Наукові записки. Випуск 9. - 2009

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 76
 • Item
  Самостоятельная работа по языку как один из резервов повышения эффективности обучения иностранных студентов
  (КНТУ, 2009) Бойко, Т. А.; Липатова, М. В.; Попова, Л. В.; Царук, А. П.
  Статья посвящена проблеме организации самостоятельной деятельности студентов-иностранцев. Авторы рассматривают сущность понятия «самостоятельная работа», делятся опытом её планирования, обобщают типы заданий для самостоятельной речемыслительной деятельности. Стаття присвячена проблемі організації самостійної роботи студентів-іноземців. Автори розглядають багатоаспектність поняття "самостійна робота", діляться досвідом її планування, узагальнюють типи завдань для самостійної мовленнєвої діяльності.
 • Item
  Значение внимания в жизни и деятельности человека
  (КНТУ, 2009) Донцова, А. Ю.; Карленко, В. А.
 • Item
  Процеси евтрофікації водойм в міських умовах
  (КНТУ, 2009) Кіфор, Л. І.; Медведєва, О. В.
  В статті проаналізовано особливості процесів евтрофікації водойм в міських умовах та надано практичні рекомендації щодо покращання екологічної ситуації. In the article the features of processes of euthrophication of reservoirs are analysed in city terms and practical recommendations are given in relation to the improvement of ecological situation.
 • Item
  Вплив автомобільних доріг на екосистеми
  (КНТУ, 2009) Мельніченко, Т. В.; Медведєва, О. В.
  В статті комплексно проаналізовано вплив автомобільних доріг на екосистеми в міських умовах. In the article influence of highways is complex analysed on ekosistemy in city terms.
 • Item
  Особливості національної економіки України
  (КНТУ, 2009) Яцун, О. В.; Мірзак, Т. П.
  В статті здійснено аналіз особливостей національної економіки в Україні, виділено основні дестабілізуючі фактори, що призвели до кризи в економіці. In the article the analysis of features of national economy is carried out in Ukraine, basic destabilizing factors which resulted in a crisis in an economy are selected.
 • Item
  Дослідження сучасного стану та перспектив розвитку пенсійного забезпечення в Україні
  (КНТУ, 2009) Немченко, Т. Б.; Немченко, Т. А.
  У статті розглянуті методологічні підходи до формування пенсійного забезпечення в Україні. Метою даної статті є дослідження перспектив розвитку вітчизняного пенсійного забезпечення.
 • Item
  Teaching Trial and Analysis of English for Technical Communication
  (КНТУ, 2009) Koval`chuk, L.; Ковальчук, Л. В.
  In this article is described the usage of English for technical communication (ETC), it is a novel development of English for specific purpose on the demand of the society for improving students' ability in communicating technical information. В статті описано використання англійської мови для технічної комунікації, як нестандартного розвитку англійської мови з спеціальних причин на потреби суспільства для доведення здатності студентів в комунікації технічної інформації.
 • Item
  Testing in English language, kinds of tests
  (КНТУ, 2009) Koval`chuk, L.; Ковальчук, Л. В.
  In this article it is described the testing in English language and different kinds of tests in English language which are mostly used nowadays. В статті описано тестування в англійській мові та різні види тестів в англійській мові.
 • Item
  Комп’ютерні слова
  (КНТУ, 2009) Тимошенко, Т. В.
  В цій статті розглядається питання вивчення та вживання комп’ютерних слів студентами технічних вузів, розвиток комп’ютерного словника та порівняльна характеристика комп’ютерних метафор. The matter of learning and using computer words by the students of technical universities, the development of computer vocabulary and comparative characteristic of computer metaphors are considered in this article.
 • Item
  Экологическое сознание – основа экологической культуры
  (КНТУ, 2009) Пестунов, В. М.; Марченко, К. Н.; Марченко, Т. К.
  Рассмотрено влияние человеческого сознания на экологию планеты. Освещены основные принципы экологического благополучия и пути его достижения. Розглянутий вплив людської свідомості на екологію планети. Висвітлені основні принципи екологічного благополуччя та шляхи його досягнення. Influence of human consciousness is considered on ecology of planet. Basic principles of ecological prosperity and way of his achievement are lighted up.
 • Item
  Академічне письмо
  (КНТУ, 2009) Тимошенко, Т. В.; Гречихіна, Н. В.
  Розглядається проблема написання будь-якого академічного письма: твору, доповіді, анотації, есе англійською мовою, як засобу розвитку творчого мислення студентів та набуття навичок передачі власної думки за дослідженою темою. В статті надані практичні рекомендації щодо структурування письмової роботи, використання словника, редагування та пошуку відгуків. It deals with the problem of academic writing of the composition, report, annotation, essay in English as means of developing students’ creativity and getting skills in showing their own ideas on the research topic. The article gives practical recommendations towards the structure of any academic writing, using the vocabulary, editing and seeking feedback.
 • Item
  Лингвистический аспект лингвострановедения
  (КНТУ, 2009) Гречихина, Н. В.; Тимошенко, Т. В.; Гречихіна, Н. В.
  В статье рассматривается национально-культурное содержание лексики, которое играет важную роль в прикладном языкознании, а особенно в практике преподавания иностранного языка. В статті розглядається національно-культурний зміст лексики, який відіграє важливу роль у прикладному мовознавстві, а особливо у практиці викладання іноземної мови. Іn this article the national culture content of the words is considered that plays an important part in applied linguistics and especially in foreign language teaching practice.
 • Item
  Підсистема автоматизації обліку успішості студентів як складова АСУ вищим навчальним закладом освіти
  (КНТУ, 2009) Рибакова, Л. В.; Булахова, А. А.
  В статті розглянуто аналіз питання розробки підсистеми автоматизації обліку успішості студентів як складової АСУ вищим навчальним закладом освіти в умовах динамічної інформатизації всіх сфер людської діяльності та переходу вітчизняної системи освіти до болонського процесу. This article has considered the vital question of the elaboration of the branch of system of autoimmunization of the calculation of the students” progress as the part of ISM of the Higher Establishment of the Education in the conditions of the dynamic information of all the spheres of the human activities and the transition of the native system of the education to Bolon System.
 • Item
  Прагматический аспект слов и заимствований в современном немецком языке
  (КНТУ, 2009) Москаленко, Н. М.; Шкот, И. Л.
  В статье рассматривается прагматический статус слова.У статті розглядається прагматичний статус слова. The article deals with the pragmatic status of the words.
 • Item
  Реклама как один из видов текстов прагматического воздействия
  (КНТУ, 2009) Москаленко, Н. М.; Шкот, И. Л.; Шкот, І. Л.
  В статье рассматриваются вопросы семантики и функции рекламного текста с целью достижения прагматического эффекта. У статті розглядаються питання семантики та функції рекламного тексту з метою досягнення прагматичного ефекту. The article deals with the semantics and functions of the advertising text in order to achieve pragmatic effects.
 • Item
  Староіндійська та старокитайська філософія
  (КНТУ, 2009) Решетов, О. О.; Кирильчук, В. Т.; Стежко, З. В.
 • Item
  Мікроелементне нормування праці
  (КНТУ, 2009) Дудкін, А. О.; Макаренко, С. С.