Економічні науки. Випуск 23. – 2013

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 63
 • Item
  Роль інновацій як стратегічного елементу інвестиційної діяльності сільськогосподарських підприємств
  (КНТУ, 2013) Кіпіоро, I. M.; Кіріого, І.
  В статті визначено основні стратегії інноваційно-інвестиційної моделі розвитку. Обгрунтовано, що модель зростання, яка сформувалася у сільському господарстві в Україні, не дає можливості реалізувати науково-технічний потенціал аграрного виробництва та відповідає умовам сталого розвитку сільського господарства. The aim of the research: to study economic nature, types and characteristics of investment in domestic agricultural production, the study of theoretical and methodological foundations of innovation and investment strategies of agricultural enterprises.
 • Item
  Проблеми обліку реалізації послуг водопостачання та водовідведення в багатоквартирних будинках
  (КНТУ, 2013) Головченко, Н. Ю.; Головченко, О. О.; Golovchenko, N.; Golovchenko, A.
  Публікація присвячена узагальненню проблеми обліку реалізації послуг водопостачання та водовідведення в багатоквартирних будинках всіх форм власності. Проблема розглянута у контексті технічних та правових передумов, які визначають недостовірність обліку реалізованої питної води та стоків. З урахуванням зазначених передумов, сформульовані основні напрямки удосконалення комерційного обліку послуг водопостачання та водовідведення в багатоквартирних будинках. Окремо розглянуте питання відображення в системі обліку інформації про втрати води в мережах багатоквартирних будинків (внутрішньобудинкові та внутрішньоквартирні втрати). The publication is dedicated to generalization of a problem of the accounting of realization of services of water supply and water disposal in apartment houses of all forms of ownership. Initially the problem is considered in a context of the technical preconditions defining unauthenticity of the accounting of realized water. It is established that the sums of underestimation (realization) of water as a result of the insufficient metrological accuracy of counters and external influence on their work don't find the display in system of the accounting of the producer. Besides, the legislative preconditions defining need of the organization of the accounting of realization of services of water supply and water disposal in apartment houses on zones of responsibility (liability of the producer, of the asset holder and of the consumer) are considered. Taking into account the stated preconditions, the main directions of improvement of information systems of the accounting of services of water supply and water disposal in apartment houses are formulated. Among these directions: providing 100% of the accounting of the realized water with all-house devices; increase of metrological accuracy of metering devices of the realized services of water supply and water disposal; the organization of system of the accounting of realization of services of water supply and water disposal in apartment houses on responsibility zones (liability of the producer, of the asset holder and of the consumer). The display question in system of the accounting of information about water losses in networks of apartment houses (intra house and intra room losses) is separately considered.
 • Item
  Проблемні питання обліку операцій з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічній діяльності
  (КНТУ, 2013) Смірнова, І. В.; Клименко, Я. В.; Smirnova, І.; Klymenko, Y.
  У статті висвітлено проблемні питання обліку та оподаткування ПДВ під час здійснення операцій з давальницькою сировиною в зовнішньоекономічній діяльності, обгрунтовано необхідність удосконалення існуючого підходу до документування таких операцій, розглянуто переваги та недоліки використання операцій з давальницькою сировиною для підприємств-переробників, замовників та держави. The aim of the article is to study the existing order of accounting, taxation and documenting tolling to resolve existing contradictions regarding lawful display of such transactions on accounts and provide interested users with current and accurate information on the movement of raw materials and the results of its processing and analysis of the major advantages and disadvantages of these transactions. The article highlights the issues of accounting and VAT during tolling in foreign trade, the necessity of improving the current approach to documenting such transactions, considered the advantages and disadvantages of using tolling for enterprises processors, customers and the state Tolling operations are widespread in the world and in domestic economic practice as a form of cooperation and specialization. To reliably reflect the accounting tolling requires a proper documentation of these transactions.
 • Item
  Основні етапи побудови моделі моніторингу стану системи управління прибутком
  (КНТУ, 2013) Вороніна, В. Л.; Voronina, V.
  Запропоновано підхід до побудови моделі оцінки стану системи управління прибутком торгового підприємства, що припускає використання методу нормативної системи значень показників, який передбачає формування максимально можливої динаміки стану торговельного підприємства. The aim of the article is an approach to building a model of the assessment of the status of the system of management of the profit of the commercial enterprise, which involves the use of a method of the regulatory system the values of the indicators, which provides for the formation of the maximum possible dynamics of the trading enterprises. The main objective of developing a system of monitoring the state of the system of management of the profits of a trade company is a revelation of development tendencies of the enterprise; timely detection of deviations of actual results of operations from the internal standards of work of the enterprise; the identification of the causes of these deviations, and development of proposals on the corresponding adjustment of certain directions of activity with the purpose of its normalization and increase the overall efficiency. Our proposed approach to building a model of the assessment of the status of the system of management of the profits of a trade company assumes use of a method of the regulatory system the values of the indicators, which provides for the formation of the maximum possible dynamics of the trading enterprises.
 • Item
  Підходи щодо забезпечення прийнятного рівня незалежності аудиторів
  (КНТУ, 2013) Шалімова, Н. С.; Shalimova, N.
  Досліджено сутність такого принципу професійної етики аудиторів як незалежність, види загроз та приклади обставин, які можуть спричинити їх виникнення. Проаналізовані підходи щодо забезпечення прийнятного рівня незалежності аудиторів, передбачені національними та міжнародними документами в сфері аудиторської діяльності. Обгрунтовано необхідність розгляду незалежності з точки зору всіх суб’єктів, залучених до процесу виконання завдання з аудиту, доцільність розробки та застосування застережних заходів в робочому середовищі користувача і відповідальної особи. The purpose of the article is analysis of approaches and models of ensuring the auditor’s independence in the national and international practices, determination of possible ways of its development and improvement. The essence of such professional ethic principle as independence has been investigated. The kinds of threats, circumstances which may cause them and preventive measures to prevent, eliminate or extenuate them to acceptable level have been determined. The approaches to forming the users of financial statement’s confidence in auditor’s independence have been considered. It has been determined on the basis of analysis Code of ethic’s clauses that the main responsibility for maintenance the independence is entrusted to the auditors and preference is granted to the procedures which are used by auditing firm. It have been substantiated that the independence of thoughts and conduct must form taking into account all subjects which are involving into the process of fulfilling the audit engagement. The results of investigation shows that the legislative regulation of demands to ensuring the auditor’s independence is of great importance and it must provide the elaboration and application of obligatory preventive measures in working environment of user and responsible party,
 • Item
  Роль і місце правоохоронних органів у правовій державі
  (КНТУ, 2013) Зайченко, В. В.; Лаптєва, А. В.; Zaychenko, V.; Lapteva, A.
  Стаття присвячена розгляду ролі і місця правоохоронних органів у правовій державі. Розкрито зміст діяльності правоохоронних органів у структурі державних органів, що спрямована на побудову правового демократичного суспільства, зміцнення правопорядку та законності, захист суспільства та особистості від порушень норм права. The purpose of this paper is to investigate issues related to the functioning of the police in a state of law, particularly in the area of human rights, freedoms and legitimate interests of man and citizen action using legal measures intended to maintain a stable law and order in the country, the fight against crime and other offenses. The article is devoted to the role and place of law enforcement in the state of law. The article deals with the problem of disclosure of the activity of law en- forcement bodies in the struct me of state organs, directed to the creation of a legal democratic society, strengthening of law and order, and legality, protecting the public and personality from the vi olation of rules of law. Unlike other systems of government, the system of law enforcement does not have the traditional organizational structure, such as the system of executive power, but a coherent set of systems forming factor which is not structural (organizational), and functional criteria - directly to law enforcement, that defined their common functionality, which is mainly in the protection and enforcement. Therefore, system-factor law enforcement is law enforcement, for which the state creates law enforcement.
 • Item
  Сучасні проблеми обліково-аналітичного забезпечення в системі економічної безпеки підприємства
  (КНТУ, 2013) Грінка, Т. І.; Grinka, T.
  Визначено зміст обліково-аналітичного забезпечення в системі економічної безпеки підприємства, виокремлено основні проблеми формування обліково-аналітичного забезпечення у вітчизняному бізнес-середовищі. In the articles certain maintenance registration-analytical providing in the system of есопотіс security of enterprise, the basic problems of forming are selected registration-analytical providing in a domestic business- environment. The aim of the research is to determine the content and structure of the registration-analytical software in the economic system of enterprise security, its accordance to the modem conditions of business environment, the conclusions were made that registration-analytical information represents the economic model of interconnection between the system of economic security, information resource, in which it is included, and information processes inside the company.
 • Item
  Економічна безпека підприємства : сутність та основні складові
  (КНТУ, 2013) Зайченко, В. В.; Коваленко, С. В.; Zaychenko, V.; Kovalenko, S.
  В статті визначено основні підходи до трактування сутності поняття «економічна безпека підприємства» та запропоновано власне його бачення, розглянуто складові економічної безпеки. The main approaches to the interpretation of the essence of the conception "economic security of the enterprise" are defined in the article and proposed own vision, considered the elements of the economic security of the enterprise. The research determined that all of the formulation and interpretation of “the economic security of the enterprise" reflect only certain aspects of this complicated concept and can not qualify for its an unambiguous and exhaustive interpretation. That’s why under the economic security of the enterprise we propose to understand the state of the enterprise, which is characterized by stability and balance, protection from external and internal threats and their neutralization, ensuring stable functioning of the enterprise. So, in difficult economic conditions of management the role of the economic security increases, and therefore there is a need to improve appropriate methodologies. The systematization of the approaches to the interpretation of the concept of economic security will contribute to a better understanding of the essence of the concept, will facilitate its study and analysis, and will also set the foundation for the elaboration of an effective system of economic security in the enterprise.
 • Item
  Актуальні аспекти забезпечення економічної безпеки банківських установ
  (КНТУ, 2013) Сторожук, О. В.; Заярнюк, О. В.; Storozhuk, O.; Zaiarniuk, O.
  В статті розглянуті деякі аспекти забезпечення економічної безпеки банківських установ. Досліджені джерела загроз економічній безпеці банків. Зроблено висновок, що метою побудови ефективної системи управління економічною безпекою банківської установи є нейтралізація негативного впливу виявлених загроз на її діяльність. The purpose of article is researchtoaspects of the banks economic security. Banks are required to keep a track of all the internal and external threats to the effective management of economic security.Important are the internal sources. They are associated with possible changes in the potential resources of the bank.The authors analyzes and identifies the sources of threats to the bankseconomic security. The authors concluded that the goal of an effective system of management of the economic security of the institution is to neutralize the negative impact of threats on his activities,
 • Item
  Сучасні підходи до забезпечення продовольчої безпеки України
  (КНТУ, 2013) Немченко, А. Б.; Немченко, Т. Б.; Nemchenko, A.; Nemchenko, Т.
  В статті розглядаються існуючі підходи щодо визначення змісту, цілей та шляхів забезпечення продовольчої безпеки як складової національної безпеки України. The existent approaches of the determination of concept, aims and ways of providing of food safety, as component national safety of Ukraine are examined in the article. The result of research showed that the that basis of the assured providing of food safety of the state is warning of internal and external threats, due to the increase of own production of raw material and food volumes, by realization of the system of measures, directed on innovative development of the agro-industrial complex. The strategic aims of agricultural policy at the present stage is providing of production activity of business entities with the purpose of increase of production of goods volumes in accordance with the necessities of population of Ukraine and world market, adjusting of price availability of food stuffs, for an user, achievement of indexes of quality of food stuffs. The necessary condition of providing of food safety of our state is the effective functioning of agricultural sector of economy of Ukraine development of basic industries of agricultural production. It must be provided the active, self-weighted and successive public agricultural policy.
 • Item
  Активізація співпраці роботодавців та ВНЗ як чинник удосконалення стратегії розвитку підприємств машинобудування
  (КНТУ, 2013) Левченко, О. М.; Ткачук, О. В.; Levchenko, A.; Tkachuk, О.
  У статті розглянуто основні питання та проблеми формування стратегії сталого розвитку вітчизняних машинобудівних підприємств на інноваційних засадах. Висвітлено види стратегій розвитку підприємств, етапи стратегічного планування на підприємстві, сутність традиційної та сучасної моделей взаємодії підприємств та ВНЗ. Розроблено пропозиції щодо активізації співпраці роботодавців та ВНЗ як чинника вдосконалення стратегії розвитку машинобудівних підприємств, The aim of this article is development of suggestions in relation to activation of employers and higher educational institutions collaboration as factor of perfection of machine-building enterprises development strategy. In this article the basic questions and problems of national machine-building enterprises steady development strategy forming on innovative principles are considered. The types of strategies of enterprises development, stages of the strategic planning on an enterprise, essence of traditional and modem models of cooperation of enterprises and higher educational institutions are reflected. Suggestions in relation to activation of collaboration of employers and higher educational institutions as factor of perfection of machine-building enterprises development strategy are made. Thus, the basic directions of activation of employers and higher educational institutions collaboration include such as: strengthening of co-operation of science, education and production; creation of pre-conditions for forming and development of intellectual potential; development and claim of methodology of determination of current and prognostication of perspective requirements in specialists and others.
 • Item
  „Правила гри” на політичному ринку України : теоретико-економічне обґрунтування
  (КНТУ, 2013) Яковенко, Р. В.; Yakovenko, R.
  У статті здійснено спробу розпочати аналіз політичних відносин в Україні з погляду теоретико- економічних понять і категорій, розглянути закономірності дії політичного ринку. Article object - is to determine the principles and trends, which are forms the habitat of interaction of political relations in a modem Ukrainian society, using the conceptions of industrial and post-industrial societies. In the article the author made a try to start analyzes of Ukrainian political relations from the view of theoretical economy. Follow definitions were formulated: political market and its equilibrium, political demand and the political demand price, political supply and the real situation in political competition in Ukraine. The role of government in organizing of political processes and a corruption, as its result, has been analyzed. Also, the writer paid attention to problems of transforming modem Ukrainian society, according to conception of postindustrial civilization. As a result, we say: main barriers of forming „fair play” regulations of Ukrainian political market today are: monopolizing tendencies in a production resources ownership, slow tempo of forming citizen society, dominating of material needs under the un-material needs of society, which is based on the low life-living,
 • Item
  Особливості оцінки нематеріальних активів в бухгалтерському обліку
  (КНТУ, 2013) Шелест, B. C.; Shelest, V.
  Подано аналіз різних підходів до оцінки нематеріальних активів, керуючись Міжнародними стандартами оцінки, Національними стандартами, міжнародними стандартами МСФЗ, національними П(С)БО та американськими стандартами GAAP. Обгрунтовано важливість вдосконалення та розвитку існуючих методів оцінки таких активів для цілей бухгалтерського обліку, The primary task of the published article is to analyze different approaches to the evaluation of intangible assets in International Valuation Standards, National Standards, International standards (IFRS), National Accounting Standards and American GAAP. There are a number of methods available to calculate the value of intangible assets. Some are specifically designed to measure the value of certain assets, while others are flexible enough to use on any type of intangible assets. The most widely recognized valuation methodologies fall into one of three categories: the cost approach, the market approach and the income approach. Each has strengths and limitations that make them more or less appropriate depending on the specific circumstances of the assignment. The cost approach seeks to determine the value of intangible assets by aggregating the costs involved in its development. This approach is most useful in cases where there is minimal economic activity to review, such as early-stage technology. The market approach to valuation of intangible assets is determined by comparing such assets to comparable assets that have recently exchanged under similar circumstances. An advantage of this approach is that it can be applied to a wide variety of intangible assets in a vast array of circumstances. The income approach addresses the ability of the intellectual property to generate cash flow. While the cost approach has specific applications in certain situations and with particular types of intangibles, and the market approach has its own limitations, the income approach is generally applicable to most situations and intangible assets. This paper reviews some of the pressing issues in the development of correct solutions in evaluating of intangible assets of a going concern business under the income, cost and market approaches. The important of improvement and development the existing methods of intangible assets evaluation for the purpose of accounting is shown.
 • Item
  Вплив діючого порядку обліку податкових зобов’язань з ПДВ на показники фінансової звітності та шляхи його удосконалення
  (КНТУ, 2013) Кузьменко, Г. І.; Kuzmenko, G.
  В статті досліджується діючий порядок бухгалтерського обліку податкових зобов’язань по податку на додану вартість. Запропоновані зміни до назви субрахунку, який використовується при обліку податкових зобов’язань за правилом «першої події» при отриманні авансів від покупців, з метою приведення її у відповідність з економічною сутністю операцій, що відображуються на ньому. Обгрунтовані зміни до порядку відображення залишку по цьому субрахунку в балансі підприємства внаслідок невідповідності транзитних сум, які обліковуються на ньому, визначенню «активу», що призводить до викривлення складу активів балансу. The purpose of the article is to elaborate the ways of improvement of value-added tax obligations accounting procedures from the point of view its impact on the formation of the financial statements. The existing in professional literature propositions of changing the methods of tax obligations accounting procedures have been analyzed. The changes to the titles of subaccount which are used in accounting of value-added tax obligations according to the “first event” rule on receipt client’s payment on account for the purpose to bring into accord with the economic essence of operations which are accounted on it have been elaborated. The changes to the rules of showing the residues on this subaccount in the balance of enterprises stipulated by discrepancy of transit sums which are accounted on it with essence of assets leading to a distortion of balance assets have been substantiated. The propositions in the article provide the opportunity to observe such qualitative characteristic of financial statements as appropriateness and trustworthiness and to increase the quality of balance as the main components of financial statements.
 • Item
  Екологічний аудит : теоретичні аспекти і наукові підходи
  (КНТУ, 2013) Артюх-Пасюта, О. В.; Кравченко, І. Ю.; Artyukh-Pasyuta, E.; Kravchenko, I.
  У статті розглянуто теоретичні підходи до визначення сутності поняття «екологічний аудит», а також наведені мета, завдання та функції екологічного аудиту. The aim of the article is to study the system characteristics of the theoretical foundations of environmental auditing. Aim of the paper is to define the goals, objectives and functions of an enviromnental audit of enviromnental and economic policies of enterprises. Today, among lawyers, enviromnentalists and economists have different definition of environmental auditing. Given the fundamental differences in the definition of "enviromnental audit" all approaches propose to consider in the legal, enviromnental and economic aspects. The theoretical approaches to reveal the essence of the concept of enviromnental auditing allowed to form their own definitions of environmental auditing. Environmental audit requires further development of the conceptual framework, methodological and organizational forms, an integrated system of scientific and methodological approaches to its implementation, which should be the subject of research in the future.
 • Item
  Залежність рентабельності вантажних перевезень від системи технічного обслуговування і ремонту автомобілів
  (КНТУ, 2013) Аулін, В. В.; Замота, О. М.; Aulin, V.; Zamota, О.
  В статті розглянуто залежність показників собівартості вантажних перевезень від системи технічного обслуговування і ремонту автомобілів. З точки зору собівартості вантажних перевезень є необхідність впровадження більш прогресивних систем технічного обслуговування і ремонту замість існуючої планово-попереджувальної. Сучасні дослідники надають перевагу адаптивній системі технічного обслуговування і ремонту. Планово-попереджувальна система ТО і Р не забезпечує зменшення витрат на підтримання техніки тому, що не враховує дійсний стан машини і динаміку його зміни. Крім цього потребують уточнення та удосконалення існуючі методи розрахунку витрат на ТО і Р. In the article influence of the system of technical service and repair of cars is considered on the prime price of transportations. It is rotined that from point of prime price of freight transportations there is a necessity to inculcate more progressive system of technical service and repair on the technical state (adaptive system) as compared to the preventive-maintenance system. Preventive maintenance system PM & R does not provide reduced costs to maintain trucks because they do not take into account the actual state of the machine and the dynamics of its changing. Other than that required clarification and improvement of existing methods of calculating the cost of PM & R.
 • Item
  Податки на майно та його приріст : міжнародний досвід та українські реалії
  (КНТУ, 2013) Ямко, П. Ю.; Iamko, Р.
  В даній статті за допомогою порівняння розкриті міжнародні та українські підходи до оподаткування майна та його приросту в розрізі як фізичних так і юридичних осіб з наданням відповідних рекомендацій та пропозицій. Окремо були розглянуті переваги та недоліки даного виду оподаткування, а також було оцінено перспективність запровадження реального оподаткування майна в Україні. The present article contains comparative analysis of international and Ukrainian approaches to taxation of property and its gains in terms of natural persons and legal entities with relevant recommendations and suggestions. In more details we have considered real property taxes, taxes on property transfer and taxes on net property, excluding debts. The main recommendations and suggestions, developed on the basis of performed analysis, are as follows: to divide property into two categories of “new” and “old” property considering acquisition of property rights in the form of privatization; to levy taxes on property and its gains at the local level taking into account location of such property; to use registration fees instead of taxes on property transfer; to develop unified approach as for taxation of property of natural persons and legal entities; to change approach as for taxation of inheritance and to consider property owned by the deceased person as conditionally sold at the moment of death with relevant taxation of income for amount of such conditionally sold property on the general basis. Additionally, we reviewed advantages and disadvantages of property taxation and assessed prospects of implementation of real property taxes in Ukraine. Upon results of such review we concluded that implementation of taxation of property and its gains in the taxation system of Ukraine is potentially productive, since such taxation may become one of the main and stable source of financing of both local and national state budgets, however, there are certain advantages and disadvantages of such type of taxation. One of the key advantages of property taxation is the fact, that such taxation can become a reliable source of budget expenditures financing. This tax can also be used for taxation of non-residents’ property, as well as financing services related to property maintenance and development of infrastructure. Additionally, it is almost impossible to avoid and evade such taxes and they can contribute to development of effective local authorities through greater autonomy in financing of their expenditures. The main disadvantages of implementation of real taxation of property and its gains are as follows: taxation of property and its gains taxes unrealized income from capital, i.e. such tax is levied regardless of whether the property was used in the economic activity and has become a source of income; taxes on property and its gains are usually paid once per year and may reach significant amount, thus, if they shall be implemented they will be paid by the overwhelming majority of the population and may lead to significant social disturbances; use of taxes on property and its gains will require execution of annual revaluation of property, which shall be also negatively perceived by citizens, since there will be always disputes regarding adequacy of the revaluation and therefore the amount of accrued tax.
 • Item
  Оценка уровня налогового давления на экономику региона (на примере АР Крым)
  (КНТУ, 2013) Сушкова, Е. Е.; Сушкова, О. Є.; Sushkova, E.
  В статье приведены результаты оценки уровня налогового давления на экономику АР Крым, учитывая законодательно закрепленные полномочия местных органов власти относительно изменения параметров системы налогообложения, а также региональные особенности структуры налоговых поступлений в государственный и местный бюджеты. У статті наведені результати оцінки рівня податкового тиску на економіку АР Крим, враховуючи законодавчо закріплені повноваження місцевих органів влади щодо зміни параметрів системи оподаткування, а також регіональні особливості структури податкових надходжень до державного та місцевого бюджетів. The purpose of the article is to assess the level of tax burden on the economy of the administrative- territorial units (hereinafter - ATU) region and to determine the parameters of the tax regulations, which are characterized by a high degree of influence on economic processes in the region. Assessment of the impact of tax regulation on the level of economic development is to determine the nature and impact of parameters of tax regulation on the level of region’s economic development. According to the author’s approach [4], the main phase of the study is to determine the level of the tax burden on the economy of ATU region. The author finds it necessary to take into account the legislatively fixed powers of local authorities for amend the parameters of the tax system, features of the regional structure of tax revenues to the state and local budgets, and trends of socio-economic development. In this regard, assessment of the level of the tax burden on the economy of the region ATU requires consistent realization of several steps: 1) grouping of tax revenues to the state and local budgets by the level of management (const and variable) and type of the object of taxation (taxes on consumption (TC), taxes on capital or property (TP), income taxes or taxes on activity (TI), taxes on labor (TL), environmental and resource-rent nature taxes (TR)), 2) the calculation of indicators of the tax burden level on the economy of the ATU region, highlighting a group of taxes «const» (TC, TP, TI, TL, TR) and group tax «variable» (TC, TP, TI, TL, TR), and 3) grouping ATU region in terms of tax burden. Results of the study allowed to determine for each ATU of Crimea the most effective parameters of tax regulation, which effective use by local government will create conditions for the development of industrial and agricultural production, increase of investment attractiveness, the introduction of energy-saving technologies in the region's economy.
 • Item
  Інноваційні маркетингові комунікативні технології
  (КНТУ, 2013) Почотова, Я. В.; Pochotova, Y.
  У статті розглянута роль сучасних інноваційних маркетингових комунікативних технологій у впливі на потенційного споживача. Визначено поняття та особливості інтерактивної реклами, розглянуто основні її види. Дана оцінка насиченості сучасного українського ринку новітніми комунікативними технологіями. The definition and analysis of modern innovative marketing communication technologies impacton the end user is the aim of the article. The paper deals with the role of modern innovative technologies of marketing communications in the impact on potential consumers. The concepts and features of online advertising and the main types thereofis defined. The saturation of current Ukrainian market with the latest communication technologies is evaluated. An example of major global developments in the field of online advertising and possibilities of their application in the Ukrainian market are given. The main disadvantage of innovative communication technologies is their high cost. Because of this, in Ukraine these technologies are extremely rare.
 • Item
  Пропозиції щодо формування, розподілу та відображення в обліку витрат сфери матеріального забезпечення хлібопекарних підприємств
  (КНТУ, 2013) Пугаченко, О. Б.; Pugachenko, О.
  У статті наведено авторські пропозиції з удосконалення порядку формування, розподілу та відображення в обліку витрат сфери матеріального забезпечення хлібопекарних підприємств. Нами представлено приклад розподілу сукупних витрат сфери матеріального забезпечення за напрямками витрат на підприємствах, що застосовують окремий рахунок «Витрати на матеріальне забезпечення виробництва» та на цій основі - варіанти формування первісної вартості запасів. The purpose of this article is to develop proposals for improving the order offormation, distribution and recording costs of the sphere of material securityin bakery. We have presented anexample of the distribution of total costs of sphere of security in areas ofexpenditure in enterprises that use a separate account "Expenses tomaintenance of production" and on this basis - the options of creating theinitial value of the stock. This will make it possible not only to determine the total amount of costs ofmaintenance, but also to make up analytical model that will facilitate thedisclosure of the total expenditure by type, purpose, centers of origin andeenters of responsibility. We offered toconcentrate all costs of the sphere of material security on one activesynthetic account "Expenses for material support."