, що визначають межі області стійкої стабілізації системи "об'єкт" + "дробовий - регулятор" стосовно керування біологічним очищенням забруднених вод активним мулом. Наводяться деякі результати обчислювальних експериментів, дається оцінка ефективності дробового - регулятора. На основі методу D-розбиття отримані аналітичні вирази, які описують границі глобальної області стійкості лінійних динамічних систем дробового порядку типу "вхід-вихід" з дробовими -регуляторами. Області стійкості побудовані на основі обчислювальних експериментів в просторі параметрів налаштування дробових -регуляторів при фіксованих порядках диферінтеграторів в складі регулятора. Розроблене відповідне алгоритмічно-програмне забезпечення. Подальші дослідження можуть бути пов'язані з пошуком як оптимальних параметрів налаштування, так і дробових порядків диферінтеграторів, що входять в регулятор, згідно з деяким обраним критерієм оптимальності.
 • Item
  Наукові та освітянські проблеми сучасної агроінженерії
  (ЦНТУ, 2017) Черновол, М. І.; Свірень, М. О.; Адамчук, В. В.; Булгаков, В. М.; Chernovol, M.; Sviren, M.; Adamchuk, V.; Bulgakov, V.
  Розвиток аграрно-промислового комплексу держави вимагає забезпечення високого рівня освіти, організації виробництва, його гнучкого управління, дисципліни та відповідальності. У статті критично проаналізовано сучасний стан підготовки в Україні агроінженерних кадрів, наукових кадрів вищої кваліфікації, в цілому агроінженерної науки та сучасного сільськогосподарського машинобудування. Окреслено перспективи виходу з кризи у напрямках підготовки кадрів, проведення фундаментальних та прикладних наукових досліджень сучасного рівня, проектних і конструкторських розробок зі створення сільськогосподарської техніки, яка б відповідала кращим світовим аналогам. To analyze the current state of the national branch of agro-engineering and to find ways for further development of the agro-engineering industry. The development of the agro-industrial complex of the state requires the support of a high level of education, organization of production, its flexible management, discipline and responsibility. The article deals with the critical analysis of the current state of training of agro-engineering personnel in Ukraine, highly skilled scientific personnel, in general agro-engineering science and modern agricultural machine-building. The prospects of coming over the crisis in training, carrying out of fundamental and applied scientific research at the modern level, design and engineering developments for the creation of agricultural machinery that corresponds to the best world analogues were outlined. Extensive, high-tech, economically grounded, and most importantly highly profitable industry for the producers is the real prospect, the key task of further evolutionary development of Ukrainian agriculture which was recently outlined by prominent scientists-agrarians of our country.
 • Item
  Аналіз конструкцій вовномийних агрегатів і машин для рідинної обробки вовни
  (ЦНТУ, 2017) Лиходід, В. В.; Lykhodid, V.
  Виконано огляд конструкцій та аналіз особливостей роботи існуючих вовномийних агрегатів і машин для рідинної обробки вовни. За результатами аналізу розроблено конструктивно-технологічну схему й створено експериментальний зразок малогабаритної мийно-віджимної машини для рідинної обробки вовни в умовах сільськогосподарських формувань. Стверджується, що запропонована конструкція машини має покращені технічні дані, порівняно з аналогами, й забезпечує високу якість рідинної обробки вовни в межах норм технологічних вимог. Improvement of quality of wool washing through the development and construction of a small-size washing and squeezing machine with an intensive mechanical action of a working element towards the moisturesaturated wool in the process of its liquid processing. The article offers a description of design and operating features of renowned wool washing units and small-size wool liquid processing machines. On the basis of the analysis it is found that the key factor constraining an operational efficiency of wool washing units and machines is a low quality of washing caused by poor intensity of a mechanical action of a working element towards the moisture-saturated wool in the process of its liquid processing. Following the results of a comparative analysis a design and process scheme is developed and a developmental prototype of a small-size washing and squeezing machine for a liquid processing of wool in conditions of agricultural formations is constructed. The proposed design of a small-size washing and squeezing machine is stated to have a range of essential advantages when compared to its counterparts: it is universal as for the processable raw material; it has a multifunctional working element, which ensures a high quality of a range of processes, such as washing, rinsing and squeezing of wool due to a more intensive mechanical action towards a moisture-saturated wool in the process of its liquid processing.
 • Item
  Механічний процес підготовки сировини для одержання короткого лляного волокна
  (ЦНТУ, 2017) Лисих, А. Ю.; Lisikh, А.
  Стаття присвячена процесу підготовки сировини з застосуванням кілкового живильника, запропонована конструкція якого забезпечує більш ефективне розпрямлення й паралелізацію волокон, полегшує їх подальшу механічну обробку, а отже сприяє підвищенню якості короткого волокна. Article is devoted to process of preparation of raw material with application peg a feeder which provides more effective straightening and parallelizing of fibres. Thinning a layer of a fibre up to the set size it is carried out by the corrugated exhaust pairs, providing thinning on each technological transition. It is caused by that in a layer, thinning up to necessary density, there is a straightening fibres, they are guided in a direction of movement, perpendicular axes of corrugated rollers. Quantity of steps drawing out and consequently, and dimensions of the mechanism depend on the accepted common factor of thinning. The more drawing out on transitions, the probability confusing there is less than fibres in process drawing out, it is less dimensions of exhaust mechanisms. It is established, that at an initial stage division of fibres it is necessary to use the complete set from three peg drums with exhaust pairs for thinning a layer.
 • Item
  Теоретичний аналіз умов проходження зернівки крізь шар обчісаного вороху зернових
  (ЦНТУ, 2017) Леженкін, І. О.; Lezhenkin, І.
  У статті розглянуто побудову математичної моделі ймовірності проходження зернівки крізь шар обчісаного вороху зернових, а також проведено аналіз отриманої моделі. The article deals with the construction of a mathematical model for the probability of grain passing through a layer of combed heap of cereals, and an analysis of the model obtained. As a result of the modelling it has been revealed that: - in the case when the distance between the straws is bigger than the length of the grain and the diameter of the straw, the probability of sifting the grain is 0.875, under the condition that the distance between the straws is 10 mm; - if the distance between the straw is less than the sum of the diameter of the straw and the grain length, and at the same time more than the sum of the diameter of the straw and the width of the grains, then the probability of passing the grains through the straw is within the range of 0.85 ... 0.877 at the distance between straws of 6.0 ... 8, 05 mm; - if the distance between the straws is less than the sum of the straw diameter and the width of the grains, the probability of sifting both in the horizontal arrangement of the grains and in the vertical one is equal to zero. In order to provide the necessary conditions for the grains to pass through layers of straw there should be used the operating element that has the potential of mechanical impact on the bundle.
 • Item
  Особливості застосування поверхневої лазерної обробки деталей сільськогосподарських машин з чавуну
  (ЦНТУ, 2017) Ковальчук, Ю. О.; Лісовий, І. О.; Kovalchuk, Y.; Lisoviy, I.
  Проаналізовано внутрішні процеси в результаті впливу лазерного випромінювання на поверхню деталей сільськогосподарської техніки з чавуну. Визначено залежність мікротвердості досліджуваних зразків від потужності лазерного випромінювання. Відмічено, що збільшення швидкості обробки призводить до помітного зниження середніх значень мікротвердості чавуну. Досліджено, що поєднання лазерної обробки із подальшим поверхневим пластичним деформуванням може забезпечити значне підвищення зносостійкості деталей із чавуну. Determine the effect of laser treatment on the structure and properties of cast iron for improving the operational characteristics of the relevant agricultural machinery parts is the goal of the work. Internal processes as a result of the effect of laser radiation on the surface of samples from cast iron are analyzed. The dependence of the microhardness of the investigated samples on the laser radiation power is determined. Increasing the processing speed leads to a noticeable decrease in the average values of the microhardness of the cast iron. Combining laser treatment with further surface plastic deformation can provide a significant increase in wear resistance of parts from cast iron. Cast iron can be effectively processed by laser radiation, which will ensure high performance characteristics of the relevant agricultural machinery parts.
 • Item
  Обґрунтування параметрів запобіжних елементів технологічного оснащення для механічного оброблення
  (ЦНТУ, 2017) Клендій, В. М.; Гупка, В. В.; Радик, М. Д.; Марчук, Н. М.; Котик, Р. І.; Klendii, V.; Gupka, V.; Radyk, М.; Marchuk, N.; Kotyk, R.
  Приведена конструкція запобіжної муфти для захисту елементів приводів машин і технологічного оснащення від перевантаження та захисту інструментів від поломки. Виведені аналітичні залежності для визначення величини крутного моменту від різних факторів. Виражено осьовий момент інерції перерізу витка спіралі через його конструктивні параметри. Виведено залежність між коловою силою і силою пружини для пружинно-кулькових запобіжних пристроїв, яким являється розроблений патрон. Приведено розрахункову схему для визначення силових параметрів пари контакту кулька-лунка. Зображено залежність зміни крутного моменту від діаметра лунки при змінних значеннях радіуса кульки. The design of a safety coupling for protection of elements of drives of cars and technological equipment from an overload and protection of tools from a breakage is resulted. The analytical dependences for determination of torque value from different factors are deduced. The axial moment of inertia of the spiral circle is expressed due to its design parameters. The relationship between the force of the knee and the force of the spring for the spring-ball precautions, which is the developed cartridge, is derived. The calculation scheme for determining the power parameters of the pair of ball-hole contact is given. The dependence of the torque variation on the diameter of the hole is shown with variable values of the radius of the ball.
 • Item
  Оптимізація конструкційних параметрів сошника для підгрунтово-розкидної сівби зернових культур
  (ЦНТУ, 2017) Заєць, М. Л.; Zaets, M.
  Розглядається визначення оптимальної форми розподільника та процес розподілу насіння комбінованим розподільником у виді криволінійної призми. Від форми розподільника залежить якість розподілення насіння по ширині смуги, що засівається. Рівномірність розташування насіння по ширині захвату сошника буде характеризуватися швидкістю надходження насіння на похилу ділянку розподільника. Receiving high and stable yields remains an urgent task of agricultural production. When cultivating crops, in particular grains, special attention should be paid to sowing, because the flaws allowed in its implementation can not be corrected, and one of the main characteristics of the sowing is the uniform distribution of plants in terms of feeding area. We consider the determination of optimal shape of the distributor and the process of distribution of seeds combined distributor in the form of curved prisms. From the distributor form depends on the quality of seed distribution across the width of the strip that sown. The uniformity of seeds on the location Shovel width will be characterized by the speed of flow of seeds on a sloping plot distributor. The value of the length of the slope is selected based on the range and uniformity of the distribution of the seed and is 60 mm. The combined distributor can distribute seeds of grain crops at a width of 95-100 mm. When conducting two-factor experiments, it was established that the best distribution index of seeds has a combined distributor made in the form of a two-way curvilinear prism. The design of the coulter for subsoil and spreading of seed of grain crops with a combined seed distributor is developed. During the previous experiments and the search multivariate experiment, the linear regression equations were specified and the most significant factors influencing the optimization parameter were determined.