Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин. Випуск 38. - 2008

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 53
 • Item
  Технологічний модуль моніторингу стану сільськогосподарських угідь
  (КНТУ, 2008) Броварець, О. О.
  Для ефективного функціонування роботизованої системи моніторингу стану сільськогосподарських угідь потрібен технологічний модуль для оптичної реєстрації параметрів. При створенні цієї системи важливо використовувати передові технології. For the effective functioning robotizovanoi system for monitoring of the state of agricultural lands the technological module for optical registration of definite parameters of agricultural lands is needed. At creation of the robotizovanoi system it is important to use front-rank technologies.
 • Item
  Принципи формування та передачі даних зображення зернового потоку до ПК
  (КНТУ, 2008) Кондратець, В. О.; Пархоменко, Ю. М.; Пархоменко, М. Д.
  В даній статті досліджено принципи формування та передачі даних зображення зернового потоку до ПК, наведено схему побудови пристрою реєстрації та комп’ютерної ідентифікації зернового потоку. Визначено принцип формування двійкового коду зображення зернового потоку та передачі його до ПК за допомогою мікроконтролера та протоколу передачі даних через швидкодіючий USB інтерфейс. In this article principles of forming and transferring the image of corn stream are investigational in the personal COMPUTER, the chart of construction of device of registration and computer authentication of corn stream is resulted. Principle of forming of binary code of image of corn stream and transmission of him is certain in the personal COMPUTER by a microcontroller and protocol of communication of data through the high-speed USB interface.
 • Item
  Дослідження впливу конструктивних параметрів механізму паралельної структури на функціональні можливості верстата з паралельною кінематикою
  (КНТУ, 2008) Павленко, І. І.; Валявський, І. А.
  В статті досліджується вплив конструктивних параметрів механізму паралельної структури на функціональні можливості верстата з паралельною кінематикою. Influence of structural parameters of parallel structure mechanism on hexapod functional possibilities in the article.
 • Item
  Монолітний пуансон як об'єкт обробки
  (КНТУ, 2008) Боков, В. М.; Павленко, О. В.
  Запропоновано та розроблено новий високопродуктивний спосіб розмірної обробки дугою монолітних пуансонів та отримано математичні моделі його технологічних характеристик. Suggested and worked out a new high-efficiency method of dimensional arc treatment of cast punches and received mathematical models of its technological characteristics.
 • Item
  Фізичні особливості утворення мікрорельєфу поверхні електроерозійної лунки
  (КНТУ, 2008) Боков, В. М.
  Наведено результати дослідження субструктури поверхні лунок після розмірної обробки дугою та описано фізичний механізм її утворення. It is given the results of substructure research of hole surfaces in the result of dimensional arc treatment and it is described the physical mechanism of its formation.
 • Item
  Підвищення якості витягування деталей
  (КНТУ, 2008) Боков, В. М.; Троян, М. В.
  Запропоновано та розроблено новий спосіб витягування деталі в захисній оболонці, який, порівняно з відомим, дозволяє суттєво підвищити якість поверхонь витягнутої деталі за рахунок усунення можливості утворення подряпин. При цьому зусилля штампування суттєво зменшується. It is given and developed a new method of part stretching in the protective casing which allows to raise essentially the quality of the surfaces of the stretched parts at the expense of removal of the possibility of scratches formation. On this condition the effort of stamping decreases essentially.
 • Item
  Вплив режимів електроконтактного нагрівання на деформацію втулок при їх відновленні
  (КНТУ, 2008) Капелюшний, Ф. М.; Реп’ях, В. В.; Катеринич, С. Є.
  У статті розглянуто доцільності електроконтактного нагрівання втулок при їх відновленні. Розглянутий температурний фактор, який являється основним і від якого залежать майже всі техніко-економічні показники і технологічні характеристики режиму та обладнання нагрівання. In the article is considered to expedience of the elektrokontaktnogo heating of hobs at their vostanovlenie. The considered temperature factor which is basic and on which all tehniko-ekonomicheskie indexes and technological descriptions of the mode and equipment of heating rely almost.
 • Item
  Модель зміни шпаруватості псевдорозрідження шару насіння на каскадах зерносушарки
  (КНТУ, 2008) Петренко, М. М.; Скриннік, І. О.; Скриннік, М. О.; Богатирьов, Д. В.; Кислун, О. А.
  В статті розглянуто гідродинамічну модель псевдорозрідження насіння в зерносушарці каскадного типу. Наведені дослідження, які дозволяють теоретично визначити закономірності зміни порозності псевдорозрідженого шару відносно крупних частинок в залежності від зміни швидкості газу в апараті. In the article motion of seed is considered for to the cascades of the installation for dry grain in the booling layer. Researches which allow in theory to define the structural parameters of dryer taking into account the features of motion of seed are resulted.
 • Item
  Зносостійкість інструментів із твердого сплаву Т15К6 з багатокомпонентними карбідними покриттями
  (КНТУ, 2008) Стеценко, О. С.
  В статті приводяться результати порівняльних випробувань інструментів, оснащених твердосплавними пластинками типу Т15К6 з різними багатокомпонентними карбідними покриттями на основі хрому. Визначено які з них підвищують зносостійкість інструментів у 2 – 4 рази. In the article is a led result of comparative tests of the instruments equipped by the hard alloy plates of type T15C6 with different multicomponent carbide coverage’s on the basis of chrome. It is definite, which from them promote wear proof of instruments in 2 – 4 times.
 • Item
  Вплив експлуатаційних факторів на зношування гільз циліндрів двигунів внутрішнього згорання
  (КНТУ, 2008) Капелюшний, Ф. М.; Калита, М. М.; Катеринич, С. Є.; Солових, А. Є.
  Робота присвячена вивченню впливу експлуатаційних факторів на зношування гільз циліндрів двигунів внутрішнього згорання. Досліджено характер розподілу величини спрацювання по твірній деталі в залежності від міри впливу факторів зношування. Work is devoted the study of influence of operating factors on the wear of shells of cylinders of combustion engines. Research of character of distributing of size of спрацювання is on a formative detail depending on the measure of influence of factors of wear.
 • Item
  Підвищення надійності комутації батарей статичних конденсаторів
  (КНТУ, 2008) Мануйлов, В. Ф.; Казанцев, Ю. І.; Коновалов, І. В.; Флакей, І. В.
  В статті приведені результати досліджень процесів, які виникають при комутації високовольтних батарей статичних конденсаторів, приведений аналіз впливу цих процесів на обладнання електричних підстанцій і доведена недоцільність використання трансформаторів напруги НОМ – 35 для розряда конденсаторів. The results of researches of processes which arise up during commutation of high-voltages batteries of static condensers are resulted in the article, the analysis of influencing of these processes is resulted on the equipment of electric substations and pointlessness of the use of transformers of tension of НОМ - 35 for the digit of condensers.
 • Item
  Особливості розрахунку систем релейного захисту з дешунтуванням катушок відключення електромагніту приводу вимикача
  (КНТУ, 2008) Мануйлов, В. Ф.; Казанцев, Ю. І.; Коновалов, І. В.; Флакей, І. В.
  В статті наведена методика розрахунку релейного захисту з дешунтуванням відключаючих катушок електромагніту приводу вимикача, в який враховані результати експериментальних досліджень режимів роботи схеми при дешунтуванні. In the article is organized the calculation method of the relay protection with the debridging of disconnecting coils of the switch’s actuator electromagnet, taking into account the results of the experimental research of the mode of circuit’s operation under debridging.
 • Item
  Теоретичне дослідження особливих положень верстатів-гексаподів
  (КНТУ, 2008) Валявський, І. А.; Павленко, І. І.
  В статті теоретично досладжені особливі положення верстатів-гексаподів та запропоновані рекомендації щодо їх уникнення. Theory the special positions of hexapods are investigational in the article.
 • Item
  Методика планування експерименту з визначення оптимальних параметрів розрихлювача-вирівнювача картоплезбиральної машини
  (КНТУ, 2008) Герук, С. М.; Міненко, С. В.
  Наведена методика планування і проведення експерименту в польових умовах та описана будова і принцип дії експериментальної польової установки для визначення оптимальних конструктивних параметрів розрихлювача, а також їх вплив на якісні і кількісні показники його роботи. The resulted method of planning and conducting of experiment in the field terms the that described structure and principle of action of the experimental field setting for determination of optimum structural parameters of ripper, and also their influence on the high-quality and quantitative indexes of his work.
 • Item
  Фахове супроводження змін у топографіях контактних поверхонь робочих деталей штампів холодного об’ємного штампування
  (КНТУ, 2008) Кришкін, Б. Б.
  У статті наведені результати дослідження методики прогнозування довговічності робочих деталей штампів під час виконання ними штампувальних операцій. Представлені основні математичні залежності, що визначають окислювальне зношування та руйнування інструменту. Запропоновано практичне застосування зазначеної методики під час процедур фахового супроводження і проектування оснащення для холодного об’ємного штампування. In the article the results of development and research for the surface structure and properties cold upsetting tool engineering monitoring are stated. Scheme and consecutivity of cold upsetting tool longevity depending of deformed steels figures are presented. The practical applications of the described method in production conditions are proposed.
 • Item
  Моніторинг процесів тріщиноутворення в робочих деталях технічних систем ковальсько-штампувального виробництва
  (КНТУ, 2008) Кришкін, Б. Б.; Деменський, Д. І.; Сімончик, Є. О.
  У статті наведені результати дослідження і оцінки методики прогнозування тріщиностійкості елементів конструкції технологічного оснащення під час виконання штампувальних операцій. Представлені основні математичні залежності, що визначають поведінку тріщини. Запропоновано практичне застосування зазначеної методики під час процедур фахового супроводження і проектування технічних систем ковальсько-штампувального виробництва. In the article is given the results of research and estimation of metal forming technical systems elements and knots failure prognosis method. The basic mathematical expressions of failure conditions are represented. Practical using of these methods during the profile monitoring of forming equipment are proposed.
 • Item
  Вплив основних параметрів зерносушарки каскадного типу на процес сушіння зернових культур у псевдорозрідженому стані
  (КНТУ, 2008) Сало, І. М.; Скриннік, І. О.
  В статті наведено експериментальні дослідження і встановлені основні закономірності впливу параметрів зерносушарки каскадного типу на якісні показники роботи під час сушіння насіння в киплячому шарі. In the article motion of seed is considered for to the cascades of the installation for dry grain in the booling layer. Researches which allow in theory to define the structural parameters of dryer taking into account the features of motion of seed are resulted.
 • Item
  Моделювання впливу резонансних коливань на режими роботи асинхронного приводу норії
  (КНТУ, 2008) Собінов, О. Г.; Минайленко, Р. М.
  В статті розглядається вплив резонансних коливань на втрати енергії у приводі норії на основі математичного моделювання. In the article influence of resonance vibrations is examined on the losses of energy in the drive of noria on the basis of mathematical design.
 • Item
  Результати експериментальних досліджень багатоструменевого способу введення матеріалу в повітряно-інерційних зерноочисних машинах замкненого типу
  (КНТУ, 2008) Лещенко, С. М.
  В статті наведені результати експериментальних досліджень багатоструменевого способу введення матеріалу в зону очищення зерна повітряним потоком повітряно-інерційними зерноочисними машинами. Одержані закономірності якісних показників пневмосепарційного процесу від конструктивних параметрів та режимів роботи повітряно-інерційного сепаратора. In the articles resulted results of experimental researches of multi-jet method of introduction of material are in the area of cleaning of grain by the current of air by air-inertia grain cleaners. Conformities to the law of high-quality indexes of grain cleaning process are got from structural parameters and modes of operations of air-inertia separator.
 • Item
  Аналіз кінематики руху і обґрунтування конструктивних параметрів зубчастого диска-очисника для прямого посіву
  (КНТУ, 2008) Лісовий, І. О.
  В статті розглянуто кінематику руху зубчастого диска-очисника, встановлено залежність кута входження зуба у ґрунт від глибини його ходу і радіуса обертання, залежність розрахунку кута установки зуба з метою реалізації його раціональної взаємодії з ґрунтом. In the article the kinematics of motion of toothed disk is considered, dependence of corner of entrance of tooth in soil from the depth of his motion and radius of rotation is set, dependence of computation of corner of setting of tooth with the purpose of realization of his rational co-operation with soil.