Перший (бакалаврський) рівень

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 13 of 13
 • Item
  Комунікативна взаємодія організації у професійному середовищі (Грузьківська гімназія)
  (ЦНТУ, 2023-06) Шурунга, Ярослав Олександрович; Shurunga, Yaroslav
  Сучасний розвиток інформаційного суспільства потребує удосконалення цілого ряду вимог щодо процесів документної комунікації,яка включає швидку реакцію на поточні події, обробку документної інформації, її передача та зберігання. Відповідно частка інформатизації систем управління документними ресурсами постійно зростає, маючи за мету швидку і зручну обробку інформації, що є однією з ключових позицій удосконалення комунікативної взаємодії організації у професійному середовищі. The modern development of the information society requires the improvement of a number of requirements for the processes of document communication, which includes a quick reaction to current events, processing of document information, its transmission and storage. Accordingly, the share of informatization of document resource management systems is constantly growing, with the goal of quick and convenient processing of information, which is one of the key positions for improving the communicative interaction of the organization in a professional environment.
 • Item
  Особливості використання інформаційних ресурсів у вивченні соціокультурних процесів в Україні кінця XVIII – початку XX століття
  (ЦНТУ, 2023-06) Тимощук, Андрій Олександрович; Timoshchuk, Andrew
  Сучасні суспільні вимоги до бібліотек як до потужних інформаційних центрів визначають основні вектори розвитку бібліотечних процесів – зокрема, якісне й оперативне бібліографічне та інформаційне обслуговування, формування відповідного інформаційного поля й швидкого доступу до різноманітної інформації, реорганізація діяльності бібліотек через нарощування інформаційного потенціалу, широка інтеграція бібліотечних ресурсів. Modern social requirements for libraries as powerful information centers determine the main vectors of the development of library processes - in particular, high-quality and prompt bibliographic and information services, the formation of an appropriate information field and quick access to a variety of information, the reorganization of library activities through the development of information potential, the broad integration of library resources .
 • Item
  Діяльність органів місцевого самоврядування: особливості документування у кадровій сфері
  (ЦНТУ, 2023-06) Суперенко, Костянтин Олексійович; Superenko, Konstantin
  Вагомою складовою, що забезпечує успішне буття інформаційного суспільства, є оптимальна організація роботи органів державної влади та місцевого самоврядування. Ключовою метою дільності державних органів місцевого рівня є гарантування права територіальних громад та їх вибочих органів щодо вирішення питань місцевого значення з урахуванням засад Конституції та законів України. Територіальні громади, а відтак і органи виконавчої влади та посадові особи місцевого самоврядування, традиційно виконують свої функції у рамках наданих їм повноважень. An important component that ensures the successful existence of the information society is the optimal organization of the work of state authorities and local self-government. The key goal of the activities of state bodies at the local level is to guarantee the right of territorial communities and their elected bodies to resolve issues of local importance, taking into account the principles of the Constitution and laws of Ukraine. Territorial communities, and therefore executive bodies and officials of local self-government, traditionally perform their functions within the framework of the powers granted to them.
 • Item
  Функціонування архіву ЗВО: проблеми та рішення (архів Центральноукраїнського національного технічного університету)
  (ЦНТУ, 2023-06) Слюсаренко, Олег Петрович; Slyusarenko, Oleg
  Для сучасної України стан архівної справи залишається важливим та потребує науково обґрунтованих підходів у вирішенні питання її реформування та вдосконалення. Крім того, залишається актуальним завдання оптимального вирішення прикладних проблем, що передують архівному зберіганню документів та справ. For modern Ukraine, the state of archival matters remains important and requires scientifically based approaches in solving the issue of its reformation and improvement. In addition, the task of optimally solving applied problems preceding archival storage of documents and cases remains relevant.
 • Item
  Комунікативна взаємодія організації у професійному середовищі (ФОП Мавроді О. І.)
  (ЦНТУ, 2023-06) Потапчук, Віктор Андрійович; Potapchuk, Victor
  Розвиток малого та середнього підприємництва – один із важливих економічних чинників – забезпечується ефективною державною підтримкою, певні кроки у цьому напрямі вже зроблені. Вони реалізуються в усвідомленні важливості поліпшення бізнес-клімату, забезпечення оптимальної дерегуляції в господарській діяльності, необхідності подальшого розвитку підприємництва. The development of small and medium-sized enterprises - one of the important economic factors - is ensured by effective state support, certain steps in this direction have already been taken. They are realized in awareness of the importance of improving the business climate, ensuring optimal deregulation in economic activity, and the need for further development of entrepreneurship.
 • Item
  Бібліотека ЗВО: місце та роль в оптимізації вітчизняної освіти (бібліотека ЦНТУ)
  (ЦНТУ, 2023-06) Поліщук, Вероніка Андріївна; Polishchuk, Veronica
  Ресурси соціальних медіа в умовах сучасного соціокультурного інформаційного простору функціонують не лише як ефективний засіб комунікації, а й як ефективний інструмент формування комунікаційного простору, чим визначається їх особлива цінність. Social media resources in the conditions of the modern socio-cultural information space function not only as an effective means of communication, but also as an effective tool for forming the communication space, which determines their special value.
 • Item
  Електронні інформаційні ресурси в системі інформаційного забезпечення освіти (бібліотека ЦНТУ)
  (ЦНТУ, 2023-06) Некрасов, Антон Володимирович; Nekrasov, Anton
  На сучасному етапі розвитку інформаційного суспільства відбулася суттєва трансформація діяльності різних соціальних інститутів, зумовлена актуальною потребою формування інформаційного підґрунтя для продовження та розвитку державотворчих процесів у державі, економіки, науці, техніці й технологіях. Така ситуація поставила перед бібліотеками – базовими структурами системи документних комунікацій – завдання з формування національного інформаційного ресурсу та інформаційної інфраструктури, що сприятиме оптимальному формуванню і використанню національних інформаційних (документних) ресурсів та їх повноцінному входженню до складу глобальних (світових) документних ресурсів. At the current stage of the development of the information society, a significant transformation of the activities of various social institutions has taken place, due to the urgent need to form an information basis for the continuation and development of state-building processes in the state, economy, science, technology and technology. Such a situation faced the libraries - the basic structures of the document communications system - with the task of forming a national information resource and information infrastructure, which will contribute to the optimal formation and use of national information (document) resources and their full inclusion in the composition of global (world) document resources.
 • Item
  Діяльність органів місцевого самоврядування: особливості документування загального відділу
  (ЦНТУ, 2023-06) Луньов, Володимир Миколайович; Lunyov, Volodymyr
  Результативність та ефективність функціонування органів місцевого самоврядування напряму залежить від налагодженої і системної роботи з документами, тож і виступають важливими факторами успішної управлінської діяльності. Сучасні діловодні процеси відрізняються від традиційних, оскільки вони враховують впровадження цілого ряду новітніх методів інформаційного забезпечення керування, які, в тому числі, широко представлені електронним документообігом. The effectiveness and efficiency of the functioning of local self-government bodies directly depends on the well-established and systematic work with documents, therefore they are important factors of successful management activities. Modern clerical processes differ from traditional ones, as they take into account the implementation of a number of the latest methods of management information support, which, among others, are widely represented by electronic document management.
 • Item
  Інформаційно-документаційне забезпечення діяльності Новгородківської селищної ради Кропивницького району
  (ЦНТУ, 2023-06) Кошевой, Олексій Володимирович; Koshevoy, Oleksy
  Нині в Україні функціонує розгалужена система органів державної влади та місцевого самоврядування. Процес управління цими структурами пов'язаний з отриманням та обробленням великого обсягу інформації, що потребує якісного інформаційно-документаційного забезпечення їхньої діяльності. Документування управлінської діяльності сьогодні охоплює цілу низку процесів, включаючи запис та оформлення важливої для здійснення управлінських дій інформації на різні носії, її достатньо тривале зберігання або навіть знищення управлінського документу. Currently, an extensive system of state authorities and local self-government functions in Ukraine. The management process of these structures is related to obtaining and processing a large amount of information, which requires high-quality information and documentation support for their activities. Documentation of management activity today covers a whole range of processes, including recording and design of information important for the implementation of management actions on various media, its long-term storage or even destruction of the management document.
 • Item
  Традиційні та інноваційні підходи в системі підготовки фахівців інформаційної сфери
  (ЦНТУ, 2023-06) Галімон, Ігор Олександрович; Galimon, Igor
  У нинішніх умовах особливості успішного функціонування вищої професійної освіти в Україні, як і світі в цілому, пов’язані з необхідністю вчасного реагування на виклики сучасності. Напрямки розвитку та змістове наповнення освітнього процесу професійної підготовки спеціалістів інформаційної галузі великою мірою визначаються особливостями усіх інформаційних процесів, які реалізуються в усіх сферах життєдіяльності суспільства. In the current conditions, the features of the successful functioning of higher professional education in Ukraine, as well as in the world as a whole, are connected with the need for a timely response to modern challenges. The directions of development and content of the educational process of professional training of specialists in the information industry are largely determined by the features of all information processes that are implemented in all spheres of society's life.
 • Item
  Сучасні напрямки роботи бібліотечної установи (на прикладі бібліотеки ЦНТУ)
  (ЦНТУ, 2020-06-26) Бойко, Юлія Сергіївна; Boiko, Yuliia
  У кваліфікаційна робота присвячена вивченню сучасних напрямків діяльності бібліотеки ЦНТУ, які ще не були предметом розгляду, та у визначенні можливих перспективних аспектів сучасних напрямків роботи даного структурного підрозділу університету. Практичне значення дослідження спрямоване на покращення надання користувачам сучасних бібліотечних послуг та висвітлення перспективних напрямків роботи бібліотеки як структурного підрозділу університету. The qualifying work is devoted to the study of modern activities of the library of CNTU, which have not yet been the subject of consideration, and in identifying possible promising aspects of modern activities this structural unit of the university. The practical significance of the research is aimed at improving the provision of modern library services to users and highlighting promising ones areas of work of the library as a structural unit of the university.
 • Item
  Документне забезпечення підготовки фахівців з інформаційної, бібліотечної та архівної справи в умовах дистанційного навчання (на прикладі ЦНТУ)
  (ЦНТУ, 2021-06-29) Гафтоник, Олена Миколаївна; Haftonyk, Olena
  У кваліфікаційній роботі здійснюється комплексний аналіз підготовки фахівців з інформаційної, бібліотечної та архівної справи Центральноукраїнського національного технічного університету в умовах дистанційного навчання. Практичне значення результатів кваліфікаційної роботи спрямовано на підвищення рівня підготовки фахівців з інформаційної, бібліотечної та архівної справи Центральноукраїнського національного технічного університету в умовах дистанційного навчання. In the qualification work is a comprehensive analysis of the training of specialists in information, library and archival affairs of the Central Ukrainian National Technical University in terms of distance learning. The practical significance of the results of the qualification work is aimed at raising the level of training of specialists in information, library and archival affairs of the Central Ukrainian National Technical University in the conditions of distance learning.
 • Item
  Бібліотечна діяльність на прикладі роботи Лозуватської центральної бібліотеки
  (ЦНТУ, 2021-06-29) Стрибайло, Анастасія Сергіївна; Strybailo, Anastasiia
  В даній кваліфікаційній бакалаврській роботі розроблено та впроваджено сучасні форми і методи надання послуг бібліотеками з метою формування інформаційної культури користувачів, підвищення рівня їх інформаційнокомунікативної компетентності. При цьому пошук інноваційних підходів до організації та забезпечення діяльності бібліотек має відповідати загальним тенденціям процесу інформатизації суспільства. Рекомендації, сформульовані у дослідженні, мають практичне значення для вдосконалення роботи Лозуватської центральної бібліотеки. In this qualifying bachelor's thesis developed and implemented modern forms and methods of providing services by libraries in order to form the information culture of users, increase the level of their information and communication competence. At the same time, the search for innovative approaches to the organization and operation of libraries should meet the general trends of the process of informatization of society. The recommendations formulated in the study are of practical importance for improving the work of the Lozuvat Central Library.