Техніка в сільськогосподарському виробництві, галузеве машинобудування, автоматизація. Випуск 21. - 2008

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 57
 • Item
  Оптимізація режимів реактивної потужності з метою мінімізації втрат електроенергії в системі електропостачання Кіровоградського заводу "Червона зірка"
  (КНТУ, 2008) Казанцев, Ю. І.; Коновалов, І. В.; Мануйлов, В. Ф.; Крепак, Н. С.
  В статті наведена методика оптимального розташування компенсуючих пристроїв в системах електропостачання промислових підприємств та приведені результати розрахунків оптимізації режимів реактивної потужності в мережі заводу «Червона зірка». In the article resulted method of optimum location of compensating devices systems of electric supply of industrial enterprises and organized results of calculations for optimization of the modes of reactive-power in the network of factory «Chervona Zirka».
 • Item
  Исследование свойств покрытия, нанесенного методом ФАБВО
  (КНТУ, 2008) Кропивный, В. Н.; Шепеленко, И. В.; Черкун, В. В.
  В статье приведены результаты исследований нанесения латунных покрытий методом ФАБВО на поверхности стальных образцов и определения их антифрикционных свойств. У статті наведені результати досліджень нанесення латунних покриттів методом ФАБВО на поверхні зразків із сталі та визначення їх антифрикційних властивостей. In the article the results of researches of causing of brass coverages by the FABVO method on the surface of steel standards and determination of their antifriktsionnih properties are resulted.
 • Item
  Рухові характеристики верстатів з паралельною кінематикою
  (КНТУ, 2008) Павленко, І. І.; Валявський, І. А.
  В статті розглянуто рухові можливості верстатів з паралельною кінематикою, визначено показник рухових можливостей. Possibilities of parallel kinematics machine-tools are considered in the article.
 • Item
  Увеличение жесткости элементов конструкции шлифовального станка с ЧПУ как условие увеличения точности и качества шлифования изделий с криволинейным профилем в поперечном сечении
  (КНТУ, 2008) Шамровский, А. Д.; Шамровский, М. А.
  Рассматриваются вопросы изменения жесткости ключевых элементов конструкции шлифовального станка с ЧПУ с использованием современных типов двигателей: линейного и моментного. Показано, что при достаточной жесткости конструкции станка можно построить упрощенную процедуру вычисления межосевого расстояния с чисто геометрической точки зрения. Problems about changing of construction element key stickiness on grinding machine with CNC using modern motor types: linear and moment – are briefly reviewing. If stickiness of machine construction is suffi-cient it is possible to construct lite model of axle base calculation with geometrical vision is statement.
 • Item
  Обґрунтування оптимальної довжини зони заповнення вертикально-дискового висівного апарата
  (КНТУ, 2008) Павленко, І. І.; Косінов, М. М.; Амосов, В. В.
  В статті розглянуто основні фактори, які впливають на якість заповнення чарунок висівного диска насінинами, зокрема такі, як відносна швидкість насінин по диску і довжина зони заповнення насіннєвої камери. За результатами експериментальних досліджень визначено оптимальну довжину зони заповнення, при якій забезпечується якісне заповнення чарунок диска насінинами. In the article basic factors which affect quality of filling of cells of sowing disk by seeds are considered, in particular, relative speed of seeds on a disk and length of area of filling of seminal chamber. On results experimental researches optimum length of area of filling, at which the high-quality filling of cells of disk is provided by seeds, is definite.
 • Item
  Підвищення ефективності та якості роботи дозаторів грубих і соковитих кормів
  (КНТУ, 2008) Сидоренко, В. В.; Матвєєв, К. Д.; Лузан, П. Г.; Шмат, С. І.; Олійникова, В. Ю.
  В статті приведений аналіз роботи нового вертикального транспортерного відокремлювача-дозатора, який обладнаний круглоланковим ланцюгом і гребінками з пальцями. It is given the analysis of the work of a new vertical conveyor eliminator-batcher equipped with the round section chain and the chaser with bingers.
 • Item
  Результати експериментальних досліджень якості роботи дискових очисників лап парових культиваторів
  (КНТУ, 2008) Васильковський, О. М.; Носуленко, В. І.; Гуцул, В. І.; Савченко, Д. С.
  Стаття присвячена дослідженню взаємодії стебел кукурудзи з дисковими очисниками стояків лап парових культиваторів. The article is devoted to research of co-operation of corn-stalks with the disk purifiers of chimneys of paws of steam cultivators.
 • Item
  Результати експериментальних досліджень роботи пруткового барабану відцентрово-пневматичного сепаратора зерна
  (КНТУ, 2008) Васильковський, О. М.; Філімоніхін, Г. Б.; Петренко, Д. І.
  У роботі наведені результати експериментальних досліджень процесу очищення зерна відцентрово-пневматичним сепаратором. In work brought the results of experimental studies process a separate of grain by a centrifugal-pneumatic separator.
 • Item
  Оцінка впливу автомобільного транспорту на якість повітряного середовища Кіровоградщини
  (КНТУ, 2008) Бевз, О. В.
  В статті описані закономірності формування якості атмосферного повітря в містах та розроблений комплексний підхід і показники для оцінки екологічності відпрацьованих газів будь-яких автомобільних двигунів. In the article conformities to law of forming of quality of atmospheric air are described in cities. Complex approach and indexes is developed for the estimation of ecology of exhaust gases of motor-car engines.
 • Item
  Залежність температури у зоні тертя підшипників ковзання від режимів ультразвукової обробки композиційних покриттів
  (КНТУ, 2008) Василенко, І. Ф.; Василенко, Ф. І.; Бруцький, О. П.; Рева, О. М.
  Стаття присвячена підбору матеріалу для відновлення підшипників ковзання сільськогосподарських машин з метою підвищення довговічності їх роботи. Зменшення температури у зоні тертя підшипників ковзання відновлених склонаповненими поліамідними композиціями можливе використанням ультразвуку. Визначені оптимальні режими ультразвукової обробки тонкошарових композиційних покрить. The research results concerning the influence of ultrasonic vibration on physical-mechanical properties of glass-replete polyamide compositions are stated in the article. The optimum parameters of slide bearings’ thin-layer composite surfaces insonification causing minimal temperature in friction zone in the process of their reclamation are determined.
 • Item
  Стабилизация величины межэлектродного промежутка станка размерной обработки электрической дугой
  (КНТУ, 2008) Сидоренко, В. В.; Смирнова, Н. В.
  Приводится решение задачи стабилизации постоянства величины межэлектродного промежутка между рабочим инструментом и деталью с целью стабилизации рабочего тока дуги. Приводиться рішення завдання стабілізації сталості величини мiжелектродного проміжку між робочим інструментом і деталлю з метою стабілізації робочого струму дуги. The task of an interelectrode distance between the working tool and detail size constancy stabilization with the purpose working current electrical arch f stabilization decision is resulted.
 • Item
  До методики визначення швидкості введення зерна в пневмосепараційний канал
  (КНТУ, 2008) Сабірзянов, Т. Г.; Васильковський, М. І.; Нестеренко, О. В.
  Стаття присвячена визначенню швидкості введення зерна в пневмосепараційний канал з метою практичного її застосування при дослідженні та випробуванні зерноочисних машин. Авторами запропоновано нову методику вирішення означеної задачі на основі визначення реальних траєкторій польоту зернових часток. The article is devoted determination speed of introduction of grain in a air channel with the purpose of its practical using for research and test of grain cleaners. By authors a new method is offered decision of the given task on the basis of decision the real trajectories of flight corn particles.
 • Item
  Усовершенствование математической модели мгновенной подачи шестеренного насоса
  (КНТУ, 2008) Кулешков, Ю. В.; Осин, Р. А.; Руденко, Т. В.; Матвиенко, А. А.
  Предложен новый подход для объяснения процесса подачи рабочей жидкости шестеренным насосом. Базируясь на предложенной модели процесса подачи, была разработана математическая модель подачи рабочей жидкости. Полученная математическая модель открывает новые возможности к дальнейшему совершенствованию шестеренного насоса в направлении увеличения его подачи. Запропоновано новий підхід до пояснення процесу подачі робочої рідини шестеренного насоса. Базуючись на згаданій моделі процесу подачі, була отримана аналітична модель подачі робочої рідини. Отримана математична модель відкриває шлях до подальшого вдосконалення шестеренного насоса в напрямку збільшення його подачі. The new going is offered near explanation of process of serve of working liquid of cog-wheel pump. Being based on the mentioned model of process of serve, the analytical model of serve of working liquid was got. The got mathematical model opens a way to subsequent perfection of cog-wheel pump in the direction of increase of his serve.
 • Item
  Визначення органічної похибки профілювання черв‘ячних фрез з поділеним профілем інструментальної рейки
  (КНТУ, 2008) Ковришкін, М. О.; Сабірзянов, Т. Г.; Садченко, О. І.
  Визначено похибку профілювання від заміни евольвентного початкового черв‘яка на архімедовий початковий черв‘як для черв‘ячних фрез з поділеним по висоті на три частини профілем інструментальної рейки. Запропоновано схему та проведені теоретичні дослідження для визначення похибки профілювання нових черв‘ячних фрез. The error of profiling from replacement эвольвентного an initial worm on архимедов an initial worm for worm mills with divided on height on three parts a structure tool is determined. The circuit is offered and theoretical researches for definition of an error of profiling of new worm mills are carried out.
 • Item
  Оптимальність параметрів ходових систем сільськогосподарських машин
  (КНТУ, 2008) Павленко, І. І.; Сторожук, М. В.; Чайковський, О. Б.
  В статті розглянуто аналіз використання ймовірнісних критеріїв при розрахунку оптимальності коливальних параметрів мобільних сільськогосподарських машин. The article gives the analysis of possible criteria of application when accounting vibratory parameters mobile agricultural machines optimization.
 • Item
  Верстатно-інструментальне забезпечення формоутворення черв‘яків з угнутим профілем витка конічною виробною поверхнею
  (КНТУ, 2008) Гринь, Д. В.
  В статті приведено практичні рекомендації по практичному застосуванню технології нарізання черв‘яків з угнутим профілем витка. Practical recommendations are resulted on practical realization of technology of cutting of worms with the concave type of coil. Basic elements are indicated responsible for the choice of equipment and his tuning. The examples of introduction of research results are resulted .
 • Item
  Теоретичне дослідження відкритого гідростатичного перетворювача параметрів рідких середовищ
  (КНТУ, 2008) Кондратець, В. О.; Мацуй, А. М.
  У статті приведені результати теоретичних досліджень відкритого гідростатичного перетворювача параметрів рідких середовищ. Показано, що вихідний сигнал перетворювача залежить як від рівня рідкого середовища, так і від його повного тиску. На перетворювач здійснює вплив густина рідкого середовища при визначенні і рівня, і тиску. Висота перетворювача для умов приймального пристрою завиткового живильника може складати 0,6 м. The results of theoretical researches of the opened hydrostatical transformer of parameters of liquid environments are resulted in the article. It is rotined that the output signal of transformer depends both on the level of liquid of environment and from its complete pressure. On him the closeness of liquid of environment has influence at determination of both level and pressure. The height of transformer for the terms of takers-off of snail feeder can make 0,6 m.
 • Item
  Параметри пристрою для заточування передньої поверхні гострокінцевих різців різцевої головки з нахиленими пазами
  (КНТУ, 2008) Надєїна, Е. В.
  В статті обґрунтовано використання для заточування різців різцевої головки з нахиленими пазами універсального обладнання. Приведено залежності для визначення положення паза в технологічному корпусі. In article it is presented application for sharpening of cutters tool heads with inclined grooves of the universal equipment. Dependences for definition of position of a groove in the technological case are resulted.
 • Item
  Розрахунок основних показників роботи горизонтально-осьової вітроелектричної установки у складі системи автоматизованого енергопостачання автономного споживача в умовах Кіровоградського регіону
  (КНТУ, 2008) Голик, О. П.; Жесан, Р. В.; Босов, Є. П.; Крепак, Н. С.
  Розраховано основні показники енергетичної ефективності роботи горизонтально-осьової вітроелектричної установки, з урахуванням метеорологічних умов Кіровоградського регіону. The calculation of basic indexes to efficiency of energy work by the wind-driven powerplant is executed with the horizontal axial of rotation, taking into account the meteorological terms of the Kirovograd region.
 • Item
  Синтез оптимальних матричних регуляторів з мінімальною чутливістю до зовнішніх збурень
  (КНТУ, 2008) Лобок, О. П.; Гончаренко, Б. М.; Віхрова, Л. Г.
  В даній роботі розглядається задача побудови оптимального матричного ПІД-регулятора відносно спостережуваних параметрів об'єкта керування, що функціонує в умовах невизначеності. Оптимальний регулятор знаходиться з умови мінімізації інтегрального квадратичного критерію якості при забезпеченні мінімальної чутливості керування і стану системи щодо зовнішніх збурень. In the given work the problem of construction optimum matrix PID-regulator concerning observable parameters of object of the management functioning in conditions of uncertainty is considered. The optimum regulator is from a condition of minimization of integrated square-law criterion of quality with maintenance of the minimal sensitivity of management and a condition of system concerning external indignations.