Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин. Випуск 41. Ч. 2 - 2011

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 44
 • Item
  Оптимизация зубчатого зацепления шестеренного насоса с целью повышения его удельной подачи
  (КНТУ, 2011) Кулешков, Ю. В.; Осин, Р. А.; Руденко, Т. В.; Красота, М. В.; Кулєшков, Ю.; Kuleshkov, J.; Osin, R.; Rudenko, T.; Krasota, M.
  Предложена математическая модель оптимизации зубчатого зацепления шестеренного насоса типа НШ, позволяющая определить такие его параметры, при которых параметр оптимизации зубчатого зацепления - коэффициент использования объема венцов шестерен, а вместе с тем и удельная подача шестеренного насоса достигает максимального для данных геометрических размеров насоса значений. Запропоновано математичну модель оптимізації зубчастого зачеплення шестеренного насоса типу НШ, що дозволяє визначити такі його параметри, при яких параметр оптимізації зубчастого зачеплення - коефіцієнт використання об’єму вінців шестірень, а разом з тим і питома подача шестеренного насоса досягає максимального для даних геометричних розмірів насоса значень. New approach is offered to the losses of working liquid through a butt end gap in the in gear pumps of НШ-type. Dividing of losses of working liquid into three allowed to perfect constituents existent pictures of losses of butt ends of working liquid in gear pumps. The mathematical model of losses of working liquid through the intercentral sector of butt end interface is offered in first time.
 • Item
  Визначення точного геометричного положення виконавчого органу просторової системи приводів
  (КНТУ, 2011) Струтинський, С. В.; Strutinsky, S.
  Розроблено спеціальні пристрої для вимірів точного просторового положення виконавчого органу просторової системи приводів. Пристрої мають вигляд трьох точних сфер розташованих на виконавчому органі. Виведені аналітичні залежності для визначення просторового положення виконавчого органу. Наведено результати апробації запропонованого пристрою при експериментальних вимірах. Порівняння експериментальних вимірів із теоретичними розрахунками підтвердили ефективність розроблених пристроїв та запропонованої методики вимірів просторового положення виконавчого органу. The special devices are worked out for measuring of exact spatial position of executive branch of the spatial system of occasions. Devices have the appearance of three exact spheres located. Located on an executive branch. Shown out analytical dependences for determination of spatial position of executive branch. Results over of approbation are brought, offered device at the experimental measuring. Comparing of the experimental measuring to the theoretical calculations confirmed efficiency of the worked out devices and offered methodology of measuring of spatial position of executive branch.
 • Item
  Діагностування гідравлічних приводів комбайнів на динамічних перехідних режимах їх функціонування – шлях до створення електронних діагностичних засобів
  (КНТУ, 2011) Яременко, В. В.; Yaremenko, V.
  Проаналізовано функціонування гідроприводів на динамічних перехідних режимах, які обумовлені зміною технологічних режимів системи керування гідроагрегатів. Сформовано напрямок діагностування гідроприводів за характеристиками зміни тиску робочої рідини в порожнинах гідроагрегатів у разі зупинення або зміни напрямку переміщення рухомих частин і швидкості потоку робочої рідини, як наслідок переходу кінетичної енергії руху частин механізмів та потоку робочої рідини в потенціальну енергію пружного деформування деталей. Dynamic characteristics of hydraulic drives are analysed in case of performance of the dynamic technological operations caused by change of technological modes of a control system of hydrounits. The direction of diagnosing of hydrodrives under characteristics of change of pressure of a working liquid in emptiness of hydrounits is generated in case of a stop or change of a direction of movement of mobile parts and speed of a stream of a working liquid, as consequence(investigation) of transition of kinetic energy of movement of parts of mechanisms and a stream of a working liquid in potential energy of spring deformation of details.
 • Item
  Автоматизація управління баштовими сушарками ТОВ «Астра»
  (КНТУ, 2011) Собінов, О. Г.; Sobinov, A.
  У статті наведені технічні характеристики нової баштової сушарки фірми "Астра", досліджено методи та можливі напрямки автоматизації технологічного процесу сушіння зерна в баштовій сушарці. Запропоновано нову структуру автоматизованої системи сушіння зерна на основі програмованих логічних контролерів (PLC), розроблено та в проваджено у виробництво на її основі автоматизовану систему. Розроблена автоматизована система управління сушіння зерна вирішує завдання підвищення якості обробки зерна і зменшення накладних витрат при використанні технологічного процесу сушіння. In article technical characteristics of a new tower dryer of firm "Aster" are resulted, methods and possible directions of automation of technological process of drying of grain in a tower dryer are investigated. The structure of the automated system of drying of grain on the basis of programmed logic controlers (PLC) is offered, the new automatic system is developed and introduced in manufacture on its basis. The developed automated control system of drying of grain solves a problem of improvement of quality of processing of grain and reduction of an overhead charge at use of technological process of drying.
 • Item
  Робочий простір п’ятикоординатного верстата з паралельною структурою
  (КНТУ, 2011) Пономаренко, О. В.; Ponomarenko, O.
  Розроблено алгоритм та програма у середовищі Mathcad для графічної побудови робочого простору та визначення п’ятикоординатного верстата з паралельною структурою об'єму. An algorithm is developed and the program is developed in Mathcad for the graphic construction of workspace and determination of his volume.
 • Item
  Методика дослідження та моделювання напружено-деформованого стану ґрунту при дії на нього робочих органів ґрунтообробних машин
  (КНТУ, 2011) Тихий, А. А.; Tihiy, A.
  В статті наведена розроблена методика дослідження напружено-деформованого стану ґрунту при дії на нього робочих органів ґрунтообробних машин. Проведено моделювання напружено-деформованого стану ґрунту при впливі на нього односторонньої лапи та щілинорізу. In the article the worked out methods over of research are brought it is tense - the deformed state of soil at operating on him working organs of soil manufacturing machines. A design is conducted it is tense - the deformed state of soil at operating on him one-sided paw and crack-slice.
 • Item
  Методи технічної реалізації модифікування композиційних олив накладанням електричного і магнітного полів та методики досліджень режимів тертя в сполученнях деталей
  (КНТУ, 2011) Кузик, О. В.; Kuzyk, A.
  В статті розглянуто розроблені схеми технічної реалізації модифікування композиційних олив накладанням електричних та магнітних полів на установках для фізичного моделювання процесів тертя і зношування в трибосистемі "гільза циліндра – поршневе кільце", імітації реальних процесів на одноциліндровій установці двигуна. Наведені методики дослідження режимів тертя на зазначених установках за різними параметрами. In the article the worked out charts of technical realization of retrofitting of composition butters imposition of the electric and magnetic fields are considered on fluidizers physical design of processes of friction and wear in a tribosystem "shell of cylinder is a piston-ring", to the imitation of the real processes and single-cylinder setting of engine. The brought methods over of research of the modes of friction on the noted options after different parameters.
 • Item
  Надёжность оператора-штамповщика при выполнении им операций контроля качества изделий и работы оборудования
  (КНТУ, 2011) Чемерис, Е. И.; Chemeris, E.; Чемерис, Є.
  В результате исследования данных наблюдения за работой операторов-штамповщиков в массовом производстве сложноконтурных тонколистовых изделий определены характеристики надёжности их работ и предложены рекомендации по их повышению. В результаті досліджень даних спостережень за роботою операторів-штампувальників у масовому виробництві складноконтурних тонколистових виробів визначені характеристики надійності їх роботи і запропоновані рекомендації по її підвищенню. As a result of research of information of experience of stamps’ operators in popular production difficult outlined industrial goods the reference of their affectivity are defermined and recommendations from their rise are offered.
 • Item
  Линейная модель колебаний подвески шасси пневмоколесной машины
  (КНТУ, 2011) Шифрин, Б. М.; Shifrin, B.
  Рассматриваются вынужденные колебания подвески шасси пневмоколесной машины (автомобиля, самолета и т.п.). Внешнее возбуждение обусловлено зависимостью нормальной реакции опорной поверхности от времени. Теоретически изучены вертикальные колебания и колебания в направлении оси пневмоколеса. Введено понятие критической скорости движения машины. Изготовлен стенд, с помощью которого наблюдались изучаемые колебания. У статті розглядаються вимушені коливання підвіски шасі пневмоколісної машини (автомобіля, літака і тому подібне). Зовнішнє збудження обумовлене залежністю нормальної реакції опорної поверхні від часу. Теоретично вивчені вертикальні коливання і коливання у напрямі осі пневмоколеса. Введено поняття критичної швидкості руху машини. Виготовлений стенд, за допомогою якого спостерігалися коливання, що вивчалися. The forced vibrations of pendant of undercarriage of пневмоколесной machine are examined in the article (car, airplane etc.). External excitation is conditioned dependence of normal reaction of underlayment on time. In theory vertical vibrations are studied and oscillation in the direction of ax of pneumatic wheel. The concept of stalling speed of motion of machine is entered. A stand which the studied vibrations were by is made.
 • Item
  Аналіз багатошарового руху зерна на нерухомій похилій робочій поверхні
  (КНТУ, 2011) Мороз, С. М.; Васильковський, М. І.; Васильковський, О. М.; Гончаров, В. В.; Moroz, S.; Vasilkovski, M.; Vasilkovski, A.; Gontsarov, V.
  Стаття присвячена аналізу багатошарового руху зернового матеріалу по нерухомій похилій робочій поверхні. The article is devoted to the analysis of motion of corn material in a lot of layers on an immobile rough surface.
 • Item
  Відновлення посадкових місць корпусних деталей методом електроконтактного нагрівання
  (КНТУ, 2011) Капелюшний, Ф. М.; Калита, М. М.; Kapelyushniy, F.; Kalita, M.
  В статті приведений короткий перелік способів відновлення посадкових отворів корпусних деталей. Розглянутий спосіб відновлення внутрішньої поверхні методом місцевого нагрівання з застосуванням газополуменевого нагріву, його переваги та недоліки. Запропонований електроконтактний спосіб нагрівання. In article the short list of ways of restoration of landing apertures of case details is resulted. The way of restoration of an internal surface by a method of local heating with use of gas-flame heating, its advantage and lacks is considered. The electrocontact way of heating is offered.
 • Item
  Енергозабезпечення селянських (фермерських) господарств на основі сонячної енергії в умовах Кіровоградського регіону
  (КНТУ, 2011) Голик, О. П.; Жесан, Р. В.; Краснюк, А. С.; Golik, O.; Zhesan, R.; Krasnuk, A.
  В статті виконано дослідження енергетичного потенціалу сонячної енергії в Кіровоградському регіоні. Проведено оцінку придатності метеорологічних умов Кіровоградського регіону для використання сонячної енергії у якості енергозабезпечення автономних споживачів. In the article research of power potential of sun energy is executed in the Kirovograd region. The estimation to the fitness of meteorological terms of Kirovograd region is conducted for the use of sun energy as energy supply of autonomous users.
 • Item
  Моделювання довговічності роботи фрикційних муфт однокривошипних пресів
  (КНТУ, 2011) Кришкін, Б. Б.; Kryshkin, B.
  У статті описані результати експериментальних досліджень зношування робочих елементів фрикційних однодискових муфт кривошипних машин. На підставі проведених експериментів та аналізу статистичних даних стосовно довговічності роботи муфт в умовах їх тривалої експлуатації запропоновано математичну модель довговічності роботи зазначених елементів систем вмикання. The results of experimental researches of wear of elements of friction onedisk muffs of crank-type machines are described in the article. On the basis of the conducted experiments and analysis statistical data, touching longevity of work of muffs in the conditions of their protracted exploitation the mathematical model of longevity of work of foregoing elements of the systems of including is offered.
 • Item
  Математична модель руху насіння по каскадам зерносушарки каскадного типу
  (КНТУ, 2011) Скриннік, І. О.; Яцун, В. В.; Дарієнко, В. В.; Богатирьов, Д. В.; Федотова, М. О.; Skrynnik, I.; Jatsun, V.; Darienko, V.; Bogatyrev, D.; Fedotova, M.
  В статті розглянуто рух насіння по каскадам зерносушарки. Наведені дослідження, які дозволяють теоретично визначити конструктивні параметри сушарки з урахуванням особливостей руху насіння. In the article motion of seed is considered for to the cascades of the installation for dry grain in the booling layer. Researches which allow in theory to define the structural parameters of dryer taking into account the features of motion of seed are resulted.
 • Item
  Створення конфігурацій обчислювальних комплексів з підвищеною надійністю
  (КНТУ, 2011) Трушаков, Д. В.; Мошна, Д. Ю.; Trushakov, D.; Moshna, D.
  В статті описані дослідження надійності обчислювальної системи – як персонального комп’ютера, так і специфічної обчислювальної машини, на які покладають рішення задач різної складності і вимагають різного ступеню надійності, наприклад, для використання при конструюванні та виробництві у машинобудуванні. Доведено необхідність вибору структури обчислювального комплексу для відповідної задачі окремо, що дає можливість використовувати всі можливості системи замість постійного вдосконалення її заміною блоків на більш нові, що підвищує собівартість такої системи в той час, коли не використовуються всі наявні ресурси. Таке дослідження доводить відсутність необхідності побудови, наприклад, багатопроцесорної системи для ординарних цілей, що дозволяє скоротити об’єм витрат на її побудову. In the article researching the reliability of the computer system – personal computer or specific computer system for industry in the machine building – which is charged for different applications and from which needed different reliability. Proved the need of computer system structure choosing separately depend on it’s applications, what allow use all possibilities of the system instead of constant modules upgrade, what mount of course, the prime cost of such system while not all existing resources are applied. Such research proves absence of need building, for example, a multi-processor system for ordinary use, what allows to reduce costs value for it’s building.
 • Item
  Аналіз конструктивно-технологічних і кінематичних параметрів змішувачів кормів для ВРХ
  (КНТУ, 2011) Кісільов, Р. В.; Матвєєв, К. Д.; Лузан, П. Г.; Матвєєва, В. О.; Kisilyov, R.; Matveev, K.; Luzan, P.; Matveeva, V.
  Розроблена математична модель СЗМ суміші для ВРХ, проведений аналіз дослідження процесу змішування кормів з застосуванням вдосконаленої конструкції комбінованої стрічково–лопатевої мішалки, яка обладнана радіальними пальцями. The mathematical model of mixtures is worked out for a cattle, conducted analysis of researches process of mixing forage with the use of the improved construction combined band – blade mixer that equipped by radial fingers.
 • Item
  Обгрунтування параметрів установки безперервної дії для завантаження сипких матеріалів
  (КНТУ, 2011) Оришака, О. В.; Оришака, В. О.; Артюхов, А. М.; Кравцов, А. О.; Oryshaka, О.; Oryshaka, W.; Artiukhov, А.; Kravtsov, А.
  Обґрунтовані параметри нових принципових рішень, які передбаченні в конструкції установки безперервної дії для завантаження сипких матеріалів нового покоління з метою підвищення технологічної надійності процесу завантаження, а саме телескопічного клапана, який дає можливість стабілізувати напруження в сипкому середовищі в зоні вивантажувального отвору бункера, завантажувальних пристроїв,що мають канали з випуклими криволінійними поверхнями і вертикальними вихідними патрубками, які забезпечують повне заповнення об'єму клапанного мішка сипучим матеріалом і зменшують втрати енергії при переміщенні матеріалу. In article are grounded the parameters of new of principles decisions which are foreseen in the construction of setting of unceasing action for the load of friable materials of new generation with the purpose of increase of technological reliability of process of load are grounded, namely telescopic valve, which enables to stabilize tension in a friable environment in the area of the unloading opening of bunker of loads devices with ducting, which I have protuberant curvilinear surfaces and vertical outputs union couplings which provide the complete filling of volume of alveolar sack by friable material and diminishes the losses of energy at moving of materials.
 • Item
  Моделювання інтенсивності експлуатації пуансонів холодного видавлювання за допомогою програмного комплексу DEFORM v.10
  (КНТУ, 2011) Кришкін, Б. Б.; Мірзак, В. Я.; Ставерська, О. Е.; Черпак, А. О.; Kryshkin, B.; Mirzak, W.; Staverskaya, О.; Cherpak, А.
  У статті наведені результати моделювання температурного стану та напружень в пуансоні для зворотнього видавлювання корпусів спеціальних накидних гайок. На підставі результатів моделювання із застосуванням пакету програм DEFORM v.10 та результатів експериментального визначення навантажень на пуансони запропонована система плинного моніторингу довговічності інструменту. In the article results over of design of the temperature state and stresses of puncheon are brought for the reverse squeezing out of corps of heads of special nuts. On the basis of results of design with the use of package of softwares of DEFORM v.10 and data of experimental determination of loading on puncheons the system of the current monitoring of longevity of instrument is offered.
 • Item
  Обгрунтування параметрів дозуючого пристрою до шнекового туковисівного апарата
  (КНТУ, 2011) Осипов, І. М.; Амосов, В. В.; Сисоліна, І. П.; Оsipоv, І.; Аmоsоv, V.; Sysolina, I.
  У статті приведені результати теоретичних досліджень основних параметрів нового вирівнюючого пристрою (дозатора) шнекового туковисівного апарату, а саме: кути підіймання туків циліндричною та конічною поверхнями кільця висівного диска, вплив діючих сил на кут підйому туків конічним кільцем диска, продуктивність висівного вікна, а також конструкція дозатора та принцип його роботи, що показали спроможність дозатора сприяти покращенню рівномірності розподілу добрив у рядку. The results of theoretical researches of basic parameters of new leveler device (metering device) of screw devices of fertilizers are resulted in the article, namely: corners of raising of fertilizers by the cylindrical and conical surfaces of ring of sowing disk, influence of operating forces on the corner of raising of fertilizers the conical ring of disk, the productivity of sowing window, and also construction of metering device and principle, is his works, which rotined possibilities of metering device to be instrumental in the improvement of equitability fertilizers in a line.
 • Item
  Аналітичне дослідження якості розділення зерносуміші відцентрово-пневматичним сепаратором
  (КНТУ, 2011) Васильковський, О. М.; Гончаров, В. В.; Петренко, Д. І.; Лещенко, С. М.; Vasil'kovskiy, A.; Goncharov, V.; Petrenko, D.; Leschenko, S.
  Означені проблемні питання підготовки зернового матеріалу до зберігання. Наведені результати математичного моделювання процесу переміщення частки по зовнішній прутковій поверхні обертального барабана в пневматичному каналі. Використовуючи графоаналітичний метод дослідження визначена теоретична якість розділення зерносуміші на компоненти відцентрово-пневматичним сепаратором. The problem questions preparation of grain-growing material are marked to storage. The brought results over of mathematical design process of moving part on the external surface small twig of rotatory drum in a pneumatic channel. Using the graphoanalytical method of research theoretical quality division of grain mixture is certain on components by a centrifugal-pneumatic separator.